Hotărârea nr. 721/2019

HOTARAREnr. 721 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Bugetar. 18476/11.12.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 265/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 813/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


edificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019ANEXA

' £77/'?


mii lei

ch8nicati6 \^ugețără

De n                r Hor/

D                    u 1 u |

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

\/ A

1

2

3 =1+2

-242.

6.147.311,Subvenții de                 t către

bugetele locale         Setarea aparaturii

medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate


44.148.00


54.00


44.202.00


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării 42.02.69 proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020


90.215,00


-59.210,00


31.005.00


Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)


183.682,00


-183.623,00


59.00


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,


6.191.190,20


-242.779,00


5.948.411,20


din care detaliere pe instituții:

Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

din care :

51.02 Autorități publice și acțuni externe

51.02.01.03 Autorități executive

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 20,01.30. t.

funcționare

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.949.850,00

-239.630,00

4.710.220,00

297.937,00

9.375,00

307.312,00

297.937,00

9.375,00

307.312,00

71.518.00

8.745,00

80.263,00

459,00

-10,00

449,00

3.850,00

461,00

4.311,00

1.357,00

168,00

1.525,00

5.375,00

1.097,00

6.472,00

52.087,00

7.029,00

59.116,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 1 ''Modernizare și reabilitare imobil situat în bdul Regina Eiisabeta nr.47, sector 5-Sediu PMB HCGMB nr. 125/2013 - PT + Execuție”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 11” Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Eiisabeta nr, 29-31, sector 5 -PT+DE+AT+Consul tanță+Execuțr€^~) HCGMB 42/31.03.2015”, credite de/ angajament rămân nemodifioate Ăr

24.825,00

16.240,00


630,00

701,00


25.455,00

16.941,0054.02


54.02.10


51.01.01

54.02.50

55.01.18


55.01.42


55.02


30


30.01.01


30.02.05


71

71.01.01


echipamente s; mijloace de tf^nsport, din care: ___

e introduce pg^ifi^î*F*tVc_ cantitate 1 bu^yg.ffeȚVniî§n de anqajamenV^rniicfâs^ Se introduc^'’ conferință”, 78 mii lei

pă circulație", lei. credite


La poziția 8 "Aut i editele de angajament rămân nemodificate

Alte servicii publice generale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Transferuri către instituții publice Alte servicii publice generale Alte transferuri curente interne

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

‘TITLULUI DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

60.02 Aparare


60.02.02 Aparare naționala


ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

La poziția 1 "Consolidare și reamenajare sediu administrativ-Centrul Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 - HCGMB nr. 41/2015 Executie+PT+DE+AT’. creditele de angajament rămân nemodificate

61.02

61.02.03.04


51.02.29


61.02.05


20


20.01.09


71

71.01.01


Ordine publica si siguranța naționala Poliția locală

Alte transferuri de capital către instituții publice

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

BUNURI Si SERVICII

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

La poziția 3 "Sistem de management al situațiilor de urgenta la nivelul Municipiului București HCGMB nr.100/2011, HCGMB nr.65/2012”, creditele de angajament rămân nemodificate

Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:

La poziția 25’’lmprimanta multifungii laser”, creditele de angajament/ămâ nemodificate

65.02 învățământ

65.02.03.01 învățământ preșcolar


71.01.025.193,00

-71.00

5.122,00

0.00

7.00

7,00

0,00

0,00

0,00

1 992,00

-78.00

1.914,00

38.907,00

-1.282,00

37.625,00

11.170,00

-832,00

10.338,00

11.030,00

-832,00

10.198,00

25.737,00

-450,00

25.287,00

2.500,00

-750,00

1.750,00

28.237,00

300,00

28.537,00

142.823,00

-1.485,00

141.338,00

142.144,00

-1.485,00

140.659,00

125.948,00

-191,00

125.757,00

16.196,00

-1.294.00

14.902,00

1.288,00

-461,00

827,00

1.288,00

-461,00

827,00

814,00

-461,00

353,00

462.00

-461,00

1,00

462,00

-461,00

1.00

121.813,00

360,00

122.173,00

65.347,00

-1.143,00

64.204,00

3.500,00

-1.143,00

2.357,00

56.466,00

1.503,00

57.969,00

6.447,00

1.988,00

8.435,00

505,00

1.988,00

2.493,00

50.019,00

-485,00

49.534,00

502,00

-499,00

500,00

-499,00

z/xc?'—

fi 2 At

m

VzX

49.516,00

14,00

\&.530M'7

1,00

14,00

15,00

>23.484,00

-18.251,00

105.233,00

<   25,00

-9,00

16,0071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 50 "Demolare + Construire corp nou grădiniță 3 grupe in incinta Grădiniței nr. 135,, str,Mașina de Pâine, nr.61, sect 2 DTAD+DTAC+PT+DDE+AT’, creditele de angajament rămân nemodificate

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

La poziția 16 ’’ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita. nr. 1A, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr. 506/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 17 "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Școala nr. 199), Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 - Executîe+AT HCGMB

Nr.505/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 20”Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo DaVinci (fosta școală Gimnazială nr. 75), str. Gheorghe Petrascu, nr. 55, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.511/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 37”Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 86, Aleea Reconstrucției, nr. 6A, sector 3-PT+Executle+AT HCGMB

Nr.508/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 38”Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 200, str. Postăvarul, nr. 13, sector 3 -PT+Executie+AT HCGMB

Nr.510/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 39”Construire sala sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197, Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6-Execuție HCGMB 43/22.02.2018 ”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 40”Construire sala sport multifuncțională in incinta Scolii Gimnaziale "Sfinții Constantin si Elena’1 , Aleea Lunca Cernei, nr. 3, sector 6- Execuție HCGMB


25.00

25,00

-9,00

-9.00

16,00

16,00

10,00

-9.00

1.00

22.094,00

23.240,00

22.094,00

23.240,00

22.094,00

/1.14^)0 /

23.240,00

/4.400,00


400,00


4.800,00


10,00


10,00


10,00


-9,00


-9,00


-9,00


1,00


1,00


1,00La poziția 4T’Construire sala sport multifuncțională in incinta Scoiii Gimnaziale nr. 167 (fosta 202) , Calea Crangasi, nr140. sector 6- Execuție HCGMB 45/22.02.2018", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 45"Construire Sală Sport in incinta Scolii Gimnaziale nr, 46, Str. Stănescu Gheorghe, nr. 2-18, sector 2 -SF+PT+DTAC-r-DE+AT’ creditele de angajament rămân nemodificate 65.02,04.02 învățământ secundar superior

71 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCÎARE

71 01.01 Construcții

La poziția 29"Grupul Școlar Nichita Stănescu'’, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 32"Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor Gheorghe Tattarescu, nr. 1, sector 3 -Executie+AT HCGMB Nr.512/31.10.2017”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 42"Construire sala sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic "Tudor Vladimîrescu'1, str. luliu Maniu, nr, 15, sector 6 - Execuție HCGMB 46/22.02.2018'"’, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 43"Construire sala sport multifuncțională în incinta Colegiului National "Grigore MoisiILB-dul Timișoara, nr. 33, sector 6 - Execuție HCGMB 47/22.02.2018", creditele de angajament rămân nemodificate4.552,00


3.500,00


10,00


10,00


-4.300,00


-2.000,00


-9,00


-9,00


252,00


1.500,00


1,00


1,00


65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

51.01.01 Transferuri către instituții publice 51.02,29 Alte transferuri de capital către instituții

81 Rambursări de credite

81 01 01 ^ami3ursăr® credite externe contractate de ordonatorii de credite

66.02 Sanatate

66.02.50.50 Alte instituții si acțiuni sanitare

71 ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

La poziția 5 "Expertiza-i- DALI policlinici Titan, Vitan, 11 Iunie, Berceni, Floreasca, Globului, lancului, Povernei, Gomoiu, CAroll, Vasile Lascar, Drumea Radulescu, Dorobanți, Splaiul Independentei, Uranus, Nada Florilor, Eforie, 3 Scaune", creditele de angajament se majorează de la 2.824 mii lei la 3.553 mii lei

91.999,00

-13.070,00

78.929,00

58.225,00

-10.321,00

47.904,00

1.775,00

-1,373,00

402,00

31.266,00

-1.376,00

29.890,00

31.266,00

-1.376,00

29.890,00

9.642,00

0,00

9.642,00

9.612,00

0,00

9.612,00

9.600,00

0,00

9.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00


67.02 Cultură, recreere și religie 67.02.03.03 Muzee

51.01.01 Transferuri către instituții pubîi M Instituții publice de spectadole

67.02.03.04        ’

concerte
o1.01,01 Transferuri către instituții publice nn „„ Alte transferuri de capital către însdtutii

ol .02.29    , ..

pubhce

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 35’’Reabilitare și Modernizare Centrul Cultural LUMINA, Bdul Regina Elisabeta, nr. 32 (fost nr. 12), sector 5, ET+DALkAudit energetic + PT 4 DDE + AT +Executie, HCGMB nr.393/31.07.2019’, creditele de angajament rămân nemodificate

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

Se introduce poziție nouă ‘'Expertiză tehnică, DALI * risc seismic clădiri instituții publice de cultură Teatrul C.l. Nottara. B-duî Magheru nr.20", la credite de angajament 243 mii lei

67.02.03.05 Școli populare de artă și meserii 51.01.01 Transferuri către instituții publice

_ . Alte transferuri de capital către instituții 51.02.29    , ..

pubhce

67.02.03.30 Alte servicii culturale

51.01.01 Transferuri către instituții publice rnn Alte transferuri de capital către instituții

51.02.29    . ..

pubhce

67 02 05 03 întreVnere grădinipublice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

51.01.01 Transferuri către instituții publice

_. nn ™ Alte transferuri de capital către instituții 51.02.29   ...

pubhce

71 ACTIVE NEFINANCIARE71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

La poziția 13’TCopertine,:, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 14’’Grup electrogen fix 850KVA", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 15’’Sistem IPTV și informare spectatori", creditele de angajament rămân nemodificate


2.001,00

-106,00

1.895,00

1.957,00

-106,00

1.851,00

43,00

0,00

43,00

56.869,00

-492,00

56.377,00

55.087,00

0,00

55.087,00

1.782,00

-492,00

1.290,00

123.773,00

-1.333,00

122.440,00

109.956,00

7.134,00

117.090,00

4.019,00

-832,00

3.187,00

9.798,00

1.365,00

11.163,00

1.268,00

1.365,00

2.633,00

85,00

-84,00

1,00

1.153,00

-967,00

186,00


10,00      867,00


877,00


La poziția 16”Sistem rețea voce-date", creditele de angajament rămân nemodificate


10,00     1.549,00


1.559,00


Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și 85.01.02 recuperate în anul curent în secțiunea de


0,00    -9.000,00


-9.000,00


dezvoltare a bugetului local

Consolidarea și restaurarea (5*7 l*IO rtO 1O                        ’

* z monumentelor istorice


51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții


67.02.50

51.01.01

51.02.29


Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

Transferuri către instituțiie

Alte transferuri de capXal catr^ irțțfctutii publice0,00

-9.000.00

83.710,00

-52.847,00

69.281,00

-46.048,00

13.995,00

-6.799.00

44.722,00

0,00

5.085.00

83,00

286,00

....   .=83:00 1
70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71 01 01 Construcții


La poziția 2"Bîocuri de locuințe Ghermanesti, HCGMB nr. 187/2007", creditele de angajament rămân nemodificate

Blocuri de locuințe Ghermanesti * D4 -

Execuție + Asistență tehnică HCGMB 28/2014, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

La poziția 16”lmobii Str. Gutenberg nr.1, sector 5 Expertiza tehnica + DALI", creditele de angajament se majorează de la 95 mii lei la 117 mii lei

70 02 50 Alte servc’’ ’n domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

20 BUNURI SI SERVICII

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

_ .    „ Alte transferuri de capital către instituții

51.02.29    ,

publice

74.02 Protecția mediului

74.02,05.01 Salubritate


20 BUNURI SI SERVICII

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții


61.009,00

-740,00

60.269,00

11.000,00

1.562,00

12.562,00

11.000,00

1.562,00

12.562,00

4.553,00

-2.302,00

2.251,00

311.782,00

-73.654,00

238.128,00

19.811,00

0,00

19.811,00

19.811,00

-5.180,00

14.631,00

19.811,00

-5.180,00

14.631,00

0,00

5.180,00

5.180,00

0.00

5.180,00

5.180,00


B. Obiective de investiții noi

Se introduce obiectivul "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitită, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1. în baza HCGMB

nr.323/31.10.2016. HCGMB nr.608/2018", credite de angajament 10.986 mii lei, valoare indicatori tehnico-economici aprobați: valoare totală și valoare totală actualizată 11.199 mii lei, realizat cumulat 0

0,00

5.180,00

5.180,00

74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

410,00

441,00

851,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

410,00

441,00

851,00

71.01.30 Alte active fixe

131,00

441,00

572,00

La poziția "Achiziția serviciilor de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului "Instalație de tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București", creditele de angajament rămân nemodificate

Canalizarea și tratarea apelor reziduale, 74.02.06 creditele de angajament rămân nemodificate

TITLUL X PROIECTE CU FINAN FONDURI EXTERNE NERAM AFERENTE CADRULUI FIN 2020
58.03 Programe din Fondul de Coeziune 58.03.01 Finanțarea națională 58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă 58.03.03 Cheltuieli neeligibile

Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiu! București - Etapa 11

58.03.01 Finanțarea națională


194.275,00

58.958,00

100.437.00

34 880,00167.938.00


-64^p0,00


129.555,00

36.594,00

69.278,00

v23.683.0055.

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

82.775,00^

<31.159,00

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

‘ Extinderea SEAU si construirea incineratorului de nămol HCGMB 60/2010.

29.322,00

-11.197,00

CL 1 121/2011,113/2012, 143/2013. 73/2014,

135.018,00

-61.100,00

214/2014, 376/24.11.2016, ref

16040/04.11.2019

58.03.01 Finanțarea națională

43.581,00

-19.600,00

23.981,00

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

67.402,00

-30.500,00

36.902,00

58.03,03 Cheltuieli neeligibile

24.035,00

-11.000,00

13.035,00

* Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei si alte lucrări ia

sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol HCGMB

3.620,00

-3,620,00

0,00

60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013,

73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016

58.03.01 Finanțarea națională

2.764,00

-2.764,00

0,00

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

659.00

-659,00

0,00

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

197,00

-197,00

0.00

81 Rambursări de credite

11.462,00

-213,00

11.249.00

81 01 01 ^arn^urs^ri credite externe contractate de ordonatorii de credite

11.462,00

-213,00

11.249,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

31.995,00

-9.162,00

22.833,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

24.068,00

-4.046,00

20.022,00

51.02.29 publice

7.927,00

-5.116,00

2.811,00

81.02 Combustibili și energie

661.529,00

22.709,00

684.238,00

81.02.06 Energie termică

661.529,00

22.709,00

684.238,00

72,01 Active financiare

0,00

22.849,00

22.849,00

72 01 01 Partc’Pare !a capitalul social al societăților comerciale

0,00

22.849,00

22.849,00

81 Rambursări de credite

36.627,00

-140,00

36.487,00

81.01 Rambursări de credite externe

2.427,00

-140,00

2.287,00


84.02 Transporturi

84.02.03.02 Transport în comun

40 Subvenții

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

ALTE TRANSFERURI

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Finanțare națională


1.954.816,00

1.805.936,00

1.000.005.00


40.03


55


55.01.12


58.01


58.01.01

58.01.02 Finanțarea externă neramburșăbilă1.000.005.00


51.081,00


51.081.00


225.149,00


41.350,00

183.743,00


-4țJ3O9,pO

-183.629,0041,00

114,00


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, HCGMBnr. 692/18.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

58 01 02 ^nanîarea externă nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, HCGMB nr. 691/18.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament rămân nemodificate

58 01 02 Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, HCGMB nr. 742/30.10.2018

n< Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

""8 01 02 Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, HCGMB nr. 743/30.10.2018

58 01 01 Finanțare națională, creditele de angajament rămân nemodificate

58 01 02 Finantarea externă nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai

nr. 32, HCGMb’nr. 740/30.10.2018

m n< Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

58 01 02 ^'naniarea externa nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40, HCGMB nr. 640/26.09.2018

Finanțare națională, creditele de angajament 58-01.01   - rt                 x

raman nemodificate

58 01 02 Finanțarea extern^ nerambursabilă, creditele c de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai

nr. 41, HCGMB nr. 741/30.10.2018

58.01.01

58.01.02


Finanțare națională, creditele de angajament rămân nemodificate


Finanțarea externă nera de angajament rămân

ursabiîS, creditele


26.902,00

-26.897,00

5,00

4.940,00

-4.940,00

0,00

21.957.00

-21.957,00

0,00

26,902,00

-26.897,00

5,00

4.940,00

-4.940,00

0,00

21.957,00

-21.957,00

0,00

26.902,00

-26.897,00

5,00

4.940,00

-4.940,00

0,00

21.957,00

-21.957,00

0,00

22.622,00

-22.614,00

8,00


-36.920,00

5,00


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, HCGMB nr. 576/06.09.2018


22.622,00

4.155.00

^14^

'Ă. 152,00''

8.00

3.00

18.467,00

-18.462,00

23.631,00

23.631,00

-1.452,00

-1.452,00

148.880,00

-7.098,00

141.782/00'

170.816,00

-7.098,00

163.718,00

170,577,00

-7.098,00

163.479,00


58.01.01

58.01.02

81

81.01


Finanțare națională, creditele de angajament rămân nemodificate

Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajament rămân nemodificate

Rambursări de credite

Rambursări de credite externe

84.02.03.03 Străzi

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Poziția 49 Pasaj Dna Ghica - HCGMB 4/2019”, creditele de angajament se majorează de la 123.929 mii lei la 131,101 mii lei

740,00    2.700,00


3.440,00


Poziția 17 Supralargire Fabrica de Glucoza HCGMB 58/2010,311/2010,337/2010, 27/2015 , ref. 418/07,03.2019.. creditele de angajament rămân nemodificate

-8.000,00


19.883,00


Poziția 17 "Supralargire Fabrica de Glucoza HCGMB 58/2010,311/2010,337/2010, 27/2015 , ref. 418/07.03.2019” se va redenumi în "Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șos. Petricani HCGMB

58/2010,311/2010,337/2010. 27/2015 , ref. 418/07.03.2019"

La poziția 60"Parcaje subterane si supraterane * consultanta HCGMB nr. 213/2006, 273/2006, 234/2005”.. creditele de angajament rămân nemodificate

2.000,00


-1.700,00


300.00


Poz.4 "Artera Dna Ghica-Chisinau+pasaj suprateran HCGMB 307/2003, ref. 14872/2009 , ref. 418/07.03.2019", creditele de angajament rămân nemodificate

135,00


-70,00


65,00


Poz.5 "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu HCGMB 265/2006, 156/2010 , ref. 418/07.03.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate

13.280,00


-4.480,00


8.800,00


Poz.8 "Supralargire Șoseaua Pipera (Floreasca -CF Bucuresti-Constanta) + Pasaj denivelat HCGMB 25/2006; 122/2007 , 27/2010 , ref. 418/07.03.2019", credite de angajament se diminuează de la 1.827 mii lei la 10 mii lei

1.827,00


-1.817,002.000,00


-1.990,00Poz. 13 "Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon HCGMB 195/2007 , ret. 418/07.03.2019". creditele de angajament rămân nemodificate

Poz. 19 "Modernizare infrastructura rutiera Piața Sudului HCGMB 55/2008,84/2010, 316/2010”, credite de angajament rămân nemodificate

Poz. 41 "Lărgire B-dul Dimitrie Pompei și Străpungere B-dul Barbu Văcărescu HCGMB 56/2010 , ret. 418/07.03.2019", creditele de angajament se majorează de la 10 mii lei la 400 mii lei

Poz. 48 "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan Barzesti Etapa II - HCGMB 3/2019,72/2019”, creditele de angajament rămân nemodificatePoz. 50 "Obiect 11 Nod Avionului - inchidere Inel Median - HCGMB 71/2019’’, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

Poz. 64 "Studiu de fezabilitate Supralargire Sos București-Magurele", creditele de angajament se majorează de la 140 mii lei ia 650 mii let

Poz. 74 ”SF Diametrala N-S Etapa III Str. Uranus- Gara Progresu ", creditele de angajament se majorrează de la 1.142 mii lei la 1.500 mii lei

CREDITE INTERNE

84.07,03.02 Transport în comun

‘Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

729,00

30,00

759,00

238,00

0.00

238,00

10,00

0,00

10,00

1,00

0,00

1,00

77.150,00

-77.150,00

0,00

77.150,00

-77.150,00

0,00


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 58 AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


77.150,00


-77.150,00


0,00


58.01.01 Finanțare națională

58.01.03 Cheltuieli neeligibiie

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, HCGMB nr. 692/18.10.2018

58 01 01 ^nantare naționalâ, creditele de angajament rămân nemodificate

58 01 03 ^heltuieli ^eligibile, creditele de angajament rămân nemodificate


4.592,00

-4.592,00

0,00

72.558.00

-72.558,00

0,00

9.357,00

-9.357,00

0,00


58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai

nr. 10, HCGMB nr. 691/18.10.2018


Finanțare națională, creditele de angajament rămân nemodificate

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament rămân nemodificateModernizarea și dotarea lirjrfei de/r nr. 21, HCGMB nr. 742/30/10.20549,00

8.808,00

9.357,00

549,00

8.808.00

9.357,00


-549,00


-8.808,00


0,00
r-r, Finanțare naționala. crediteie de angajament raman nemodificate

58 01 n3 Cheltuieli neeiigibtle, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, HCGMB nr. 743/30.10.2018

Finanțare naționala, creditele de angajament raman nemodificate

_o nn Cheltuieli neeligibile, crediteie de

5o.v 1 .Do        ►       *                         i

angajament rămân nemodificate


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, HCGMB nr. 740/30.10.2018

ca Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

_o _. Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40, HCGMB nr. 640/26.09.2018

co r-4 ah Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

58 01 03 ^heltu'el' neel'9<bile, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41, HCGMB nr. 741/30.10.2018

co ah Finanțare națională, creditele de angajament 5o,01.01 „                ....   ,

raman nemodificate

58 01 03 Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, HCGMB nr. 576/06.09.2018

_ ah ah Finanțare națională, creditele de angajament raman nemodificate

Cheltuieli neeligibile, creditele de

58.01.03 angajament se majorează de la 23.750 mii

lei la 23.756 mii iei

9.357,00

-9.357,00

0,00

549,00

-549,00

0,00

8.808,00

-8.808,00

0,00

7.589,00

-7.589,00

0,00

462,00

-462,00

0,00

7.127,00

-7.127,00

0,00

15.177,00

-15.177,00

0,00

923,00

-923,00

0,00

14.254,00

-14.254,00

0,00

7.599,00

-7.599,00

0,00

462,00

-462,00

0,00

7.137,00

-7.137,00

0,00

Anexa 2.48


Societatea de Transport București STB SA


71 ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.01 Construcții


Se renunță la poziția 1”lnstalare sisteme informare calatori in stafii, pe peroanele de tramvai - linia 21- HCGMB nr. 718/2018

Se renunță ia poziția 2. "Consolidare si intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB situat in Mun. București str Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8


3 bis. Reactivare și modernizare Aut Giurgiului-HCGMB nr,389/2018, coditele angajament rămân nemodificat
Se renunța la poziția 4. "Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 7.11,25 cuprins intre CER Progresului - Piața Eroii Revoluției pe Sos. Giurgiului pe o lungime de cca. 7,6 km c.s.”

Se renunță la poziția 5. "Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier prin stalpisori flexibili, pe tronsonul modernizat a! liniilor 46,55 cuprins intre Sos. Mihai Bravu - Sos. Panteîimon de pe Sos. lancului, pe o lungime de cca. 2,4 km c.s.”

Se renunță la poziția 6."Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier prin garduri de protecție pe traseul liniei 45, tronsonul modernizat cuprins intre Bdul Laminorului si Bdul Bucureștii Noi.de pe Sos Chitilei. pe o lungime de cca. 4 km c.s.1.00 -1,00


0,00


8. Relocarea rețelei de contact in intersecțiile afectate de supralargirea străzii Fabrica de Glucoza- HCGMB 391/31.07.2019, valoarea totală actualizată se majorează la credite              222,08

bugetare de la 222,08 mii lei la 267,58 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate


-221.08


1,00


9. Refacerea caii de rulare in intersecția dintre Sos.Petricani si Sos.Fabrica de Glucoza, valoarea totală actualizată se majorează la credite bugetare de la 3.294,55 mii lei la 4.282,87 mii Iei, creditele de angajament rămân nemodificate


-3.293.55


1,00


71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport


41.454.01


16.925,63


14. Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători, cantitate se modifică de la 1 buc. la 21 buc. creditele de angajament rămân nemodificate


8.434,85


8.856,57


Se renunță la poziția 15 "Modernizare tramvaie V3A-M CA si V3A- PPC CA cu sistem de climatizare în salonul de călători"

Se renunță la poziția 17 "Modernizare tramvaie Bucur LF - CA cu sistem de climatizare în vagonul de călători'’

Se renunță la poziția 19 "Abkant hidraulic CNC”

Se renunță la poziția 20 "Foarfecă hidraulica NC cu traversa basculanta”

Se renunță la poziția 21 Presa cu batiu in forma C”                              )

Se renunță la poziția 22 "Mașina dergaunțA industriala cu stand si coloana, p/ntru VX metale"                    /  //


1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Se renunță la poziția 23 "Strung convențional SC 200'1000"

Se renunță la poziția 24 "Strung convențional SC 250*1500"

Se renunță la poziția 25 "Mașina de frezat convenționala - cursa 1000 mm"

Se renunță la poziția 26 "Electrocar cu platforma de 2 to"

Se renunță la poziția 27 "Plasma cu filtru absorbție"

Se renunță la poziția 28 "Instalație de metalizat”

Se renunță la poziția 29 "Mașina hidraulica CNC de îndoit țevi"

Se renunță la poziția 30 "Mașina de găurit radiala pentru metale"

Se renunță la poziția 31 "Stații de spălare automată (autobuze)’’

Se renunță la poziția 32 "Elevatoare pentru activitatile de întreținere si reparații a parcului de troleibuze”

Se renunță la poziția 33 "Echipament de dezghețare a firului de contact montat pe vagon, inclusiv montaj si PIF"

Se renunță la poziția 34 "Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudură pentru întreținere si reparații linii de tramvai"

Se renunță la poziția 35 "Autoutilitara transport marfa cu bena 6 m acoperita cu prelata si lift"

Se renunță la poziția 36 "Autovehicul specializat pentru intervenția la inaltime la rețeaua de contact cu sistem de rulare pe șina de tramvai (autoturn)”

Se renunță la poziția 37 "Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, cât și a vehiculelor de intervenție"1,00


1,00


1,00


1,00


1.00


1,00


1,00


-1,00


-1,00


-1,00


-1.00


-1,00


-1,00


-1,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


38, Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA, creditele de angajament rămân nemodificate

Se renunță la poziția 39 "Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri”

Se renunță la poziția 40 "Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare"


5.711,14

8.515,78

14,226,92

1,00

-1,00

0,00

1,00

-1,00

0,00


Se renunță ia poziția 41 "Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA”


Se renunță la poziția 42 "Sistem de plata directa a călătoriei cu cârd bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele                 1.00


aflate in exploatare de STB SA ■ achiziție


validatoare"

71.01.30 Alte active
 • 3. Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dui Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Ștefan cei Mare si Pod Baneasa expertiza tehnica si DAL1. creditele de angajament rămân nemodificate

 • 4. Modernizare linie de tramvai pe traseul Piața Victoriei, B-dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, intre Str. Buzesti si Pod Constanta (exclusiv rampa} - expertiza tehnica si DALI, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 5. Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Ștefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersecția cu Str. Reînvierii -expertiza tehnica si DAU, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 6. Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reînvierii si B-dui Lacul Tei - expertiza tehnica si DAU, crediteie de angajament rămân nemodificate

 • 7. Modernizare linie de tramvai pe Str. Reînvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DAU, creditele de angajament rămân nemodificate

Se renunță la poziția 8 "Implementare sistem interactiv de informare a calatorilor pentru stațiile liniilor de tramvai Olteniței- studiu fezabilitate si proiect tehnic”

Se renunță la poziția 9 "Implementare sistem interactiv de informare a calatorilor pentru stafiile liniilor de tramvai 41 -studiu fezabilitate si proiect tehnic”1,00         6,00               7,00


1,00         6,00               7,00


1,00         4,00               5,00


1.00 -1,00 0,00


1,00 -1,00 0,00


Anexa 2.1 BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.06 Alte sporuri

10 01 12 ^nc^emnzaVi Pitite unor persoane din afara unității

10.01.13 Drepturi de delegare

10.01.17 Indemnizația de hrană

10,01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.02.03 Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și îubrifîanți            /]

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet /f' on m no Materiale și prestări de servicii/u ca/ag&r funcțional                  /    / 7


16.222,00

10.662,00

8.216,00

25,00

921,00

260,00

25,00

554,00

61,00

10,00

232,00

358,00

5.325,00

18,00

18,00

760.00

35.00

35,00

491,00

300.00


-1.492,00

-1.071,00

-633,00 -9,00

-168,00


14.730,00

9.591,00

7.583,00

16,00

753,00


-106,00

-7,00

-58,00

-4,00

-1,00

-13,00

-72,00

-369,00

1,00

-10,00

-60.00

-9.00

-17,00

-96,0'0 ~

-50,00700,06^'\

26,00

18,00

395,00

■ 250,00


20.02 Reparații curente

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.02 Deplasări în străinătate


20.11 Cărți, publicații și materiale documentare


20.14 Protecția muncii

Cheltuieii judiciare și extrajudiciare derivate

20.25 din acțiuni în reprezentarea statului, potrivit dispozițiilor legale

20,30.04 Chirii

59 Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

ACTIVE NEFINANCIARE


59.4027,00

95,00


95.00


-25,00

-17,00


-17,00140,00

-35,00

71 01 02 Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:

136,00

-35,00

101,00

Centrală termică

136,00

-35,00

101,00

Anexa 2.34 DIRECȚIA DE ARHITCTURĂ PEISAGISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total cheltuieli, din care :

3.000,00

-1.657,00

1.343,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.513,00

-461,00

1.052,00

10.01.01 Salarii de baza

1,167.00

-298,00

869,00

10,01,05 Sporuri pentru condiții de muncă

0,00

50,00

50,00

10,01.06 Alte sporuri

183.00

-112,00

71,00

10.01.13 Drepturi de delegare

5,00

-5,00

0,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

80,00

-51,00

29,00

10.01.30 Alte drepturi salariate în bani

16,00

-14,00

2,00

10,02.06 Vouchere de vacanță

22,00

-14,00

8,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

40,00

-17,00

23,00

20 Bunuri și servicii

1.487,00

-1.196,00

291,00

20,01.01 Furnituri de birou

18,00

-15,00

3,00

20,01,02 Materiale pentru curățenie

14,00

-8,00

6.00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

35,00

-17,00

18,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

25,00

-22,00

3,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

40,00

-10,00

30,00

20,01,06 Piese de schimb

22,00

-7,00

15,00

20,01,08 Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

35,00

-32,00

3,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

300.00

-271,00

29,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si £.U*U I .oU ,      ..

funcționare

25,00

-22,00

3,00

20.02 Reparații curente

328,00

-217,00

111,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

35,00

-30,00

5,00

20.06,02 Deplasări în străinătate

40,00

-40,00

0,00

20.12 Consultanță și expertiză

200,00

-200,00

0,00

20.13 Pregătire profesionala

5,00

-4,00

1,00

20.14 Protecția muncii

15,00

-12,00

3,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

350,00

-289,00

61,00


Anexa 2.43 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

0,00 -59,00


TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii


443.108,00

119.756,00


20.11


Cârti, publicații si materiale documentare


0.00


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Transferuri intre unitati ale administrației publice

Transferuri din bugetele locale pentru 51.02.28 finanțarea cheltuielilor de capital dim/D

domeniul sanatatii              / /

71 Active nefinanciare        / / s


20.01,30


36.610,00


51


120.197,00


85.301,00


92.357,0059,00


0,00


Ș2.357,00


Active fixe (modificările se fac atat pe 71.01 credite bugetare cat si pe credite de angajament)

71.01.01 Construcții, din care

Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale "Dr, Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018. se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor" HCGMB 383/2009 , 312/2016.

nr. 184/23.04.2019 325/26.06.2019,se majoreaza valoarea bugetata pe anul 2019

Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr. 181 /23.04.2019, se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019


14.359.00


-918,00


13.441,00


Mașini, echipamente si mijloace de

71.01.02 x

transport

Monosplit 1200 BTU .se mărește nr, de bucăți de la 5 la 7 , prețul unitar ramane neschimbat 2,69

Consola cap pat ATI pentru 2 posturi, se mărește nr. de bucăți de la 2 la 4 .prețul unitar ramane neschimbat 51.86 mii lei

38.440,00

■82,00

38.358,00

13,45

5,38

18,83

103,72

103,72

207,44

Spitalul Clinic Colentina

Turn litrotitie (balistic+laser), se schimba denumirea in Aparat litrotitie endoscopica , cantitatea ramane neschimbata, prețul unitar se modifica de la 430,00 mii lei la 238.90 mii lei


430,00


-191,10


238,90


Sistem de spalat endoscoape cu minim 6 pompe, posibilitate de conectare imprimanta, compatibila cu orice tip de dezinfectant lichid, ergonomica (sub 10 kg greutate), se schimba denumirea in Sistem de spalat endoscoape cu minim 5 pompe, posibilitate de conectare imprimanta, compatibila cu orice tip de dezinfectant lichid, ergonomica ( < 10 kg greutate), prețul si cantitatea nu se modificaBUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care:

TOTAL VENITURI,din care

30.05 Venituri din concesiuni și închirieri Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

__Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.08 Venituri din prestări servicii

33 10 21 hoituri din contractele încheiate cu ca

de asigurări sociale de sanatate


2.969.653,00

125,00

-94.195,00

25,00

2.875.458,00

150,00

125,00

25,00

150,00

1.165.688,00

-14.814,00

1.150.874,00

2,626,00

199,00

2.825,00

Z 920.238,00

8.052;00 '

928.290,00


Venituri din contractele încheiate cu direcțiile

 • 33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de ia bugetul de stat

„„    „ Alte venituri din prestări de servicii si alte

33.; O.UU .     ,.

activitati

Transferuri voluntare, altele decât

 • 37.10    .      ....

subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare 37.10.03 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local 37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

 • 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

42 Subvenții de ia bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

 • 43.10 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru

 • 43.10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

43 10 16 !oca^e Pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

Subvenții pentru instituții publice destinate

43.10.19 v ... u

secțiunii de dezvoltare

Subvenții din bugetul Fondului național unic 43.10.33 de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale


1.439,00


-546,00


893,00


0,00

1,00

1,00

1.439,00

-546,00

893,00

1.625.473,00

859.179.00

-73.141,00

■55.324,00

1.552.332,00

803.855,00

41.153,00

5,00

41.158,00

44.148.00

54,00

44.202.00

91.090.00

-18.136,00

72.954,00

555.007,00

260,00

555.267,00

Sume primite de la UE/alti donatori in

48 contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020


16.497,00


-5.851,00


48.02 Fondul Social European (FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in 48.02.01     , x

anul curent

48.02.03 Prefinantare

TOTAL CHELTUIELI, din care


15.392,00


3.261,00


10.572,00

2.969.653,00


Anexa 2.3 MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

43.10,09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli , din care :

20 Bunuri și servicii

20.01,02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifiant!

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale și prestări de servicii cu caracter

^U,U|.U9 r         I

funcțional                                  ) 7/

20,06.01 Deplasări interne, detașări, transferă/ //ftr


-5.851,00


428,00


-6.279,00

-94.195,0014.150,00

-100,00

14.050,00

13.000,00

-100,00

12.900,00

12.892,00

-100,00

12.792,00

14.150.00

-100,00

14.050,00

8.335,00

-100,00

8.235,00

45,00

-5,00

40,00

368,00

-33,00

335,00

29,00

-2,00

27,00

33,00

-5,00

28,00

45,00

-2,00

43,00

1.160,00

-60,00

1.100,00

13,00

■   5,00

18,00


20.11 Cărți, publicații și materiale documentare


20.30.04 Chirii


Anexa 2.4 PALATELE BRANCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘT

12.100,00


Total venituri , din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte 33.10.50 r, ..

activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


Anexa 2.5 TEATRUL C.l NOTTARA

Total venituri , din care :

__ , _ Alte venituri din prestări de servicii si alte activitate

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice 43 10 19 ^^venții pentru instituții publice de stinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII 20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare, din care : 1. Calculator desktop, cantitatea se diminuează de la 6 buc la 2 buc, preț unitar dif., credite de angajament se diminuează de la 15 mii lei la 5 mii lei


71.01.02


2. Calculator portabil, cantitatea 5 buc., preț unitar dif, creditele de angajament se diminuează de la 20 mii lei la 15 mii șei


Se elimină poz. 3 ” Monitor studio” Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, din care:

Se elimină poz.1" Dulap arhivare”

Se elimină poz.2 "Multifuncționala” 71.01.30 Alte active fixe

1. Licență grafica, cantitatea se diminuează de la 2 buc la 1 buc, preț unitar se modifică de la 3 mii lei la 6 mii lei, valoarea creditelor de angajament și bugetare rămâne nemofidicată

Se elimină poz.2 ".Licență software pentru sistem informatic media"


71.01.03


Se elimină poz. 3 ” Licență software audio”12.100,00

1.600,00

-500,00

/®/l     Wj

10.500.00

10.078,00

500,00

500,00

16.310,00

0.00

1.000,00

53,00

1.053,00

15.302,00

-53,00

15.249,00

15.200,00

0,00

15.200,00

102,00

-53,00

49,00

16.310,00

0,00

16.310,00

4.300,00

53,00

4.353,00

405,00

19,00

424,00

2.394,00

34,00

2.428,00

102.00

-53,00

49,00

49.00

-29,00

20,00

15.00

-10,00

5,00

20,00

-5,00

15,00

14,00

-14,00

0,00

13,00

-13,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

5,00

-5,00

0,00

40,00

-11,00

29,00

6,00

0,00

6,00

5,00

-5,00

0,00

6,00

-6,00

0,00


 • 4. Licența video, cantitate 2 buc., preț unitar

dif,, creditele de angajament și bugetare                 8,00

rămân nemodificate

 • 5. Pachet licențe antivirus,cantitate 1 buc.,

preț unitar dif., creditele de angajament și                 5,00

bugetare rămân nemodificate

5,00

7. Pachet licențe sistem operare..cantitate 1 buc., preț unitar dif.. creditele de angajament și bugetare rămân nemodificate


Anexa 2.6 TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ

Total venituri , din care :

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Donații si sponsorizări

Subvenții de la aite administrații

Subvenții pentru instituții publice Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanață

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.04 Apă, canal și salubritate 20.01.05 Carburanți și lubrifianți 20.01.06 Piese de schimb

na Materiaie prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si cU.Ul .OU .     ..

funcționare

20.05.30 Aite obiecte de inventar


12.015,00


30.05.30


33.10.50


37.10.01

43

43.10.09


43.10.19


20.11


Cărți, publicații și materiale documentare


20.30.30

59


59.40


71


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrare

ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.02


Mașini, echipamente si mijloace de transport


Se introduce poziția "Lavaliere", 6 bucăți, preț unitar diferit

Se introduce poziția ”Movie head par", 4 bucăți, preț unitar diferit

Se introduce poziția "Sistem sonorizare", 1 bucată

71.01.30 Alte active fixe

Se introduce poziția "Programe informatice”, buc.div, dif


Anexa 2.8 TEATRUL DE REVISTĂ CONSTANTIN TĂNASE

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19           Pentru instituții publice destinate

secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL /

10.01.01 Salarii de baza               /


0,00

10.600.00

8.893,001.707,00


1.767,00


206,00


73,00


79,00


1.707,00


1.661,00


0,00


0,00


0,00


19,00


29,00


9,00


154,00

-4,00


-4,00


76,00


64.00


23,00


26,00


12.015,00

5.505,00

4.074,00

251,00

613,00

284,00

104,00

119,00

4.660,00

55,00

30,00

27,00

25,00

27,00


1.786,00


225,00


102,00


9,00


1.981,00 75,00


75,00


1.783,00


1.725,00


23,0011.460,00

-14,00

11.446,

10.600,00

-14,00

10.586,00

10.300,00

0,00

10.300,00

300,00

-14.00

286,00

11.460,00

-14,00

11.446.00

7.738.00

274.00 -  '

8.012.00

6.470,00

345,00

6.815,00


10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09 x x. ,1

funcțional

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 ALTE CHELTUIELI

. Sume aferente persoanelor cu handicap

’ neîncadrare

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Instalație sonorizare

20,00

381.00

411,00

276,00

3.342,00

368,00 29,00

750,00

6,00 2.146,00 80,00

80,00


300,00

300,00       -14,00

300,00       -14,00

286,00

286,00


Anexa 2.10 TEATRUL EVREIESC DE STAT

Total venituri, din care :

33.10.50


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Total cheltuieli , din care :

20 Bunuri și servicii

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si r •'Ou .         .

funcționare

 • 20.14 Protecția muncii

59 ALTE CHELTUIELI

59 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrare

12.335,00

-40,00

12.295,00

335,00

-40,00

295,00

12.335,00

-40,00

12.295,00

4.284,00

-45,00

4.239,00

215,00

-50,00

165,00

12,00

5,00

17,00

60,00

5,00

65,00

60,00

5,00

65,00

Anexa 2.11 TEATRUL EXCELSIOR

Total venituri , din care :


33.10.50


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli . din care :


10 CHELTUIELI DE PERSONAL


10.01.01 Salarii de baza


20 Bunuri și servicii

20.01,02 Materiale pentru curățenie


20.01.09


Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional


20.01.30


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


20.02 Reparații curente

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40          . .

neincadrate


Anexa 2.12 TEATRUL ION CREANGĂ


Total venituri , din care :


33.10.50


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL z


10.01.01 Salarii de baza16.380,00

82,00

16.462,00-

550,00

82,00

632,00

15.700,00

0,00

15.700,00

15.700,00

0,00

15.700,00

16.380,00

82,00

16.462,00

7.744,00

-16,00

7.728,00

5.825,00

. 10,00

5.835,00


10,01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ™ Materiale si prestări de servicii cu caracter 20.01.00 , ., .'

funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si cU.U I .OU ,     .

funcționare

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.14 Protecția muncii

20.30.04 Chirii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01,02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Dotări independente

Post transformare complet echipat, credite de angajament 160 mii lei

Anexa 2.13 TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA

Total venituri , din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte

33.10.50   .. t.

activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli , din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10,01,01 Salarii de baza

10.01.17 Indemnizații hrană

10.02.06 Tichete de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, interne „„ Materiale si prestări de servicii cu caracter 20.01.09 , r

funcțional

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

 • 20.13 Pregătire profesională

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  8.576,00

  19,00

  40,00

  90,00

  20,00

  40,00

  2.519,00

  98,00

  -6,00

  -3,00

  -15.00

  7,00

  2,00

  -24,00

  Vi W?» i

  2.495,00

  170,00

  -6,00

  164,00

  15,00

  -3,00

  12,00

  64,00

  -2,00

  62,00

  5,00

  -3,00

  2,00

  94,00

  9,00

  103,00

  1.281,00

  -140,00

  1.141,00

  4.169,00

  282,00

  4.451,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0.00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00


Anexa 2.14 TEATRUL MASCA

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munc;

20 Bunuri și servicii                    /

15.320,00

95,00

15.415,00

1.820,00

95,00

1.915,00

13.500,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

13.500,00

15.320,00

95,00

15.415.00

9.310,00

37,00

9.347,00

8.635,00

-135,00

8.500,00

470,00

-14,00

456,00

0,00

190,00

190,00

205,00

-4,00

201,00

5.888,00

58,00

5.946,00

70,00

-13,00

57,00

80,00

-6,00

74,00

130,00

-21,00

109.00

60,00

-30,00

30,00

50,00

36,00

86,00

2,00

-2,00

0,00

5,00

-1,00

4,00

4.200,00

95,00

6.815,00

-215,00

6.409,00

6.287,00

6.815,00

-215.00

/ \

-215,00

wSpfec

fe/ 1 / / N /'

1 /

3.208,00

-105,00

2.864,00

-87,00

3^77,00^

114,00

-10,00. ■ .

101,00

-4;oo

97,00

72,00

-4,00

68,00

3.505,00

-110,00 ''

3.395,0020.02 Reparații curente


Anexa 2.15 TEATRUL MIC

Total venituri , din care :

33 10 50 vensîljri d'n Pre£lari de servicii si alte activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli , din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizația de hrană

10.01.01

10.01.06

10.01.10

10.01.1710.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 20 Bunuri și servicii

20.01.06 Piese de schimb

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si xlLJ .U I . OU f       T

funcționare

 • 20.14 Protecția muncii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii g5 Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent Plăti efectuate în anii precedenti si 85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Anexa 2.16 TEATRUL ODEON

Total venituri , din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte

33.10.50    ,. .. ..

activitati

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli. din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.05 Carburanți și lubrifianți Materiale și prestări de servicii cu caracter I .Uy *      rj      |

funcțional

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  16.681.00

  531,00\

  z 300,00

  16.000,00

  -150,00

  16.000,00

  -150,00

  T1

  16.531,00

  11.175,00

  150,00

  -326,00

  8.393,00

  -180,00

  984,00

  -76,00

  908,00

  781,00

  -14,00

  767,00

  525,00

  -36,00

  489,00

  207,00

  -10,00

  197,00

  245,00

  -10,00

  235,00

  5.141,00

  557,00

  5.698,00

  0,00

  4,00

  4,00

  1.132,00

  12,00

  1.144,00

  17,00

  1,00

  18,00

  2.067,00

  540,00

  2.607,00

  0,00

  -81,00

  -81,00

  0,00

  -81,00

  -81,00

  16.000,00

  -500,00

  15.500,00

  1.500.00

  -50,00

  1.450.00

  14.500,00

  -450,00

  14.050,00

  14.010,00

  -450,00

  13.560,00

  16.000.00

  -500,00

  15.500,00

  11.093,00

  -225,00

  10.868,00

  9.402,00

  -30,00

  9.372,00

  80,00

  -8.00

  72,00

  528,00

  -50,00

  478.00

  600,00

  -120,00

  480,00

  244,00

  -10,00

  234,00

  239,00

  -7,00

  232.00

  4.257,00

  -275,00

  3.982,00

  25,00

  -5,00

  20,00

  400,00

  -30,00

  370,00

  25,00

  -5,00

  20,00

  100,00

  -20,00

  80,00

  50,00

  -5,00

  45,00


Anexa 2.17 TEATRUL STELA POPESCU

Total venituri . din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 ®ut3ven^' Pentru instituții publice destinate s secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.02.06 Vouchere de vacanță

20 Bunuri și servicii


8.368,00

8.000,00

7.930,00


-152,00

-152,00

-137,00


8.:

'     7,


70,00


-15,00•S.216.00^^^—^'

4.479,00

42,00

3.682,00


20.01.06 Piese de schimb

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

59 ALTE CHELTUIELI

r- Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40          , ,

neincadrate

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 Alte active fixe.din care:

Se elimină poziția "Licențe operare"

Anexa 2.19 OPERA COMICĂ PENTRU COPII

Total venituri . din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19           PenîrLJ instituții publice destinate

secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

10 CHELTUIEU DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apă, canal și salubritate 20.01.05 Carburanți și lubrifiant!

Materiale si prestări de servicii cu caracter 20.01.09 x ..     .'

funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58.16.01 Finanțare națională


31.743.00

0,00

31.743,00

27.979.00

0,00

27.979,00

27.959,00

-10,00

27.949,00

20,00

10,00

30,00

31.743,00

0,00

31.743,00

6.357,00

-340,00

6.017,00

5.568,00

-340,00

5.228,00

25.227,00

330,00

25.557,00

70.00

-20,00

50,00

650,00

-100,00

550,00

90.00

2,00

92,00

50.00

3,00

53,00

1.700,00

100.00

1.800,00

500,00

100,00

600,00

835,00

-500,00

335,00

300,00

-180,00

120,00

310,00

2,00

312,00

10,00

-5,00

5,00

10,00

-4,00

6,00

20.541,00

932,00

21.473.00

94.00

10,00

104,00

20,00

10,00

30,00

Anexa 2.20 CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

Total venituri , din care :


33.10.50


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


17.700,00

2.700,00


-364,00

-364,00


17.336,00

2.336,00


43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIEU DE PERSONAL


15.000,00

14.937,00

17.700,00

10083


0,00

0,00 -364,00 -333,00


15.000,00

14.937,00

17.336,00

9.750,00


10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si rU I         f        . ,

funcționare

59 Alte cheltuieli

Sume aferente persoanelor cu handic^ neincadrate                            .

1

I

8.714,00

58,00

520,00

232,00

559,00

7.393.00

35.00

45,00^

287,00

161,00


161,00

Anexa 2.21 ȘCOALA DE ARTĂ

Total venituri , din care :

33.10.08 Venituri din prestări servicii

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli. din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.13 Drepturi de delegare

10.01.17 indemnizația de hrană

10.01.30 Alte drepturi salariate în bani

10.02.06 Vouchere de vacanța

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet „„    „„ Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

20.0 i .30 ,

funcționare

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57 Asistență socială

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini si echipamente si mijloace de

71.01.02 transport, la credite de angajament și bugetare , din care i

La poziția 2 "Tabletă grafică",2 bucăți, prețul unitar dif


43^0   .

/ 0,00

șt ^4

2.650,00

1.497,00

1.303,00

93,00

-38,00

-13,00

's 1

1,00

-1,00

113,00

-13,00

3,00

-3.00

^M=es-

44,00

-6,00

38,00

33,00

-2,00

31,00

1.095,00

132,00

1.227,00

40,00

-8,00

32,00

25,00

-6,00

19,00

5,00

1,00

6,00

6,00

-3,00

3,00

5,00

-2,00

3,00

25,00

5,00

30,00

60.00

-11,00

49,00

50,00

-20,00

30,00

16,00

-16,00

0.00

30,00

-15,00

15,00

15,00

-10,00

5,00

733,00

217,00

950,00

15,00

-1,00

14,00

15.00

-1,00

14,00

43,00

0,00

43,00

43,00

0,00

43,00


Anexa 2.25 Universitatea Populară loan I. Dalles București

conform HCGMB 551/2019 instituția se redenumește din Universitatea Populară loan I. Dalles București în "Centrul Metropolitan de Educație și Cultură "loan I. Dalles"

Total venituri , din care : cn Alte venituri din prestări de servicii si alte

acîivitati

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 ®ut3Ven^ Pentru instituții publice destinate

secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet _ z,. Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09 , x. . ’

funcțional

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.11


Cărți, publicații și materiale documentare

 • 20.13 Pregătire profesionala          /    !

20.30.03 Prime de asigurare non-viață /   /1

4.800,00

700,00

4.100,00

3.900,00

200,00

4.800,00

324,00

284,00

4.276,00

120.00

10,00

25,00

2.070,00

20,00

5,00

10,00

3,00


50,00          4.850.00

50,00            750,00

0,00          4.100,00

83,00          3.983,00

-83,00            117,00


20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini si echipamente si mijloace de

71 01 02 transport, la credite de angajament și bugetare , din care :

Instalație de sunet si lumini pentru organizare de concerte de muzica ușoara si de muzica clasica,, creditele de angajament se diminuează de la 141,50 mii lei la 57.50 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Pachet licență WINDOWS+OFFICE

HOME&BUSINESS141.50


-84,00


0,00          1,00

0.00          1.00Anexa 2.28 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ARCUB

Total venituri , din care :

36.177,00

-692,00

„ _ Alte venituri din prestări de servicii si alte 33.10.50        x.

activitati

1.000.00

-200,00

43 Subvenții de la alte administrații

35.000,00

-492,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

34.330,00

0,00

43 10 19 SubveniH Pentru instituții publice destinate

670,00

-492,00

secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

36.177,00

-692,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.466,00

-115.00

10.01.01 Salarii de baza

3.653,00

-61,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

468,00

-35,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

172,00

-13,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

75,00

-2,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

98,00

-4,00

20 Bunuri și servicii

31.076,00

-85,00

20.30.01 Reclamă și publicitate

3.399.00

-85,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini si echipamente si mijloace de

670,00

-492,00

71.01.02 transport, ia credite de angajament și bugetare , din care :

522,00

-398,00

Se elimină poziția 1 .Pupitru digital audio

44,00

-44,00

Se elimină poziția 2. Incinte acustice

50,00

-50,00

Se elimină poziția 3.Sisteme monitorizare audio

28,00

-28,00

Se elimină poziția 4.Set microfoane studio și accesorii

37.00

-37,00

Se elimină poziția 5.Computer înregistrare audio

17,00

-17,00

Se elimină poziția 6. Sistem climatizare

28,00

-28,00

Se elimină poziția 7. Panouri acustice

97,00

-97,00

Se elimină poziția 8. Pupitru comanda lumini

16,00 -16,00


35.485,00

800,00

34.508,00

34.330,00

178,00

35.485,00

4.351,00

3.592,00

433,00

159,00

73,00

94,00

30.991,00

3.314,00 178,00

124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


Se elimină poziția 9. Proiector LED studio

Se elimină poziția lO.Videoproiector

La poziția 11 .Unitate interioară de perete climă- sală multifuncțională Gabroveni, 1buc

La poziția 12.Unitate interioară tip casetă climă - sală multifuncțională Gabroveni, 1buc

La poziția 13.Unitate exterioară pentru sală multifuncțională Gabroveni, 1 buc Mobilier, aparatură birotică și alte active 71.01.03 corporale, la credite bugetare și credite de^-

angajament, din care:

Se elimină poziția 1.Cabină sunet / J


20,00

50,00

20,00

45,00

70,00

87,00

43,00-87,00

-43,00


/Z

0,00c?       ...  -   •


Se elimină poziția 2. Schelă prindere sisteme acustice

Se elimină poziția 3.Cameră supraveghere mobiiă

Se elimină poziția 4.Multifuncțională

™ Alte active fixe, la credite buqetare și credite de angajament, dm care:

Se elimină poziția 1.Licențe programe audioLa poziția 4.Licență Windows server. 1 buc

Anexa 2,29 CENTRUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE Șl SPORTIVE

Total venituri , din care ;

60.000,00

-11.694,00

4a^f0â'A<!

43 Subvenții de la alte administrații

60.000,00

-11.694,00

48^M,r

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

58.225,00

-10.321,00

47.90^t*_.

m Subvenții pentru instituții publice destinate 43.10.19    ..              u

secțiunii de dezvoltare

1.775,00

-1.373,00

402,00

Total cheltuieli , din care :

60.000,00

-11.694,00

48.306,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.997,00

80,00

6.077,00

10.01.01 Salarii de baza

5.204,00

100,00

5.304,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

410,00

-10,00

400,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

97,00

-10,00

87,00

20 Bunuri și servicii

52.357,00

-10.407,00

41.950,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20,00

-9,00

11,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20,00

-10,00

10,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter .09 f      j.      -

funcțional

335,00

-100,00

235,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

299,00

-84,00

215,00

20.02 Reparații curente

10,00

-10,00

0,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

-88,00

12,00

20.12 Consultanță și expertiză

450,00

-130,00

320,00

20.13 Pregătire profesionala

150.00

-89,00

61,00

20.14 Protecția muncii

66,00

-39,00

27,00

20.30.01 Reclamă și publicitate

232,00

4,00

236,00

20.30.04 Chirii

450,00

-56,00

394,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50.025,00

-9.796,00

40.229,00

59 ALTE CHELTUIELI

45,00

6,00

51,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

45,00

6,00

51,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

1.775,00

-1.373,00

402,00

71.01.01 Construcții, din care:

1.675,00

-1.444,00

231,00Reabilitare, consolidare și supraetajarea umobilului din str. Splaiul Independenței nr.2, sector 5, București HCGMB nr.4/02.02.2015, creditele de angajament se diminuează de la 1.675 mii lei la 231 mii lei

71 01 02        echipamente si mijloace de

transport, din care:

Se introduce poziția "Autoturism”, 2 bucăți, preț unitar diferit, valoare totală 161 mii lei

71.01.30 Alte active fixe, din care:

Programe informatice, prețul și cantitatea rămân nemodificate, creditele de angajament se diminuează de la 100 mii lei la 10 mii lei

/ / /!


1.675,00


-1.444,00


231,00Anexa 2.33 CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ Șl TRADIȚIE

Total venituri . din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte 3d.10.oU activitati

37.10.01 Donații și sposorizări

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.06 Piese de schimb

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

i ,wU f      ,>

funcționare

20,02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

20.30.01 Reclamă și publicitate

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini, echipamente si mijloace de

71 01.02 transport, la credite de angajament și credite bugetare, din care:

Laptop, prețul și cantitatea rămân nemodificate

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

q<^200>

^coo.oo

/ 1,00

48.767,00

50.831,00

1.960,00

104,00

0,00 '

48.767,00

337,00

2409^

48.446,00

^0.00

48.446,00

321,00

0,00

••■.V

50.831,00

337,00

3.699,00

-98,00

2.494,00

10,00

^.04,w\ A

415,00

-5,00

501,00

-100,00

40^00koJv''

81,00

-3,00

78,00

46.822,00

439,00

47.261,00

40,00

-29,00

11,00

574,00

-100,00

474,00

220,00

-170,00

50,00

134,00

-95,00

39,00

80,00

-14,00

66.00

55,00

-10,00

45,00

95,00

-20,00

75,00

805,00

-400,00

405,00

37.919,00

1.277,00

39.196,00

321,00

1,00

322,00

114,00

1,00

115,00

45,00

1,00

46,00

-11,00

-5,00

-16,00

-11,00

-5.00

-16,00

Anexa 2.36 DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice 43 10 19 ®u^ven^' Penîru instituții publice destinate

y secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care ;

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de muncă Fond pentru posturi ocupate prin cumul indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizația de hrană


10.01.01

10.01.05

10.01.10


10.01.12


10.01.17

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                        X


11.180,00

11.170.00

11.030,00

-832,00

-832,00

-832,00

10.348,00

10.338,00

10.198,00

140,00

0,00

140,00

11.180,00

-832,00

10.348,00

9.392,00

-420,00

8.972,00

6.900,00

-180,00

6.720,0^

1.100,00

-130,00

97#^£

715,00

-10,00

4,00

-2,00

ii°iu

283,00

-37,00

/ w

112,00

-12,00___—-

269,00—-

1.648,00

-377,00

1.27WT

6,00

-1,00

s.oSc

15,00

-2,00

13,00

25,00

-2,00

23,00

378,00

-138.00

240,00..Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

d. U. U i . JU r .

funcționare

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.02 Deplasări în străinătate

20.13 Pregătire profesionala

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

71 01 02 Mas'ni si echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare, din care :

Calculatoare electronice PC, se majorează nr de bucăți de la 5 la 25, preț unitar 4 mii lei. se majorează creditele de angajament de la 20 mii lei la 100 mii lei


34.0020,00


80,006,00

8.00

Se elimină poziția Router Cisco Se elimină poziția Module memorie

71.01.30 Alte active fixe,, din care:

106,00

-66,00

40,00

Licențe software pachet, se diminuează prețul unitar de la 106 mii lei la 40 mii lei, cantitatea rămâne nemodificată,creditele de angajament se diminuează de la 106 mii lei la 40 mii lei

106,00

-66,00

40.00

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent

0.00

-35.00

-35,00

Plăti efectuate în anii precedenti si

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea de

0.00

-35,00

-35,00

funcționare a bugetului local

Anexa 2.37 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

66.447,00

-1.143,00

65.304,00

43 Subvenții de la alte administrații

65.347.00

-1,143,00

64.204,00

43 10 19 ®ut3,ven^ Pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

3.500,00

-1.143,00

2.357,00

Total cheltuieli, din care :

66.447,00

-1.143.00

65.304,00

71 Active nefinanciare

3.500,00

-1.143,00

2.357.00

71 01 02 MaSini S! echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare, din care :

2.445,00

-1.143.00

1.302,00

Vehicul cu propulsie alternativă prin programul Rabla și ecoticket, creditele de angajament rămân nemodificate

1.300,00

-1.173,00

127,00

Aparat foto/camera video cu accesorii, creditele de angajament rămân nemodificate

1,00

30,00

31,00


Autoritatea pentru Supravegherea și ■ ?


Anexa 2.38 '    .                   . •• ■     •        •

Protecția Animalelor

Total venituri, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


32.000,00


■9.140,00


33


5,00


22,00


5,00

22,00

33.10.50

43 Subvenții de la alte administrații

31.995,00

22.8M(ȘA 1

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

24.068,00

-4.046,00

20.02&$$S

43 10 19 ®u^venî'’ Pentru instituții publice destinate

7.927,00

-5.116.00

2.811,005

secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

32.000,00

-9.140,00

22.860,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.045,00

-523,00

6.522,00

10.01.01 Salarii de baza

5.829,00

-318,00

5.511.00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

646,00

-114,00

532,00

10.01.17 Indemnizații de hrană

302,00

-71,00

231,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

104,00

-3,00

101,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

153.00

-16,00

137,0010.03,08


20

20.01.04

20.01.06


20.01.09


20.01.30


Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

Bunuri șt servicii

Apa, canal si salubritate

Piese de schimb

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


188,003.527,00


-47,00


20.02 Reparații curente

20.04.04 Dezinfectanți

20.05,30 Alte obiecte de inventar

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.02 Deplasări în străinătate


20.11 Cârti, publicații si materiale documentare

10.00

-4,00

6,00

20.12 Consultanță și expertiză

140,00

-83,00

57,00

20.13 Pregătire profesionala

171,00

-126.00

45,00

20.14 Pregătire profesională

109,00

-16,00

93,00

20.30.01 Reclamă și publicitate

865,00

-4,00

861,00

20.30.03 Prime de asigurare non-vtață

90,00

-40,00

50,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.066,00

-754,00

4.312,00

59 ALTE CHELTUIELI

70,00

-12,00

58,00

„ Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40         , ,

nemcadrate

70.00

-12,00

58,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-80,00

-80,00

Plăți efectuate în anii precedenți și

85.01.01 recuperate în anul curent în secțiunea de

0,00

-80,00

-80,00

funcționare a bugetului loca!

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

7.927,00

■5.116,00

2.811,00

71.01.01 Construcții

4.092,00

-3.385,00

707,00

Construcție sediu ASPA, amenajare curte, utilitati, magazie centrala Olteniței HCGMB nr.105/2013; HCGMB 88/2017, creditele de angajament rămân neschimbate

1.000,00

-1,000,00

0,00

Lucrări de construcții de cuști pentru câini, creditele de angajament se diminuează de la 2.261 mii lei la 536 mii lei

2.261,00

-1.725,00

536,00

Sistem încălzire, răcire, ventilație pardoseala Mihailesti, se elimina poziția

381,00

-381,00

0,00

Studii si proiecte pentru realizarea unui hotel, cimitir si crematoriu pentru animale,

90,00

-90,00

0,00.se elimina poziția

Studiu si proiect realizare utilitati, extindere capacitate alimentare cu gaze, extindere capacitate apa si instalație prevenire incendiu, drum de acces - Mihailesti, se elimina poziția

Actualizare expertiză tehnică privind clădirile corp C1, C2,C3, C4 situate în șos, Olteniței, nr. 169, sector 4, București, creditele de angajament se diminuează de la 30 mii lei la 20 mii lei

Actualizare SF (DAU) privind construcție sediul ASPA, amenajare curte, utilități, magazie centrală (Olteniței), creditele de angajament se diminuează de la 50 mii lei la 42 mii leiActualizare expertiză tehnică a construcțiilor existente și soluții de consolidare (Pailady). creditele de angajament se diminuează de la 30 mii lei la 20 mii lei

Actualizare SF (DALI) a construcțiilor existente și soluții de consolidare (Pailady), creditele de angajament se diminuează de la 50 mii lei la 44 mii iei

SF pentru sistematizare verticală incintă și extindere utilități (Mihăilești), creditele de angajament se diminuează de la 50 mii lei la 45 mii lei

-7. Mașini, echipamente si mijloace de transport, dm care:

Container pentru carantina, prețul unitar 34 mii iei, cantitatea rămâne nemodificată, creditele de angajament se diminuează de la 864 mii lei la 816 mii lei

Sistem panouri fotovoltaice - Mihaiiesti, se elimina poziția

Switch rețea, se elimina poziția

Cabina paza, creditele de angajament se diminuează de la 8 mii lei la 6 mii lei Set aparatura medicala radiologie, se elimina poziția

Cuști inox. prețul unitar 4,1 mii lei, cantitatea rămâne nemodificată, creditele de angajament se diminuează de la 48 mii lei la 41 mii lei

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Imprimanta multifuncționala, creditele de angajament se diminuează de la 22 mii lei la 21 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Creare si dezvoltare website, creditele de angajament se diminuează de la 100 mii iei la 40 mii lei50.00

-6,00

50,00

-5,00

3.653,00

-1.670,00

864,00

-48,00

1.370,00

-1.370,00

5,00

-5,00

8,00

-2,00

238,00

-238,00

48,00

-7,00

22,00

-1,00

22,00

-1.00

160,00

-60,00

100,00

-60.00816.00


0,00

0,00

6,00

0,00

41,00

21,00

21,00

100,00

40,00


Anexa 2.39 ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii Materiale și prestări de servicii cu caracter

.ui *uy ,      ±. r

funcționai

59 ALTE CHELTUIELI

59.17 Despăgubiri civile


60.882,00

0,00

60.882,00

41.746,00

0,00

41.746,00

41.456,00

0,00

41.456,00

60.882,00

0,00

60,882,00

36.120,00

-47,00

36.073,00

30.590,00

-47,00

30.543,00

0,00

47,00

47,0£

0,00

47,00

4?w


Anexa 2.42


33.10.50


43

43.09.00


43.19.00


67.10.50


ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI Total venituri, din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte

activitati

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii dezvoltare

Total Cheltuieli, din care:

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei


132.199,00


106.238,00

98.060,00


8.178,00


132.199,00


127.936,00


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncăPagina 30-3.193,00


-891,00


127.045,00


23.528,Op- . -'SJ 3,00

'18.887^^ ^ââX-OO 2.1/ȘȚOO

-C'CN0y;c.,     ‘

y


23.015,00

18.537,00

2.072,00


\.

\\10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 10.03.07 Contribuția asigurători© pentru muncă

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09, t. ,

funcțional

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

71 TITLUL Xil . ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții, din care:

Sistem de irigații Parc Carol I HCGMB nr,124/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Pod pietonal traversare lac Herăstrău PT, DTAC și detalii de execuție, HCGMB nr. 396/31.07.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

5.Servicii de proiectare completă pentru Amenajarea peisagistică a Parcului Centenarului, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 6. SF Amenajare spații verzi aliniament Calea Floreasca, creditele de angajament se majorează de la 150 mii lei la 165 mii lei

 • 7. SF Amenajare peisagistică Parcul Verdi, creditele de angajament rămân nemodificate

Mașini si echipamente si mijloace de

1 ' transport, din care :

 • 2.Remorcă auto 2 osii masa max.aut. 2 to, crediitele de angajament se diminuează de la 10 mii lei la 55 mii lei

5. Autoutilitară, crediitele de angajament se diminuează de la 150 mii lei la 133 mii lei Se elimină poziția 10. "Sistem monitorizare video și alarmă"

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, din care:

 • 1.Cișmea apă stradală, cantitatea 4 buc., preț unitar se modifică de la 5,5 mii lei la 2,5 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 22 mii lei la 10 mii lei

Alte active fixe, la credite bugetare si de 71.01.30           4                a

angajament, din care:

 • 1. PUZ Parc Herăstrău, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 2. PUZ Parc Carol I, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 3. PUZ Parc Cișmigiuî, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 4. PUZ Lacurile Floreasca și Tei, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 5. Software cu licență, creditele de angajament se diminuează de la 43 mii lei la 36 mii lei

Reparații capitale aferente activelor fixe, din / I . U O

care:                                 / )

1.199,00

291,00

517,00

99.793.00

30.229,00

5.497,00

98,00

3.915,00

1.431,00

832,00

54,00

260,00


150,00


-82,00


178,00


15,00


165,00


135.00

-134,00

1,00

1 713.00

14,00

1.727,00

10,00

45.00

55,00

150,00

-17,00

133.00

14.00

-14,00

0,00

37,00

-12,00

25,00

22,00 -12,00 10,00

734,00

331,00

171,00

168,00

21,00

43,00

15,00


749,00


5,00            336,00


5,00

5.00

7,00

-7,000,00        98,00              98,00

Reparații capitale și modernizare navă pasageri Bucur valoarea totală actualizată a indicatorilor tehnico - economici se modifică de la 98 mii lei la 182 mii lei, rămas de executat se modifică de la 98 mii lei la 182 mii iei. Creditele de angajament se majorează de la 98 mii iei la 182 mii iei

70 10 50 servlc'‘ 'n domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

71 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții, din care:

C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile, din care:

1.Proiect tehnic , DE, DTAC, DTOE aferente Reabilitarea Canalului deschis Dragomirești-Chitila (tronson situat între nodul hidrotehnic Dragomirești, cu debușare în lacul Străulești, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 5. Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reabilitarea peisagistică a parcului istoric: Carol I, creditele de angajament se majorează de la 515 la 530 mii lei

 • 6. Expertiză tehnică și doc. de avizare a îucrărilorde intervenții. Reabilitarea peisagistică a parcului istoric: Grădina Cișmigiu , creditele de angajament se majorează de la 379 la 385 mii lei

 • 7. Expertiză tehnică și DALI: Reabilitarea peisagistică a parcului istoric Regele Mihai (Herăstrău), creditele de angajament rămân nemodificate

 • 8. Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Amenajare peisagistică a Parcului Unirii, la credite bugetare și de angajament

Reparații capitale aferente activelor fixe, din care:

1) Reparații capitale apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău       DATC, PT, DDE și

execuție HCGMB nr.128/05.04.2017, , creditele de angajament rămân nemodificate15,00


-15,00


0,00


515,00


379,00


30.00


120.00

3.124,00


0,00


15,00


6,00


-24,00


3,00

-2.287,00


2,00


530,00


385,00

6,00

123,00

837,00

2,00


2) Reparații capitale pod (nr. înv,1111264) -Parc Cișmigiu DATC, PT, DDE și execuție HCGMB nr.127/05.04.2017 valoarea totală actualizată a indicatorilor tehnico - economici se modifică de la 1.663 mii lei la 3.329 mii lei, rămas de executat se modifică de la 1.500 mii lei Ia3.166 mii lei., creditele de angajament rămân nemodificateAnexa

2.43.1.1


 • 5) Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video DATC, PT. DDE și execuție HCGMB

nr.756/22.11.2018 . creditele de angajament rămân nemodificate

 • 6) Reparații capitale Ștrandul și Baia Giulești DATC ,PT, DDE și execuție HCGMB

nr.166/11.03.2019 . realizat cumulat se modifică din 358 mii lei la 125 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate

8) Reabilitare, reparații capitalei , reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului ALPAB, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare PT , DDE, DTAC și execuție , creditele de angajament rămân nemodificate


9) Reabilitarea peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu DTAC. PT, DDE, HCGMB nr. 395/31.07.2019, valoarea totală actualizată a indicatorilor tehnico - economici se modifică de la 46.876 mii lei la 46.874 mii lei, realizat cumulat se modifică de la 379 mii lei la 385 mii lei, rămas de executat se modifică de la 46.497 mii lei la 46.489 mii lei. Creditele de angajament se diminuează de la 46.495 mii lei la 46.489 mii lei


Se introduce poziția 10) Amenajare perisagistică a Parcului Unirii DTAC, PT, execuție HCGMB nr. 643/14.11.2019, Valoare totală 8.514 mii lei, realizat cumulat la 31.12.2018 123 mii lei, rămas de executat 8.391 mii lei, credite de angajament 8.391 mii lei

Se elimină poziția "Reparații capitale și modernizare navă pasageri Bucur"


CENTRALIZATORSPITALE


TOTAL VENITURI, din care

___ Venituri din prestări de servicii si alte 33.10   ..

activitati

33 10 21 Venitur' d|n contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile 33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare


33.10.50


37.10


37.10.01


37.10.03 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

bugetelui local                        /


10.00


555.00


801.00


0.00


98,00


1.919.766,00


1.067.769,00


920.238,00


117.772,00


26.369.00


182,00


182,00-275.00


-801,00


160,00


-98,00


3.007,00


9.056,00


8.052,00


29,00


29,00


-667,00


280,00


0,00


160,00


0,00


1.922.773,00-3.798,00


3/ 10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

42 Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

Q venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru

43 10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

43 10 16 i°cale Pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

Subvenții din bugetul Fondului național unic 43.10.33 de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

Sume primite de la UE/alti donatori in

48 contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020555.007.00


260.00


-5.851,00


555.267,00


10.564,00


48.02 Fondul Social European (FSE)

_ „ Sume primite in contul plăților efectuate in 48.02.01 l t

anul curent

48.02.03 Prefinantare

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10 01 12 'ncJemn^ati' Pitite unor persoane din afara unitatii

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii


20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale de curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter xcU.ui >uy.

funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si ^u. u i. ou f      ,.

funcționare

20.02 Reparații curente

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.04.04 Dezinfectant!15.384,00

3.253,00

10.572,00

1.919.766,00

996.959,00

959.968,00

609.139.00

191.010,00

53.674,00

5.901,00

1.482,00

31.828,00

16.806,00

23.573,00

23.102,00

788.858,00

198.526,00

3.707,00

6.355,00

29.760,00

8.209,00

7.080,00

1.962,00

66.601,00

74.102,00

13.905,00

23.425,00

23.425,00

514.949,00

362.071,00

99.966,00

39.297.00

13.615,00


-5.851,00


9.533,00


428,00


3.681,00


-6.279,00

3.007,00

-7.194,00

-7.171,00

-3.246,00

-75,00

-1.337,00

-3,00


-10,00


-270,00


50,00

15.381,00

23.959,00 -8.104,00

-254,00

-220.0020-05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament

20.09 Materiale de laborator

20.10 Cercetare-dezvoltare

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non viata

20.30.04 Chirii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58 AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European

58'02 (FSE)

58.02.01 Finanțarea naționala

58.02.02 Finanțarea externa nerambursabila

Active nefinanciare (modificările se fac 71 atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 71.01.30 Alte active fixe


1.241,00

9.851,00

113,00

993,00

8.707,00

19.250,00

-70,00

-106,00

-80,00

19,00

-45.00


-6.397,0018.219,00

-6.397,00

11.822,00

816,00

-129,00

687.00

16.695,00

-6.268,00

10.427,00

110.093,00

726,00

110.819,00

107.734,00

726,00

108.460,00

94.918,00

664,00

95.582,00

1.418,00

24,00

1.442,00

4.714,00

38,00

4.752,00

Anexa


2.43.1


SPITALUL CLINIC SFANȚA MARIA


TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet „„ Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 20.01.30 ,

funcționare

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.09 Materiale de laborator

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii


108.095,00

0,00

108.095,00

34.325,00

0,00

34.325,00

12.851,00

675,00

13.526,00

195,00

-45,00

150.00

110,00

30,00

140,00

1.310,00

65,00

1.375,00

50,00

-50,00

0,00

135.00

5,00

140,00

4.325,00

670,00

4.995,00

18.005,00

-460,00

17.545,00

6.340,00

-410,00

5.930,00

505,00

-50,00

455,00

220,00

■50,00

170,00

150,00

-100,00

50,00

200,00

-70,00

130,00

238,00

5,00

243,00

193,00

5,00

198,00


SPITALUL CLINIC DR.CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI, din care

43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru

43.10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

43 10 16 locafe Pentru finanțarea aparaturii medicale D si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate                     /   )

TOTAL CHELTUIELI, din care /   / J61.442,00


-20,00


61.422,0020 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

nn Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.03 Reactivi

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Analizor gaze sanguine electroliti si metaboliti. 1 buc, se diminuează preț unitar de la 76,50 mii lei la 74,50 mii lei

- buget de stat -


71

71.01


71.01.02


8.145,00

3.933,00

642,00

8.211,00

8.211,00


4.635,00


76.50-20,00


-2,0068,00

-2,00

Analizor automat de hemoleucograma 5,1 buc, preț unitar 86,50 mii lei

105,50

-19,00

86,50

- buget de stat -

95,00

-19,00

76,00

Masa ginecologica in vederea examinării medicale, 1 buc, preț unitar dif., valoarea totala 20,50 mii lei

20,00

0,50

20,50

- buget local-

2,00

0,50

2,50

- buget de stat -

18,00

0,00

18.00

Electrocardiograf portabil cu 12 canale si 12 deviații. 4 buc,preț unitar dif..valoarea totala 36.50 mii lei

36,00

0,50

36,50

- buget local-

4,00

0,50

4,50

- buget de stat -

32,00

0,00

32,00

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

2.43.4

TOTAL VENITURI, din care

88.792,00

0,00

88.792,00

37 10 ^rans^erur’ voluntare, altele decât subvențiile

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.03 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

-2.792,00

-509,00

-3.301,00

bugetului local

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.792,00

509,00

3.301,00

TOTAL CHELTUIELI

88.792,00

0,00

88.792,00

20 Bunuri si servicii

35.219,00

-509,00

34.710,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

19.308,00

-509,00

18.799,00

20.04.01 Medicamente

6.558,00

-509,00

6.049,00

71 Active nefinanciare

3.952,00

509,00

4.461,00

71.01 Active fixe

3.952,00

509,00

4.461,00

71 01 02 ^asn’’ echipamente si mijloace de transport

3.671,00

509,00

4.180,00


- alte surse-

Masa de operație obstetrica-ginecologie,1 buc, se modifica prețul unitar de ia 157,00 la 154,00 mii lei

Lampa UV fixa, 20 buc, preț unitar 25,60 mii lei


Anexa

2.43.5


SPITALUL CLINIC CANTACUZINO

TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile

33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de l^-bugetul de stat                   /33


102.776,00

47.067,00

-90,00

50,00

102.686,00

47.117,00

ztoâ'Too

50,00   '

450,0043 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru 43.10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

43 10 16 ^ocaie Penîru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71 01 02 Mas'n'> echipamente si mijloace de transport

Masa operație electromecanica cu accesorii de ginecologiei buc, preț unitar dif., valoarea totala 1.144,00 mii lei

 • - buget de stat -

Aspirator chirurgical,3 buc, se modifica preț unitar de la 52,00 mii lei la 18,00 mii lei

 • - buget de stat -

-buget local-

Lampa scialitica,3 buc, se modifica preț unitar de la 117,00 mii lei la 115,00 mii lei

 • - buget de stat -

Videogastroscop terapeutic, 1 buc, se modifica preț unitar de la 163,00 mii lei ia 159,00 mii lei

 • - buget de stat -

Videocolonoscop terapeutic.1 buc, se modifica preț unitar de la 145,00 mii lei ia 143,00 mii lei

 • - buget de stat -2.697,00

-141,00

2.556,00

102.776,00

25.373,00

11.333,00

2.561,00

676.00

-90,00

50,00

50,00

35,00

15,00

■'îs o'^^ț3,

9.058,00

-140,00

"81918,00

9.058,00

-140,00

8.918,00

8.915,00

-140,00

8.775,00


1.170,00

1.053,00

156.00

140,00

16,00

351,00

315,00

163,00

146,00

145,00

130,00


-26,00

-26,00

-102.00

-103,00

1,00

-6,00

-6.00

-4,00

-4,00

-2,00

-2,00


1.144,00

1.027,00

54.00

37,00

17,00

345,00

309,00

159,00

142,00

143,00

128,00


Anexa

2.43.6


SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR


TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casete de asigurări sociale de sanatate Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.01.06 Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara '    * 2 unitatii


116.439,00


-11.339,00


105.100,00


33.10


33.10.21


33.10.50


73.802,00


69.350,00


2.752,00


116.439,00

58.295,00

56.718,00

1.000,00


-11.339,00


-10.287,00


62.463,0012,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

1.800,00

-900,00

900,08t

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

1.600,00

-600,00

1.000,00

20 Bunuri si servicii

57.019,00

-9.529,00

47.490,00

20.01 Bunuri si servicii

11.537,00

-150,00

11.387,00

20.01.01 Furnituri de birou

300,00

-150,00

150,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare,__

43.420,00

-9.379,00

34.041,00

20.04.01 Medicamente               /      ]

3.104.00

-840,00

2.264,00

20.04.02 Materiale sanitare           /     / Â*

Z     33.741,00

-8.039,00

25.702,0020.04.03 Reacții


1.525,00


Anexa

2.43.7


SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI

358*861,00

1.000,00

359.961,00

Venituri din prestări de servicii si alte actîvîtati

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile

33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de la

234.934,00

1.000,00

235.934,00

8.350,00

wW

ta "5^°

W * ■

VaW350,00

bugetul de stat

37 10 ^rans^erur’ voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

22,00

22.00

A/ 33,00

33,00

43 Subvenții de la alte administrații

95.576,00

-11,00

95.565,00

Sume din bugetul de stat către bugetele

._       locale pentru finanțarea aparaturii medicale

43.10.16 ...       t .    .         . r..

ss echipamentelor de comunicații in urgenta

8.094,00

-11.00

8.083,00

in sanatate

TOTAL CHELTUIELI

358.961,00

1.000,00

359.961,00

20 Bunuri si servicii

194.722,00

1.011,00

195.733,00

20.01 Bunuri sî servicii

53.546,00

500,00

54.046,00

20.01.06 Piese de schimb

1.450,00

500,00

1.950,00

20.02 Reparații curente

4.930,00

-280,00

4.650,00

20.03 Hrana

2.914,00

50,00

2.964,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

2.914,00

50,00

2.964,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

127.519,00

701,00

128.220,00

20.04.01 Medicamente

97.327,00

490,00

97.817,00

20.04.02 Materiale sanitare

24.310,00

200,00

24.510,00

20.04.03 Reactivi

2.050,00

11,00

2.061,00

20.10 Cercetare-dezvoîtare

1.250,00

40,00

1.290,00

71 Active nefinanciare

12.427,00

-11,00

12.416,00

71.01 Active fixe

12.427,00

-11,00

12.416,00

71 01 02 Masinij echipamente s< mijloace de transport

12.267,00

-11,00

12.256,00

Procesor automat de țesuturi, 1 buc, se modifica preț unitar de la 484,00 mii lei la 483,20 mii lei

484,20

-1,00

483,20

-buget de stat-

435,00

-1.00

434,00

Aparat integrat de ventilație mecanica compatibil RMN ,3 buc. se modifica preț unitar de la 225,00 mii lei îa 224,50 mii lei

675,50

-2,00

673.50

-buget de stat-

607,00

-2,00

605.00

Ventilator de inalta performanta pentru Terapie Intensiva ,12 buc, preț unitar dif,

2.832,00

-4,00

2.828,00

valoarea totala 2.828,00 mii lei -buget de stat-

2.548,00

-4,00

2.544,00

Paturi speciale de terapie intensiva destinate pacientilor critici ,9 buc, preț unitar dif. , valoarea totala 1.133,60 mii lei

1.134,60

-1,00

1.133,60

-buget de stat-

1.020,00

-1,00

1.019,00

Ventilator de inalta performanta pentru Terapie Intensiva cu calorimetrie,4 buc, se modifica preț unitar de la 233,00 mii lei la 232.05 mii lei

-buget de stat-


931,20


838,00


Linie automata de colorare si montare lame, se corectează prețul unitar conform bugetului, 1 buc. preț unitar 322,50 mii leLX


£2,50


0,00Aer condiționat 18000 BTU. 4buc preț unitar 3 mii lei se modifica denumirea in Aparat Aer Condiționat 18000 BTU 4 buc, preț unitar 3 mii lei


12,00


Electrocardiograf portabil 1 buc preț unitar 27 mii lei se modifica cantitatea si prețul unitar in 2 buc, preț unitar 13.50 mii lei


27,00


0.00


Electrocardiograf cu 3 canale se elimina poziția din lista de investiții

Se introduce poziția "Electrocardiograf1 2 buc, preț unitar 5,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe necorporale

Licența Sistem Informatic integrat H3 CONCEPT, se modifica denumirea in Licența de utilizare Sistem Informatic Integrat H3 CONCEPT


10,00


0,00


160,00


160,00


Anexa

2.43.8


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOG1E SF. ȘTEFAN


TOTAL VENITURI

„„ Venituri din prestări de servicii si alte

 • 33.10   ...

activitati

33 10 21 Ven'1url d*1"1 contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile

33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

43.10 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetul Fondului național unic 43.10.33 de asigurări sociale de sanatate pentru

acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale de curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.06


20.01.09


20.01.30


Piese de schimb

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente


20.04

20.04.01

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.04.04 Dezinfectant!

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii


Anexa

2.43.90,00


29.136,00

214,00

29.350,00

18.221,00

-46,00

18.175,00

7.232,00

-80,00

7.152,00

10.949,00

34,00

10.983,00

9.216,00

260,00

9.476,00

7.500,00

260,00

7.760,00

29.136,00

214,00

29.350,00

22.907,00

75,00

22.982,00

22.132,00

75,00

22.207,00

14.030,00

25,00

14.055,00

254,00

3,00

257,00

356,00

-3,00

353,00

335,00

50,00

385,00

4.914,00

139,00

5.053,00

2.030,00

25,00

2.055,00

100,00

20,00

120,00

353,00

31,00

384,00

140,00

10,00

150,00

130,00

-81,00

49,00

300,00

-15,00

285,00

786,00

60,00

846,00

1.626,00

100,00

1.726,0^

783,00

50,00

83am.

318,00

10,00

435,00

20,00

90,00

20,00

-v

261,00

14JML----

209,00

2&0


CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STO1A


TOTAL VENITURI

Transferuri voluntare, altele decât 37.10   .     v..

subvențiile
Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.03 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui loca!

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

- surse proprii -

Grup electrogen 220KVA, 1 buc, preț unitar 158,00 mii lei

0,00      158,00


158,00


-94.00\

cOV^8,00

-252,00

94,00

V-^58,00

252.00

18.679,00

0,00

18.679,00

5.897,00

-158,00

A*/

2.590,00

-33,00

350,00

700,00

186,00

100.00

-78,00

45.00

-125,00

-80,00

66,00

-45,00

349,00

158,00

507,00

349,00

158,00

507,00

349,00

158,00

507,00

An®x*     SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

2.43.10

-2.837,00

112.620,00

TOTAL VENITURI, din care

115.457,00

__Venituri din prestări de servicii si alte

33.10    .         H

activftati

56.544,00

3.579,00

60.123,00

33 10 21 Vetîjrdn c°ntractele încheiate cu caseie de asigurări sociale de sanatate

53.511,00

3.579,00

57.090,00

42 Subvenții de la bugetul de stat

821,00

-546,00

275,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

42 70 venitur' ProPrii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

821,00

-546,00

275,00

nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

43 Subvenții de la alte administrații

43.997,00

-19,00

43.978,00

Subvenții din bugetele locale pentru

43.10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din

2.404.00

1,00

2.405,00

domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

43 10 16 loca*e Penîru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta

6.282,00

-20,00

6.262,00

in sanatate

Sume primite de la UE/alti donatori in

48 contul plăților efectuate si prefinantari

6.572,00

-5.851,00

721,00

aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02 Fondul Social European (FSE)

6.572,00

0,00

6.572.00

115.457,00

60.612,00

58.410,00

41.194,00

3,540.00

2.400,0036.801,00

24.037,00

20.155,00


Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.03 Prefinantare

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.17 Indemnizații de hrana

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente


20.C4.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi


20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar


20.05.01 Uniforme Si echipamente

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

8 AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-


1.800,00

1.532.00

1,665,00

0,002020


58.02


Programe din Fondul Social European (FSE)


58.02.01 Finanțarea naționala


58.02.02 Finanțarea externa nerambursabila


71 Active nefinanciare


71.01 Active fixe


71.01.02


Mașini, echipamente si mijloace de transport


Aparat tuse asistata, 2 buc, se modifica preț unitar de la 61,00 mii lei la 55,00 mii lei


■ buget de stat -

Aparat pentru ventilație non-invaziva, 1 buc, se modificare preț unitar de la 37,00 la 36,00 mii lei

 • - buget de stat -

Otoscop de consultație. 4 buc. preț unitar dif., valoarea totala 26,50 mii lei

 • - buget de stat -

 • - buget local-

Spirometru portabil cu modul determinare presiuni si calculator, 1 buc, se modifica preț unitar de la 23,00 mii lei la 22,50 mii lei

 • - buget de stat -

 • - buget local-

Sistem de dozare pentru suprafețe si pentru mâini ,5 buc, se modifica preț unitar de la 18,00 mii lei la 17,60 mii lei

 • - buget de stat -

Analizor automat detecție cantitativa IgE specific alergeni, 1 buc, se modifica preț unitar de la 163,00 mii lei la 162,00 mii lei

 • - buget de stat -


8.214,00

-6.397,00

8.214,00

-6.397,00

165,00

8.049.00

9.290,00

9.290,00

-129,00

-6.268,00

-19,00

-19,00

8.997,00

-19,00

122,00

-12,00

110,00

-12,00

37.00

-1,00

33,00

-1,00

29,00

-2,50

26,00

3,00

-3,00

0,50

23,00

-0,50

20,00

3,00

-1.00

0,50

90,00

-2,00

80.00

-2,00

163,00

-1,00

145,00

-1,008.978,00


110,00

98,00

36,00

32,00

 • 26.50

23.00

3,50

 • 22.50

19.00

3,50

88,00

78,00

162,00

144,00


Anexa

2.43.12


SPITALUL CLINIC COLTEA


TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI, din care 20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente


37.10


56,00

206.195,00 108.895,00 88.658,00

73.763,


Anexa

2.43.13


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABESTOTAL VENITURI, din care


Venituri din prestări de servicii si alte activitati


154.325,00

106.500,00


1.249,00

1.000,00


155.574,00

107.500,00Venituri din contractele încheiate cu direcțiile

 • 33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

43 Subvenții de ia alte administrații

Subvenții din bugetele iocale pentru

 • 43.10.14 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele

^3 10 16 ^oca,e Pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04,01 Medicamente

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71 01 02 ^asn’’ echipamente si mijloace de transport

Paturi ATI-TI, 1 buc, se modifica preț unitar de la 30,00 mii lei la 31,00 mii lei

-buget local-

lnjectomate.22 buc, preț unitar dif., valoarea totala 114,00 mii lei

-buget de stat-

lnfuzomat,9 buc, preț unitar dif..valoarea totala 47,00 mii lei

-buget de stat-

Flowcitometru,1 buc, se modifica preț unitar de la 596,00 mii lei la 814.00 mii lei

-buget de stat-

Fibroscan,1 buc, se modifica preț unitar de la 450,00 mii lei la 451,00 mii lei

-buget local-

Analizor automat de hematologie pentru hemograme de voium mare,1 buc, se modifica preț unitar de la 414,00 mii lei la 420,00 mii lei

-buget de stat-

Minicentrifuga de laborator, 1 buc, se modifica preț unitar 14,00 mii lei la 13,00 mii lei

-buget de stat-

Hota flux laminar class II, tip 2, 2 buc, se modifica preț unitar de la 60,00 mii lei la 59,50 mii lei

-buget de stat-

SPITALUL SF. LUCA

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii, din care 20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.04 Medicamente si materiale sanitare 20.04.04 Dezinfectant!

20.09 Materiale de laborator 71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe569,00      245,00

511,00

245,00

756,00

450,00

1,00

451,00

45,00

1,00

46,00

414,00

6,00

420,00
71 01 02 Mas*n'> echipamente si mijloace de

transport

Caseta luminoasa indicator stâlp 1m/70cm, se elimina poziția din lista de investiții

Caseta luminoasa tip totem cu soclu marmura si corp luminos, se elimina poziția din lista de investiții

Laptop, se elimina poziția din lista de

investiții

Copiator color profesional, se elimina poziția

din lista de investiții

Cuptor electric profesional.1 buc, se modifica preț unitar de la 27,00 la 26,87 mii lei

_____Mobilier, aparatura birotica si alte active

71.01.03           r

corporale

Laptop standard, 2 buc, preț unitar 3,27 mii

lei

Laptop profesional, 1 buc, preț unitar 7,46

mii lei

Copiator color profesional. 1 buc, preț

unitarlO.OO mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Rețea wireless, 1 buc, preț unitar 38,00 mii lei0,00         7,46

0,00        10,00

0,00        38,00

0,00        38,00


*        SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL.OB REGI A BUCUREȘTI

2.43.19     '


TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente


33.10


33.10.21
217.608,00

15.000,00

232.60W*

119.63b#g

104.630,00

15.000,00

104.630.00

15jm0(L____

217.608,00

”l 5.000,00

232.608,00^

83.666,00

15.000,00

x 98.666,00

52.689,00

15.000,00 -

67.689,00

49.000,00

15.000,00

64.000,00


Anexa CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT AL TOX1CODEPENDENTELOR PENTRU TINERI 2.43.18 SF. STELIAN

TOTAL VENITURI

„„ Venituri din prestări de servicii si alte

12.035,00

-188,00

11.847,00

33.10             K

activitati

6.136,00

-188,00

5.948,00

33 10 21 Ven^ur'    conîracte^e încheiate cu casele

de asigurări sociale de sanatate

3.403,00

-160,00

3.243,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile

33.10.30 de sanatate publica din sume alocate de la

2.631,00

-20.00

2.611,00

bugetul de stat

_ „ „ Alte venituri din prestări de servicii si alte 33.10.50    ..    ,.

activitati

102,00

-8,00

94,00

TOTAL CHELTUIELI

12.035,00

-188,00

11.847,00

10 Cheltuieli de personal

8.797,00

-188,00

8.609,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

8.483,00

-165,00

8.318,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

1.979,00

-75,00

1.904,00

10.01.06 Alte sporuri

348,00

-40,00

308,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

300,00

-50,00

250,00

10.03 Contribuții

213,00

-23,00

190,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

213,00

-23,00

190,00

p/ )P

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Total Venituri

100.103,00

-69.63^

-16.783to,CP

33 Venituri din prestări servicii și alte activități

16.827,00

,^44,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activități

16.827,00

-16.783,00^^

44,00

43 Subvenții de la alte administrații

83.276.00

-52.847,00

30.429,OO^T^

43.09,00 Subvenții pentru instituții publice

69.281,00

-46.048,00

23.233,0$?^

43 19 00 ®u^vent'' Pentru instituții publice destinate secțiunii dezvoltare

13.995.00

-6.799,00

7.196^1

tu* A ►VTup

30.473^,1 <V *

Total Cheltuieli

100.103,00

-69.630,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.253,00

-895,00

3.358,

10.01.01 Salarii de baza

3.458.00

-494,00

2.964,00^^*1^

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

400,00

-243.00

157,00

10.01.06 Alte sporuri

22,00

-22,00

0,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

50,00

-42,00

8,00

10.01.17 Indemnizații de hrană

157,00

-52,00

105,00

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

3,00

-3,00

0,00

10.02.06 Vouchere de vacanta

70,00

-21,00

49,00

10 03 07 Contr’butii pentru fondul de garantare a! salariatiior

93,00

-18,00

75,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

82.347,00

-61.939,00

20.408,00

20.01.01 Furnituri de birou

50,00

-4,00

46,00

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

208.00

-37.00

171.00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

50,00

-9,00

41,00

20.01.06 Piese de schimb

30.00

-5,00

25,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

86,00

-51,00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter o • o r' oy r       ,•       l

funcționai

1.852.00

-972.00

880,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si .U i ,jU f       .

funcționare

123,00

0.00

123,00

20.02 Reparații curente

120,00

-111,00

9,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

265,00

-224,00

41,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

257,00

-124,00

133,00

20,13 Pregătire profesionala

40.00

-12,00

28,00

20.14 Protecția muncii

30,00

-22,00

8,00

Contribuții ale administrației publice locale la

20 19 00 rea|izarea unor lucrăr* Și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

50.710,00

-49.710.00

1.000.00

contracte de asociere,

detalierea pe Lăcașuri de Cult conform Propuneri sprijin financiar pagina 48 - 53

20.30.02 Protocol și reprezentare

25,00

-25,00

0.00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

30,00

-14,00

16,00

20.30.04 Chirii

730,00

-13,00

717,00

20.30.09 Executarea silită a creanțelor bugetare*

136,00

-76,00

60,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

27.507,00

-10.530,00

16.977.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39,00

3,00

42,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

39,00

3,00

42,00

71 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE

13.995,00

-6.799,00

7.196,00

71.01.01 Construcții, din care:

9.251,00

-4.236,00

5.015,00

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții

Se elimină poziția "Realizare documentație tehnico-economicâ pentru intervenție de reabilitare, restaurare/conservare a ansambului monumental Glorie eternă eroilor revoluției române din decembrie 1989, autor Alexandru Ghilduș”

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Proiecte în continuare 2018

Se elimină poziția "Amplasare LUPTA CU INERȚIA (replică ~ Omul-Timpul- Spațiul) -autor Ion Mândrescu/compoziție sculpturaiă/bronz"

Se elimină poziția "Realizare monument ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL"

Se elimină poziția "Realizare mfp ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL * realizare soclu și amplasare”

"Realizare, proiectare și amplasare monument General HENRI MATHIAS BERTHELOT, autor Elena Nucă", la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Realizare lucrare de artă,proiectare și amplasare monument comun MARTIN LUTHER și JEAN CALVIN"

Proiecte noi 2019

Se elimină poziția "ROMÂNIA PARC -realizare contur cultural al Romîniei -monumente și clădiri, efigii ale culturii românești”

Se elimină poziția "Machetă plan arhitectural istoric Cartier evreiesc Vitan-Dudești"

Se elimină poziția "Proiect tehnic de amplasare și amplasare mfp ALEXANDER DUBCEK” '

"Lucrări de amenajare și ambientare la Arcul de Triumf", la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Lucrări de construire monumet de for public Regenesis - realizare soclu și amplasare monument de for public"

71 m na Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, din care:

C.b. Dotări independente

Proiecte noi-2019

Se elimină poziția "Postament flyere stiplex”

Se elimină poziția "Concurs de soluții monument comemorativ MONUMENTUL SALA DALLES"

Se elimină poziția "Concurs de soluții mfp WILSON W00DR0W"

Se elimină poziția "Concurs de soluții mfp NELSON MANDELA"


338,00

-338,00

0,00

200,00

-200,00

0,00

23,00

-6,00

17,00

515,00

-515,00

0,00

3.308,00

-3.097,00

211,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

500,00

-500,00

0,00

90,00

-90,00

0,00

135.00

-7,00

128,00

500,00

-500,00

0,00

1.120,00

-557,00

563,00


Se elimină poziția "Concurs de soluții monument GRUP STATUAR ARTĂ PLASTICĂ NONFIGURATIVĂ"


-30,00Se eiimină poziția "Concurs de soiuții mfp Gen. CONSTANTIN COANDĂ"

Se elimină poziția "Concurs de soluții monument ECATERINA TEODOROIU’

Se elimină poziția "Concurs de soluții mfp

MIHAIL SEBASTIAN”

Se elimină poziția "Concurs de soluții mfp RADU CÂMPEANU"

Se elimină poziția "Concurs de soluții REGINA MAR1A A ROMÂNIEI"

"Concurs de soluții mfp RONALD REAGAN", la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Hotel Display" c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții

"Proiect tehnic de amplasare - LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul)", ia credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Proiect tehnic de amplasare bust I.L. CARAGIALE" "Proiect tehnic de amplasare mfp NICU CONSTANTIN", la credite bugetare și de angajament

"Proiect tehnic de amplasare mfp ÎMPĂRATUL TRAIAN", la credite bugetare și de angajament

71 01 30 Alte ac^ve fixecrebite bugetare și de angajament, din care:

Licențe MICROSOFT WINDOWS, prețul și cantitatea rămân nemodificate

Licențe MICROSOFT OFFICE, prețul și cantitatea rămân nemodificate

Q3 Reparații capitale aferente activelor fixe, din care:

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții

Proiecte noi-201S

"Expertiză tehnică și reabilitare monument de for public ÎMPĂRATUL TRAIAN", la credite bugetare și de angajament

"Expertiză tehnică, proiectare la MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI -MAUSOLEUL și hemiciclurile", la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Proiect DALI și proiect tehnic mfp FÂNTÂNA GEORGE Gr. CANTACUZÎNO - 1870”

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor "Lucrări de reparații capitale PASAJ LATIN LIPSCANI”, la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția "Lucrări de consolidare și reabilitare mfp FÂNTÂNA GEORGE Gr. CANTACUZÎNO - 1870”

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

157,0030,00

-5,00

25,00

50,00

-50,00

0,00

50.00

-25,00

25,00

50,00

-25,00

25,00

154,00

-5.00

149,00

9,00

-4,00

5,00

10,00

-1,00

9,00

3.470,00

-2.001,00

1.469,00

676,00

-585,00

91,00

96,00

-16,00

80,00
Proiecte noi 2019
"Lucrări de reparații capitale la ansambul monumental Glorie eternă eroilor revoluției


române din decembrie 1989", la credite


350,00


-275.00


75.00


bugetare și de angajament

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bu getul Miu ni ci pi u I u i B ucuresti se influențează cu modificările din prezenta anexa


Nr.

Crt.

Denumire lăcaș de cult

Adresă

Obiectul solicitării

Valoare buget aprobat

Influențe +7-

Valoare buget propusă

1

Sf. Gheorghe

Vechi

Calea Moșilor nr. 36.

sector 2

Monument istoric - înlocuirea acoperiș reaparații exterioare și tâmplărie. amenajări exterioare

250,000

-250000

0

2

Sfinții Trei

Ierarhi

str. 3 urnul Măgurele

nr. 244. sector 4

Lucrări de reparații împrejmuiri și turle Biserică, amenajări interioare și exterioare

23.900

■23900

0

3

Șerban Vodă

str. Petre Țuțca nr. 1, sector 4

continuarea lucrărilor la așezămintelc sociale

800,000

-800000

0

4

Sfânta Treime Dudeștî

Bd. Burebista nr. 11. sector 3

Lucrări de reparații și extindere rețea iluminat exterior și sistem supraveghere, amenajare curte Biserică

250,000

-250000

0

5

Dudeștî Cioplea 2

Bd. Camil Ressu nr.

38a, sector 3

înlocuire tablă acoperiș Biserică și clopotniță, amenajare curte Biserică

243,000

-243000

0

6

înălțarea Sfintei Cruci - TITAN

str. Stei ian Mi hale nr.

14-20. sector 3

finisaje interioare așezământ social

284,000

-284000

0

7

Adormirea Maicii Domnului.

Malaxa

str. Nicolae Roșu nr.

19A. sector 3

Lucrări de reparații Biserică

200,000

-200000

0

8

Apărătorii Patriei

I

str. Panselelor nr. 31,

sector 4

Finalizarea lucărilor de consolidare și reparații la clopotnița, lucrări reparații casa parohială, lucrări restaurare a picturii, a mobilierului bisericesc, lucrări de pictură în mozaic la clopotniță, finalizarea lucrărilor de restaurare și refacere a bisericii parohiale, construire centru social-pastoral

300.000

-300000

0

9

Sf. Gheorghe

Nou

B-dul Brătianu nr. 27,

sector 3

Monument istoric - reparație gard Biserică

135,000

-135000

0

10

Sf. Nicolae

Udricani

Strada Iuliu Barasch

11, sector 3

Continuarea lucrărilor de construire a aseșământului social-educational

800.000

-800000

0

11

Nicolae Vlădica

str. Justiției nr. 34, sector 4

Reparații exterioare biserică

300,000

-300000

0

12

Sfânta Vineri

Nouă

Sos. Nicolae Titulescu

nr. 157-161, sector 1

Finalizare lucrări pictură murală.reparație gard și amenajări exterioare Biserică

978,000

-978000

0

13

Apărătorii Patriei

n

str. Lunca Bărzești nr.

3. sector 4

Lucrări de construcție capelă, amenajări curte Biserică

100.000

-100000

0
„Ist

DeleaJkdche

str. Dclea Veche nr.

29A. sector 2

finalizare lucrări de conservare-restaurare pictură murală, lucrări pictură din nou la capelă, lucrări de executare și montare elemente din lemn, lucrări de executare și montare vitralii ia biserică și capelă, reparații la acoperișul casei parohiale si anexă

X \ 0

15

Sfâniul A.ado^

Sj5§&bitilei nr. 138.

NL. ,

Lucrări de restaurare-conservare pictură murală biserică, edificare așezământ cultural, social si misionar, amenajări exterioare biserică

1 "Z'

VA0

250,C^f>

H i

V'1

36

.Adorm i      air^

Dom»

Mili.a'f^'

£*lp       1

SirJEffijfpva nr. 4.

rii9a^ ifțȘtttor 6

. ...

Reparație instalație electrică, reparații la centru administrativ

100.00/

-JJ2QCW

0

17

Mănăstirea RaîJu'

Vodă

^sfr. Radu Vodă nr.

24A. sector 4

Restaurare fațadă biserică și turnul clopotniță, reparație sistem iluminat

'"'SOO.OOfr

*^'7300066

...

18

Catedrala

Mântuirii

Neamului -

Patriarhia

Calea 13 Septembrie

nr. 4-60. sector 5

Finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii

Neamului

1 0.000,000

J

-10000000

0

19

Parohia Militari II Cuvioasa Parase he va

str. Dreptății nr. 24, sector 6

Lucrări de consolidare șî extidere lăcaș de cult

1,000,000

-750000

250.000

20

Parohia Ferentari

Calea Ferentari nr.

121. sector 5

Lucrări de construcție capelă și anexă, reparații clopotniță, reparații exterioare curte, construire așezământ sociaî-pastoral

230.000

-230000

0

21

Parohia

Vovidenia

str. Garoafei nr. 56,

sector 5

Lucrări de amenajare exterioară curte.construcție clopotniță

21.000

-21000

0

Parohia Zlătari

Calea Victoriei 12 I). sector 3.

Construire centru Social Pastoral, refacere împrejmuire

600,000

-600000

0

Parohia

Bel vedere

str. Cărvunarilor nr. 2.

sector 6

Continuare lucrări pictură biserică

500,000

-500000

0

24

Acoperământul

Maicii Domnului și Sf. loan Brâncuși

str. Valea lalomiței nr.

52. sector 6

Finalizarea lucrărilor la construcția Bisericii

250,000

-250000

0

25

Sf. Nicolae Amza

str. Biserica Amzei nr.

12. sector 1

Continuare lucrări de conscrvare-restaurare. restaurare catapeteasmă . tâmpi arie lemn, reaparații curente la anexe

458.000

-458000

0

26

Sf. Treime

Ghencea

Calea 1.3 Septembrie

nr. 211, sector 5

Continuare lucrări construire așezământ social

500.000

-500000

0

Mănăstirea Cristiana

Sos. Pipera nr. 49.

sector 2

Lucrări de construcție biserică, finisaje și amenajări

500,000

-250000

250,000

28

Ceauș Radu

str. Ceauș Radu nr. 8. sector 3

Lucrări de reparații fațadă șl acoperiș Biserică, amenajare interior Biserica

222,000

-222000

0

29

Izovorul

I ămăduirii

Colentina

Sos. Ștefan cel Mare

nr. 19-21, sectorul 2

Finalizare construcție Biserică, realizare din nou în tehnica fresco-acrilică a picutrii Bisericii, picutrii mozaic de la exteriorul Bisericii, lucrări de executare și montare elemente din lemn

500,000

-500000

0

30

Parohia Sf.

Nicolae Șelari

str. Blănari nr. 16, sector 3

Monument istoric - conservare și restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc

400,000

-400000

0

31

loan Moși

Calea Moșilor, nr.

257. sector 2

Lucrări de reparații interioare biserică și exterioare, lucrări de restaurare catapeteasmă

300,000

-300000

0

32

Biserica Creștină după Evanghelie

Antiohia

Str. Episcopul Radu.

nr. 53-55. sector 2

Lucrări interioare și exterioare la clădirea bisericii

100,000

-100000

0

33

Mântuleasa

Str. Mântuleasa, nr.

20.sector 2

Monument istoric- lucrări de restaurare-conservare pictură murală

1 10,000

-11000Q

?'■’ 0.

34

Nașterea Maicii Domnului -Ghencea

str. Mărgeanului, nr.

107, sector 5

Lucrări de placare cu granit a treptelor S exterioare, a soclului bisericii și a terasei / bisericii parohiale    / //

100.000

/ Vf

/ £

-lOQOjyO


35

Sf. Vineri

Drumul Taberei

str. Brașov nr. 2 IC.

sector 6

Lucrări dc pictura biserica si capela, construire clopotnița, împrejmuire si anexă biserică

500.000

-500000

0

Seminarul

Strada Radu Vodă, nr,

Reparații mansardă și acoperiș

33

Teologic Ortodox

24A. Sector 4

392,000

-392000

0

37

Parohia Sfântul Gheorghe Vechi

Calea Moșilor nr, 36. sector 2

Lucrări refacere totală acoperiș și arhitectură

-arhitectură-

800.000

-800000

0

Parohia

Strada Râul Mara. Nr.

Continuare și finalizare lucrări la corpurile

Constantin

5. Sector 4

anexe B și C. arhitectură, structură și instalații

276.000

-276000

0

Brâncoveanu

Parohia Sfânta

Șoseaua Nicolae

39

Vineri Nouă

Fitulescu. nr. 157-161,

împrejmuire biserică cu gard

-gard-

Sector 1

258,000

-258000

0

Parohia

Bulevardul Mircea

40

Vodă. nr. 35A. Sector

Finalizare Lucrări rămase de executat.

Dobroteasa

3

8,800

-8800

0

Parohia Sfântul

4 1

Antonie cel Mare

Strada T rei Scaune, nr

Lucrări de înlocuire ferestre, lucrări de

C'olentina

-încălzirea-

20. Sector 2

înlocuire instalații termice

509,000

-509000

0

42

Bărbătescu Vechi

str. Bărbătescu Vechi

Continuarea lucrărilor de construire a bisericii

500,000

nr.l, sector 5

0

500,000

43

Acoperământul

Maicii Domnului

Strada Valea laiomiiei.

Continuare lucrări construcții și amenajare.

Brâncuși

nr. 52. Sector 6.

catapeteasma și pictura.

210,000

-21 0000

0

Lucrări dc pictură din nou tehnica mozaic Ia

44

Precupeții Vechi

Strada Toamnei, nr, 92.

exteriorul bisericii și conservare restaurare

Sector 2.

(curățire) picturii murale interioare tehnica ulei a

bisericii

140.000

0

finalizare lucrărilor aliate în derulare, lucrări de

pil ii

restaurare-conserv are pictură murală, refacere

fe

?//

\ 1'

catapeteasmă, executare mobilier bisericesc, pictură

Strada Delea Veche, nr.

29 A. Sector 2.

din nou la capelă, executare Viralii la biserică.

45

Delea Veche

reparații ki acoperișurile celor două sedjD^e^ administrative din incinta parohială, renovare

N.*v t

finisaje exterioare cu ornamente la biserică, centru social-cultural și administrativ prin consolidare.

extindere și schimbare funcțiune corp C2.

350.000

-350000

0

46

Parc Plumbuita

Strada Doamna Ghika,

nr. 9. sector 2.

Pictură nouă. Reparație fațadă, soclu, punere în funcțiune încălzire prin pardoseală, realizare

încălzire în pardoseală.

182,000

-182000

0

47

Foișor

Strada Foișorului, nr.

Continuarea lucrărilor de consolidare și amenajare

210,000

119, Sector 3.

Biserică.

-210000

0

48

lancu Vechi

Strada Mătăsari. nr. 39.

Finalizarea lucrărilor de pictură la biserica

Mătăsuri

Sector 2.

parohială.

140.000

-140000

0

49

Nicolae Șelari

Strada Blănari. nr. 16.

Continuare lucrări de con serv arc-restaurare

Sector 3.

iconostas amvon și mobilier bisericesc.

70,000

-70000

0

/ &

Lucrări de reamenajare a construcției existente prin

înlocuirea șarpantei și compartimentări ușoare în

50

/

iustin Mgnarhuh/

/

Strada Sianta Ecaterina,

nr. 2. Sector 4.

volumul podului existent, lucrări de reabilitare termică și împrejmuire, lucrări de amenajare.

r<>° /

igenizare și refacere a spațiilor de cazqare ale

/ /

?/__

studenților și a instalațiilor electrice, sanitare, și de hidranți din căminul studențesc.

3.750,000

-3750000

0

r. ;

51 .

z/Z#'

Apărăjtfpt-Vatriei I

/

z

Strada Panselelor, nr. 31, Sector 4.

Finalizare lucrări de construcție centru social-pastoral, finalizare lucrări consolidare și reparație clopotniță, finalizare lucrări restaurare pictură, execuție mobilier bisericesc, pictură din nou sala centru soci al-pastoral, construire altar de vară, rearanjarc curte biserică.

140,000

-140000

0

Mănăstirea Radu

Vodă

nr.

Refacere fațadă biserică și turn clopotniță.

70,000

-70000

0

53

.Arhiepiscopia Bucureștilor- ;

Biserica militară \

/ j.                            ----

* .gmK

Continuare lucrărilor de construcție a bisericii ti __militare.

210,000

-210000

0

54

Parcul Demonilor

Cașin

----f—........ —................—------------- Reparații dtilgherie și sistem complet învelitoare. tratament ignifug, tcnnoizolație, reparații exterioare fațadă turle.

210.000

-210000

0

55

Arhiepiscopia Bucureștilor -Cancelaria Patriarhală

Strada Șerban Vodă. nr.

3 1. Sector 4.

Reabilitare curte interioară, reparații sistem de supraveghere video și antiefracție la imobilul cancelariei patriarhale, reabilitare pavaj granit la catedrala patriarhală.

140.000

-140000

0

56

Patriarhia Română,

C.M.N.

Bulevardul Regina

Maria, nr. 1. Sector 4.

Finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii

Neamului

10,000,000

-10000000

0

57

Nicolae - Paraclis

Universitar

Ion Ghika. Nr. 9. Sector

Continuarea lucrărilor de înlocuire învelitoare și restaurare fațadă.

140.000

-140000

0

58

Parohia Rotnano-

Uatolicâ Ciople

Alea Râmnicul Sărut.

nr.3. Sector 3.

Lucrări reparații dulgherie și învelitoare. terme izolație, centuri beton, reparații fațadă.

140,000

-140000

0

59

Protoieria V

Strada Petre Limes, nr.

30, Sector 5.

Finalizarea lucrărilor de reparații la sediul protoieriei.

70,000

w    X

60

Administrația

Patriarhală - Palatul

Patriarhiei

Aleea Dealul Mitropoliei, nr 25.

Sector 4.

Continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a scărilor monumentale.

122.265

X'A o ■ / go

61

Dob rotea sa

Bulevardul Mi re ea

Vodă. nr. 35A. Sector 3.

Lucrări de restaurare-conservare a componentelor artistice de interior: catapeteasmă, obiecte din metal, icoane pe lemn, icoane cu metal. paVmrcnV mobilier litrurgic.

1

140,000

-140000

x,/ / \ y

0

62

Sfântul Vasile cel

Mare Greco-Catohc

Strada Alexandru D.

XenopoJ. nr. 15, Sector

1.

I aicrări de reparație învelitoare sistem complet, reparații fațadă și zugrăveli, tennoizolație subșarpantă. amenajare pod.

70,000

-70000

0

63

Biserica Reformată din București Cal vin cum

Luterană, nr. 13B,

Sector 1.

Lucrări de renovare reabilitare centru cultural social calvin.

140,000

-140000

0

64

Mănăstirea

Plumbuita

Strada Plumbuita, nr. 56-

58, Sector 2.

Lucrări de intervenție constând în remodelarea construcțiilor existente în bucătărie și trapeză.

140,000

-140000

0

65

Trei Ierarhi Fundeni

Șoseaua Fundeni. nr. 254, Sector 2.

Amenajare și Reparații interioare și exterioare biserică și centru educațional.

1 05.000

-105000

0

66

Treime Dud ești

Bulevardul Burebista, nr. li, sector 3.

Reparații interioare-exterioare biserică.

210.000

-210000

0

67

loan Iacob

Hozevituî

Strada Ghcorghc Petrașcu, nr. 57, sector 3.

Amenajare interioară, extrioară biserică, amenajare curte, construcție centru multifuncțional.

210,000

-210000

0

68

Cuvioasa

Paraschiva și loan

Rusu

Strada lacobeni, nr. 39.

Sector 5.

Reparații interioare-exterioare biserică, reparații gard, amenajare curte.

140,000

-i40jâ0â

v ?        0

69

Andrei Chitila

Șoseaua Chitilei. nr,

1 38, Sector 1.

Reparații interioare- exterioare sediu administrativ, reparații acoperiș sediu administrativ, finalizmerT' lucrărilor de pictură.      /     ,

175,000

/ z

1'

\ -ÎTSOOC

X)


Z'

Ti r- ( ț '.z o A /

70


llie Ghencea


Strada Floare de gheață, nr. i, Sector 5.


Calea Ciulești. nr. 455.

Sector 6.


72


Cărămidarii de Sus


Șoseaua Grozav ești. nr.

7. Sector 6.


23


Strada Orșox a. nr. 4

Sector 6.1 reime Tei


Strada Lacul Tei. nr.

I 1 5. Sector 2.Buna Vestire

Ciulești


('alea Ciulești, nr. 11 IA. Sector 6.Burnbâcari


Strada Toporaș. nr. 70.

Sector 5.Sfinți


Strada Calea Moșilor, nr.

79, Sector 2


78


Șerban Vodă


Strada Petre 1 uțea. nr. I.

Sector 4.


79


L'dricani


Strada Cluceru Udricani.

nr. 14, Sector 3.


80


înălțarea Sfintei Cruci Titan


Strada Steliati Mthale

tir. 14-20. Sector 3.Mavrogheni


Strada Monetărici. nr. 4.

Sector 1.


Adormirea Maicii

Domnului Malaxa


Seminarul Teologie

Ortodox


Strada Radu Vodă. nr.

24A. Sector 4Calea Victoriei, nr. 12D.

Sector 3.


Gheorghe Vechi

arhitectură-


Strada Calea Moșilor. nr.36. Sector 3.


86

z


Strada Silfidelor, nr.5

Sector 5.


sT tF Z

\/


87
ja Justiției, nr. 34. lector 4.Nicolae^teg^


y-fi^ț^feiserica Am zei. J cSzfir. 12. Sector l.Parohia Precupeții Noi


Str. G-ral Emest

Broșteanu. nr. 12. sector

1Consolidare Turlă mare și pridvor, sistem complet acoperiș biserică, refacerea arhitecturii exterioare, refacerea instalațiilor electrice. încât? ventilare, și refacere scări de acces.


Construcție lumânărar și cancelarie, curte exterioară, soclu piatră și scări pridvor, pardoseală granit interior biserică. încălzire în pardoseală. iluminat arhitectural interior și exterior, sistem sonorizare și supraveghere video, gard ornamental, porii exterioare, reparații casă parohială.


înlocuire acoperiș și paxarc interioară la biserică

..


-240000


90

Siântul Apostol și Evanghelis loan

Su. Emil Racoxițâ,

sector 4

Lucrări de confecționare catapeteasmă, pictură, construcție himânărar și grup sanitar

350.000

-350000

0

Q]

Simții Trei Ierarhi

Sir. I unui Măgurele, nr.

244. sector 4

Lucrări de reparații biserică și lucrări amenajare curte

2 i 0,000

-210000

0

92

Sfântul Ierarh

Calinic Titan

Șoseaua Câmpia

I ibertății. nr. 68. Sector

Reparații fațadă, sistem termic la biserică și casa parohială. hidroizolații fundație, refacere trotuare la biserică și casa parohială, soclu granit la biserică, sistem de supraveghere video și iluminat, ansamblu himânărar și pangar.

210.000

-210000

0

93

Apărătorii Patriei H

Strada Lunca Bârzești, nr. 3. Sector 4.

Construire capelă mortuară.

210.000

-210000

0

94

Progresul Iii

Strada Poștalionului, nr.

103-105. Sector 4.

Construire cămin de bătrâni, capelă.

700,000

-700000

0

95

Parohia Ceauș Radu

Strada Vulturilor, nr. 3-

5, Sector 3.

Lucrări de reparație gard la biserică, lucrări de refacere fațadă și gard sediu administrat i\.

175,000

-175000

0

96

Dudești Cioplea 2

Bulevardul Camil Ressu, nr. 38A, Sector 3.

Lucrări de placare interior biserică, pridvor. trepte pridvor, scări exterioare uși Sfântul Altar.

210,000

-21 0000

0

97

Cuvioasa

Parascheva Beh;

Strada Soldat Mincă

Dumitru, nr. 27, Sector

4.

Reparații acoperiș, reparații și extindere rețea electrică.

210.000

-210000

0

98

Protoieria VI

Protoieria VI

Reparații și amenajare mansardă.

105.000

-105000

0

99

Belu Pieptănari

Strada Ostrovului, nr.

1 1. Sector 5.

Reparații gard și fundație gard.

140,000

-140000

0

100

Nicolac Malaxa

Strada Tulanica. nr. 5,

Sector 3.

Reparații inlerioarc-extcrîoarc biserică

210.000

-210000

0

101

Stan tul N’icolae

Malaxa

Strada Tulanica, nr. 5.

Sector 3.

Strada Tulanica. nr. 5. Sector 3.

140,000

-140000

0

102

Nicolae Ciulești

Sârbi

Calea Ciulești. nr. 506.

Sector 6.

Reparații exterioare și amenajare curte, reparații acoperiș.

140.000

-140000

0

103

Dumitru Poștă

Strada franceză. nr 1.

sector 3

Restaurare Catapeteasmă. monument istoric Categoria A

200,000

-200000

0

TOTAL

50,709.965

-49.709,965

1,000,000