Hotărârea nr. 70/2019

HOTARAREnr. 70 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PILOT “IMPREUNA!" IN VEDEREA ACORDARII UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


privind aprobarea Programului pilot „împreună!” în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violenței în familie

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al Direcției Generale Investiții nr. 663/22.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 31/25.02.2019, raportul sănătate și protecție socială nr. 7/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 132/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:


 • -   art. 11 lit. b), art. 15 alin. (1), alin (3) și art. 116 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă derularea Programului pilot „împreună!”, în anul 2019, de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexei, care face < parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea Programului pilot prevăzut la art. 1 se va asigura de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 26.02.2019

Nr. 70SECRETAR GENER AL MUNICIPIULUI BUCU Georgiana Zamfiit


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


CONFORM CU ORIGINALUL


^Ol'le/S


------

în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata îhinefțientru victimele violenței în familie

Strategia programului pilot vizează în primul rând scoaterea victimei din mediul abuziv și izolarea impusă de agresor. Prin asumarea păstrării confidențialității, victimelor le este asigurat accesul la o locuință care să le permită să-și înceapă o nouă viață, în condiții de siguranță.

Prezentul Program pilot se derulează în anul 2019 și se adresează victimelor violenței în familie, de pe raza municipiului București și constă în acordarea unui ajutor financiar în cuantum de maxim 1500 lei/lună, sumă dedicată exclusiv plății chiriei unei locuințe în municipiul București.

I. Tipul de beneficiari

Victimele violenței în familie care se află în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, precum și cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale și care nu beneficiază de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri., victime care figurează cu domiciliul/reședința pe raza capitalei.

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii

 • 1. Cerere (anexa A)

 • 2. Documente de identitate și de stare civilă a victimei violenței în familie și a copiilor care o însoțesc (după caz);

 • 3. Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie (ordin de protecție SAU ordin de protecție provizoriu SAU dovada depunerii plângerii penale la tribunal);

 • 4. Contractul de închiriere a unei locuințe, (document depus după efectuarea evaluării de către specialiștii D.G.A.S.M.B);

 • 5. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.

III. Condiții de acordare

 • •      Se acordă pentru victimele violenței în familie care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;

 • •      Solicitantul face dovada că se încadrează în grupul țintă, respectiv victimă a violenței în familie;

 • •      S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

 • •      Locuința închiriată se află pe raza municipiului București.

IV. Nu beneficiază de prevederile prezentului Program pilot persoanele care:


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Program; au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt val refuză participarea la programele destinate victimei nu respectă prevederile planului de intervenție.

■ 7    >

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româi

Tel: 021.305.55.00 int 4016

http://www.pmb.ro
V. Etapele analizării dosarului

Victimele violenței în familie vor depune o cerere însoțită de documentele doveditoare la punctul de lucru al D.G.A.S.M.B indicat ulterior.

în baza acestor documente specialiștii D.G.A.S.M.B. vor completa fișele de evaluare inițială și planul de intervenție. Totodată aceștia vor propune acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei. Victima violenței în familie va completa dosarul cu fotocopia contractului de închiriere, valabil.

Plata chiriei se va efectua lunar, urmând ca în termen de 5 zile victima să prezinte chitanța în original.

Suma care va fi decontată este cea stipulată în contractul de închiriere fiind în cuantum de maxim 1SQO lei/lună.

Ajutorul financiar pentru plata chiriei încetează în momentul în care victima violenței în familie nu prezintă chitanța în termenul prevăzut anterior, urmând ca instituția să demareze procedurile privind recuperarea prejudiciului.

D.G.A.S.M.B își rezervă dreptul de a verifica situația în fapt, la adresa indicată în contractul de

închiriere.


Pentru aceeași unitate locativă se decontează un singur contract de închiriere.

VI. încadrarea în criterii de eligibilitate:


CONFORM CU ORIG

1 [

ic iar


La momentul la care victima violenței în familie depune cererea pentru acor

pentru plata chiriei, încadrarea în criteriul de eligibilitate "victimă a vi i în familie” se face cu documentul prevăzut la pct. 3 de la cap. II. Depunerea cererii și documentele obligatorii, respectiv ”Dovada că solicitantul este victimă a violenței în familie”.

Pentru verificarea lunară a încadrării în criteriul de eligibilitate "victimă a violenței în familie”, ulterior momentului de depunere a cererii, victima va prezenta o adeverință din care să rezulte că urmează un program de consiliere/terapie pentru victimele violenței în familie.

Dreptul la asistență socială sub forma de ajutorului financiar pentru plata chiriei se acordă victimelor violenței în familie de pe raza municipiului București în anul 2019.Subsemnatul(a) _________________________________________________________, domiciliat în

municipiul București, str._______________________________________, nr.________, bloc_______________________,

sc.________, ap.______, telefon________________________, sector___________, posesor al B.I./C.I. seria

________, nr.________________, cod numeric personal ___________________________, eliberat de_______________________, la data de ____________, vă rog să-mi aprobați acordarea ajutorului

financiar pentru plata chiriei.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații că, pentru persoana identificată cu C.N.P.________________________s-a depus, în vederea

acordării ajutorului financiar pentru plata chiriei, doar prezenta cerere cât și faptul că sunt victimă a violenței în familie.

Totodată, declar pe proprie răspundere că nu beneficiez de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri, sprijin acordat ca urmare a faptului că sunt victimă a violenței în familie.

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului(ei).

Mă oblig să asigur accesul neîngrădit al reprezentanților D.G.A.S.M.B. în vederea verificării informațiilor furnizate.