Hotărârea nr. 724/2019

HOTARAREnr. 724 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUII GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/23.04.2019 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020


HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Economică - Direcția Venituri nr. 15263/04.10.2019, al Direcției Urmărire Lucrări Mari Infrastructură nr. 2396/04.10.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5328/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 269/17.12 2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 816/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) și art. 486 alin. (1) și (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.4 începând cu anul 2020, bonificația pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport datorate de contribuabili pentru întregul an este de 10%.”

Art.II Pct. 3.1 lit. a) din Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

”în cazul Muzeului Național al Literaturii Române, cuantumul taxei zilnice pentru vizitarea muzeelor este următorul;

- pentru adulți;


10 lei/zi/vizitator


 • - pentru elevi, studenți, pensionari:

 • - pentru copii mai mici de 7 ani, persoatfecO
în cazul Muzeului Municipiului București, cuar

caselor memoriale este următorul:

- pentru adulți:

-pentru pensionari, militari, elevi, studenți, grupu


 • - pentru elevi, studenți. persoane adulte cu handicap mecfiu sau ușor, pensionari: gratuit”

Art.lll Pct. 3.1 lit. b) din Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

”în cazul Muzeului Național al Literaturii Române, cuantumul taxei zilnice pentru vizitarea caselor memoriale este următorul:

 • - pentru adulți:                                                             10 lei/zi/vizitator

 • - pentru elevi, studenți, pensionari:                                    5 lei/zi/vizitator

 • - pentru copii mai mici de 7 ani, persoane cu handicap:           gratuit

în cazul Muzeului Municipiului București, cuantumul taxei zilnice pentru vizitarea caselor memoriale este următorul:

 • - pentru adulți:                                                             10 lei/zi/vizitator

 • - pentru pensionari, militari, elevi, studenți. grupuri organizare:      5 lei/zi/vizitator

 • - pentru elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor, pensionari: gratuit”

Art.IV Pct. 3.9 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

 • a) taxă eliberare aviz amplasament:                   870 lei/aviz

 • b) taxă eliberare aviz rețea mai mic de 2 km. :          935 lei/aviz

 • c) taxă eliberare aviz rețea mai mare de 2 km. :         1.555 lei/aviz”

Art.V Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Art.VI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2019.


Sc Regina Elisabeta rr 47 cod poștal 050013. sector 5 București România te +402'' 305 55 00: im prib/o

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

-..........— ------—------

CABINET SECRETAR GENERAl! !

1'1 1    ■ X i •    1?

___________Uo 1

NOTĂ

........LUNA...........ZIUA..........

pentru îndreptarea erorii materiale

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 724/18.12.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 30/09.01.2020, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 151/09.01.2020, pe care o atașăm în copie, se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 724/18.12.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, în sensul că din eroare a fost redactat greșit în cuprinsul articolului II ”în cazul Muzeului Municipiului București cuantumul taxei zilnice pentru vizitarea caselor memoriale” în loc de ”ln cazul Muzeului Municipiului București cuantumul taxei zilnice pentru vizitarea muzeelor”.Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

Tel: 021.305.55.00

h ttp ://www. pmb.ro