Hotărârea nr. 69/2019

HOTARAREnr. 69 din 2019-02-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 26 FEBRUARIE 2019- 27 MAI 2019


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE orivind alegerea președintelui de ședință a București pe perioada 26 februarie 2019

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege doamna consilier Anca Daniela Raiciu în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 26 februarie 2019 - 27 mai 2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.02.2019

Nr. 69