Hotărârea nr. 71/2019

HOTARAREnr. 71 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „OBIECT 11. NOD AVIONULUI - INCHIDERE INEL MEDIAN"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Serviciul Planificare Lucrări Mari Infrastructură nr. 74/25.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 26/30.01.2019, raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 20/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 77/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 9/25.01.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va efectua din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Georgiana Zamfir


București, 26.02.2019

Nr. 71

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

fara TVA

cu TVA

Valoare totala a investiției

396,802,416.77

lei

443,681,866.47

lei

Din care C+M :

219,900,321.69

lei

261,681,382.82

lei

Durata de execuție estimata - 24 luni

Eșalonarea investiției :

Anul I:

198,401,208.39

lei

221,840,933.23

lei

Din care C+M :

109,950,160.85

lei

130,840,691.41

lei

Anul II :

198,401,208.38

lei

221,840,933.24

lei

Din care C+M :

109,950,160.84

lei

130,840,691.41

lei

CAPACITĂȚI FIZICE:

Lungime Traseu:           1.680km

Lungimr Pasaj:            0.436km

Lățime medie platforma:    32.50m

Lățime Parte carosabila:    15.00m

Lățime trotuar:              2.00m


■1