Hotărârea nr. 68/2019

HOTARAREnr. 68 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU COMUNA MAHALA, RAIONUL NOUA SULITA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Ploiești nr. 89 - Str. Ștefan Holban nr. 8, Sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul.de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerarerâporturComisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea: Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 20/1/27/18.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.204/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5113/524/02.12.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română:aviz de principiu nr. 26328/1745/28.10.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.780306/41/31.10.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 14568/25.09.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pubjiea^^


B-dul Regina Elisabeta 47/®ector 5, București,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. București - Ploiești nr. 89 -str. Ștefan Holban nr. 8, sector 1, pentru o suprafață studiată de S= 38597,16 mp., proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București terenul se încadrează în subzona M3 și V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică.

Indicatori urbanistici reglementați:

Pentru M3 POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E.

Pentru V5 - fără indicatori.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: birouri, locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: UTR1- UTR2: POTmax=56%; CUTmax=3,6; Rmaxh=2S+P+6E; Hmax=27 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. . •    SECRETAR GENERAL

/:^X,AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2