Hotărârea nr. 72/2019

HOTARAREnr. 72 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "STRAPUNGERE D-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400- INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euH O T Ă R Â R'


privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 2736/20.02.2019 ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 18/26.02.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 27/26.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 78/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

  • -   art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (65) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 -intersecție Calea Vitan Bârzești”,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârsesti”, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa. II -^km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”,

A’ 0^y fel n ,

Art.3 Se aprobă lista cu imobilele afectate de^roo^^ț identificați conform evidentelor Oficiului de Cadastru siRSmtati București și ale direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei

CONFORM Ct^ORIGINALUL


țjcprppfiere^ cu proprietarii ^Imobiliară al Municipiului Municipiului București și


Primăriei Sectorului 4, cu suprafețele care urmează a fi expropriate și cu valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de evaluare întocmit, prevăzut în anexa nr. 2.

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare, reprezentând anexa nr. 2, realizată prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.6 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.7 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro$ de. j


321800uCuin&rîl rece|. Nt'alesleJ iot <■© procesa /șrbai c!

. JO^./data...


tate de culoarul de expropriere


Primăria Municipiului București


:% v ’       ™

£—t]

sty


ctorul 4


Scara 1: 1000


februarie

2019


PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop: Proiectul de utilitate publica: " Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu "Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica


Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești"


Societatea Akyle Security

SRL


SC Agriculture Capital and Engineering SRL, Societatea Akyle Security


Societatea Șelari

Investments SRL


SC Tomis Plus SRL


Intrarea Serelor F.N., sector 4


Intrarea Serelor,F.N.,

sector 4, LOT 8


Intrarea Serelor F.N., sector 4


Intrarea Serelor F.N.,

sector 4(227389


221367


219260

Valoare totala teren [Lei]


469.707,96 lei


99.760,98 lei


20.090,75 lei


185.130,08 lei


278.106,51 lei


425.387,78 lei


770.963,92 lei


957.328,20 lei


Proprietate publica


Proprietate publica


Proprietate publica


1.061.346,01 lei


Proprietate publica


41.567,08 lei


Proprietate publica


1.763.829,59 lei


1.937.718,53 lei


218.768,09 lei


77.591,88 lei

825.106,46 lei


Proprietate publica


9.132.403,80 lei


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica - "Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești"

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții pentru proprietarii neidentificati.


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.


3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019


4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București intocmita de S.C. EURO EXPERT SRL.

5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

rg

6.Cateqoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din:

-poziția 7 - extrasul de Carte Funciara 75417/18.10.2018

-poziția 8 - extrasul de Carte Funciara 75416/18.10.2018                                                               ’

-poziția 6 - extrasul de Carte Funciara 75418/18.10.2018

-poziția 4 - extrasul de Carte Funciara 75419/18.10.2018

-poziția 3 - extrasul de Carte Funciara 75420/18.10.2018

-poziția 2 - extrasul de Carte Funciara 75421/18.10.2018

-poziția 1 - extrasul de Carte Funciara 75422/18.10.2018

---/—gct

-poziția 18 - extrasul de Carte Funciara 75425/18.10.2018

'(«"fcVAL

-poziția 19 - extrasul de Carte Funciara 75424/18.10.2018

\% S.R.L. {

-poziția 5 - extrasul de Carte Funciara 75467/19.10.2018