Hotărârea nr. 723/2019

HOTARAREnr. 723 din 2019-12-18 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului Bucur’e^ti


H O TĂ R Â R E

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 15247/03.10.2019 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5266/02.10.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 16/2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 270/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 815/ 17.12.2019 din cadrul Consiliul General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 484 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2017 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2017 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2020. Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2019.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, . Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta^0500


Art. 1 Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București sunt:

creșterea numărului de turiști în municipiul București;

creșterea duratei de ședere a turiștilor în municipiul București;

creșterea veniturilor obținute din turism în municipiul București; introducerea municipiului București pe harta destinațiilor de tip “city break” a UE.Art. 2 Acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1:

 • - crearea și comunicarea integrată a brandului turistic al municipiului București;

 • - conturarea strategiei de comunicare media, realizarea activităților de promovare și marketing a destinației turistice București la nivel național, internațional și în mediul online în scopul atragerii de turiști și/sau investiții în servicii turistice;

 • - susținerea de evenimente, activități culturale, turistice care pot genera creșterea numărului de turiști și a calității timpului petrecut de aceștia în București;

 • - redefinirea experiențelor turistice în București cât și a circuitelor și pachetelor turistice;

 • - organizarea și/sau participarea la târguri și conferințe de profil interne si internaționale pentru a promova turismul bucureștean;

 • - dezvoltarea și susținerea rețelei de Centre destinate vizitatorilor a municipalității;

 • - realizarea de campanii publicitare comune cu companii aeriene, agenți touroperatori, organizatori de evenimente și reprezentanți de destinații turistice echivalente, în vederea promovării destinației turistice București;

 • - poziționarea pe piața MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE prin promovarea pe piețe interne și internaționale;

 • - atragerea și dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene, granturi EEA și alte surse de finanțare, în vederea promovării destinației turistice București, dezvoltării turismului de tip smart și creșterii calității serviciilor turistice;

 • - actualizarea pachetului de conținut foto, video, text al municipalității;

 • - realizarea de info trip-uri pentru touroperatori, reprezentanți media și alți vectori de comunicare în vederea promovării destinației turistice București;

 • - promovarea atracțiilor, evenimentelor și obiectivelor turistice din municipiul București prin intermediul centrelor de informare turistică, mediul online și social media;

 • - stimularea noilor proiecte hoteliere dezvoltate în zone diverse ale orașului prin promovare în vederea creșterii sustenabile a cererii turistice;

 • - elaborarea strategiei de marketing a destinației turistice București;

 • - semnalizarea turistică a orașului declinată din imaginea de brand;

 • - monitorizarea acțiunilor, centralizarea informațiilor și elaborarea de rapoarte de activitate;

 • - susținerea proiectelor turistice inovative în vederea dezvoltării turismului de tip smart.


Art. 3 Cuantumul taxei

(1) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București se calculează prin aplicarea cotei de 2% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. Persoanele fizice și juridice, prin intermediul cărora se realizează cazarea, inclusiv unitățile de cazare din economia colaborativă comercializate pe platforme tip AirBnb.com sau Booking.com, au obligația ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelctf'Hc^câzare să evidențieze distinct tax^< promovarea turistică a municipiului BucufeșjiTncâșata: £tât AirBnb.com cât și Bopl<ing.com vor obligația să colecteze și să vireze taxa ^ar'pd^trLL umTatilșf listate fără clasificare.

in categorii!^ de pnitati de cazare) vor ^bui^igplecte^lși Wi Ljt—=

l


certificat de clasificare (cu încadrare înțesă vireze singure această taxă.


 • (2) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București se încasează de către structura de primire turistică cu funcțiune de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

 • (3) Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare de pe raza Municipiului București.

Ari. 4 Decontarea contravalorii taxei

 • (1) Structura de primire turistică cu funcțiune de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată la bugetul local al sectorului în raza căreia este situată aceasta până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat această taxă.

 • (2) Structura de primire turistică cu funcțiune de cazare are obligația de a depune lunar o declarație decont la Direcția de Impozite și Taxe Locale a sectorului în raza căreia este situată respectiva unitate, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. Formatul declarației este prevăzut în Anexa nr. 1.1 la prezentul Regulament.

 • (3) Sumele încasate de către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale de sector, din taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București, vor fi virate lunar către municipiul București, respectiv până la data de 20 a lunii, pentru sumele încasate corespunzătoare lunii anterioare.

 • (4) Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidențiate într-un cont distinct al municipiului București, deschis la Trezoreria Municipiului București;

 • (5) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

 • (6) Prin structura de primire turistică cu funcțiune de cazare se înțelege: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanță, campinguri, popas turistic, căsuțe tip camping, apartamente și camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Contravenții

 • (1)  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor-decont

 • b) nedepunerea declarațiilor declarațiilor-decont

 • (3) Contravenția prevăzută la alin. 2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 283 lei la 705 lei.

 • (4) In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) se majorează cu 300%.

 • (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane

DECLARAȚIE - DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București

Subscrisa............................................................................................................, cu sediul în ROMÂNIA/

,, tel./fax.


..........................., județul ............................................, codul poștal ..................., municipiul/orașul/comuna ........................................, sectorul ................................. str....................................................................... nr. ........, bl........, sc........, et......., ap ........, C.I.F.*J..............................................., tel./fax................................, e-mail .............................., reprezentată prin ...............................................................................................

în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/

județul.......................................... codul poștal..................., municipiul/orașul/comuna

satul/sectorul..............................., str........................................................................ nr........., bl..........., sc

et......., ap........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P/Pașaport seria......nr..............., C.I.F.^

tel./fax.............................., e-mail.........................................., declar că taxa specială pentru promovarea

turistică a localității încasată în luna..................../............., de către structura de primire turistică cu funcțiune de

cazare        ........................................................................... situată        la        adresa

.................................................................................................................... a fost în sumă de

......................................... lei și s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanța/mandat poștal

......................../..............................în contul nr.............................................................................................

Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București s-a determinat pe baza cotei de ........% stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr............/.................la tarifele de cazare practicate și numărul zilelor de cazare.

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.Șeful compartimentului contabil,

L.S..................................................


(prenumele, numele și șNOTĂ: în situația în care la nivelul Municipiului București un contribuabil dețjx€ mai multe structuri de  primire turistică cu funcțiune de cazare, prezenta declarație-decont se depune pentru'fiecare structură de primire turistică cu funcțiune de cazare în parte.


Sc va completa codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul daintecisrrare fiscală, sau codul unic de inregistrar