Hotărârea nr. 692/2019

HOTARAREnr. 692 din 2019-12-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ALOCARE A 1,5% DIN PIB- UL ROMANIEI PENTRU BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de alocare a 1,5% din PIB - ul României pentru bugetul Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 10440/12.12.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 267/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 787/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României alocarea a 1,5% din PIB - ul României pentru bugetul Municipiului București.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 18.12.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adriăn RBucurești, 18.12.2019

Nr. 692


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir