Hotărârea nr. 717/2019

HOTARAREnr. 717 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 49/31.01.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14908/17.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 117/18.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 831/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând următoarele documente:

  • -  adresa nr. 25646/comercial/28.11.2019 a Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București;

  • -  adresele nr. 14388/04.12.2019 și nr. 14388/1/16.12.2019 ale Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția Urbanism;

  • -  adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 739234/12.12.2019, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București sub nr. 1802898/12.12.2019 și la Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului sub nr. 14760/13.12.2019;

  • -  adresa Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting nr. 805/17.12.2019, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București sub nr. 1804955/17.12.2019 și la Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului sub nr. 14907/17.12.2019;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea sintagmei existente în cuprinsul legendei Planului de reglementări vizat spre neschimbare din anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/31.01.2019 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal Sector 3 prin abrogarea textului: „interdicție temporară dec punct de verdere juridico - administrativ referitpf^'î^țWf

ână la clarificarea litigiului din .spațiu verde” al terenului”.Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/31.01.2019 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal Sector 3 rămân nemodificate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2019.