Hotărârea nr. 690/2019

HOTARAREnr. 690 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA, "PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR ENERGIEI TERMICE PENTRU PERIOADA 2020 - 2044", CA MODEL ECONOMIC AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105,969 KM)"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Servicii Integrate nr. 13034/11.12.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 264/17.12.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 37/17.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 785/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Avizul nr. 22/01.04.2019 al Consiliului Tehnic - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • -  Avizul nr. 3/26.03.2019 al Consiliului Tehnico - Ecomonic al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București (R.A.D.E.T.);

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • -  Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectiv specific 7.2 Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare e energiei termice în Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Planul anual de evoluție a tarifelor energiei termice pentru perioada 2020 -2044”, ca model economic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (25 obiective însupsl care face parte integrantă din prezent^h$ă


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poș^l 050Q

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară București din data de 18.12.2019.

Primarului General al Municipiului


Consiliului General al Municipiului
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2
ANEXA LA HCGMB NR


PLANUL DE EVOLUȚIE A TARIFELQ


2020-2044

Proiect-. Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (25 obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km) ”,
CONȚINUT

1. ANALIZA NIVELULUI Șl STRUCTURII ACTUALE A PREȚURI

 • 1.1 Considerații generale

 • 1.2 Metodologia de stabilire prețua compensației pentru obligația de serviciu public

 • 1.3 Categorii de prețuri aplicate de operatorul de distribuție a agentului termic.........

 • 1.3.1. Prețul de furnizare către consumatorii non-casnici -agenți economici...........

 • 1.3.2. Prețul de producție a energiei termice în centrale proprii...............................

1.2.3 Prețul energiei temice pentru consumatorii casnici..........................................


.3

..3

..6

11

14


16


18


1.4. Analiza prețurilor de transport și distribuție a energiei termice livrate

2. PREVIZIUNEA PREȚURILOR (ORIZONT DE PREVIZIUNE: 2017-2042)

 • 2.1. Principii de bază în stabilirea prețurilor pentru serviciile de utilități publice

 • 2.2. Structura tarifelor

 • 2.3. Ipotezele de lucru în elaborarea planului de prețuri pentru energia termică

2.3.1. Previziunea costurilor variabile


2.3.2. Previziunea costurilor fixe


43


 • 2.4. Planul de prețuri pentru perioada 2020-2044..........................................................................................45

 • 2.5. Suportabilitate. Prețuri și subvenții de preț..............................................................................................48

1. ANALIZA NIVELULUI ȘI STRUCTURII ACTU ENERGIEI TERMICE

1.1 Considerații generale

Asociația de Dezvoltare Comunitară stabilește prețurile și tarifele locale fumizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu energie termică, aprobate ulterior de către A.N.R.E.

Din perspectiva reglementatorului, prețurile și tarifele locale trebuie să asigure concomitent:

o viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu energie termică;

o protejarea intereselor utilizatorilor.

Metodologia de stabilire a preturilor și tarifelor pentru energia termica, (exclusiv cea produsă în cogenerare) se bazează în principal pe o abordare de tip "cost plus

Recuperarea integrală a costurilor vizează recuperarea tuturor costurilor economice suportate de operator. Acestea includ cheltuielile de exploatare ale activității de producere, transport și distribuție a energiei termice, cheltuielile financiare care rezultă din activitățile de finanțare ale operatorului, precum și costurile asociate cu activitățile de dezvoltare.

în stabilirea prețurilor/tarifelor locale sunt avute în vedere următoarele criterii:

 • a) cheltuielile pentru combustibilul tehnologic, energia electrică, apă și materiale se determină avându-se în vedere normele de consum, prețurile de achiziție în vigoare și cantitățile de energie termică anuale propuse; • c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de necesar, conform normelor de muncă, legislației în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

 • d) pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice vor fi luate în calcul la nivelul aprobat de autoritățile administrației publice locale;

 • e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor calcula conform reglementărilor în vigoare;

 • f) prețurile și tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobată de autoritățile administrației publice locale;

 • g) cota de profit în preț/tarif va avea un nivel de maximum 5%.

Prețurile și tarifele locale se determină în baza costurilor justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, luând în considerare inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

Fundamentarea prețurilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se face pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor financiare și a cantităților de energie termică programate a fi livrate, după cum urmează:

Preț/Tarif

Formulă

Semnificație

Prețul local de producere a energiei termice

V(P)

P(lp)=

Q(P)

Și

V(p) = C(p) + p(p) + C(d)

P(lp) = prețul local de producere a energici termice;

V(p) = venitul programat al activității de producere;

OfD) = cantitatea de energie termică programată a fi produsă,

C(p) = cheltuielile totale ale producerii energiei termice; p(p) = profitul activității de producere a energiei termice;

C(d) - cota de dezvoltare/modemizare a SACET, după caz.

Tariful local de transport al energiei termice

/z>

//• / /> /

V(t)

T(lt) = ----,

Q(t)

Și

V(t) = C(t)^p(h

/o ---

T(lt) = tariful local de transport al energiei termice;

V(t) = venitul programat de transportator;

Q(t) = cantitatea de energie termică programată a fi livrată;

C(t) = cheltuielile totale ale activității de transDort al energiei termice;

p(t) = profitul activității de transport al energiei termice;

C(dt) = cota de dezvoltare, modernizare a SACET, dupăcaz.

Tariful local de distribuție a energiei termice

V(d)

T(ld) = —-

Q(d)

Ș>

V(d) = C(d) + p(d) + C(dd)

T(ld) = tariful local de distribuție a energiei termice;

V(d) = venitul programat de distribuitor;

Q(d) - cantitatea de energic termică programată a fi distribuită;

C(d) = cheltuielile totale ale activității de distribuție a energiei termice;

p(d) = profitul activității de distribuție a energiei termice;

C(dd) = cota de dezvoltare/modemizarc a SACET, după caz.

Nivelurile de preț sau de tarif local pentru serviciile publice de producere, transport și distribuție a energiei termice se determină pe baza analizei situației economico-fînanciare a operatorului sau operatorului economic, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor și a tarifelor în economie, precum și de cantitățile livrate.

Ajustarea prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, energie electrică, apă și materiale, cu pondere semnificativă în preț, se ia în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de precedenta ajustare, în limita prețurilor de pe piață;

 • b) consumurile specifice de combustibil, energie electrică, apă vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în prețul existent;

 • c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • d) în preț/tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de transport, distribuție și furnizare, cota de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobate de autoritățile administrației

publice locale implicate.

Cota de cheltuieli indirecte provenij^din alte activități, precum și cota din cheltuielile generale îecare elemen^^Vh61ti$eli> proporțional cu ponderea acestui


ale societății se repartizează p


ienta

HMCA Șl JURIDICA

* Prețurile pentru energia termică includ și costurile legate de protecția mediului și a poluării. Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

o asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

o asigurarea rentabilității și eficienței economice;

o asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

o recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor (Art 43 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006).

Politica tarifară trebuie să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației.

1.2 Metodologia de stabilire prețului și a compensației pentru obligația de serviciu public

Prezenta metodologie cuprinde modalitatea de calcul și mecanismul de acordare a compensației pentru obligația de prestare a serviciului de interes economic general în sectorul de alimentare cu energie termică a populației.

Compensația

Compensația ce se va plăti delegatului acoperă diferența dintre prețul local și prețul local de facturare al energiei termice furnizată populației (subvenție de preț), precum și contravaloarea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neincluse în preț/tarif.

Prețul de furnizare al energiei termice pentru agenți economici nu se compensează, Delegatul recuperându-și integral costul generat de prestarea serviciului de la aceștia.


Modalitatea de calcul a compensației pentru obligația de prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică

Prețul local este format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de Asociația de Dezvoltare Comunitară, cu avizul autorității de reglementare competente (ANRE - Autoritatea Națională de reglementare în domeniul Energiei). în calculul prețului local se iau în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%. Această cotă de profit ține seama de nivelul de risc al serviciului de alimentare cu energie termică suportat de Delegat și va fi aplicat la total cheltuieli de exploatare eligibile. Nivelul profitului rezonabil este de 5% potrivit Ordinului ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare.

Prețul local pentru populație reprezintă prețul pentru energia termică furnizată prin sistemul de alimentare centralizată și facturată populației, aprobat prin hotărâre a asociației de dezvoltare comunitară, după avizarea de autoritatea administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale. La nivelul aceleiași unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizaț. Diferența dintre prețurile locale ale energiei termice și prețurile locale pentru populație se alocă din bugetele autorităților administrației publice locale, conform art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

Determinarea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se face prin măsurare directă, prin sisteme de măsurare și înregistrare a cantităților de energie termică montate pe branșamentul care deservește fiecare utilizator individual sau colectiv în punctul de delimitare a instalațiilor.

Compensația medie anuală estimată va fi plătită de la bugetul local al UAT-ului beneficiar (Primăria Municipiului București) al serviciului pentru cele două componente, respectiv diferența dintre prețul local și prețul local de facturare și contravaloarea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului:

a) acoperirea integrală a diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local de facturare pentru populație

Cuantumul valorii compensației pentru diferența dintre preț local și prețul local pentru populație se face pe baza consumurilor reale, facturate către consumatorii casnici și se calculează după următoarea formulă:

TarifTD = tarif pentru transport, distribuție și furnizare, stabilit conform prezentului Contract

Plfp = prețul local de facturare pentru populație, în vigoare la data emiterii facturii

In vederea achitării la timp a obligațiilor față de furnizori, Delegatul va emite o factură de avans, către UAT-ul beneficiar, în perioada 25-30 a fiecărei luni, pentru luna următoare, în cuantum echivalent cu 50% din contravaloarea compensației pentru diferența de preț, cuvenită pentru luna similară a anului anterior. UAT beneficiar va achita această factură de avans în termen de 15 zile de la data primirii facturii.

In situația în care există în derulare convenții de plată în avans a gazelor către producători, delegatul nu va mai emite factură de plată în avans către UAT.

După închiderea lunii de consum, Delegatul are obligația de a întocmi decontul final și factura de regularizare pentru plata compensației pentru diferența de preț (cu deducerea avansului facturat), până la data de 20 a lunii următoare lunii de consum. UAT beneficiar va achita factura de regularizare în termen de 15 zile de la data primirii facturii.

Delegatul va trimite Delegatarului factura finală, cu evidențierea distinctă a trei poziții:

Valoarea totală a compensației pentru diferența de preț pentru energia termică furnizată populației în luna de consum;

Valoarea avansului facturat;

Rest de plată privind compensația pentru diferența de preț, aferentă lunii de consum.

Factura de regularizare va fi însoțită de decontul pentru acordarea compensației și următoarele documente justificative, aferente lunii anterioare de consum:

Procesele verbale de recepție a cantităților de energie termică cumpărată, încheiate cu furnizorii;

Copii ale facturilor de energie termică cumpărată de la terți;

Rapoartele de producere a energiei termice în CT - unitățile de producție proprii;

Centralizatorul, rezultat din aplicația informatică de facturare, la nivel de PT/CT (punct termic/centrală termică), a cantităților de energie termică facturată consumatorilor casnici; Copie factură avans către UAT beneficiar + extras de cont cu valoarea încasată.

Delegatarul verifică corectitudinea datelor și conformitatea cu legea. In cazul constatării unor neconcordanțe, Delegatarul solicită Delegatului modificarea/completarea documentației pentru remedierea neconformităților constatate. In final, delegatarul înaintează documentația astfel verificată în vederea efectuării plății de către UAT-ul beneficiarb) acoperirea valorică a pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru populație în sistem centralizat și neincluse în preț/tarif Pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului de transport, distribuție și furnizare, Delegatul întocmește o documentație pentru solicitarea avizului ANRE în conformitate cu Ordinul ANRSC 66/2007. Documentația care stă la baza fundamentării tarifului pornește de la următoarele premise:

Costurile totale aferente anului anterior, care au fost necesare prestării serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

Valoarea pierderii tehnologice stabilită în anul precedent fundamentării tarifului este determinată pe baza unui bilanț energetic elaborat de un auditor energetic independent și autorizat selectat în baza unei proceduri concurențiale și transparente.

Pierderea tehnologică cuprinsă în tarif reflectă pierderea înregistrată în ultimile 12 luni și este avizată de autoritatea de reglementare (ANRE), în baza unui bilanț energetic efectuat de un auditor energetic autorizat, independent și selectat pe baza unei proceduri concurențiale.

Concret, tariful de transport, distribuție și furnizare practicat de Delegat pe parcursul unui an conține valoarea pierderii tehnologice din anul anterior. Cuantumul diferenței dintre valoarea pierderii determinată la finalul anului și cea utilizată în tarif urmează a fi achitată de UAT-ul beneficiar (Primăria Municipiului București).

în baza istoricului de funcționare a sistemului de alimentare cu energie termică și a investițiilor preconizate se estimează că doar în primii ani de derulare a Contractului se va achita contravaloarea aferentă diferenței pierderilor tehnologice, până la finalizarea investițiilor în sistem. Astfel, în tabelul de mai jos sunt estimate valorile pentru acoperirea pierderii tehnologice pentru perioada contractuală.

Controlul compensației/subcompensația

Valoarea compensației nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a acoperi costurile nete ale îndeplinirii obligației de serviciu public de alimentare cu energie termică pentru populație, inclusiv un profit rezonabil.

în vederea evitării supracompensării, la finele anului financiar, în termen de 30 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale Delegatul va calcula compensația conform metodei bazate pe alocarea costurilor.                                                                                          X/

în acest caz compensația se calculează după următoarea formula:                        / Zț

C - CE + Pr -V


C      - reprezin

CE    - reprezin

CE = CF +CV, unde:

S CV - cheltuieli variabile

In categoria cheltuielilor variabile sunt incluse cheltuielile generate de: energia electrică tehnologică;

apa rece și canalizare;

apa demineralizată sau dedurizată;

energia termică cumpărată și pierdută în prestarea activității de furnizare a energie termice înregistrate în rețea, raportată la fiecare sursă;

J CF - cheltuieli fixe,

In categoria cheltuielilor fixe sunt incluse cheltuielile generate de: asigurarea materialelor necesare programului de mentenanță a sistemului; serviciile necesare asigurării logisticii;

munca vie.

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Delegatului, ține seama de nivelul de risc al Serviciului de alimentare cu energie termică suportat de Delegat și va fi aplicat la total cheltuieli de exploatare eligibile. Nivelul profitului rezonabil este de 5% potrivit Ordinului ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de alimentare cu energie termică de către Delegat, respectiv venituri din activitatea de vânzare a energiei termice furnizată populației.

Compensația anuală efectiv plătită va reprezenta cea mai mică valoare dintre:

valoarea totală anuală a Compensației pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, calculate potrivit machetei nr. 2, la care se adaugă, după caz, valoarea totală a Compensației pentru acoperirea valorică a pierderilor induse de prestarea serviciului public, aprobată în urma bilanțului energetic. Valoarea totală anuală a compensației este prezentată în Macheta nr.4;

și

valoarea totală anuală a Compensației, calculată potrivit formulei de mai sus (metoda costurilor alocate), în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Delegatul pentru prestarea Obligației de serviciu public efectiv, pe categoriile de costuri, conform situațiilor financiare anuale auditate, balanței de verificare aferente acestora


neficiat Delegatul în cursul anului depășește valoarea stabilită âgraful anterior, diferența, care reprezintă o supracompensație a d suma reprezentând supracompensația nu depășește 10% din valoarea compensației anuale medii, supracompensașia respectivă poate fi reportată pentru perioada următoare și va fi dedusă din valoarea compensațieidatorată pentru perioada respectivă.


în cazul în care compensația de care a conform algoritmului prezentat î serviciului, este restituită


Mecanismul de stimulare a eficienței economice

Delegatul va proceda la aplicarea unor metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.

Reducerile de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității Delegatului, raportate la anul anterior, certificate ca atare de un auditor independent, pot fi repartizate între Delegat și UAT beneficiar, astfel: o cotă de maxim 50% din câștigurile de eficiență să rămână la dispoziția Delegatului sub formă de profit majorat, iar diferența la autoritatea publică.

1.3 Categorii de prețuri aplicate de operatorul de distribuție a agentului termic

Istoricul sistemului de prețuri pentru energia termică produsă și furnizată de RADET București (fostul operator), așa cum a fost aprobat începând cu anul 2007 de către Consiliul General al Municipiului București, se prezintă mai jos.

Analizând conținutul hotărârilor prezentate în tabelul mai jos se constată:

 • ■   Prețurile pentru producerea și distribuția energiei termice la centralele de cvartal, pentru producerea energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere și pentru producerea apei de adaos sunt nemodificate din anul 2008.

 • ■  Prețul local mediu pentru energia termică furnizată agenților economici alimentați prin puncte termice urbane, de 252,17 lei/Gcal (fără TVA), este valabil și pentru energia termică furnizată agenților economici alimentați prin centrale termice de cvartal. Aceasta deși la nivelul anului 2008 prin HCGMB nr. 315/29.10.2008 a fost aprobat un preț pentru producerea și distribuția energiei termice la centralele de cvartal de 258,60 lei/Gcal (fără TVA).


Tabel 1. Istoricul HCGMB pentru aprobarea prețurilor energiei termice, până în 2011

HCGMB

284/12.10.2007

HCGMB

315/29.10.2008

HCGMB

6/27.01.2010

HCGMB 244/29.09. 2010

HCGMB

141/27.07 .2011

142/27.07

1.Prețurile locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire :

a) prețul pentru producerea și distribuția energiei termice la centralele de cvartal

258,60 lei/Gcal (fără TVA)

/)/
HCGMB

284/12.10.2007

HCGMB

315/29.10.2008

HCGMB

6/27.01.2010

HCGMB

244/29.09.

2010

HCGMB

141/27.07 .2011

142/27.07

b) prețul pentru producerea energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere

176,40 lei/Gcal (fără TVA)

c) prețul pentru producerea apei de adaos din CT Casa Presei Libere

5,52 lei/mc (fără TVA)

d) prețul pentru transportul și distribuția energiei termice pentru populație și agenți economici alimentați din PT urbane

86,79 lei/Gcal(fară TVA)

97,36 lei/Gcal(fără TVA)

104,81 lei/Gcal (fără

TVA)

Abrogat prin

HCGMB Nr.

142/27.07.201 IA

106,24 lei/Gca!(f ără TVA)

e) prețul pentru transportul energiei termice pentru

48,02 lei/Gcal

53,20 lei/Gcal

Agenți economici

Agenți economici

consumatorii cu P.T. proprii

(fără TVA)

(fără TVA)

60,11 lei/Gcal (fără

nrx / a \

Abrogat prin HCGMB Nr. 142/27.07.201,A rt

61,00 lei/Gcal (fără TVA)

2. Prețul local mediu pentru energia termică furnizată agenților economici alimentați prin puncte termice urbane și centrale termice de cvartal

PT urbane

209,76 lei/Gcal (fara TVA)

235,48 lei/Gcal (fără TVA)

246,73 lei/Gcal (fără

Dr11 ?42/27.07.2011,

Art 4

252,17 lei/Gcal (fără TVA)

3. Prețul local mediu pentru energia termică furnizată agenților economici alimentați din rețeaua de agent primar (rețeaua de transport) a sistemului centralizat de încălzire

170,99 leiGcal (fara TVA)

188,98 lei/Gcal (fără TVA)

207,05 lei/Gcal (fără

TVA)

212,95 lei/Gcal (fără TVA)

4. Prețul local de facturare la populație

100 TVA)

Abrogă

nr.284/12.1HCGMB

284/12.10.2007

HCGMB

315/29.10.2008

HCGMB

6/27.01.2010

HCGMB

244/29.09.

2010

HCGMB

141/27.07 .2011

142/27.07

119 lei/Gcal

(inclusiv TVA)

119 lei/Gcal (inel. TVA), așa cum s-a stabilit prin Hotărârea C.G.M.B.

nr.284/12.10.2007

119 lei/Gcal (inclusiv TVA) așa cum s-a stabilit prin Hotărârea

abrogat

Art.4 Se aproba prețul local de facturare a energiei termice

Abrogă

Nr.

Art.6 (1) Prețul local de facturare la populație a energiei termice este de 119 lei/Gcal (inclusiv

137 lei/Gc al (excl. TVA)

Categoriile de consumatori pentru energia termică furnizată de operator și evoluția cantităților facturate de energie termică se prezintă în tabelul de mai jos.

Tabel 2.


rii


de consumatori si cantitățile facturate


Cantitate facturată (Gcal)

2017

2018

2019*

PREȚ FACTURARE (FĂRĂ TVA)

POPULAȚIE

• din rețeaua primară

30.054

21.405

21.916

137,00

• din transmisie și distribuție de la Substații

3.300.160

3.156.974

3.232.403

137,00

din centralele de cartier

111.523

106.086

105.603

137,00

COMERCIALUL

• din rețeaua primară

183.447

179.376

183.662

212,95

• din transmisie și distribuție de la Substtj^

128.569

134.087

137.290

252,17

• din centralele de cartier

18.413

17.515

17.436

J52,17

0726Cea mai mare parte a cantităților de energie termică este facturată consumatorilor casnici, așa cum rezultă din Tabelul 3.

Tabelul 3. Ponderea cantităților facturate pe categorii majore de consumatori: casnici și non-

An

% cant, facturată casnic în total

% cant, facturată non-casnic în total

2017

91,24%

8,80%

2018

90,85%

9,10%

2019*

90,85%

9,10%

* Proiecții ale operatorului

Prețul local mediu este un preț reglementat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și avizat de A.N.R.E. în vigoare sunt prețurile locale prezentate în Tabelul 4.

Tabel 4. Tariful de facturare a energiei termice începând cu data de 12.08.2011 conform HCGMB nr. 142/27.07.2011

Tip consumatori

HCGMB

Preț local mediu fără TVA [lei/GCal]

Tarif de transport/tra nsport și distribuție

Prețul mediu de producere al energiei termice

Tarif cu TVA 19%

[lei/GCal]

1

2

3=1-2

4= 1*19%

Agenți economici alimentați Puncte Termice Urbane

din

Și

nr.

142/27.07.2011

252,17

106,24

145,93

300,08

Centrale Termice

Agenți economici alimentați

Puncte Termice Proprii

din

nr.

142/27.07.2011

212,95

61,00

151,95

253,41

Consumatori casnici

nr.

137,00

163.03

141/27.07.2011

Consumatorii casnici plătesc 54,44% din prețul local mediu fără TVA plătit de agenții economici.

 • 1.3.1. Prețul de furnizare către consumatorii non-casnici -agenți economici


DiRSC'ț ftSțSTSH' tehnica Șl

JURIDICĂ

A

-n’yia S’

consumatorii non-casnici. Acest preț este determinat de operator prin adunarea prețului de producție a energiei termice (cumpărate sau produse în centralele proprii):

o cu tariful de transport (în cazul consumatorilor non-casnici industriali cu puncte termice proprii);

o cu tariful de transport și distribuție (pentru consumatorii non-casnici urbani : entități economice , ONG și instituțiile publice etc).

Conform Expunerii de motive pentru aprobarea HCGMB 142/2011, prețurile și tarifele pentru agenții economici (consumatori noncasnici) sunt prezentate în tabelul 5.

Tabel 5. Prețurile și tarifele pentru agenții economici conform HCGMB 142/2011 - expunere de motive

Prețuri și tarife

Lei/gcal. fără TVA

Prețul mediu de producere al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețelele de distribuție

152,14

Tariful de transport și distribuție al energiei termice prin PT urbane

106,24

Prețul mediu al energiei termice furnizate din sistemul de termoficare

233,80

Prețul de transport și distribuție pentru energie termică din centralele termice de cvartal

258,6

Prețul mediu de facturare al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețelele de distribuție

252,17

Prețul mediu de producere al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețelele de transport

151,95

Tarif de transport al energiei termice

61,00

Prețul mediu de facturare al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețelele de transport

212,95

Evoluția prețurilor cu care RADET a facturat energia termică către agenții economici se prezintă în tabelul 6. Evoluția acestor tarife urmează un trend crescător, deși acest trend nu urmează în mod logic trendul de evoluție a prețului resurselor consumate.

Tabel 6 Evoluția prețurilor cu care RADET a facturat energia termică către agenții economici

Perioada

Prețul mediu de facturare al energiei termice pentru agenții economicZracordați la rețelele de ymstribuție, lei/gcal

Prețul mediu de facturare al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețelele de transport, lei/gcal

01.01.2007 - 30^007

/      179,40

158,75O < o S ct tu ar O


01.11.2007- 13.11.2008

209,76

170,99

14.11.2008 - 1 1.02.2010

235,48

188,98

12.02.2010-01.08.2011

246,73

207,05

01.08.201 1-2019

252,17

212,95

 • 1.3.2. Prețul de producție a energiei termice în centrale proprii

Energia termică transportată și distribuită de operator provine din două surse:

 • ■  energie termică cumpărată de la producătorii de energie termică;

 • ■  energie termică produsă în facilități proprii, respectiv Centrala Casa Presei Libere și în centralele de cvartal.

în ceea ce privește energia termică produsă în Centrala Casa Presei Libere și în centralele de cvartal, prețul de producere în vigoare este următorul:

 • ■  prețul pentru producerea și distribuția energiei termice în centralele de cvartal la un nivel de 492,66 lei/Gcal. (tară TVA);

 • ■  prețul pentru producerea energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere la un nivel de 284,46 lei/Gcal (tară TVA).

Ponderea cantităților de energie termică produsă de centralele proprii nu depășește 6% din total cantitate de energie termică întrată în sistemul de transport și distribuție (Tabel 7). Și în cazul acestor cantități de energie termică produse în centralele proprii, consumatorii cu cea mai mare pondere sunt consumatorii casnici.

Tabel 7. Cantități de energie termică și pierderile pentru energia termică produsă în centralele de cvartal

Anul

Cantități produse în facilități proprii

Cantități facturate energie produsă în facilități proprii

% pierderi

2017

278.287

217.640

21,8%

2.018

300.362

235.150

21,7%

2019*

301.451

235.750

21,8%

*Proiecții

Din tabelul 8 se constată că cea mai mare parte a cantităților de energie termică intrate în transport și

Energie termica Cumparata (Gcal)/Producator

Electrocentrale București

4.673.685

4.577.722

4.624.994

CET Grivita

130.184

101.260

102.504

Vest Energo

164.494

127.947

129.519

TOTAL Energie termica Cumparata

4.968.364

4.806.929

4.857.016

Energie termica produsa facilități proprii (Gcal)

De 46 Centrale de Cvartal

144.905

136.320

135.700

De CTZ Casa Presei pentru termoficare

133.382

164.042

165.751

TOTAL Energie termica Produsa

278.287

300.362

301.451

TOTAL ENERGIE TERMICA (GCAL)

5.246.651

5.107.291

5.158.468

Pondere Energie termica Cumparata (%)

94,7%

94,1%

94,2%

Pondere Energie termica Produsă (%)

5,3%

5,9%

5,8%


(

Ca atare, în totalul anual al cheltuielilor, cheltuielile cu energia termică cumpărată reprezintă o valoare substanțială. Prețurile pentru producerea și distribuția energiei termice la centralele de cvartal și pentru producerea energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere sunt nemodificate din anul 2008.

Constatând acest lucru, inerția prețurilor operatorului în corelație directă cu modificările anuale ale prețurilor energiei termice la producători, determină pierderi financiare dar și deficit de trezorerie, care se transferă și se acumulează de la an la an. Astfel, prețurile practicate nu asigură sustenabilitatea financiară necesară continuării activității în condiții normale în viitor.

Din tabelul 9 rezultă diferențele mari de preț pentru energia termică cumpărată de la cei trei furnizori. Pe de altă parte, furnizorii de energie termică aplică prețuri diferențiate în funcție de categoriile: casnic și noncasnic. în baza prețurilor diferite ale energiei termice ale producătorilor se determină prețul mediu al energiei termice cumpărate, calculat ca medie ponderată a cantităților și prețurilor furnizorilor.

Determinat ca raport între cheltuielile cu energia termică cumpărată anual înregistrate în contabilitatea financiară șintitățile de energie termică cumpărate de la furnizori, rezultă costul cuippărate, a cărui evoluție se prezintă în tabelul 11.

u^n^r^lîTermică cumpărată de la producători

___ /

CET

Perioada

Preț de cumpărare/ producere

lei/Gcal fara TVA

2

CentralaTermica Casa Presei

estimat

12 luni 2019

284,46

Centrale Termice de cvartal

492,66

CET GRIVITA S.R.L.

195,00

VEST-ENERGO S.A.

193,47

ELECTROCENTRALE București S.A.

196,15

TOTAL GENERAL

-

Energia termică cumpărată are un cost unitar în continuă creștere datorită modificărilor frecvente în nivelul prețurilor de producere ale furnizorilor de energie termică, în condițiile în care prețul mediu de facturare al energiei termice pentru agenții economici practicat de operator a rămas nemodificat din anul 2011. Este evidentă înregistrarea de pierderi economice și financiare prin nerecuperrea integrală a costurilor activității de bază prin prețurile operatorului.

 • 1.2.3 Prețul energiei temice pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici ocupă ponderea cea mai mare (peste 89%) în totalul cantităților de energie termică facturată annual, așa cum a fost prezentat în cadrul secțiunilor precedente.

Prețul de 137 lei/gcal. (fără TVA) este în vigoare din anul 2011, prin HCGMB nr.142/2011. Este explicabil efortul financiar ridicat din partea PMB pentru susținerea financiară a activității operatorului în condițiile în care această categorie de consumatori este subvenționată prin intermediul unui preț mult mai mic plătit față de prețul real pentru energia termică consumată. în tabelul 10 se prezintă nivelul teoretic al subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru populație, nivel calculat pornind de la diferența de preț dintre prețul de transport și distribuție pentru agenții economici cu PT proprii și prețul subvenționat plătit de populație (presupunem ipotetic că

CET

Cantitatea distribuita populației

Preț local de facturare

Diferența de acoperit

SUBVENȚII

Gcal

lei/Gcal fara TVA

lei/Gcal fara TVA

lei fara TVA

lei inclusiv TVA

84.909

137,00

367,82

31.231.228

37.165.161,77

CentralaTermica Casa Presei

Centrale Termice de cvartal

145.000

137,00

355,66

51.570.700

61.369.133,00

CET GRIVITA S.R.L.

72.348

137,00

278,36

20.138.789

23.965.159,24

VEST-ENERGO S.A.

86.156

137,00

276,83

23.850.565

28.382.172,92

ELECTROCENTRALE

București S.A.

3.070.513

137,00

279,51

858.239.089

1.021.304.515,47

TOTAL GENERAL

3.458.926

-

-

985.030.372

1.172.186.142

Acest nivel al subvenției este calculat în funcție de cantitatea facturată. Datorită pierderilor totale în sistemul de alimentare cu energie termică, volumul subvenției necesar pentru acoperirea costurilor este foarte mare.

Concluzii:

Categoria de consumatori cu cea mai mare pondere în totalul cantităților de energie termică furnizată de operator este reprezentată de populație (consumatori casnici) (peste 90% în ultimii trei ani) care beneficiază de preț subvenționat.

Energia termică intrată în sistemul de termoficare provine din cumpărarea de la producători, peste 94,5%, restul de 5,5% provine din energia termică produsă în centralele proprii (cvartal și CPL), ceea ce determină costuri semnificative ca nivel pentru energia termică cumpărată.

Sistemul de prețuri practicat de operator este ineficient din punct de vedere al nivelului acestora în condițiile în care veniturile realizate din facturarea energiei termice sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor. Compania este astfel complet dependentă financiar de subvenția acordată de PMB.

1.4. Analiza prețurilor de transport și distribuție a energiei termice livrate

Costurile fixe cuprind în structură următoarele elemente:

Materiale de întreținere și combustibil netehnologic     y

Acest element din structura prețului reflect în principal consumurile de materiale și combustibili necesari reparațiilor executate de prin forțe proprii.

Amortizarea        /  /

X\    ///       Â Ar ,

Se consideră în cadrul amortizării și valoarea capitalizată a modernizărilor.

\     ///     /f > 1 • -4-1-     /

CheJ^ieli(a^nti^rote^âQpepTmnr^ X      /Ac

La nivelul companiei aceste cheltuieli se constituie din costurile de consultantă de mediu _____________________________________________________________________________________________________________L.___________________________________în categoria costurilor variabile, cheltuielile sunt fundamentate astfel:

Energia termică cumpărată de la terți energia pierdută în transport și distribuție

în funcție de cererea de energie termică estimată a fi furnizată, se determină cantitatea necesară de energie termică cumpărată de la terți pe baza procentului de pierdere aprobat de CGMB (diferențiat pentru consumatorii alimentați din PT urbane și consumatorii cu PT proprii).

La cantitatea de energie termică pierdută se aplică prețul mediu ponderat de cumpărare de la producători. Se ia în considerare și energia termică produsă de centrala Casa Presei Libere.

Energia electrică tehnologică

Consumul normat de energie termică pentru cantitatea livrată este multiplicat cu prețul energiei electrice.

Se consideră atât energia activă cât și energia reactivă.

Apa rece și canalizarea

Valoarea consumului cuprins în tarif se referă la pierderea tehnologică de apă (la care se adaugă și tariful de canalizare) calculată ca diferență între cantitatea cumpărată și cantitatea distribuită.

Valoarea canalizării se stabilește la nivelul a jumătate din cantitatea de pierdere ehnologică de apă înmulțit cu tariful de canalizare practicat de Apa Nova București.

Apa de adaos

Reprezintă contravaloarea cantitatății de apă dedurizată pentru compensarea pierderilor în rețeaua de termoficare a

(m ) și/sau a cantității de apă demineralizată pentru compensarea pierderilor în rețeaua de transport al aburului (m ).

Tariful mediu se stabilește în funcție de tarifele producătorilor: ELCEN și CET Grivița.

acordată de organizații abilitate, costul autorizațiilor de mediu, alte costuri de certificare mediu.

Reparații executate de terți

Reparațiile executate de terți cuprind doar costurile cu reparația contorilor, taxe ISCIR, alte reparații necesare diverselor echipamente.

Alte servicii executate de terți

Cuprind o gamă diversă de servicii prestate de terți, inclusiv impozite și taxe (impozite clădiri, taxe de timbru, taxe serviciu juridic, taxe de licențiere, alte impozite și taxe)

Alte cheltuieli materiale

Cuprind diverse cheltuieli: salubritate, dezinsecție, tipărirea tichetelor de masă, abonamente, chirii, consumul propriu de apă și căldură, evaluări și servicii medicale, avize si autorizații SPC.

Cheltuieli cu personalul

Cuprind costurile salariale , viramentele aferente salariilor, alte cheltuieli cu munca vie.

Mai jos este redată structura costurilor și tarfiul propus pentru consumatorii alimentați din PT urbane.

Tabel 11. Structura tarifului de transport și distribuție pentru consumatorii alimentați din

Puncte Termice urbane

Z3PT Urban

ELEMENTE DE CHELTUIELI

PreUtarif propus

Lei

lei / Gcal

Pondere

in tarif

1 CHELTUIELI VARIABILE            431.623.081,17

126,11

57,23%

Combustibil tehnologic

-

Cheltuieli transp combust

-

En. termica cumparata de la terti

(pierdere)                                           ’

93,50

42,43%

Energie electrica tehnologica           23.895.073,00

6,98

3,17%

Apa rece+canal                       14.122.320,00

4,13

1,87%

Apa demineralizata sau dedurizata     73.592.186,72

21,50

9,76%

Alte cheltuieli

-

II CHELTUIELI FIXE                   273.249.810,63

79,83

36,23%

a)

Cheltuieli matefâle             A?" 83.576.130,00

24,42

11,08%

materiale /    \                z ... 8.394.802,65

2,45

1,11%

amortizare

-

-

0,00%

redeventa

11.060.511,25

3,23

ch ptr protecția mediului

1.354.254,54

0,40

0,18°/o

energie electrica

-

-

reparații in regie

-

reparații exec cu tertii

49.679.608,52

14,51

6,59%,

verif.metrologice si reparații contori

5.763.150,00

1,68

0,76%,

studii si cercetări

-

-

alte serv exec cu tertii

4.777.461,03

1,40

0,63%

colaborări

-

-

comisioane si onorarii

411.392,96

0,12

0,05%

protocol, reclama si publicit

33.903,22

0,01

0,00%

deplasări, detasari, transferări

5.680,16

0,00

0,00%

posta si telecomunicații

222.424,84

0,06

0,03%

impozite si taxe

3.129.942,53

0,91

0,41%

paza

471.351,36

0,14

0,06%

serv internet si informatice

212.107,14

0,06

0,03%

diverse chelt. exec cu terti

290.658,81

0,08

0,04%

alte ch materiale

2.546.342,02

0,74

0,34%>

Ch cu munca vie

188.545.363,76

55,09

25,00°/o

salarii

170.514.804,29

49,82

22,61%,

Contribuții angajator

3.836.583,10

1,12

0,51%o

alte chelt cu munca vie

14.193.976,37

4,15

1,88%>

Cheltuieli financiare

1.128.316,88

0,33

0,15%

III

CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

704.872.891,80

205,94

93,46%

IV

Profit

35.243.644,59

10,30

4,67%

V Cota de dezvoltare

14.097.457,84

4,12

1,87%O

VI

TOTAL CHELTUIELI (lll+IV+V)

754.213.994,23

220,36

VII

Cantitate livrata

3.422.695

Tarif (IV x 1000) / Gcal

220,36

Rezultă un tarif de trannsport și distribuție al operatorului de 220,36 lei pe Gcal. Cea mai mare pondere le dețin evident cheltuielile v^iabile, remarcându-se costurile cu achiziția de agent termic de la terți (numai partea pe implem termic^.g^ih^a pierderilor), respectiv 42,43%. Odată ce investițiile se vor ade și implicit și costurile cu această categorie de energie


CONFORM CU ORIGINALUL
Cheltuielile cu energia termică cumpărată de la terți care reprezintă pierderi pe rețele sunt explicate în următorul tabel.

Tabel 12. Calculul valoric aferent pierderii tehnologice de energie termica

Puncte Termice Urbane

Cantitate estimat a fi livrata consumatorilor

pierdere tehnologica aprobata PMB (%)

Cantitate cumparata

(gcal)

cantitate pierduta

(gcal)

preț cumpărare terti (lei/gcal)

1

valoare pierdere tehnologica (lei)

ELCEN

5.045.555,00

31,91%

4.472.514,32

1.427.179,32

196,15

279.941.223,48

117.141,00

31,91%

172.038,48

54.897,48

219,14

12.030.233,44

GR1V1TA

70.416,00

31.91%

103.416,07

33.000,07

195,00

6.435.013,06

4.866,00

31,91%

7.146,42

2.280,42

217.99

497.109.60

1

CPL

84.909,00

31,91%

124.701,13

39.792,13

286,72

1 1.409.199,76

13.684,00

31,91%

20.096,93

6.412,93

286.72

1.838.715,44

VEST

ENERGO

83.252,00

31,91%

122.267,59

39.015,59

193,47

7.548.345,62

3.092,00

31,91%

4.541,05

1.449,05

216.46

313.661.06

TOTAL

3.422.695,00

5.026.721,99

1.604.026,99

320.013.501,45

Concluzii:

în structura prețurilor aprobate, atât pentru transportul energiei termice la agenții economici cu puncte termice proprii (alimentați direct din rețeaua de transport), cât și pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin punctele termice urbane, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile privind energia termică pierdută în transport și distribuție (un procent de peste 40% din tarif).

Calculul estimativ de tarife și subvenții (compensații) la nivelul ultimelor două luni se prezintă în tabelul următor.


Tabel 13. Calculul estimativ pentru diferența de preț pe o perioada de 12 luni

CET

Cantitatea distribuita populației

Preț de cumpărare/ producere

Tarif distrib.

Total

Tarif

Preț local de facturare

Diferența de acoperit

SUBVENȚII

Gcal

lei/Gcal

fara TVA

lei/Gcal fara TVA

lei/Gcal fara

TVA

lei/Gcal fara TVA

lei/Gcal

fara TVA

lei fara TVA

lei inclusiv TVA

1

2

3

4-2t3

5

6=4-5

7=1x6

8=7*19%

CentralaTermica Casa

Presei

84.909

284,46

220.36

504,82

137.00

367.82

31.231.228

37.165.161.77

Centrale Termice de cvartal

145.000

492.66

0.00

492.66

137.00

355.66

51.570.700

61.369 133.00

CET GR1VITA S.R.L.

72.348

195.00

220.36

415.36

137,00

278.36

20.138.789

23.965.159.24

''EST-ENERGO S.A.

86.156

193.47

220.36

413.83

137.00

276.83

23.850.565

28.382.172.92

..ECTROCENTRALE

București S.A.

3.070.513

196.15

220.36

416.51

137.00

279.51

858.239.089

1.021.304 515.47

TOTAL GENERAL   ,

3.458.926

985.030.372

1.172.186.142

Ceștcrea constantă a procentului de pierdere a energiei termice pe rețeaua de transport și distribuție înregistrată nu este de neglijat, pe fondul creșterii prețurilor la fiecare nouă aprobare din partea CGMB dar și a trendului descrescător al cantităților anuale de energie termică consumate.

Pierderile de energie termică reprezintă una dintre principalele probleme care grevează asupra rentabilității activității Termoenergetica. Evoluția pierderilor marchează un trend crescător. Se constată:

Pierderile sunt mai mari pentru lunile de vară (mai-septembrie), perioadă în care nu se mai furnizează agent termic pentru încălzire, ci doar apă caldă menajeră figura 11).

o Cu cât cantitățile vândute sunt mai mici cu atât procentul de pierdere este mai mare.

Tabel 14. Evoluția istorică a pierderilor de căldură în perioada 2010-2018

[Gcal]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Căldură livrată în sistem

6.022.783

6.028.062

5.440.085

5.288.203

5.067.466

5.090.813

5.024.026

5.101.746

4.970.971

Pierderi pe sistemul de transport

1.001.322

964.998

910.798

753.859

930.008

1.010.208

996.464

1.030.644

--------------------------------- -------------------------------1

1

1.079.134

Pierderi pe sistemul de distribuție

495.254

488.950

467.206

461.488

404.288

393.051

398.877

428.873

399.995

Căldură vândută

4.526.207

4.574.114

4.062.081

4.072.856

3.733.170

3.687.554

3.628.685

3.642.229

3.491.843

% Pierderi pe transport

16.63%

16.01%

16,74%

14.26%

18.35%

19.84%

19.83%

20.20%

21.71%

% Pierderi pe distribuție

8.22%

8.11%

8.59%

8.73%

7.98%

7,72%

7.94%

8,41%

8.05%

Compania explică înregistrarea de pierderi mari de energie termică în cadrul distribuției:

o vechimea mare a instalațiilor (de peste 40 de ani):

o izolațiile termice folosite sunt deficitare și au un coeficient de transfer termic mare:

o deteriorarea izolațiilor termice prin inundări naturale, infiltrații de apă-canal.

Avariile înregistrate datorită vechimii și uzurii morale a rețelei de termoficare au condus la pierderi tehnologice importante, iar ritmul investițiilor în infrastructură derulate de autoritatea locală este devansat de ritmul degradării sistemului. Se justifică în continuare că datorită dificutăților financiare și a cotei insuficiente alocate prin tarifele aprobate nu există posibilitatea modernizării sistemului de termoficare pentru reducerea acestor pierderi tehnologice.

2. PREVIZIUNEA PREȚURILOR (ORIZONT DE PREVIZIUNE: 2020-2044)

2.1. Principii de bază în stabilirea prețurilor pentru serviciile de utilități publice

Termoenergetica asigură alimentarea cu apă caldă și căldură pentru consumatorii, agenți economici și populație, la nivelul municipiului București. Datorită caracteristicilor specifice serviiciilor furnizate, compania stabilește prețurile în condițiile respectării Metodologiei ANRSC.

Reglementarea unor tarile eficiente ar trebui să se realizeze în conformitate cu un set de criterii clare, enumerate mai jos:

o acoperirea costurilor complete, tarifele pentru energia termică ar trebui să includă toate costurile anticipate, justificate pentru viitorul apropiat și o marjă de profit rezonabilă;

o structura adecvată a costurilor-, componentele prețurilor ar trebui să se bazeze pe o structură reală de costuri care să reflecte consumurile productive. Partea variabilă trebuie să acopere consumurile care depind în mod nemijlocit de cantitatea de energie termică furnizată, cum ar fi costurile de combustibil, energie electrică și cu energia termică pierdută (conform pierderilor aprobate), iar partea fixă cuprinde costurile de capital, de personal și alte costuri constante justificate economic, care nu depind în mod direct de cantitatea de energie termică furnizată;

o competitivitatea-, prețul energiei termice ar trebui să ofere o opțiune competitivă pentru clienții care sunt avantajați din punct de vedere economic de alimentarea centralizată cu energie termică;

stimularea reducerii costurilor, pentru operator ar trebui să existe un stimulent pentru reducerea costurilor, fie prin competiția cu alte surse de încălzire, fie pe cale/CONFORM CU ORIGINALUL

•__________

----.—


o stimularea conservării energiei. pentru consumatorii de energie termică ar trebui să existe un sistem de stimulente pentru economia de energie termică realizată:

o simplitate, prețul energiei termice ar trebui să fie transparent și ușor de înțeles de către clienți.

Operatorul, având funcția de ofertă, propune un preț prin intermediul căruia va acoperi: cheltuielile de producție, taxele și impozitele, profitul planificat și o cotă de dezvoltare. în aceste condiții:

• cheltuielile totale de producție reprezintă suma cheltuielilor fixe și a cheltuielilor variabile, depind de volumul producției.

Cheltuielile variabile sunt dependente de volumul producției (energia termică produsă) iar cheltuielile fixe, reprezentând cheltuieli aferente menținerii capacităților de producție, sunt independende de volumul producției realizate.

în calculul prețurilor locale sunt luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, pierderile tehnologice, precum și cheltuielile pentru protecția mediului.

 • •  nivelul (axelor și impozitelor influențează direct nivelul prețurilor, creșterea nivelului taxelor determinând creșterea prețurilor și invers.

 • •  profitul planificat, care în cazul serviciilor de alimentare cu energie termică nu poate fi mai mare de 5%.

 • •  cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET se constituie într-o cotă de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale implicate, pe baza unor studii tehnico-economice din care rezultă oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

  Piața pe care acționează Termoenergetica este o piață^iiT^e^jegța'Xdii


  nivel adecvat al concurenței) și are forma de monoreprezintă o variabilă endogenă (modificabilă de către producător) și. astfel, este impusă necesitatea reglementării nivelului și structurii prețurilor pe care le aplică compania.

Consumatorii, fie că sunt agenți economici fie că sunt reprezentați de consumatori casnici. își adaptează consumul în raport de acest preț, astfel că decizia de consum a serviciului de alimentare cu energie termică depinde în primul rând de veniturile de care dispun aceștia.

2.2. Structura tarifelor

Prețul energiei termice (pentri încălzire) poate avea o structură cu una sau cu două părți.

o Prețurile cu o singură parte (sau un singur nivel) au doar o singură componentă, care este bazată pe consum sau. dimpotrivă, este fixată indiferent de consumul real (aceasta se bazează de obicei pe suprafața zonei încălzite).

o Prețurile cu două părți (sau două niveluri) au două componente: una variabilă (sau în funcție de consum) și o taxa fixă ( de încărcare sau de capacitate).

Instalarea de contoare de energie termică este esențială pentru introducerea prețurilor bazate pe consum.

Un sistem de tarifare cu un singur nivel pentru consumul casnic oferă un stimulent economic puternic pentru a economisi energie. Consumând mai puțină căldură, gospodăriile pot reduce factura de căldură în mod semnificativ, ceea ce este deosebit de important pentru gospodăriile sărace.

Operatorii de termoficare au de obicei costuri fixe semnificative care trebuie să fie acoperite indiferent de volumul de căldură consumat. Prin urmare, autoritățile de reglementare în multe țări optează pentru prețul format din două părți (sau două niveluri), cu o taxă fixă și o taxă variabilă, laxa fixă nu are legătură cu consumul real de căldură și se bazează pe costurile fixe care includ capitalul, costurile cu personalul permanent, alte cheltuieli administrative, partea fixă a costurilor de operare și costurile de întreținere. Taxa fixă este adesea numită taxă de capacitate, deoarece este determinată de capacitatea generatoare de căldură pusă la dispoziție de către operator. Ea se poate baza pe sarcina Se susține adesea că ambele componente ale unui preț cu două niveluri ar trebui să reflecte costurile aferente: • •  componenta fixă ar trebui să se bazeze pe capital și pe alte costuri fixe.

 • •  componenta variabilă ar trebui să se bazeze pe consumul de combustibil și alte costuri variabile.

Oponenții susțin că ponderea componentelor fixe și variabile nu corespund în mod necesar cu structura costurilor reale, ci mai degrabă reflectă prioritățile selectate în proiectul inițial de tarifare. în orice caz. prețul ar trebui să acopere toate costurile.

Sistemele modernizate de termoficare sunt. în general, foarte mari consumatoare de capital. în cazul sistemelor vechi, unde investițiile inițiale au fost deja amortizate, costurile variabile pot fi mai mari. în ambele cazuri trebuie să se stabilească proporția componentelor fixe și variabile în prețul energiei termice în baza impactului potențial asupra comportamentul consumatorului, mai degrabă decât pe ponderea costurilor în monopreț. Astfel, în cazul în care cea mai mare parte prețului se bazează pe componentă variabilă, consumatorii pot reduce factura prin economisirea de energie. în cazul invers, consumatorii au mult mai puțină flexibilitate și control asupra facturii, ceea ce face încălzirea centralizată mai puțin atractivă decât opțiunile individuale de încălzire.

Structura tarifară poate depinde de tipul de consumator. Un preț al energiei termice cu o componentă de capacitate (fixă) relativ mare poate fi justificat sau chiar optim pentru consumatorii industriali cu un consum de căldură mare. Clienții cu un consum redus și/sau cu măsurarea consumului de căldură ar opta pentru prețuri bazate pe consum, iar clienții cu un consum ridicat și previzibil ar opta pentru prețul binom.

O alternativă la componenta fixă sau de capacitate poate fi o taxă minimă sub care prețul de încălzire pentru casnici să nu scadă (Mark Velody, district heating expert working in Romania. Unpublished paper (2004)). Aceasta înseamnă că gospodăria trebuie să plătească o anumită sumă, chiar dacă nu consumă deloc căldură sau consumă foarte puțin (de exemplu, atunci când se utilizează un apartament doar ocazional). Restul facturii de căldură, dacă există, se bazează pe un consum contorizat.1 axa minimă asigură că veniturile operatorului de încălzire nu scad sub un ni\ el critic, și elimină cele mai multe dintre efectele negative pe care o taxă fixă sau de capacitate le poate avea. Cu toate acestea, o taxă minimă ar trebui să fie stabilită la un nivel foarte scăzut pentru a evita transformarea ei în taxă fixă de facto și pentru a oferi stimulente de eficiență energetică pentru consumatorii cu nevoi mici.

2.3. Ipotezele de lucru în elaborarea planului de prețuri pentru energia termică

In condițiile aplicării unui mecanism de stabilire a prețurilor bazat pe acoperirea costurilor de producție și pe metoda cost plus (adăugarea unei marje de profit la costurile producției), principalul factor de dimensionare a prețurilor pentru energia termică furnizată de Termoenergetica București este cantitatea de energie termică cerută de către consumatori în viitor.

Planul de prețuri pentru energia termică a fost elaborat ținând cont de implementarea proiectului POIM și se bazează pe proiecțiile cu proiect, l otuși, este menționată și previziunea costurilor și veniturilor în versiunea BAU - Business as usual.

S-u avut în vedere necesarul de energie termică estimat în Studiul de Fezabilitate și Analiza Cost Beneficiu pentru PIP-Option 1.

Prețurile previzonate în prezentul studiu au fost furnizate de către Strategia de termoficare a Municipiului București și elaborate conform prevederilor Ordinului Președintelui ANR.SC nr. 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat,exclusix energia termică produsă în cogenerare.

Astfel, prețurile au fost construite în următoarea structură:
j CONFORM CU ORIGINALUL

i_________________________________________

Conform art.6 alin. (4) din Ordinul ANRSC nr. 66/2007 777 calculul prețurilor vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET. pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

Prețurile energiei termice au fost previzionale în funcție de pierderea reală estimată în scenariile fără proiect și cu proiect.

Prețurile energiei termice au fost previzionale în valoare reală (prețuri constante). Totodată, întrucât rata de actualizare este exprimată în termeni reali, previziunea prețurilor energiei termice și analiza cost beneficiu estei realizată în prețuri constante.

Prețurile previzionate nu prevăd modificări ale cotelor de dezvoltare, întrucât acestea trebuie aprobate de autoritățile administrației publice locale implicate, pe baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu energie termică. Cota de dezvoltare va lî inclusă în nivelul prețurilor locale numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile administrației publice locale implicate.

Criteriul principal pentru delimitarea opțiunilor (variantelor) în realizarea previziunii prețurilor energiei termice pentru perioada 2019-2044, precum și în cadrul analizei cost beneficiu este dat de Indicatorul de rezultat al proiectului: gradul în care proiectul contribuie la diminuarea pierderilor de agent termic la nivel SACET București și implicit la nivel național.

Planul de prețuri pentru energia termică și analiza cost beneficiu detaliată sunt realizate în condițiile reținerii opțiunii selectate (reabilitarea și modernizarea rețelei de transport) în corelație cu opțiunea fără proiect.

Opțiunea „fără proiect” reprezintă un punct de referință față de care se evaluează opțiunea de


CONFORM CU ORIGINALUL

i

i---

as usual-BAU). In această situație nu se modifică nimic în ceea ce privește sursele de producere ti energiei termice, iar asupra rețelei de transport și distribuție se intervine atunci când se produc avarii. Operarea sistemului de alimentare cu energie termică în această opțiune se face fără investiții deoarece toate intervențiile pentru menținerea în stare de funcționare a acestuia sunt incluse în costurile de întreținere și exploatare (nu sunt costuri capitalizate). Intervenție cu impact major reprezintă varianta cu proiect (investiția în reabilitarea și modernizarea rețelei de transport a energiei termie) considerată a fi optimă. Opțiunea analizată este opțiunea ”cu proiect" deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung demosnstrează eficiența ei economică.

 • 2.3.1. Previziunea costurilor variabile

Ipoteze de lucru privind cantitățile cerute estimate de energie termica.

în conformitate cu datele preluate din Studiul de Fezabilitate, cererea estimată pentru consumul de energic termică la nivelul capitalei se prezintă în tabelul 14.

Tabel 15. Estimarea necesarului anual de energie terimică la limita consumatorilor -Scenariul BAU

Cererea de Căldură

Căldură vândută

AN

SACET

46 HoBs

Total Cerere

SACET

Total căldură vândută

2019

3.977.623

123.039

4.100.662

3.571.053

3.694.092

2020

3.955.191

122.476

4.077.668

3.650.263

3.772.740

2021

3.932.759

121.913

4.054.673

3.729.474

3.851.387

2022

3.910.327

121.351

4.031.678

3.808.685

3.930.035

2023

3.887.895

120.788

4.008.683

3.887.895

4.008.683

2024

3.865.463

120.225

3.985.688

3.865.463

3.985.688

2025

3.843.031

119.662

3.962.694

3.843.031

3.962.694

2026

3.820.599

119.100

3.939.699

3.820.599

3.939.699

2027

3.798.167

118.537

3.916.704

3.798.167

3.916.704

2028

3.775.735

117.974

3.893.709

3.775.735

3.893.709

2029

3.753.303

117.411

3.870.714

3.753.303

3.870.714

2030

3.730.871

116.848

3.847.720

3.730.871

3.847.720

2031

3.708.439

116.286

3.824.725

3.708.439

3.824.725

2032

3.686.007

115.723

3^01.730

3.686.007

3.801.730

2033

3.663.575

115.160

3.778.735

3.663.575

3.778.735

2034

3.641.143

114.597

3.755.740

3.641.143

3.755.740

2035

3.618.711

114.035

3.732.745

3.618.711

3.732.745

2036

3.596.279

113.472

3.709.751

3.596.279

3.709.751

2037

3.573.847

112.909

3.686.756

3.573.847

3.686.756

2038

3.551.415

112.346

3.663.761

3.551.415

3.663.761

2039

3.528.983

111.783

3.640.766

3.528.983

3.640.766

2040

3.506.551

111.221

3.617.771

3.506.551

3.617.771

2041

3.484.119

110.658

3.594.777

3.484.119

3.594.777

2042

3.461.687

110.095

3.571.782

3.461.687

3.571.782

2043

3.439.255

109.532

3.548.787

3.439.255

3.548.787

2044

3.416.823

108.969

3.525.792

3.416.823

3.525.792

Pierderile totale previzionate în Studiul de Fezabilitate, calculat în raport cu Necesarul anual de energie termică la limita surselor de energie în condițiile finalizării proiectului (reabilitarea și modernizarea rețelei de transport) se prezintă în tabelul 15. Tot în tabelul 15 se regăsesc valorile previzionate a pierderilor totale în condițiile în care nu se realizează proiectul de investiții prixind reabilitarea rețelei de transport.

Tabel 16. Pierderile totale previzionate

BAU

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

l oial energie termică lixrate în Sistem

5.018.051

5.053.373

5.209.885

5.369.266

5.531.595

5.550.991

5.570.755

5.590.897

Energie termică vândută din sisl. Transmisie

205.336

209.890

214.445

218.999

223.554

222.264

220.974

219.684

Pierderi căldură din sisl. transmisie

1.025.905

972.676

1.040.637

1.111.466

1.185.244

1.229.718

1.274.559

1.319.778

Energie termică livrată către substații:

3.786.810

3.870.807

3.954.803

4.038.800

4.122.796

4.099.009

4.075.222

4.051.434

Pierderi sistemul de distribuție:

421.093

430.434

439.774

449.115

458.455

455.810

453.165

450.519

Vânzări din sistemul de distribuție:

3.365.717

3.440.373

3.515.029

3.589.685

3.664.341

3.643.199

3.622.057

3.600.915

TOTAL energie termică vândută:

3.571.053

3.650.263

3.729.474

3.808.685

3.887.895

3.865.463

3.843.031

3.820.599

Total pierderi:

1.446.998

1.403.110

1.480.411

1.560.581

1.643.699

1.685.528

1.727.724

1.770.297

Cererea de căldură

3.977.623

3.955.191

3.932.759

3.910.327

3.887.895

3.865.463

3.843.031

3.820.599

% pierderi pe transmisie

20,44%

19,25%

19,97%

20,70%

21,43%

22,15%

22,88%

23,61%

% pierderi pe distribuție 1:

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

% pierderi pe distribuție 2:

8,4%

8,5%

8,4%

8,4%

8,3%

8,2%

8,1%

8,1%

% Total pierderi energie termică

28,8%

27,8%

28,4%

29,1%

29,7%

30,4%

31,0%

31,7%

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 '

2036

5.611.428

5.632.359

5.653.702

5.675.469

5.697.674

5.720.328

5.743.447

5.767.044

5.791.135

5.815.734

218.395

217.105

215.815

214.525

213.235

211.945

210.656

209.366

208.076

206.786

1.365.386

1.411.394

1.457.815

1.504.659

1.551.941

1.599.673

1.647.869

1.696.543

1.745.711

1.795.388

4.027.647

4.003.860

3.980.072

3.956.285

3.932.498

3.908.710

3.884.923

3.861.135

3.837.348

3.813.561

447.874

445.229

442.584

439.939

437.294

434.649

432.003

429.358

426.713

424 068

3.579.773

3.558.630

3.537.488

3.516.346

3.495.204

3.474.062

3.452.919

3.431.777

3.410.635

3.389.493

3.798.167

3.775.735

3.753.303

3.730.871

3.708.439

3.686.007

3.663.575

3.641.143

3.618.711

3.596.279

1.813.260

1.856.623

1.900.399

1.944.598

1.989.234

2.034.321

2.079.872

2.125.901

2.172.424

2.219.455

3.798.167

3.775.735

3.753.303

3.730.871

3.708.439

3.686.007

3.663.575

3.641.143

3.618.711

3.596.279

24,33%

25,06%

25,79%

26,51%

27,24%

27,96%

28,69%

29,42%

30,14%

30,87%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

8,0%

7,9%

7,8%

7,8%

7,7%

7,6%

7,5%

7,4%

7,4%

7,3%

32,3%

33,0%

33,6%

34,3%

34,9%

35,6%

36,2%

36,9%

37,5%

38,2%

2037

2038

2039

2040

2041 '

2042

2043

2044

5.840.859

5.866.526

5.892.753

5.919.558

5.946.961

5.974.982

6.003.641

6.032.962

205.496

204.206

202.917

201.627

200.337

199.047

197.757

196.467

1.845.590

1.896.334

1.947.638

1.999.520

2.052.000

2.105.098

2.158.835

2.213.232

3.789.773

3.765.986

3.742.199

3.718.411

3.694.624

3.670.837

3.647.049

3.623.262

421.423

418.778

416.133

413.487

410.842

408.197

405.552

402.907

3.368.351

3.347.208

3.326.066

3.304.924

3.283.782

3.262.640

3.241.497

3.220.355

3.573.847

3.551.415

3.528.983

3.506.551

3.484.119

3.461.687

3.439.255

3.416.823

2.267.012

2.315.111

2.363.770

2.413.007

2.462.842

2.513.295

2.564.387

2.616.139

3.573.847

3.551.415

3.528.983

3.506.551

3.484.119

3.461.687

3.439.255

3.416.823

31,60%

32,32%

33,05%

33,78%

34,51%

35,23%

35,96%

36,69%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

7,2%

7,1%

7,1%

7,0%

6,9%

6,8%

6,8%

6,7%

38,8%

39,5%

40,1%

40,8%

41,4%

42,1%

42,7%

43,4%

Conform Strategiei, proiecția privind necesarul de energie termică al consumatorilor din municipiul București, a fost stabilită în funcție de:

- analiza situației actuale referitoare la sistemul de termoficare;

 • - analiza lucrărilor investiționale în curs și a propunerilor de lucrări pentru reabilitarea sistemului:

 • - analiza programelor locale de reabilitare termică a clădirilor;

- analiza strategiei locale referitoare la alimentarea cu energie termică a consumatorilor.


! CONFORM CU ORIGINALUL


I (Ă^ț!


In cadrul acestui studiu, procentul de pierdere totală a fost utilizat pentru determinarea cantității de energie termică cumpărată și produsă (intrata in sistemul de termoficare). cantitate necesară asigurării cererii estimate la nivelul consumatorilor.


Tabel 17. Cererea de energie termică în Scenariul PIP-Option 1


[

..... ..... ■ ■ — " .. ... -------

Cererea de Căldură

Căldură vândută

AN

SACET

46 HoBs

Total Cerere

AN

SACET

2019

3.981.843

123.039

4.104.882

3.575.272

3.698.311

2020

3.963.630

122.476

4.086.106

3.658.702

3.781.178

2021

3.945.417

121.913

4.067.331

3.742.132

3.864.045

2022

3.927.205

121.351

4.048.555

3.825.562

3.946.912

2023

3.908.992

120.788

4.029.780

3.908.992

4.029.780

2024

3.890.779

120.225

4.011.004

3.890.779

4.011.004

2025

3.872.567

119.662

3.992.229

3.872.566

3.992.229

2026

3.854.354

119.100

3.973.453

3.854.354

3.973.453 '

2027

3.836.141

118.537

3.954.678

3.836.141

3.954.678

2028

3.817.928

117.974

3.935.902

3.817.928

3.935.902

2029

3.799.716

117.411

3.917.127

3.799.716

3.917.127

2030

3.781.503

116.848

3.898.352

3.781.503

3.898.351

2031

3.763.290

116.286

3.879.576

3.763.290

3.879.576

2032

3.745.078

115.723

3.860.801

3.745.077

3.860.800

2033

3.726.865

115.160

3.842.025

3.726.865

3.842.025

2034

3.708.652

114.597

3.823.250

3.708.652

3.823.249

2035

3.690.440

114.035

3.804.474

3.690.439

3.804.474

2036

3.672.227

113.472

3.785.699

3.672.227

3.785.698

2037

3.654.014

112.909

3.766.923

3.654.014

3.766.923

2038

3.635.801

112.346

3.748.148

3.635.801

3.748.147

2039

3.617.589

111.783

3.729.372

3.617.589

3.729.372

2040

3.599.376

111.221

3.710.597

3.599.376

3.710.597

2041

3.581.163

110.658

3.691.821

3.581.163

3.691.821

2042

3.562.951

110.095

3.673.046

3.562.950

3.673.046

2043

3.544.738

109.532

3.654.270

3.544.738

3.654.270

2044

3.526.525

108.969

3.635.494

3.526.525

3.635.494Calculul pierderilor totale în PlP-Opt^ctd /ste următorul..*O

'"'A

'-A   <

O


Tabel 18. Pierderile totale în PIP-Option 1

PIP

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total energie termică livrate în Sistem

5.022.768

5.062.807

5.061.645

5.060.483

5.059.321

5.077.784

5.096.564

5.115.671

Energie termică vândută din sist. Transmisie

205.578

210.375

215.173

219.970

224.767

223.720

222.673

221.625

Pierderi căldură din sist. transmisie

1.025.905

972.676

878.246

783.817

689.387

728.210

767.350

806.817

Energie termică livrată către substații:

3.791.285

3.879.755

3.968.226

4.056.697

4.145.167

4.125.854

4.106.541

4.087.228

Pierderi sistemul de distribuție:

421.591

431.429

441.267

451.105

460.943

458.795

456.647

454.500

Vânzări din sistemul de distribuție:

3.369.694

3.448.327

3.526.959

3.605.592

3.684.225

3.667.059

3.649.894

3.632.728

TOTAL energie termică vândută:

3.575.272

3.658.702

3.742.132

3.825.562

3.908.992

3.890.779

3.872.566

3.854.354

Total pierderi:

1.447.496

1.404.105

1.319.513

1.234.921

1.150.330

1.187.005

1.223.998

1.261.317

Cererea de căldură

3.981.843

3.963.630

3.945.417

3.927.205

3.908.992

3.890.779

3.872.567

3.854.354

% pierderi pe transmisie

20,4%

19,2%

17,4%

15,5%

13,6%

14,3%

15,1%

15,8%

% pierderi pe distribuție 1:

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

% pierderi pe distribuție 2:

8,4%

8,5%

8,7%

8,9%

9,1%

9,0%

9,0%

8,9%

% Total pierderi energie termică

28,8%

27,7%

26,1%

24,4%

22,7%

23,4%

24,0%

24,7%

2027 |

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 |

2036

5.135.112

5.154.897

5.175.034

5.195.533

5.216.404

5.237.656

5.259.301

5.281.349

5.303.811

5.326.698

220.578

219.531

218.484

217.436

216.389

215.342

214.295

213.247

212.200

211.153

846.619

886.764

927.262

968.121

1.009.352

1.050.965

1.092.970

1.135.378

1.178.200

1.221.448

4.067.915

4.048.602

4.029.289

4.009.976

3.990.663

3.971.350

3.952.036

3.932.723

3.913.410

3.894.097

452.352

450.205

448.057

445.909

443.762

441.614

439.466

437.319

435.171

433.024

3.615.563

3.598.397

3.581.232

3.564.066

3.546.901

3.529.736

3.512.570

3.495.405

3.478.239

3.461.074

3.836.141

3.817.928

3.799.716

3.781.503

3.763.290

3.745.077

3.726.865

3.708.652

3.690.439

3.672.227

1.298.971

1.336.969

1.375.319

1.414.030

1.453.114

1.492.579

1.532.436

1.572.697

1.613.371

1.654.472

3.836.141

3.817.928

3.799.716

3.781.503

3.763.290

3.745.078

3.726.865

3.708.652

3.690.440

3.672.227

16,5%

17,2%

17,9%

18,6%

19,3%

20,1%

20,8%

21,5%

22,2%

22,9%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

8,8%

8,7%

8,7%

8,6%

8,5%

8,4%

8,4%

8,3%

8,2%

8,1%

25,3%

25,9%

26,6%

27,2%

27,9%

28,5%

29,1%

29,8%

30,4%

31,1%

2037

2038

2039

2040 )

2041

2042

2043

2044

5.350.024

5.373.800

5.398.040

5.422.757

5.447.965

5.473.679

5.499.915

5.526.687

210.106

209.059

208.011

206.964

205.917

204.870

203.822

202.775

1.265.134

1.309.271

1.353.871

1.398.948

1.444.517

1.490.591

1.537.187

1.584.319

3.874.784

3.855.471

3.836.158

3.816.845

3.797.532

3.778.219

3.758.906

3.739.593

430.876

428.728

426.581

424.433

422.286

420.138

417.990

415.843

3.443.908

3.426.743

3.409.577

3.392.412

3.375.246

3.358.081

3.340.915

3.323.750

3.654.014

3.635.801

3.617.589

3.599.376

3.581.163

3.562.950

3.544.738

3.526.525

1.696.010

1.737.999

1.780.452

1.823.381

1.866.802

1.910.729

1.955.177

2.000.162

3.654.014

3.635.801

3.617.589

3.599.376

3.581.163

3.562.951

3.544.738

3.526.525

23,6%

24,4%

25,1%

25,8%

26,5%

27,2%

27,9%

28,7%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

11,12%

8,1%

8,0%

7,9%

7,8%

7,8%

7,7%

7,6%

7,5%

31,7%

32,3%

33,0%

33,6%

34,3%

34,9%

35,5%

36,2%

Ipoteze de lucru privind pre\ul resurselor consumate

Consumurile variabile cuprinse în prețurile previzionale au fost estimate în baza parametrilor de calcul din cadrul analizei cost beneficiu, cuprinse în studiul de fezabilitate.

a. Cantitatea de energie electrică

Valoarea consumului de energie electrică tehnologică este previzional pentru planificarea prețului de transport și distribuție a energiei termice furnizate prin PT urbane.

Costurile cu electricitatea se referă la cantitatea de energie electrică necesară pentru funcționarea punctelor termice urbane ale operatorului de distribuție. Ele sunt preluate din evidențele contabile ale operatorului și reprezintă 1,46 Euro/Gcal din cantitatea de energie termică vândută de către operator. Ca atare, aceste cheltuieli sunt variabile în funcție de vânzări, iar costul unitar este păstrat constant în analiză. Acest lucru este valabil atât pentru Scenariul BAU. cât și pentru Scenariul PIP:

b. Cantitatea pierderilor de apă

Apa de adaos - BAU - a fost calculată pornind de la valorile cantitative prezentate în cadrul Studiului de Fezabilitate (exprimate în tone). Pierderile totale sunt rezultatul pierderilor înregistrate pe segmentele nereabilitate în cadrul Scenariului BAU. Având în vedere modelul KPI, piederile estimate de apă sunt de 9.523.732 tone în 2020 (finalul implementării Fazei 1), cu 18.466 tone pe tronsoane reabilitate și 9.505.266 tone pe tronsoanele nereabilitate. în timp ce pierderile au fost menținute constante pe tronsoanele reabilitate, cele înregistrate pe tronsoanele nereabilitate vor cunoaște o creștere de 1-3% pe an având în vedere că scurgerile din aceste conducte vor deveni din ce în ce mai mari. Pierderile de apă vor cunoaște un maxim de 14,1 milioane tone în 2044.

Tabel 19. Pierderile de apă în Scenariul BAU

Piederi apă în

Mii. Tone

2019

2020

2021

2022

2023

.....

2043

2044

Pe tronsoane reabilitate

7.353

18.466

18.466

18.466

18.466

18.467

18.468

Pe tronsoane nereabilitate

10.452.119

9.505.266

10.170.689

10.864.200

11.586.579

21.119.264

21.651.884

Total

10.459.472

9.523.732

10.189.155   10.882.666

11.605.045

21.137.731

21.670.352


Costul unitar a fost calculat la 1,12 euro/tonă, care este tariful curent plătit de către operator. El a fost ținut constant pe întreg orizontul de timp analizat.

Pierderile de apă - PIP- au aceeași metodologie de calcul ca în BAU. Pierderile depind de calitatea infrastructurii de transport și distribuție. Ca rezultat, după finalizarea Fazei 2. pierderile de apă scad în anul 2024 de la 12,0 milioane tone în BAU (scenariu unde numai Faza 1 este implementată) la 6.4 milioane tone în PIP. Costul unitar este același ca în BAU, respectiv 1,12 euro/tonă.

Tabel 20. Pierderile de apă în Scenariul PIP

Piederi de apă în

Millioane tone

• - - î : • ' •

■ : ■ ■■ ■ ■ .

2019

2020

2021

2022

2023

•••••

2043

2044

Pe tronsoane reabilitate

7.353

18.466

39.343

60.220

81.096

.....

81.096

81.096

Pe tronsoane nereabilitate

10.452.119

9.505.266

8.364.546

7.223.827

6.083.107

13.663.769

14.085.208

Total

10.459.472

9.523.732

8.403.889

7.284.046

6.164.203

13.744.865

14.166.304

c. Valoarea cheltuielilor cu energia termică

Costurile cu agentul termic în BAU au fost calculate prin luarea în considerare a cantității necesare de energie termică cerută de către consumatori. Cantitatea de agent termic a fost împărțită în funcție de doi factori: sursa de proveniență (furnizorul) și tipul de consumator final (consumator casnic și consumator non-casnic).

ELCEN furnizează cea mai mare parte a agentului termic în cadrul SACET, respectiv 92% la nivelul anului 2018. Această pondere este estimată a scade la 85,6% în anul 2024 conform Strategiei, o cauză posibilă fiind închiderea a o parte a facilităților acestei companii.

Căldura achiziționată de la terți (Vest Energo și Grivița) a fost de 4,61% în 2018. Până la finalul lui 2023, această pondere este estimată să scadă la^S^TS^poi să crească drastic la 11,09%. Sursa informațiilor o reprezintă Strategia pentru siste                            e a Municipiului București.


CONFORM CU ORIGINALULO posibilă explicație a creșterii foarte mari de achiziție de agent termic de la terți o poate reprezenta iaptul că ELCEN va trebui să își închidă o parte a facilităților sale și ca atare compania de distribuție va fi nevoită să de îndrepte către alte surse. Există o oarecare compensare între reducerea de 327.753 Gcal dc la ELCEN și creșterea de 345.606 Gcal de la Vest Energo și Grivița.

Tabel 21. - Căldură achiziționată de la terți

2023

2024

Modificare

Structura cererii de cerere SACET pe surse:

Gcal

5.059.321

5.077.784

18.463

Vest Energo & Grivița

Gcal

217.492

563.098

345.606

De la Vest Energo

121.407

314.331

192.924

De la Grivița

96.084

248.768

152.684

Casa Presei

Gcal

166.958

167.567

609

ELCEN

Gcal

4.674.872

4.347.119

-327.753

Până la finalul perioadei de analiză, căldura achiziționată de la terii este estimată la cca. 600 mii Gcal. respectiv 11.64% din total.

în ceea ce pivește centrala Casa Presei Libere, aceasta este o facilitate proprie a companiei de distribuție, care a furnizat 164 mii Gcal în 2018 sau 3,30% din total. Această pondere în total este păstrată pentru întreg intervalul de prognoză.

La nivelul companiei, procuția de agent termic mai este realizată și în cadrul a 46 centrale de cvartal, cu o producție de 136 mii Gcal în 2018. Evoluția pe viitor este un relativ constantă, cu o ușoară scădere a cantităților livrate.

Costul unitare unitare al căldurii au fost preluate din evidențele operatorului, diferind în funcție de furnizor/unitate de producție. In ceea ce privește unitățile proprii de producție, respectiv Casa Presei Libere și cele 46 centrale de cvartal, a fost luat costul unitar de producție, așa cum sunt ele calculate în evidența contabilă. Costul unitar la cele 46 centrale de cvartal este mai mare având în vedere că în acest caz sunt incluse și costurile de transport și distribuție. Costurile au fost păstrate constante pentru întreg intervalul de analiză.

Tabel 22 - Costuri unitare cu agentul termic

Costuri unitare agent termic

ELCEN

Euro/Gcal

41,25

Vest Energo/Grivita

Euro/Gcal

41,2^

46 HoB

Euro/Gcal

Casa Presei Libere

Euro/Gcal
j CONFORM CU ORIGINALUL |


In PIP, ELCEN furnizează în continuare cea mai mare parte a agentului termic în cadrul SACET. respectiv 85,6% în anul 2024, care este primul după implementarea acesctui proiect de investiții. Trendul este asemănător ca în cadrul BAU.

Tabel 23 - Cererea de căldură în Scenariul PIP

STRUCTURA CERERII PE

SURSE DE CĂLDURĂ:

2019

2020

2023

2024

2044

Cerere de la Vestenergo &

Grivița %

%

4,62%

4,63%

4,30%

11.09%

11,64%

Cerere de la Casa Presei HoB

%

3,30%

3,30%

3,30%

3,30%

3,30%

Total SACET:

Gcal

5.022.76

8

5.062.80

7

5.059.32

1

5.077.78

4

5.526.68

7

De la Vest Energo & Grivița

Gcal

232.023

234.306

217.492

563.098

643.040

De la Vest Energo

129.519

130.793

121.407

314.331

358.956

De la Grivița

102.504

103.512

96.084

248.768

284.085

De la Casa Presei

Gcal

165.751

167.073

166.958

167.567

182.381

De la ELCEN

Gcal

4.624.99

4

4.661.42

8

4.674.87

2

4.347.11

9

4.701.26

6

Căldura achiziționată de la terți (Vest Energo și Grivița) înregistrează o situație similară ca în cadrul BAU. Ponderea în totalul cererii de căldură a fost de 4,61% în 2018, după care crește foarte mult la 11,09% în 2024, sursa pentru aceste date fiind Strategie de termoflcare. Se observă din nou faptul că în timp ce ELCEN asigură mai puțină căldură în 2024 comparativ cu 2023 (-327.753 Gcal), Vest Energo și Grivița distribuie în plus 345.606 Gcal. Costul unitar este același ca în BAU. respectiv 41.25 EUR/Gcal.

Tabel 24 - Căldură achiziționată de la terți în Scenariul PIP

2023

2024

Modificare

Structura cererii de cerere SACET

pe surse:

Gcal

5.059.321

5.077.784

18.463

Vest Energo & Grivița

Gcal

217.492

563.098

345.606

De la Vest Energo

121.407

314.331

192.924

De la Grivița

96.084

248.768

152.684

Casa Presei

Gcal

166.958

167.567

609

Gcal

4.674.872

4.347.119

-327.753

Căldura produsă în Casa Presei Libere și cele 46 centrale de cvartal înregistrează o tendință similară ca în cadrul Scenariului BAU. Casa Presei deține o pondere de 3,3% din total cerere SACET, în timp ce cele 46 centrale de cvartal au produs 136 mii Gcal în 2018 și sunt pe o tendință ușor descrescătoare pe termen lung.■ CONFORM CU ORIGINALULd. Valoarea costurilor cu intervențiile capitale

Costurile cu intervențiile (reparații Ia conducte) în BAL1 depind de numărul de intervenții. Compania nu ține în prezent o evidență analitică a acestor costuri sau organizarea acestor date în cadrul unui centru de cost. Odată ce se produce un eveniment, o avarie, compania asigură personal și materiale pentru a efectua respectivele lucrări de reparații. Dar aceste costuri sunt înregistrate în contabilitate pe conturi dedicate pentru: personal, stocuri de materiale, obiecte de inventar, alte materiale etc. Personalul nu este organizat în cadrul unui departament special și în practică se întâmplă ca unii angajați care sunt în mod normal nu sunt repartizați pe aceste lucrări de intervenții să fie parte a echipelor. De aceea, o valoare concretă a intervențiilor nu poate fi măsurată cu acuratețe și s-a stabilit o cale de cuantificare a lor.

Din cadrul discuțiilor cu experții compania s-a estimat că valoarea medie a costurilor unei intervenții este de 7.000 EUR. Având estimată valoarea unitară, pasul următor a fost de previzionare a numărului de intervenții. în acest sens, analiza a pornit de la numărul istoric de intervenții înregistrate în perioada 2013 - 2018. Dacă în anul 2013 numărul a fost de 420, în 2018 acesta a crescut exponențial la 821. Totuși, cea mai mare creștere a fost înregistrată în anul 2014, când numărul a atins 749 (aceasta înseamnă o creștere de peste 78%). în anii 2015 și 2016, numărul a scăzut la cc. 680 intervenții, începând să crească din nou în 2017. O abordare prudențială a trebuit să fie adoptată având în vedere aceste contribuții. Respectiv, pentru anii 2018 și 2019 (când Faza 1 va fi implementată), a fost calculată rata medie de creștere a ultimilor doi ani (+10,4%). Valoarea rezultată a fost de 906 intervenții. Acest lucru este valabil atât pentru PIP, cât și pentru BAU.

Mai departe. în cadrul BAU, numărul de intervenții din 2018 a fost împărțită în trei grupe: cele care corespund tronsoanelor reabilitate în Faza 1. cele reabilitate în Faza 2 și tronsoane pentru care nu este în acest moment luată o decizie clară dacă vor fi reabilitate în viitor sau nu (pentru moment ele sunt în planuri, dar nu există decizii oficiale, motiv pentru care ele nu sunt tratate în acest proiect). Numărul de intervenții corespunzătoare tronsoanelor reabilitate în Faza 1 este de 125. Ca efect, acest număr a fost dedus din total începând cu anul 2020, rezultând un număr anual de 781 intervenții. Având în vedere faptul că acest număr este mare și este foarte dificil de estimat o evoluție viitoare, acest număr a fost păstrat constant pentru restul de ani din cadrul intervalului de analiză.


I

j CONFORM CU ORIGINALUL


I_____________________

Costurile cu intervențiile în PIP au un impact important asupra structurii costurilor și economiilor realizate. Costul unitar per intervenție a fost estimat la 10.000 EUR ca în Scenariul BAU. Totuși, numărul de intervenții diferă substanțial în PIP, după implementarea Fazei 2. Din nou. a fost adoptată o abordare prudențială. deoarece impactul ar putea să fie extrem de mare și nerealist asupra costurilor. Estimarea numărului de intervenții a pornit de la valorile istorice înregistrate în trecut și cele aferente implementării Fazei 1 și Fazei 2. Numărul lor este același în BAU pentru anii 2019-2020, respectiv 906 intervenții și 781 în 2021-2023. După acest an, a fost dedus numărul de intervenții aferente tronsoanelor reabilitate în cadrul Fazei 2 (277 intervenții în 2017). Numărul rezultat de intervenții este de 504 anual și a fost păstrat constant pentru restul intervalului de timp. Impactul generat începând cu 2024 este de 1,9 milioane euro pe an.

Table 26. Costurile cu intervențiile în Scenariul PIP

Costuri cu intervențiile în Euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2024-2044

Nr. Intervenții

906

906

781

781

781

781

504 '

Cost mediu

(EUR/intervenție)

10.000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Costuri Totale

9.063.840

9.063.840

7.813.840

7.813.840

7.813.840

'.813.840

5.043.840

d. Valoarea costurilor cu certificatele CCh

Costurile cu certificatele CO2 în BAU reprezintă costurile aferente producției de agent termic în facilitățile proprii, respectiv Casa Presei Libere. Calculul s-a efectuat în funcție de consumul necesar de gaz natural și de factorul de conversie de 202 Kg CO2 la 1 MWh consum de gaz natural. Cantitatea de CO2 este de 48.547 tone în anul 2018, după care are loc o creștere graduală până în anul 2044. când se ating 53.974 tone. Costurile unitare au ca sursă DC Clima, care estimează o creștere anuală a acestora. Ca atare, costurile cu certifictele CO2 sunt de 1,8 mii. Euro în 2018, atingând 5.5 mii. Euro în anul 2044, creștere generată de un preț estimativ mare al acestor certificate. De exemplu, în anul 2044 prețul este estimat la 94 euro/tonă, cu 150% mai mult decât în 2018.CO2 sunt mai mici în PIP comparativ cu BAU. La nivelul celor 25 de ani de prognoză economiile totale sunt de 6,8 milioane euro.

Tabelul următor sumarizează diferențele între principalele costuri variabile în scenariile PIP și BAU. Impactul total al acestor variabile este de aproximativ 555 697 milioane euro. respectiv economii de costuri, ceea ce reprezintă o reducere de 8.09.9% pentru întreg orizontul de timp..

Table 27. Costurile variabile în PIP vs BAU (milioane EUR)

CATEGORIE DE COST

PIP

BAU

PIP minus

BAU

% modif.

Căldură

5.827,6

6.294,2

-466,6

-7,4%

Apă de adaos

276,2

441,1

-164,9

-37,4%

Intervenții

137,2

195,3

-58,2

-29,8%

Certificate CO2

77,7

84,4

-6,8

-8,0%

Total Costuri

Operaționale

6.318,6

7.015,1

-696,5

-9,9%

 • 2.3.2. Previziunea costurilor fixe

Așa cum a fost menționat mai sus, ele se referă la costurile cu personalul, reparațiile și întreținerea în scopuri administrative și alte costuri fixe (care includ o varietate mare de cheltuieli). Abordarea a fost de a analiza valorile istorice pentru perioada 2013-2018 și de a estima valorile viitoare.

în ceea ce privește costurile cu personalul, ele au fost preluate din evidențele operatorului și sunt estimate la valoarea de 40,9 mii. Euro în 2019. Ele vor lî păstrate la acest nivel pentru restul perioadei de prognoză.

întreținerea în scopuri administrative a fost menținută de asemenea la valoarea anului 2018. respectiv 1 mii. Euro. Deși această valoare a variat foarte multe între 2013 și 2017, tendința generală a fost aceea de scădere a acestor cheltuieli. Având în vedere acest trend și practica normală de a ține aceste costuri sub control, valoarea estimată a fost menținută la 1 mii. Euro. Celelalte costuri fixe au fost calculate ținând cont de structura de costuri a operatorului și reprezintă 4,9 mii. euro.

Redevențele sunt calculate la valoarea de amortizare pentru bunurile preluate în gestiune de către noul operator. Aceste costuri sunt de 2.4 mii. Euro anual. în-cadrai acestui scenariu, ele nu vor creste deoarece yX' k N / "X

BAU este scenariul Iară investiții. Ele vor crește/fmdaar-ul~P-iP,. âșâ'eum va fi explicat mai jos.

<   \


0^ECr/xp7?

?

* A

%

O %

l abei 28. Costurile fixe


ICONFORMCUORIGINALUl1

(______ I


Costuri Fixe (euro)

HMMi

■ ■ L*

Valoare previzionată

Personal

40.921.679

întreținere&reparații -

administrativ

1.042.729

Redevențe

2.474.367

Alte costuri fixe

4.959.551

Total costuri

49.398.325Categoria alte costuri include o varietate largă de cheltuieli, inclusive cheltuieli cu taxe si impozite operaționale așa cum reiese din tabelul de mai jos. Valoarea și structura acestor costuri provin din datele furnizate de către operator.

Tabel 29. Structura altor costuri fixe

1

Materiale

1.848.310,81

Cheltuieli protecția mediului

294.007,57

Verificări metrologice

1.212.018,93

Studii si cercetări

Alte serv executate cu tertii

1.046.622,71

Comisioane si onorarii

90.431,13

Protocol, reclama si publicit

7.533,12

Deplasări, detasari, transferări

1.472,13

Posta si telecomunicații

49.421,66

Impozite si taxe operaționale

681.328,29

Paza

104.731,86

Servicii internet si informatice

46.813,88

Diverse cheltuieli executate cu terti

64.890,64

Alte ch materiale

558.590,96

TOTAL

4.959.550,98

Costurile fixe în PIP sunt aceleași ca în cadrul BAU, cu excepția redevențelor care vor include și valoarea amortizării investiției:

• Costuri cu personalul: 40.921.679 EUR/an;


Redevențele vor include și valoarea amortizării investiției, valoare calculată numai în funcție de nivelul cofinanțării proiectului, pentru a nu pune în sarcina consumatorului final plata gratului oferit de CE. De asemenea, amortizarea este inclusă în redevențe conform graficului de implementare, respectiv includerea treptată a valorii construcțiilor și instalațiilor, precum și a utilajelor prevăzute în costul proiectului. Valoarea amortizării generate de proiect (calculată la valoarea cofinanțării) se adaugă rcdevențelor calculate deja de operator pentru anul 2019. Tabelul de mai jos arată ceșterea graduală a rcdevenșelor până în anul 2023, după care valorile se stabilizează.

l abei 30. Valoarea rcdevențelor

EURO

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2044

Redevențe

2.474.367

2.474.367

2.516.417

2.569.598

2.598.044

2.598.044

2.4. Planul de prețuri pentru perioada 2020-2044

Planul de prețuri a pornit de la tariful practicat în prezent de către operator pentru populație în anii 2019-2020. respectiv 137 lei/Gcal fără TVA, sau echivalentul a aproximativ 28.81 euro/Gcal (la cursul 1 EURO = 4,7550 Lei al Studiului de Fezabilitate). Mai departe, au fost luate în considerare ratele medii anuale de creștere din cadrul Strategiei de lermojicare pentru Municipiul București. Această strategie prevede prețuri pentru consumatorii casnici și consumatorii non-casnici (în funcție de sistemul la care sunt branșați: transport sau distribuție).

în anul 2019, pentru utilizatorii casnici, tariful practicat este de 28.81 EUR/Gcal. Pentru perioada de prognoză, ratele anuale de creștere a tarifelor au fost preluate din Strategia de termoficare a Municipiului București.

Tarifele înregistrează o creștere medie anuală de 7% până în anul 2030. ulterior această creștere fiind de aproximativ 2% anual. Pentru consumatorii non-casnici, tariful plătit depinde de tipul de sistem la care sunt racordați. Astfel, tariful plătit pentru utilizatorii conectați la sistemul de transport este de 76.31 EUR/Gcal, după care are loc o creștere medie anuală de cca. 2%. Tariful estimat pentru consumatorii non-casnici conectați la sistemul de distribuție este de 94,77 EUR/Gcal în anul 2020, după care urmează o creștere medie anuală de cca.

i CONFORM CU ORIGINALUL !________


Tarif energie termica (Euro/Gcal)

140,00


120,0060,00

40,00

20,00CM

O CM

Tarif consumatori casnici

Tarif consumatori non-casnici sistem transport

Tarif consumatori non-casnici sistem distribuție

Sinteza previziunii prețurilor de facturare pentru energia termică în varianta Iară proiect se prezintă în tabelul 3 1 și 32.

Tabel 31. Planul

de tarifare, 2019-2

044 (fără TVA), El

JRO

EUR/Gcal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tarif pentru gospodării, dist/trans

28,81

28,81

30,83

32,98

35,29

37,76

40,41

43.24

46,26

Tariff pentru commercial, sistem distribuție

92,64

94,77

96,95

99,19

101,46

103,80

106,19

107,78

109,40

Tarif pentru commercial, sistem transmisie

74,59

76,31

_

78,06

79,86

81,69

83,57

85,50

86,78

—H

88.08

EUR/Gcal

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Tarif pentru gospodării, dist/trans

49,50

52,97

56,67

57,81

58,96

60,14

61,35

62,57

63.82

Tariff pentru commercial, sistem distribuție

111,04

112,70

1 14,39

116,10

117,84

119,62

121,41

123,23

125,07

Tarif pentru commercial, sistem transmisie

89,40

90,74

92,10

93,48

94,88

96.31

97.75

99.22

100.71

]


EUR/Gcal

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Tarif pentru gospodării, dist/trans

65,10

66,40

67,73

69,08

70,47

71,88

73.31

74,78

Tari ff pentru conimercial, sistem distribuție

126,96

128,87

130,81

132.77

134.77

136,80

138.85

140,94

Tarif pentru conimercial, sistem transmisie

102,22

103,76

105,32

106,90

108,51

110,14

111,80

113,48

Tabel 32. Planul de tarifare, 2019-2044 (fără TVA), LEI

LEI/Gcal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tarif pentru gospodării, dist/trans

137,00

137,00

146,59

156.85

167,83

179,58

192,15

205,60

219.99

Tariff pentru conimercial, sistem distribuție

440.51

450,64

460.98

471,64

482,44

493,56

504,93

512,48

520.18

Tarif pentru conimercial, sistem transmisie

354,68

362,84

371.17

379.74

388.44

397,39

406,55

412,63

418.83

LEI /Gcal

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Tarif pentru gospodării, dist/trans

235,39

251,87

269,50

274,89

280.39

286,00

291,72

297.55

303.50

Tariff pentru conimercial, sistem distribuție

527,99

535,90

543,92

552.09

560,36

568,79

577.32

585,95

594,74

Tarif pentru conimercial, sistem transmisie

425.12

431,49

437,94

444.52

451,18

457,96

464,83

471.78

478.86

LEI /Gcal

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Tarif pentru gospodării, dist/trans

309,57

315,76

322,08

328,52

335.09

341,79

348.63

355,60

Tariff pentru conimercial, sistem distribuție

603,68

612,76

621,98

631,33

640.83

650,47

660,25

670.18

Tarif pentru commercial, sistem transmisie

486,06

493,37

500.79

508.32

515,97

523,73

53 1,60

539.602.5. Suportabilitate. Prețuri și subvenții de preț

Previziunea unor prețuri pentru energia termică fundamentate pe principiul de acoperire a costurilor de operare aferente furnizării serviciului de alimentare cu energie termică ridică problema suportabilității acestor noi nivele de preț.

Așa cum rezultă din evoluția trecută a ponderii consumurilor din perspectiva categoriei de consumatori, se constată că ponderea cea mai mare în cantitatea facturată este deținută de consumul populației (peste 90%). Consumatorii casnici au beneficiat de prețuri subvenționate pentru energie termică consumată, indiferent de categoria de venit.

Analizele de suportabilitate realizate în cadrul Analizei cost beneficiu au scos în evidență limitele maxime de suportabilitate ale prețurilor pentru energie termică în condițiile unui procent de 8,5% pentru încălzire și apă caldă menajeră din venitul unei gospodării. Se prezintă în tabelul 33 limitele maxime suportabile ale prețurilor pentru termoficare raportate la venitul mediu, respectiv la venitul minim.

Tabelul 33. Limitele maxime suportabile ale prețurilor pentru termoficare raportate la venitul mediu, respectiv la venitul minim, cu TVA, valori reale

AN

LIMITA MAXIMA PREȚ MEDIU TERMOFICARE (suportabilitate, venit mediu) Lei/gcal.

LIMITA MAXIMA PREȚ MEDIU TERMOFICARE (suportabilitate, venit minim) Lei/gcal.

2018

340,65

201,36

2019

354,27

211,43

2020

368,44

222,00

2021

383,18

230,88

2022

398,51

240,11

2023

414,45

249,72

2024

431,03

259,71

2025

448,27

270,10

2026

466,20

280,90

2027

484,85

292,14

2028

504,24

303,82

2029

524,41

315,97

2030

545,39

328,61

2031

567,20

341,76

2032

589,89

355,43

2033

613,49

369,64

2034

638,03

384,43

2035

663,55

399,81

2036

690,09

415,80

2037

717,69

432,43

2038

746,40

449,73

2039

776,26

467,72

2040

807,31

486,43

2041

839,60

505,88

2042

873,18

526,12

2043

873,18

526,12

2044

873,18

526,12


Tarifele de facturi pentru gospodării se încadrează în nivelurile de suportabilitate,  evident în cond$iȚe în care se acordă subvenții.

In scenanlil


are proiectul ^serrealizează, pierderile totate ar fi de cc. 44%, iar A'

■abilitate.


este depășit la nivelul tarifului

49 integral, rezultând astfel un necesar de subvenționare al prețului gcal, pe întreg orizontul previzionat. în această situație PMB trebuie să găsească soluții pentru a putea asigura suportabilitatea serviciului de alimentare cu agent termic pentru populația din municipiul București.


Se impune precizarea că prețul care urmează să fie plătit de populația din Municipiul București este hotărât de Consiliul General al Muncipiului București. Pentru asigurarea suportabilității prețului Gcal pentru gospodăriile cu venit minim din Municipiul București pot fi acordate ajutoare de încălzire, atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local, conform legii nr 196/2016 privind venitul minim de incluziune.


m 70

’J' % m

O < O  ' q

-p> £2 r" V

> >'c/