Hotărârea nr. 672/2019

HOTARAREnr. 672 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU INTRODUCEREA AUTOBUZELOR SCOLARE IN ZONA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN SECTOARELE 1 SI 6


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru introducerea autobuzelor școlare în zona unităților de învățământ din sectoarele 1 și 6

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 25126/10.12.2019;

Văzând avizul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 101/18.12.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 766/17.12.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare analiza privind impactul proiectului pilot în vederea descongestionării traficului în zona Școlii nr. 195 (Hamburg) și Studiul de oportunitate privind descongestionarea traficului în zona unităților de învățământ din sectoarele 1 și 6, primite de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov prin adresa nr. î 2385/09.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

-Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017;

 • - art. 2 lit. d) și art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 790/2018 privind aprobarea Programului „Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București”;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 838/2018 privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat;

 • - Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind descongestionarea traficului în zona unităților de învățământ din sectoarele 1 și 6, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea serviciului prevăzut la art. 1 se va face din alocații bugetare locale și centrale și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București - STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2019.

Studiu de oportunitate privind decongestionarea traficului în zona unităților de învățământ din sectoarele 1 si 6 • 2.1. Situația actuală a transportului public de călători


.................................................................4


 • 2.2. Aspecte legislative

 • 3. Impactul proiectului pilot aferent Școlii nr.195

 • 4. Necesitatea replicării proiectului pentru alte unități de învățământ

  • 4.1. Motivarea și definirea ariei de studiu

  • 4.2. Conectarea unităților de învățământ cu rețeaua de transport public

  • 4.3. Identificarea problemelor și necesităților

  • 4.4. Sinteza rezultatelor cercetării

   5. Soluții propuse...............................................................................................................


   51


   5.1. Date caracteristice trasee propuse


   55


   5.2. Date carasteristice mijloace de transport


   82


   5.3. Costuri estimative aferente implementării proiectului


   83


   6. Concluzii și recomandări


   89


   6.1. Concluzii


   89


   6.2. Recomandări


   ..................................................................................................................91


   • 7.  Surse de date

   • 8.  Anexe............


   MEMBRU


   UITP


   www.tpbi.ro
Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, fiind totodată principalul generator de venituri și locuri de muncă pentru întreaga regiune. Regiunea București-Ilfov se întinde pe o suprafață totală de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă zona administrativă a Municipiului București, iar restul de 86,9%, județul Ilfov.

Poluarea aerului (praf - particule în suspensie) și zgomotul reprezintă probleme majore în orașul București, concentrația de dioxid de azot și particule din atmosferă depășind semnificativ limitele UE, aproximativ două treimi din populația totală trăind în zone afectate de zgomot diurn și nocturn excesiv. Poluarea este un factor important, care afectează modelele de dezvoltare ale Bucureștiului și alterează calitatea vieții locuitorilor, în special a celor din centrul orașului.

Principalul factor din ultimi ani care a generat poluarea îl reprezintă numărul tot mai mare al autovehiculelor care tranzitează zilnic orașul, precum și gradul ridicat al congestiei în trafic.

în tabelul de mai jos prezentăm datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică cu privire la numărul de vehicule rutiere înregistrate la nivel național și Municipiul București. Dacă comparăm numărul autoturismelor înregistrate la finalul anilor 2015 și 2017 în Municipiul București se vede o creștere de 101.249 autoturisme pe parcursul celor doi ani. La numărul acesta se mai adaugă alte tipuri de vehicule rutiere înregistrate în Municipiul București, precum și autovehiculele care tranzitează orașul.


MEMBRU

UITPTabelul 1. Numărul de vehicule înmatriculate în circulație la 31.12.2015 și la 31.12.2017

Număr autoturisme                         Alte tipuri de vehicule*

Anul

România

Municipiul

București

% București din numărul total

România

Municipiul

București

2015

5.155.059

957.068

18,56

1.445.266

236.707

2017

5.998.194

1.058.317

22,01

1.637.581

261.913

Sursă: Institutul Național de Statistică

Având în vedere cele precizate mai sus, Primărja Mprin


icipiului București

programul "Stimularea mobilității și decongestionarea traficului din Municipiul București", respectiv prin facilitățile oferite spre a descuraja utilizarea autovehiculelor personale, își propune să reducă poluarea și congestia în trafic asigurând totodată un transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale către transportul public.Totodată, prin extinderea transportului public în județul Ilfov se urmărește reducerea numărului de autoturisme care tranzitează orașul, aspect ce contribuie la îmbunătățirea calității aerului în Municipiul București.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), la solicitarea Primăriei Municipiului București-Direcția Transporturi, a elaborat și înaintat spre aprobare Consiliului General al Municipiului București documentația aferentă implementării unui proiect pilot de reducere a poluării în Municipiul București. Astfel, proiectul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 271/30.05.2019 a Consiliului General al Municipiului București.

începând cu anul școlar 2019-2020, Primăria Municipiului București a demarat un proiect pilot care presupune introducerea a patru noi linii în programul de transport cu autobuze pentru decongestionarea traficului din proximitatea Școlii Nr. 195 (Hamburg). Având o alternativă de transport pentru deplasarea elevilor către și de la școală, părinții au renunțat la utilizarea autoturismelor personale și i-au încurajat pe aceștia să utilizeze transportul în comun.

Având în vedere cele prezentate mai sus, încurajarea utilizării transportului public joacă un rol important în reducerea poluării la nivelul orașului. Traseele care ajung în vecinătatea unităților de învățământ pot contribui la decongestionarea traficului în zonele aglomerate la orele de vârf prin oferirea unei alternative sigure pentru deplasarea elevilor în detrimentul utilizării de către părinți a autovehiculelor personale pentru transportul acestora.

Prezentul document analizează replicarea proiectului pilot de la Școala Nr. 195 (Hamburg), respectiv oportunitatea introducerii unor noi linii în programul de transport care să stimuleze mobilitatea în proximitatea școlilor gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău" aflate pe raza administrativă a sectorului 1 și a școlilor gimnaziale Nr. 279, "Sf. Andrei" și respectiv Colegiul Național "Elena Cuza", aflate pe raza administrativă a sectorului 6 în vederea decongestionării traficului și implicit reducerea poluării.


2. Context


 • 2.1. Situația actuală a transportului


Deși posedă statutul de capitală a României, Bucureștiul are încă mari deficiențe în coerența sistemului de transport în comun. Astfel, pentru locuitorii acestuia, principala opțiune preferată ca mijloc de deplasare în oraș este automobilul privat. Această problemă coroborată cu densitatea mare din municipiu a generat probleme de congestionare a traficului, supraaglomerare și blocaj al fluidității de fluxuri.

Rețeaua rutieră urbană are asociat un serviciu de transport public extins, compus din linii de autobuz, troleibuz, tramvai, dar și metrou.

Sistemul de transport public de suprafață deservește o arie de 1655 km2, din care 228 km? în zona urbană. Serviciul de transport cu autobuzul are o lungime a traseelor de 2166 km cale dublă (din care lungimea traseelor regionale este de 952 km cale dublă), în total, rețeaua este alcătuită din 189 linii de autobuz urbane și regionale, utilizând un număr de 1.166 de autobuze. în ceea ce privește rețeaua de transport public deservită de tramvai, aceasta este alcătuită din 24 linii, cu o lungime a traseelor de 246 km cale dublă. O rețea mai puțin extinsă este cea de troleibuze pe care sunt operate 17 linii cu o lungime a traseelor de 155 km cale dublă. Situația centralizatoare o prezentăm mai jos:

Mod Transport

Nr. Linii

Tramvaie

24

Troleibuze

17

Autobuze

189

din care

Linii urbane

80

Linii Expres

5

Linii de noapte

. 26

Linii regionale

78

•__________________________________________________________________________________________________________________________________

Autobuze gama 8M

10

TOTAL

j -»i*

240


MEMBRU

>=>< UITP


La nivelul rețelei de transport public din regiunea București-Ilfov, serviciul este în prezent asigurat de către 3 operatori interni:

• STB SA - pe toate liniile urbane si pe 41 de linii regionale, cu un parc circulant de 280 tramvaie, 181 troleibuze, 1110 autobuze;

 • •     SIV SA - pe 10 linii regionale, cu un parc circulant de 50 autobuze;

 • •     ECOTRANS STCM SRL - pe 2 linii regionale, cu un parc circulant de 6 autobuze, în ceea ce privește rețeaua de transport cu metroul aceasta era realizată de


Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX SA. Rețeaua este compusă din 4 linii (Ml, M2, M3 și M4) cu o lungime de 71,25 km cale dublă și un număr total de 53 de stații de-a lungul rețelei (înglobând și aiectul extensiei nordice a magistralei 4 de metrou), la începutul anului 2017, dar acei               într-o continuă dezvoltare de

infrastructură, astfel că în prezent este în/c^nștrucbe^ipiă Vl5 - Râul Doamnei-Hașdeu (Opera), pe porțiunea Tronson 1: 6,5 km, lCfstațfi           '• -

MEMBRU

UITP
Transportul cu metroul a beneficiat de Sistem Automat de Taxare (SAT) cu cartelă magnetică din anul 1995 și a fost modernizat în anul 2000. Din 2006, pentru încurajarea utilizării transportului public, a fost realizată cu Regia Autonomă de Transport București -RATB (actualmente STB SA) o platformă funcțională care permitea utilizarea unor titluri de transport comune, aceasta fiind prima etapă a integrării tarifare Metrorex - RATB. Ca urmare a unui proces de modernizare a SAT colaborarea între cele două societăți a fost suspendată, dar începând cu anul 2017 aceasta a fost re public integrat pe care se poate încarca țyfeOu


MEMBRU

UITP


2.2. Aspecte legislativeAvând în vedere problematica poluării din oraș, precum și impactul asupra calității vieții cetățenilor, Primăria Municipiului București încearcă identificarea de soluții pentru oferirea unor alternative sigure de transport astfel încât părinții să nu își mai ducă copiii la școală cu autoturismul personal, fapt ce va contribui la stimularea mobilității și fluidizarea traficului în zonele din proximitatea unităților de învățământ.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de reduceri pentru utilizarea transportului public în baza următoarelor acte normative:

v Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 prin care prevede la art. 19(1) "în relația cu călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii. "

v HCGMB nr. 129/1996, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art. 1 faptul că: "începând cu data de 01 septembrie 1996, pentru transportul în comun de suprafață al Regiei autonome de transport București, se acordă reduceri și scutiri de tarif după cum urmează:

- pentru elevii și studenții de la cursurile de zi se va suporta de la bugetul local plata a 50% din valoarea nominala a abonamentelor, urmând ca restul de 50°/o să fie suportat de instituțiile de învățământ."

v LEGEA nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art. 84 alin. (1) "Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de

suprafață, nava! și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic" și alin. (2) "Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic." HCGMB nr. 838/2018 privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acredidat/autorizat care prevede art. 1 "Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru toți elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care frecventează cursurile unei instituții de învățământ din Munici pi.    acrești, pe mijloace de transport public de călători aleUITP


'i/EE \_____________

Clădirea dre&rh Gate București Sectorul 5,


I II

rBd. Tudor vEdimirescu, Nr. 22, Et. 10 9 i[ cÎE^^974532^ ONG:25560/A/2017

operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului București."

în ceea ce privește modul de desfășurare, se va ține cont de modul de organizare al serviciului de transport public reglementat prin:

v Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători in regiunea București - Ilfov care are scopul de a definii modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, sau prin curse regulate speciale, pe teritoriul regiunii București-I/fov.

în plus, identificarea de noi soluții care să contribuie la decongestionarea traficului din oraș, precum și explicit varianta încurajării transportului sustenabil pentru elevi în detrimentul aducerii acestora la școală de către părinți cu autoturismul personal sunt prevăzute în:

v HCGMB nr. 790/2018 pentru aprobarea Programului "Stimularea mobilității și decongestionarea traficului din Municipiu! București"',

v HCGMB nr. 271/2019 privind aprobarea "Studiului de oportunitate pentru înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriu! Municipiului București pentru Școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot"

3. Impactul proiectulu nr.


Proiectul pilot a fost implementat începând cu noulnecesitat colaborarea cu diferite instituții abilitate, precum Primăria Sector 3, Administrația Străzilor, Brigada Rutieră, Societatea de Transport București STB SA, în vederea asigurării funcționării în condiții de eficiență și siguranță a celor patru noi linii de transport către/ de la Școala nr. 195 (Hamburg), după cum urmează:


Tabelul 2. Date caracteristice trasee Școala Nr. 195 (Hamburg)

Nr. Ctr.

Traseu

Indicativul liniei

Lungime (km)

TI

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Str. Rodul Pământului, Str. Gheorghe Petrescu, Str. Câmpia Libertății, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială nr. 195

351

7,9

T2

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie, Str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195

352

6,7

T3

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie, Str. Trapezului, Str. Prevederii, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195

353

7

T4

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Bd. Râmnicul Sarat, Bd. Camil Ressu, str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca tadt^^bața Gimnazială 195                           s

354

7,3MEMBRU


UITP
T'jK-e-j SxaLa GirrrMjuui rr !'î$. is '.urca Braduu t>i                    vr Conatarbn SrartiAi »tr Bata t.oac

........ to» Wn* &<!.„ tv Ridut Piniinu>^ wr Gfueorțne PecraKu «' C-i-rf-a i       oc          oc M«a*»

itr Lr.ru Retx*arc gr l. jrca      j îccia C.mr.irjj v 15*

TraseJ 0 Școaia Gimruaială nr 'S6.gr _jr*a Brăduți td *fccc*ae Gngoreccu bd fiasarstu Bd 1 uec«mane.

VS Iu vaj R«ix*a<u, «r Iur ta 3<sduv» Secara S«nraialâ <•< 195

TravM J Ștca-ă ânrwcsâ nr '95, W lunca îraduui bd l*CT>ia« 5r$sx?scu »tr Lw Retrearu bd 1 Deeawbrte

"        ttr T-apedUfcu Ar Prevederi bd W<o(ae uojc-rwcu *tr uroi ^ecre^rn ttr Lunca ărsovo Scoaba Grnr.xroiâ nr 1-6

Traseu-4 Șccoia Smxaa nr 1&5. sir Ljr.ca 8radu_: bd Nicctoe Srțorescu bd Car-dPetsu str țcnaerJor

ii        bd Ertțnjebcrsrvfcr bd Rărrrcu Girat bd Rjmrcu zâfcea bd Car* Rwso gr u>vv Ret<«anu

jtr Lunca SradUu Școaa ârnoarsă nr 195


Figura 3. Harta


@ www. tpbi. roSectorul 5,

Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF R038474532, ONG:25560/A/2017


►x«Urmare a demarării acestui proiect pilot, TPBI a monitorizat modul de implementare a activităților și a propus, atunci când a fost cazul, măsuri de îmbunătățire pentru a răspunde cât mai bine nevoilor identificate. Totodată, pentru a avea o imagine de ansamblu privind impactul proiectului pilot s-au următit indicatori din trei surse diferite: datele colectate prin personalul de specilitate din cadrul TPBI, date furnizate de operatorul de transport STB SA, precum și informații furnizate direct de beneficiarii indirecți ai proiectului (tutorii elevilor înscriși la unitatea de învățământ).

Astfel, s-au obținut următoarele informații:

s date colectate prin personalul de specialitate din cadrul TPBI (17.09.2019 -

23.09.2019)

a rezultat că numărul cel mai mare de utilizatori se înregistrează pe traseul T3 (respectiv 271 îmbarcări și tot atâtea debarcări), iar cel mai redus grad de utilizare a fost înregistrat pe tr^eul 113 îmbarcări și tot atâtea debarcări).


Conform graficului de mai jos din informațiile colectate,


300UITP

/lis date furnizate de operatorul de transport STB S.A. (luna noiembrie)

Menționăm că datele furnizate de STB S.A. reflectă numărul de îmbarcări și debarcări zilnice pentru fiecare traseu în parte și nu informații privind numărul elevilor care utilizează aceste linii. Elevii pot utiliza autobuzele care ajung până la școală pentru deplasarea către și de a unitatea de învățământ, doar pentru deplasarea către unitatea de învățământ sau doar pentru deplasarea către adresa de reședință. Astfel, pentru fiecare traseu în parte rezultă o medie zilnică de îmbarcări și debarcări

după cum urmează:

 • •     TI: 211 îmbarcări și debarcări;

 • •     T2: 292 îmbarcări și debarcări;

 • •     T3: 422 îmbarcări și debarcări;

 • •     T4: 237 îmbarcări și debarcări.

Având în vedere datele prezentate, așa cum se poate observa, traseul T3 este cel mai eficient, înregistrând zilnic cel mai mare număr de îmbarcări și s informații furnizate direct de beneficiarii indirecți ai proiectului, respectiv tutorii elevilor înscriși (a unitatea de învățământ (05 - 15.11.2019)

debarcări, urmat de traseele T2, T4 și TI.

Mai jos prezentăm o imagine privind evoluția numărului de îmbarcări și debarcări săptămânale pe fiecare traseu:/* /

I \


MEMBRU

UITP


I \

\ t' z/‘,sL2 F^'4^4   /.

Clădirea Grdem^ăe^ucurești Sectorul 5,

Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017www.tpbi.rofiȘ office @tpbi. ro


PMB în colaborare cu TPBI a elaborat un chestionar privind gradul de satifacție în urma demarării proiectului pilot, care poate fi consultat în Anexa 1 la prezentul document. Pentru o colectare facilă a informațiilor, precum și pentru o colectare mai rapidă a datelor, TPBI a postat pe site-ul propriu chestionarul în vederea completării acestuia online doar de către tutorilor elevilor înscriși la Școala Gimnazială nr. 195 (Hamburg).

Prezentăm mai jos concluziile reieșite din datele furnizate de tutorii elevilor ca urmare a completării chestionarului privind gradul de satisfacție. Menționăm faptul că 14,8% din tutorii celor 2500 elevi înscriși la Școala nr. 195 (Hamburg) au accesat link-ul chestionarului, iar acest eșantion este reprezentativ conform normelor u,Cfri în proceduț; opiniei publice.


în acest fel, s-au obținut următoarele rezultate:

B $in totalul de

ii


•      99,5% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un n

366 de răspunsuri înregistrate, au confirmat utilizarea autobuzului^ acestora;

©     77,8% dintre respondenți, ceea ce reprezintă umăr de 284 din totalul de

365 de răspunsuri înregistrate, au confirmat utilizarea autobuzului școlar de către copiii acestora pentru deplasarea către și de la școală;

©     94,3% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 345 din totalul de

366 de răspunsuri înregistrate, au răspuns că sunt foarte mulțumiți de introducerea autobuzului școlar;

•     94% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 343 din totalul de

365 de răspunsuri înregistrate, au răspuns că sunt mulțumiți privind durata și programul de circulație necesar parcurgerii distanței de la domiciliu către/de la unitatea de învățământ cu autobuzul școlar;

•     87,7% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 320 din totalul de

365 de răspunsuri înregistrate, au răspuns că stațiile stabilite corespund nevoilor în ceea ce privește distanța de la adresa de domiciliu până la cea mai apropiată stație;

•     96,2% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 352 din totalul de

366 de răspunsuri înregistrate, sunt mulțiUITP

^5^www.tpbi.rogj pdvî^hconfortul elevului pe durata deplasării;


Bd. TudorTTfddfffvrescu, Nr. 22, Et. 1098,4% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 3b9 din totalul de

365 de răspunsuri înregistrate, sunt mulțumiți privind măsurile de siguranță asigurate

elevului pe durata deplasării;

•    69,01% dintre variantele de răspuns, ceea ce reprezintă un număr de

265 de persoane utilizau autoturismul personal pentru deplasarea elevilor către/de la unitatea de învățământ;

•     68,75% dintre respondenți, ceea ce reprezintă un număr de 251 din totalul

366 tutori legali, felicită inițiativa și/sau consideră că nu sunt necesare modificări.

Analizând rezultatele sondajului privind gradul de satisfacție în urma implementării proiectului pilot de la Școala nr.195 (Hamburg) se constată oportunitatea replicării proiectului și către alte unității de învățământ, respectiv introducerea unor noi linii în programul de transport care să ofere o alternativă sustenabilă pentru deplasarea către și de la unitatea de învățământ în vederea decongestionării traficului.

MEMBRU

UITP
Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/20174. Necesitatea replicării proiectului pentru alte unităti de învățământ

Având în vedere rezultate obținute în urma implementării proiectului pilot la Școala Nr. 195 (Hamburg), prezentat în capitoulul anterior, se constată oportunitatea analizării replicării proiectului pilot pentru alte unități de învățământ, respectiv oportunitatea introducerii unor noi linii în programul de transport care să stimuleze mobilitatea în proximitatea școlilor gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău" de pe raza administrativă a sectorului 1 și a școlilor gimnaziale Nr. 279, "Sf. Andrei" și respectiv Colegiul Național "Elena Cuza", de pe raza administrativă a sectorului 6.

Pe lângă impactul privind calitatea aerului generat de reducerea numărului de autoturisme în trafic și a congestiilor formate în zonele de studiu, proiectul contribuie și în domeniul social prin reducerea stresului părinților generat de timpul alocat transportului elevilor către și de la unitatea de învățământ, dar și prin socializarea între elevi.

Menționăm că acestă măsură poate contribui la reducerea poluării și aglomerației în trafic, precum și la asigurarea unui transport în condiții de siguranță al elevilor. Acest aspect poate fi cuantificat prin reducerea numărului de mașini care ajung în zonă, respectiv numărul de elevi transportați către și de la unitatea de învățământ de către oărinti ctrrautoturismele personale.


 • 4.1. Motivarea și definirea ariei de studi

în anul 2017, Institutul Național de Statistică -


Tabelul 3. Populația după domiciliu, pe grupe de vârstă și sectoare administrative

Grupa de

Total varsta

Sector 1 Sector 2     Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

1 ianuarie 2017

Total persoane 2.102.912

247.580  372.149  472.693

321.917

298.924

389.649

din care,în %

0-19 ani

17,0

17,4

16,5

17,0

16,3

18,4

16,5

20 - 64 ani

66,5

63,0

65,3

68,0

67,4

68,3

66,0

65 și peste

16,5

19,6

18,2

15,0

16,3

13,3

17,5

Sursă: Institutul Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus se constată că o valoare semnificativă din punct de vedere al grupului țintă, respectiv numărul de locuitori cuprinși între vârstele 0-19 ani, este înregistrată în sectoarele 1 și 6, motiv pentru care acesta constituie aria de studiu.

Municipiul București are un număr de 401 unități de învățământ (preșcolar, primar și secundar) la care sunt înscriși un număr aproximativ de 254.399 copii, din care 125 unități sunt destinate învățământului preșcolar și 276 unități învățământului primar și secundar, respectiv 221. 719 elevi înscriși (86,15%).


C°NFORm cu


MEMBRU

UITP


Tabelul 4. Numărul total a! copiilor înscriși în anul școlar 2018-2019 sunt:

Nr.

Crt.

Aria de studiu

Nr. total unități de învățământ preșcolar, primar și secundar (grădinițe, școli, licee, colegii)

Total număr elevi înscriși

Procentual din nr. total elevi

1

Municipiul

București

401

254.399

100%

2

Sector 1

75

43.136

16,95%

3

Sector 2

80

33.541

13,18%

4

Sector 3

65

37.979

14,92%

5

Sector 4

58

43.298

17,01%

6

Sector 5

55

49.815

19,58%

7

Sector 6

68

46.630

18,32%

Sursă: Ministerul EducațieLNaț-iopale - Inspectoratul Școlar a! Municipiului București

\

I

z

- \ ' <■

București Sectorul 5,

office@tpbi. roBd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

Tabelul 5. Extras unități de invatamant primar si secundar

Nr. Crt.

Aria de studiu

Nr. total unități de învățământ primare și secundare (școli, licee, colegii)

Nr. total elevi învățământ primar și secundar (școli, licee, colegii)

Procentual din nr. total elevi sector

1

Municipiul

București

276

221.719

100%

2

Sector 1

56

42.038

18,96%

3

Sector 2

60

44.674

20,15%

4

Sector 3

44

37.061

16,71%

5

Sector 4

40

33.074

14,92%

6

Sector 5

35

28.894

13,03%

7

Sector 6

68

35.978

16,23%

Sursă: Ministerul Educației Naționale - Inspectoratul Școlar a! Municipiului București

Conform datelor prezentate mai sus se constată că un număr semnificativ de elevi sunt înscriși la unități de învățământ primare și secundare de pe raza administrativă a sectoarelor 1 și 6, respectiv 18,96% și 16,23% elevi din totalul de elevi înscriși la unitățile de învățământ din Municipiul București, motiv pentru care constituie și aria de studiu.

Raționamentul care a stat /a baza alegerii unităților de învățământ "Pia Brătianu" și "Herăstrău" de pe raza administrativă a sectorului 1 și a școlilor gimnaziale Nr.279, "Sfântul Andrei" și respectiv Colegiul Național "Elena Cuza", de pe raza administrativă a sectorului 6 este reprezentat de numărul mare al elevilor înscriși, precum și de poziționarea acestora în zone foarte aglomerate ale orașului.

Tabelul 6. Număr elevi înscriși și posibili beneficiari Unii transport

Municipiul

Număr elevi înscriși în Număr total posibili

București/Sector

anul 2019-2020

beneficiari

Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

1451

2875

bcCEOi ul i

Școala Gimnazială "Herăstrău"

1424

Colegiul Național "Elena Cuza"

1243

Sectorul 6

Școala Gimnazială Nr.279

944

3881

Școala Gimnazială "Șfâ^ulț^c^fo^

1694

► \

lății (/


MEMBRU

 • 4.2. Conectarea unităților de învățământ cu rețeaua de

z                                      z                                         z

transport public

Mai jos este prezentat modul în care se realizează în prezent conectivitatea unitățiilor de învățământ cu rețeaua de transport public a orașului, precum și distanțele de la cele mai apropiate stații către aceasta:

4 Sectorul 1:Școala Gimnazială "Pia Brătianu" (Str. Petofi Sandor, nr 14-16)


MEMBRU

UITP

ati


•;>


vf       r’l (m)


...V

 • • Stația Docenților, amplasată pe artera Sos. Kiseleff, linii 361, 783 de autobuz - distanță 250 m până la unitatea de învățământ;

 • • Stațiile Piața Ion Mihalache, amplasate pe artera Ion Mihalache, linii de tramvai 24, 45 și de autobuz 205, 282, 300 - distanță 250 m până la unitatea de învățământ;

 • •  Stația de metrou Aviatorilor, amplasată pe Bulevardul Aviatorilor - distanță 1 km până la unitatea de învățământ;

 • •  Stația de metrou Piața Victoriei, amplasată pe Bulevardul Iancu de Hunedoara - distanță


s Școala Gimnaziala "Herăstrău" (Str. Borșa, nr.27)MEMBRU

UITP


Figura 8.

Conectivitate Școala Gimnazială Herăstrău -sector 1Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


@ www.tpbi.ro® Stația Aurel Vlaicu, amplasată pe artera Sos. Pipera, linia 112 de autobuz - distanță 300 m până la unitatea de învățământ;

® Stația Șoseaua Pipera, amplasată pe artera str. Alexandru Serbanescu, linia 605 de autobuz - distanță 380 m până la unitatea de învățământ;

• Stația Aurel Vlaicu, amplasată pe artera Calea Floreasca, linia 135 de autobuz - distanță 370 m până la unitatea de învățământ;

• Stația de metrou Aurel Vlaicu, amplasată pe artera Sos. Pipera - distanță 300 m până la unitatea de învățământ.


MEMBRU


UITPs Colegiul Național "Elena Cuza":

 • •  Stația Râul Doamnei (stație comună), amplastă pe artera Drumul Taberei: liniile de autobuz 173, 221, 368 și troleibuz 69, 90 și 93 - distanță 150 m până la unitatea de învățământ;

 • •  Stația Liceul Eugen Lovinescu, amplastă pe artera Drumul Taberei: liniile de autobuz 173, 221, 368 și troleibuz 69, 90 și 93 - distanță 420 m până la unitatea de învățământ.

/ Școala Gimnazială Nr. 279:

 • •  Stația Prelungirea Ghencea, amplastă pe artera Prelungirea Ghencea: liniile de autobuz 105, 122, 222, 385, 408, 428 și 456 - distanță 54 m până la unitatea de învățământ;

 • •  Stația Ghidigeni, amplastă pe artera Prelungirea Ghencea: liniile de autobuz 105, 122, 222, 385, 408, 428 și 456 - distanță 150 m până la unitatea de învățământ.

v Școala Gimnazială "Sfântul Andrei"

 • •  Stația Valea Argeșului, amplastă pe Strada Valea Argeșului: liniile de autobuz 168, 221, 268 și 368 - distanță 350 m până la unitatea de învățământ;

 • •  Stația Valea Doftanei, amplastă pe Strada Valea Oltului: linia de autobuz 168 -distanță 450 m până la unitatea de învățământ

Nivelurile de învățământ existente în școliile gimnaziale din sectorul 1 propuse spre analiză, respectiv Școala Gimnazială "Pia Brătianu" și Școala Gimnazială "Herăstrău", precum și cele din sectorul 6, respectiv Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" și Școala Gimnazială Nr.279 sunt:

primar: clasele pregătitoare - IV;

v gimnazial: clasele V-VIII.


De asemenea, nivelurile de învățământ existente în unrfâ Național "Elena Cuza" din sectorul 6 sunt:

7 primar: clasele pregătitoare - I\£

J gimnazial: clasele V-VIII;

liceal : clasele IX-XII.

CONFORM CU OUITP


 • 4.3. Identificarea problemelor și necesităților

Prezenta studiu de oportunitate tratează posibilitatea replicării proiectului pilot implementat la Școala nr. 195 (Hamburg) către alte cinci unități de învățământ din sectoarele 1 și 6 în vederea decongestionării traficului și implicit reducerea nivelului poluării, prin intoducerea unor trasee noi în programul de transport pentru a oferi o alternativă sustenabilă de transport al elevilor la/de la unitățile de învățământ.

Ancheta de mobilitate: în vederea analizării oportunității replicării proiectului pilot la unitățile de învățământ menționate mai sus și totodată pentru determinarea problemelor și necesităților, Primăria Municipiului București a realizat un chestionar și a transmis spre completare tutorilor legali ai elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectoarele 1 (Școala Gimnazială "Pia Brătianu", Școala Gimnazială "Herăstrău") și 6 (Colegiul Național "Elena Cuza", Școala Gimnazială Nr.279, Școala Gimnazială "Sfântul Andrei").

Scopul sondajului: Oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport cu care să ofere o alternativă sustenabilă de transport pentru elevii înscriși la unități de învățământ din sectoarele 1 și 6 în detrimentul utilizării de către părinți a autoturismelor personale.

Obiectivele cercetării. Obținerea de informații de la grupul țintă care să susțină oportunitatea introducerii unor trasee noi care să poată fi utilizate de către elevii înscriși la unități de învățământ din sectoarele 1 și 6 în vederea creșterii mobilității în zona studiată, reducerea blocajelor în apropierea școlilor și implicit a poluării.

Analiza rezultatelor: Urmare a transmiterii chestionarelor către grupul țintă, acestea au fost completate de tutorii elevilor și au fost transmise spre analiză către Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public /BucuîeșU-4lfoy (TPBi^pnform /d^halnr nrmanHf-a în 1- n hi n 11 i1 rin mni inc nc-hf-nl"                 ■                         "     I -'o.  <\\


datelor prezentate în tabelul de mai jos, astfel:


Tabelul 7. Situație chestionare aplicate raportat la număr elevi înscriși


Municipiul

București/Sector


Denumire unitate de învățământ


Școala Gimnazială "Pia Brătianu"


Sectorul 1     „   , _

Școala Gimnaziala Herăstrău


Colegiul Național "Elena Cuza


Număr elevi înscriși în anul 2019-2020

1451

1424

43_      . _ Școala Gimnazială nr.

Școala Gimnazială ''"'fyituT Andrei"                       / j

------       _!_______L-ț

C/ădife


954UITP

730


1291Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


83,19


77,33


76,21Menționăm faptul că pe parcursul interpretării datelor există o diferență între numărul respondenților la fiecare întrebare în parte și numărul total de chestionare ca urmare a răspunsurilor multiple la anumite întrebări/netratării tuturor întrebărilor chestionarului de către tutorii legali ai elevilor înscriși la Școala Nr.195 (Hamburg).

Astfel, prezentăm mai jos analiza individuală a întrebărilor și interpretarea răspunsurilor, pentru fiecare unitate de învățământ propusă pentru analizarea replicării proiectului pilot implementat la Școala Nr. 195 (Hamburg).

Sectorul 1

Școlile Gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău"

întrebarea 1: "Considerați oportună înființarea unei Unii de transport de tip "schooi bus" care să ofere avantaje cum ar fi siguranță, timp redus de parcurgere a distanței și stație în proximitatea domiciliului și unității de învățământ?"

• Pia Brătianu (764 răspunsuri înregistrate)


88,09% din totalul respondenților, respectiv 673 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip "schooi bus".


Herăstrău (1107 răspunsuri înregistrate)84,10% din totalul respondenților, respectiv 931 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transp "schoo! busUITP
Se constată oportunitatea introducerii unor trasee noi cu autobuze care vor oferi o alternativă sustenabilă pentru transportul elevilor înscriși la Școlile Gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău".


întrebarea 2: ' Considerați necesară prezența reprezentant a! Poliției Locale7'


în mijlocul de transport a unui


• Pia Brătianu (764 răspunsuri înregistrate)


J 67,67% din totalul respondenților, respectiv 517 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;


• Herăstrău (1107 răspunsuri înregistrate)

7 68,56% din totalul respondenților, respectiv 759 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;Se constată oportunitatea prezenței dedicate pentru transportul elevi "Herăstrău".


MEMBRU

UITP


www.tpbi.roCIF RO38474532, ONG:25560/A/2017întrebarea 3: " Vă rugăm să ne precizați care este ora ia care copilui/copiii dvs. începe/încep, respectiv termină programul de învățământ'

• Pia Brătianu

793 răspunsuri înregistrate


/ 56,36% din totalul respondenților, respectiv 447 elevi încep programul până la ora 8:00;

v 8,45% din totalul respondenților, respectiv 67 elevi încep programul la până la ora 11:15;

v 2,9% din totalul respondenților, respectiv 23 elevi încep programul până la ora 12:00;

v 30,38% din totalul respondenților, respectiv 241 elevi încep programul la ora 13:00.


Ora la care copilul/copii dvs. termină programul de învățământ.


919 răspunsuri înregistrate


4.03%


7.73%


0.76%v 44,51% din totalul respondenților, respectiv 409 elevi termină programul până la ora 12:00;

v 1,85% din totalul respondenților, respectiv 17 elevi termină programul până la ora 13:00;

7,73% din totalul respondenților, respectiv 71 elevi termină programul la ora 14:00 4,14% din totalul respondenților, respectiv 38 elevi termină programul în intervalul orar 15:00-17:00;

38,96% din totalul respondenților, respectiv 358 elevi termină programul în intervalul orar 18:00-19:00.

Cererea de transport identificată va fi transpusă în programul de transport aferent liniilor care vor fi o alternativă pentru transportul elevilor Școlii Gimnaziale "Pia Brătianu".

MEMBRU


UITPClădirea Green Gate București Sectorul 5,


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017office@tpbi.ro• Herăstrău


Ora la care copilul/copii dvs. începe/încep programul de învățământ


1135 răspunsuri înregistrate

8:00

v 8,37% din totalul respondenților, respectiv 95 elevi încep programul la ora 11:15; 36,48% din totalul respondenților, respectiv 414 elevi încep programul în intervalul 12:00-13:00;

1264 răspunsuri
Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017www.tpbi.ro


53 office @tpbi.ros 10,92% din totalul respondenților, respectiv 138 elevi termină programul la ora 11:00 33,70% din totalul respondenților, respectiv 426 elevi termină programul la ora 12:00

v 11,55% din totalul respondenților, respectiv 45 elevi termină programul în intervalul 13:00-14:00

40,50 % din totalul respondenților, respectiv 512 elevi termină programul în intervalul orar 16:00-19:00.

Cererea de transport identificată va fi transpusă în programul de transport aferent liniilor care vor fi o alternativă pentru transportul elevilor Școlii Gimnaziale "Herăstrău"


întrebarea 4: "Copilul/Copii dvs. ajunge/ajung la școală:

Pi a B rât ia nu (936 răspunsuri înregistrate)

57,16% din totalul respondenților, respectiv 535 elevi sunt aduși la școală cu autoturismul.
www.tpbi.roClădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017s 68,03% din totalul respondenților, respectiv 581 elevi sunt aduși la școală de către părinți cu autoturismul.

57,07% din totalul respondenților, respectiv 436 dintre respondenți continuă spre altă destinație.e ■ '■ntinuă

î: ’ j ’ ’ T S * - H --2   ■'

~ Si. '■?

ic r ijn* 2 B '


MEMBRU

UITPwww.tpbi.roClădirea Green Gate București Sectorul 5,


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF R038474532, ONG:25560/A/2017• Herăstrău (1226 răspunsuri înregistrate)

7 47,55% din totalul respondenților, respectiv 583 elevi sunt aduși la școală cu autoturismul.
J            din totalul respondenților,

respectiv

685

elevi

sunt aduși la

■ 03

școală

de

către

părinți cu

B ii-

'  -■    O M:'

autoturismul.

■' • ’' i»        o

0 4 2

| O 9»-

41,19% din totalul respondenților, respectiv 456 dintre respondenți continuă spre altă destinație.


întrebarea 5: " în cât timp parcurge copilul dvs. distanța de ia

• Pia Brătianu (781 răspunsuri înregistrate)

v 42,51%       din       totalul

respondenților, respectiv 332 elevi parcurg distanța între locuință și unitate de învățământ în 15-30 minute.


MEMBRU


UITP

www.tpbi.ro


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF R038474532, ONG:25560/A/2017

S3


office@tpbi. ro
MEMBRU

UITP©    Herăstrău (1127 răspunsuri înregistra te)

7 28,75% din


totalul


respondenților, respectiv 324 elevi parcurg distanța între locuință și unitate de învățământ în 15-30 minute.


întrebarea 6: "Ați renunța la actuala modalitate de transport a unitatea de învățământ în favoarea unui mijloc de transport de tip

•    Pi a Brătianu (764 răspunsuri înregistrate)

72,51% din totalul respondenților, respectiv 554 părinți ar renunța la actuala modalitate favoarea sustenabile.


MEMBRU

UITPClădirea Green Gate București Sectorul 5,


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017•    Herăstrău (1107 răspunsuri înregistrate)

v 60,43% din totalul respondenților, respectiv 669 părinți ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea unei modalități sustenabile.
MEMBRU

Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

,--,

0 Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

UITP

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

• /

& www.tpbi.ro                                            office@tpbi.ro

<$<?

Sectorul 6

Școala Gimnazială "Sfântul Andrei", Colegiul Național "Elena Cuza" și Școala

Gimnazială nr. 279

întrebarea 1: "Considerați oportună înființarea unei Unii de transport de tip "schooi bus" care să ofere avantaje cum ar fi siguranță, timp redus de parcurgere a distanței și stație în proximitatea domiciliului și unității de învățământ?"

• Școala Gimnazială "Sfântul A ndrei" (1291 răspunsuri înregistrate)

79,78% din totalul respondenților, respectiv 1030 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip " schoo! bus".


Colegiul Național "Elena Cuza" (1034 răspunsuri înre<

84,24% din totalul respondenților, respectiv 871 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip " schoo! bus".


MEMBRU

><=><

UITPwww.tobi.ro


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017
• Școala Gimnazială nr. 279 (730 răspunsuri înregistrate)

v 85,48% din totalul respondenților, respectiv 624 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip "schoo!bus".


Se constată oportunitatea introducerii unor trasee noi cu autobuze care vor oferi o alternativă sustenabilă pentru transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectorul 6.

întrebarea 2: "Considerați necesară prezența in mijlocul de transport a unui reprezentant a! Poliției Locale7'

• Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" (1291 răspunsuri înregistrate)

v 72,19%   din   totalul respondenților,

respectiv   932   persoane consideră

necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;


•    Colegiul Național "Elena Cuza " (1034 răspunsuri înregistrate)

59,57% din totalul respondenților, respectiv


616 persoane consideră ne prezența unui reprezentant al Poli în mijlocul de transport;

MEMBRU

UITP


• Școala Gimnazială nr. 279 (730 răspunsuri înregistrate)

s 74,66% din totalul respondenților, respectiv 545 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;


Se constată oportunitatea prezenței unui reprezentant al Poliției Locale în autobuzele dedicate pentru transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectorul 6.

întrebarea 3: "Vă rugăm să ne precizați care este ora ia care copiiu//copiii dvs. începe/încep, respectiv termină programul de învățământ"71,32% din totalul respondenților, respectiv 930 elevi încep programul până la ora 8:00;

25,38% din totalu/re^pjondențil^i^-respectiv 331 elevi încep programul până la ora 12:00.


MEMBRU

UITP
43,73% din totalul respondenților, respectiv 659 elevi termină programul la ora 12:00;

19,44% din totalul respondenților, respectiv 292 elevi termină programul în intervalul 13:00-14:00

27,34% din totalul respondenților, respectiv 412 elevi termină programul în intervalul orar 17:00-18:00.

MEMBRU

UITP

IAo    Colegiul Național "Elena Cuza " (1290 răspunsuri înregistrate)

3.1 Vă rugăm să ne p; e;izaț care este ora la care copiiul.’copii dvs începe încep programul de învățământ (se va completa ora de tipui hn mm)


44,03% din totalul respondenților, respectiv 568 elevi încep programul până la pra 8:00;

v 20/47% din totalul respondenților, respectiv 264 elevi încep programul până la ora

10:45/11:00/11:15

23,18% din totalul respondenților, respectiv 12:00.


MEMBRU

UITP417i>ÎQcep programul până la ora


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


www.tpbi.roFi


3 2 Vă rugăm sâ ne precizați care este ora la care copilul coc dvs term nâ programul de învățământ (se va completa ora de tipul hh:mm)15,89% din totalul respondenților, respectiv 233 elevi termină programul la ora 12:00;

9,14% din totalul respondenților, respectiv 134 elevi termină programul în intervalul 13:00;

16,03% din totalul respondenților, respectiv 235 elevi termină programul în intervalul 14:00;.

8,12% din totalul respondenților, rș^pgctjy-IW^levkltermină programul în intervalul 15:00;                   R'/yl : \ \

13,37% din totalul respondenților, respectisțj06 eletfțtermină programul în intervalul 17:00;                                 V '' Z

12,55% din totalul respondenților, ri

orar 19:00.


MEMBRU

>==><

UITP42

Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


• Școala Gimnazială nr. 279 (767 răspunsuri înregistrate)


65,32% din totalul respondenților, respectiv 501 elevi încep programul până 8:00;

9,78% din totalul respondenților, respectiv 75 elevi încep programul la până 11:15;

23,99% din

12:00.


0,83% din totalul respondenților, respectiv 7 elevi termină programul la ote 11:00 s 39,17% din totalul respondenților, respectiv 329 elevi termină programul la ora 12:00;

MEMBRU

UITP


17,02% din totalul respondenților, respectiv 143 elevi termină programul în intervalul 13:00-14:00

/ 35,47 % din totalul respondenților, respectiv 298 elevi termină programul în intervalul orar 17:00-18:00.

Cererea de transport identificată va fi transpusă în programul de transport aferent liniilor care vor fi o alternativă pentru transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectorul 6.

întrebarea 4: "Copilul/Copii dvs. ajunge/ajung la școală:"

• Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" (1513 răspunsuri înregistrate)

35,36% din totalul respondenților, respectiv 535 elevi sunt aduși la școală cu autoturismul.


51,83% din totalul respondenților, respectiv

721 elevi sunt aduși la școală de către părinți.
MEMBRU

UITPClădirea Green Gate București Sectorul 5,


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017v 32,21% din totalul respondenților, respectiv 333 dintre respondenți continuă spre altă destinație.


• Școala Gimnazială nr. 279 (904 răspunsuri înregistrate)

v 33,08% din totalul respondenților, respectiv 299 elevi sunt aduși la școală cu autoturismul.

v 50,90%       din       totalul

respondenților, respectiv 395 elevi sunt aduși la școală de către părinți.s 41,51% din totalul respondenților, respectiv 303 dintre respondenți continuă spre altă destinație.întrebarea 5: "în cât timp parcurge copilul dvs. distanța de ia locuință /a școală?"

• Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" (1304 răspunsuri înregistrate)

27,91% din totalul respondenților, respectiv 364 elevi parcurg distanța între locuință și unitate de învățământ în 15-30 minute.


Colegiul Național "Elena Cuza"(1042 răspunsuri


29,56% din totalul respondenților, respectiv 308 elevi parcurg distanța între locuință și unitate de învățământ în 15-30 minute.

MEMBRU

><=><

UITPȘcoala Gimnazială nr. 279 (738 răspunsuri înregistrate)

27,51% din totalul respondenților, respectiv 203 elevi parcurg distanța între locuință și unitate de învățământ în 15-30 minute.


întrebarea 6: "Ați renunța la actuala modalitate de transport a copilului dvs către unitatea de învățământ în favoarea unui mijloc de transport de tip "schoo! bus"?"

• Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" (1304 răspunsuri înregistrate)


56,93% din totalul respondenților, respectiv 735 părinți ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea unei modalități sustenabile.


Colegiul Național "Elena Cuza " (1034

66,63% din totalul respondenților, respectiv 689 părinți ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea unei modalități sustenabile.
@ www.tpbi.ro


CIF R038474532, ONG:25560/A/2017

►X<• Școala Gimnazială nr. 279 (730 răspunsuri înregistrate)

66% din totalul respondenților, respectiv 478 părinți ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea unei modalități sustenabile.


MEMBRU


UITP4.4. Sinteza rezultatelor cercetării


Tabelul 8. Sinteză rezultate concludente chestionare


Aria Administrativă


Unitatea de învățământ


"Pentru"

Chestionare prelucrate/ Introducere linii Răspunsuri înregistrate


transport


Tutori care aduc cu autoturismul elevul la școală


Tutori care revin spre


locuință


Tutori care ar renunța la actuala modalitate pentru linii transport


Sectorul 1

Sectorul 6

..

%

Numeric

%

Numeric

-.....—

%

Numeric

i

%

Numeric

Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

' _______

764

88,09

673

57,16

535

16,81

121

72,51

554

Școala Gimnazială "Herăstrău"

1107

______ ____

84,01

931

47,55

583

17,62

195

60,43

669

Colegiul Național "Elena Cuza"

1034

84,24

871

25,76

323

14,80

153

66,63

689

Școala Gimnazială nr. 279

730

85,48

624

33,08

299

16,99

124

66

478

Școala Gimnazială "Sfântul Andrei"

1291

___... _ . —.... -

79,78

1030

35,36

535

15,10

195

56,93

735

TOTAL

4926

4129

2275

..                                                                  .                       J

798

..... _                                    i

3125

I


83,82% din totalul respondenților, respectiv 4129 tutori optează pentru introducerea unor linii de transport care ajung în


0

oximitatea unităților de învățământ;

•     46,18% din totalul respondențiloi^\respectiv 2275 tutori efectuează deplasarea elevilor către și de la unitatea de


3

nvățământ cu autoturismul;                                ;---------

% dintre tutorii care efectuează \deplasjare||elepilor către unitatea de învățământ cu autoturismul, respectiv 79871EMBRUă efectuarea acestei

63,43,%* Slin totalul respondenților, res&e


I

ri ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea uneiEUci/f^sti Sectorul 5, Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 RO38474532, ONG:25560/A/2017of/ice^tpbi.ro


5. Soluții propuse

în urma analizării chestionarelor au fost realizate hărțile cu dispersia geografica a posibililor beneficiari conform datelor furnizate (adresa de reședință) pe care le prezentam mai jos.


v Școlile Gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău

Totodată în urma analizării datelor prezentate îdLchestkfharele completate de către  tutorii elevilor înscriși la cele doua unități de învățământ a reieșit faptul ca în sectorul 1 are cea mai mare pondere din punct de vedere al repartiției după adresa de domiciliu, respectiv 59,94% - Pia Brătianu și 61,25% - Herăstrău:


Tabelul 9. Dispersia geografică a elevilor unităților de învățământ analizate din sectorul 1

h

pIpvî

Aare

sa de reședință

"Pia Bratî.â

IU

Ștoala^Țina

zială "Herăstrău'

I

Sector 1

" " ~             a r-A ■

458

678

Sector 2

9

21

Sector 3

6

... ‘ .

3

Sector 4

13

8

f.

Sector 5

4

4

Sector 6

119

•                                        . J.’.

o

Jud. Ilfov

123

329

Giurgiu

2

0

-

Dâmbovița

7

4

Prahova

0

1

Fără adresă

23

56

l

TOTAL

Z   w

// S»__ZI____________A ________________________

1107


MEMBRU

UITP
C( 'Cjătfireajfreen Gate București Sectorul 5,


Sectorul 6

Școala Gimnazială "Sf Andrei", Colegiul Național "Elena Cuza" și Școala Gimnazială Nr. 279

Totodată în urma analizării datelor prezentate în chestionarele completate de către tutorii elevilor înscriși la cele trei unități de învățământ a reieșit faptul ca în sectorul 6 are cea mai mare pondere din punct de vedere al repartiției după adresa de domiciliu, respectiv Școala Gimnazială "Sf.Andrei" - 75,60%, Colegiul Național "Elena Cuza" - 70,39% și Școala Gimnazială Nr. 279 -57,53%.


Tabelul 10. Dispersia geografică a elevilor unităților de învățământ analizate din sectorul 6

...               .z,_. .. ..         Număr elevi           _____ ,

Coaeaiii

Școala Gimnazială nr.

279

- T

Sector 1

3

0

1

Sector 2

0

1

0

Sector 3

5

0

0

Sector 4

7

1

1

Sector 5

26

88

43

. . Sector 6 .

428

Ofc3        420

976

Jud. Ilfov

113

178

171

Giurgiu

1

1

2

Fără adresă

25

41

97

TOTAL

608

730

1291

MEMBRU

UITP


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


Figura 12. Harta dispersiei elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectorul 6


1EMBRU


9w

ĂaV*9


ui Drumul


Gi.ldm b itilHU DîîdHh fit


 • 5.1. Date caracteristice trasee propuse

Având în vedere informațiile furnizate în urma completării chestionarului de tutorii elevilor înscriși la unitățile de învățământ analizate situate pe raza administrativă a sectoarelor 1 și 6 privind adresa de reședință, precum și analiza efectuată în teren privind posibilitatea înființării unor trasee care să facilteze transportul elevilor către/de la școală, TPBI a determinat pentru fiecare unitate de învățământ următoarele trasee, prezentate mai jos.

Sectorul 1: Școala Gimnazială "Pia Brătianu"


Pentru interpretarea cu ușurință a programului de transport definim:

schimbul I - ora de intrare a elevilor la cursuri Pl.l; schimbul I - ora de ieșire a elevilor de la cursuri PI.2; schimbul II - ora de intrare a elevilor la cursuri P2.1; schimbul II - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P2.2; schimbul III - ora de intrare a elevilor la cursuri P3.1; schimbul III - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P3.2.

' Finalul


Tabelul 11. Date caracteristice trasee Școala Gimnazială "Pia Brătianu"


Traseu


Lungime (km)


Nr. posibili utilizatori conform datelor din chestionar (nr. elevi)


T5


MEMBRU

UITPProgram

Dimineața

(Pl.l)


După amiaza (P2.1, PI.2,

P3.1)


Terminal „Cartier Dămăroaia", str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Poligrafiei, bd. Mărăsti, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu"


Terminal „Cartier Dămăroaia", str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Poligrafiei, bd. Mărăsti, str. Clucerului, Docenților,

Brătianu"str.

Delavrancea,

Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăști, bd. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra


Școala Gimnazială

Docenților, str. str. Petofi Sandor,6,8


76 încep


str.

„Pia

Barbu str.


12,85


70 încep

76 termină
Morii, terminal „Cartier Dămăroaia".

Școala Gimnazială „Pia Brătianu" str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăști, bd. Poligrafiei, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, terminal „Cartier pămăroaia".

6,05

62 termină
pentru Dezvoltare


Q Dărraroaia


Figura 13. Hartă trasee propuse pentru Școala Gimnazială "Pia Brătianf/o?

Programul școlii se desfășoară in trei schimburi, după cum urmează:


4 Schimbul I primar

Clasele pregătitoare: 8.00-10.45

4 Schimbul II primar si gimnazial

Clasele pregătitoare - IV: 11.15-14.00

4 Schimbul III gimnazial

Clasele V-VIII: 13.00-18.00
MEMBRU

UITPTabelul 12. Repartizarea elevilor/vehiculelor în funcție de programul școlar

vehicule

vehicule

Traseu

Lungime (km)

Durată

(min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar

Ore terminare program școlar

Pl.l

P2.1

P3.1

PI.2

P2.2

P3.2

8:00

11:15

13:00

10:45

14:00

18:00

T5

6,8

35

76 încep

76

8

62

68

8

62

12,85

65

70 încep / 76 termina

6,05

30

62 termina

2

2

1

1

1

1

1

T6

2,9

13

50 încep

50

4

26

46

4

26

6,9

30

30 încep / 50 termina

4

17

26 termina

1

1

1

1

1

1

1

T7

4,9

25

71 încep

71

6

35

64

3

31

9,7

50

41 încep /67 termina

4,8

25

31 termina

2

2

1

1

1

1

1

Total elevi

338 încep/ 312 termina = 5 vehicule

197

18

123

178/

SSLTabelul 13. Program de circu/ație-propunere traseu T5

Program de

circulație*

Cartier

Damaroaia

Școala Pia

Bratianu

Cartier

Damaroaia

Școala Pia

Bratianu

Cartier

Damaroaia

Cartier

Damaroaia

Cartier

Damaroaia

Școala Pia

Bratianu

Școala Pia

Bratianu

Cartier Damaroaia

Școala Pia Bratianu

Cartier

Damaroaia

T5

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

1

7.10

7.45

10.25

11.00

11.05

11.40

staționează

12.15

12.50

14.10

14.40

18.10

18.40

i

2

7.15

7.50

i

‘viteza comerciala cupunsă între 12 14 km/h

Tabelul 14. Program de circulatie-propunere Traseu T6

Prog

am de

Piața

Școal

a "Pia

circi

11

tție*

Clăbucet

Brătianu"

l(

sos ; pl

sos

Pl

1

acc ] 7.37

7.50

retr

Piața

Clăbucet sos pl acc i 10.52

* viteza

c. rmercială cuprinsă între 12-14 km/h


Școala "Pia

Brătianu"

— ----

sos pl

11.05  11.10


Piața Clăbucet i

sos pl

11.27 ■ 12.37 i


Școala "Pia

Brătianu" sos pl

12.50 retr


Piața

Clăbucet

sos pl


Școala "Pia

Brătianu"


sos pl

acc   14.10


Piața

Clăbucet sos pl

14.27 retr


Școala "Pia Brătianu"

sos pl acc 18.10


Piața

Clăbucet sos pl

18.27 retr


i

Progrâ

n de

circul

i|ie*

T

11

2


I

_  , . Școala Pia

Ceahlau „


Tabelul 15. Program de circu/ație-propunere Traseu T7

Ceahlau

Școala Pia Bratianu

Piața

Crangasi l sos pl

Școala Pia

1

Piața Crangasi

1

Br

sos

atianu

pl

sos

pl

sos

Pl

sos

Pl

acc

12.25

12.50

retr

I

i 1

acc

14.10

14.35

retr

I                         1

l._   L _______

1acc

•'viteza comei oală cuprinsă mtr^ p-44, km/lr^


Sectorul 1: Școala Gimnazială "Herăstrău"


Pentru interpretarea cu ușurință a programului de transport definim


schimbul I - ora de intrare a elevilor la cursuri Pl.l; schimbul I - ora de ieșire a elevilor de la cursuri PI.2; schimbul II - ora de intrare a elevilor la cursuri P2.1; schimbul II - ora de ieșire a elevilor de la cursuri schimbul III - ora de intrare a elevilor la cursuri P3.1;


Lbrf ChbVi CU ORIGINALULschimbul III - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P3.2.Tabelul 16. Date caracteristice trasee Școala Gimnazială "Herăstrău"

T8

Traseu

Lungime (km)

Nr. posibili utilizatori conform datelor din chestionar (nr. elevi)

Statia „Elena Văcărescu", Str. Elena Program     văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării,

Dimineața         Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str.

Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău".

3,5

57 încep

Statia „Elena Văcărescu", Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str. După amiaza Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială (P2.1, PI.2, {„Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru P3.1)       Serbănescu, Str. Avionului, Sos. Pipera, Str.

1'

Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd.

Aerogării, statia „Piața Băneasa".

8,15

50 încep

77 termină

Seara (P2.2 și

P3.2)

Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Șos. Pipera, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, statia „Piața Bneasa".

4,65

25 terminăMEMBRU


jeen Gate București Sectorul 5,


^B&^tfdor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10
UITP

I Gb
Figura 15.

Hartă trasee propuse pentru Școala

Girnnazială

"Herăstrău


MEMBRU

UITP 'QAihn-rnihulki Lttcur

Parciin £r AfjrerrwnJ


Q

lih 't-


•«V


/ Mohujxut.in R‘-'t


Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor \{ladi^res^u, Nr. 22. CIF RO38474532, ONG:25560/A/BUCUREȘTI

ILFOV


Figura 16.


Hartă trasee si


"Herăstrău


MEMBRU

uiTPȘoseaua

Buc ut est) Ploiești |! i 1 UUil'.l. .tkl


Baiieas. Bdnuasazj!-


Ficusului


P menii ia


a Nouțului W


Q Aîin<i|>is!tBli,i I (icw ▼ Paicuti Si Auuinxrit


(r'MușeteșO


\ ' Ai'k ii.. I I


PilSdJUl Avuție»


0

G-ral Ștefan Bunleatiu


.r. Corpul


Măgulirea


Căijjîn.i


inuui. Școala

''.Gimnazială

„Herăstrău"


I mW .t Pari


buitxj Văcăresc u


BarUi

Vdi.dlVhulji


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 1

ONG:25560/A/2017


Stane s


nnentară


Programul școlii se desfășoară în trei schimburi după cum urmează:


4 Schimbul I primar

Clasele I: 8.00-10.55

Clasele II-IV: 8.00-11.50

4 Schimbul II primar

Clasele pregătitoare: 11.10-14.00

4 Schimbul II gimnazial

Clasele V-VIII: 12.10-18.00
Tabelul 17. Repartizarea elevilor/vehiculelor în funcție de programul școlar

vehicule

vehicule

Traseu

Lungime (km)

Durată

(min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar

Ore terminare program școlar

Pl.l

P2.1

P3.1

PI.2

P2.2

P3.2

8:00

11:10

12:10

10:50

11:50

14:00

18:00

T8

3,5

20

57 încep

57

25

25

18

46

13

25

8,15

45

50 încep /

77 termina

4,65

25

25 termina

1

1

1

1

1

1

1

1

T9

3,6

16

93 încep

93

15

67

30

54

18

56

5,3

24

82 încep /

102 termina

1,7

8

56 termina

2

2

1

1

1

1

1

1

TIO

3

15

28 încep

28

13

32

4

21

13

29

5,8

27

45 încep /

38 termina

2,8

12

29 termina

1

1

1

1

1

1

1

1

Total elevi

355 incep / 327 termina = 4 vehicule

178

53

124

52

121

44

110


MEMBRU

><=><

UITP

Clădirea Green Gate București Sectdfpl 5/

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 1


Tabelul 18. Program de circulație-propunere Traseu T8

Program de

Elena

Școala

Elena

Școala

Elena

Școala

Piața

Școala

Piața

Școala

Piața

circulație*

Vacarescu

Herăstrău

Vacarescu

Herăstrău

Vacarescu

Herăstrău

Baneasa

Herăstrău

Baneasa

Herăstrău

Baneasa

T8

sos      pl

sos     pl

sos

Pl

sos     pl

sos

Pl

sos     pl

sos     pl

sos

Pl

sos     pl

sos     pl

sos pl

1

acc    7.30

7.50 retr

acc

10.45

11.00 11.15

11.30

11.30

11.45; 12.00

12.20 retr

acc

14.00

14.20 retr

acc 18.00

18.25 retr

’vilezu comercială cuprinsă între 12 14 km/h

Traseu T9

Program de circulație* T9

1

2

Tabelul 19. Program de circulație-propunere

I

Școala

Școala

CFR

Școala

CFR

Școala

CFR

CFR

Școala

CFR

Pl

7.29

7.34

CFR

Constanta sos ! acc acc |

Herăstrău

Constanta

Herăstrău

Cons

sos

tanta

Pl

Herăstrău

Constanta

Herăstrău

Constanta

Herăstrău sos I pl

Constanta

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

Pl \

7.45

retr

acc

10.44

11.00

11.15

11.23

11.44

12.00

12.05

12.13

retr

acc

14.00

14.08

retr

acc . 18.00

18.08

retr

7.50

retr

___ ......

. .

.......

1


viteza comei ciala cuprinsă între


Școala

Școala

Școala

Capalna

Școala

Maaurice

Ca pal na

Herăstrău

Ca pal na

..     .        Capalna

Herăstrău

Herăstrău

Herăstrău

a

sos

pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

pl    sos

Pl

sos     pl

sos pl

sos

Pl

sos

P1 .

10.4

10.55

11.0

11.0

11.20 11.35

. i

11.4 11.4

11.55

12.00

12.1

acc

7.30

7.45

retr

acc

o

11.00 5

5

0 0

2

retr

xnercială cuprinsă între 12,14 km/li


Școala Herăstrău

i _ _

Școala

■■

Maguricea

Herăstrău

Maguricea

sos pl

sos pl

sos

Pl

14-1 retr

acc 18.00

18.12

retr

\ 2 1


MEMBRUSectorul 6: Școala Gimnazială "St. Andrei"


Pentru interpretarea cu ușurință a programului de transport definim:

 • •  schimbul I - ora de intrare a elevilor la cursuri Pl.l;

 • • schimbul I - ora de ieșire a elevilor de la cursuri PI.2;

 • • schimbul II - ora de intrare a elevilor la cursuri P2.1;

 • • schimbul II - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P2.2.

Tabelul 21. Date caracteristice trasee Școala Gimnazială "Sf. Andrei"

Nr. Ctr.

Traseu

Lungime (km)

Nr. posibili utilizatori conform datelor din chestionar (nr. elevi)

Tll

Program       Timișoara. Str. Brașov. Drumul Taberei

Dimineața I,              ,                          ,      T >

' (ramura de nord), Str. Valea Ialomiței, Aleea

Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei",

4,1

99 încep

Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea Ialomiței, Aleea 1'    Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea

parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. ‘ Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea Ialomiței.

9,2

43 încep

70 termină

Seara Școa'a Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea Ialomiței

5,1

85 termină

MEMBRUUITPClădirea Green Gate București Sectorul 5f

iL'Bd^Jtjdor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


propuse pentru Școala Gimnazială S7A Andrei


;t il t, f • ...I I • r..

W: h. i ihn B,J .)!< .1

•>AS(»y»p   . .


V Teinilnal


1'dU.UI UtUttlUI

Ta!XH0i


• ’ PhiyprcJd'vl

v i.i


MEMBRUTRANSPORT PUBLIC


BUCUREȘTI ILFOV


Figura 18. Hartă trasee și stații propuse pentru Școala Gimnazială "Sf.


MEMBRU

UITP


Oltului 1


Școala

Gimnazială .Sfântul Andrei" Sosin


Școala

Gimnazială .Sfântul Andrei"


O


Piircul Drumul

7 aberei


X, Desiți'i Moli Q


stadionul

Steaua HuCUtesliTabelul 22. Repartizarea elevilor/vehiculelor in funcție de programul școlar

Nr. vehicule

Nr. vehicule

Traseu

Lungime

(km)

Durată (min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar

Ore terminare program școlar

Pl.l

P2.1

PI.2

P2.2

8:00

12:00

11:50

14:00

15:00

17:00

18:00

Tll

4,1

20

99 încep

99

43

70

25

9

12

39

9,2

50

43 încep /

70 termina

5,1

25

85 termina

2

2

1

1

1

1

1

1

T12

4,3

20

97 încep

97

55

31

18

6

12

59

7,8

35

55 încep /

31 termina

3,5

15

95 termina

2

2

1

1

1

1

1

1

Total elevi

294 încep / 281 termina = 4 vehicule

196

98

101

43

15

24

98

Tabelul 23. Program de circulatie-propunere Traseu Tll


Program de circulație*

Bd. 1 imisoara

Școala Sf Andrei

Bd. Timișoara

Școala Sf Andrei

Școala

Tll

1 sos

pi

sos

pl

sos

Pl

sos

pl

sos

1

acc

7.25

7.45

retr

acc

11.30

11.50

12.05

12.30

-

2

! acc

1

7.30

7.50

retr

’vitezd comercială cuprinsă între 12 14 km/h


Sf Andrei

pl

'Școala Sf Andrei

1 sos      pl

I                                     ■ *

------------ -------

Școala Sf Andrei

1

Școala St Andrei

Școala Sf Andrei

Piața Valea

lalomitei

sos

pl

sos

pl

sos

Pl

sos

pl

14.05

14.30   15.05

J                                   .

15.30

retr

1

acc

17.05

1/.30

18.05

18.25

reti


Tabelul 24. Program de circulatie-propunere Traseu

772


Program de

circulație*

Ghencea

Școala Sf

Andrei

Ghencea

Școala Sf

Andrei

Ghencea

TI 2

sos

Pl

sos

pl

sos

Pl

sos

Pl

sos     pl

1

acc

7.25

7.45

retr

acc

11.30

11.50

12.05

12.20 13.40

2

acc:

7.30

7.50

retr

i

Școala St

AndreiMEMBRU


Sectorul 6: Colegiul Național "Elena Cuza"

Pentru interpretarea cu ușurință a programului de transport

 • •  schimbul I - ora de intrare a elevilor la cursuri PI. 1;

 • •  schimbul I - ora de ieșire a elevilor de la cursuri PI.2;

 • •  schimbul II - ora de intrare a elevilor la cursuri P2.1;


o schimbul II - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P2.2.

Tabelul 25. Date caracteristice trasee Colegiul Național "Elena Cuza "

Traseu


Nr. posibili utilizatori conform datelor din chestionar (nr. elevi)


Program

Dimineața

(Pl.l)'


Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. Iuliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza"

66 încep


T13


După amiaza (P2.1 și

PI.2)


Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. Iuliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza" Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, bd. Timișoara, str. Moinești, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului".


12,05


77 încep

63 termină


85 terminăMEMBRU

UITP

UITP


Terminal "Complex

Comercial Anusului


Terminal

'Valea Argeșului"'


iptopusep'entrpColepiulNațional "Elena Cuza


Clădire


mCe


Pâr Q


TRANSPORT

PUBLIC


BUCUREȘTI

ILFOV


Complex

Comercial ' Apusului Sosiri

Complex C Comercial h?

Apusului

Plecări V


n. Apusului r*. sr

Apusului


Tm/șoara


SECTOR 6 Pia^ p^Gorjului s-n


Q£;

—1F

Piața '-1

Gogului y


îu’.u Manru


Școala

Gimnazială

Nr. 309

y


Școala

Gimnazială

Nr. 309


Frigocom


*-'r.A

Frigocom


Romancierilor


•Brașov

Compasului ' ci


vJ

Romancierilor


Bd. Timișoara


Bd


Timișoara


__ Valea ^vIalomiței


Valea o?

Ialormței’"


Valea

Argeșului


Valea '

Oltului 1.


Figura 20. Hartă


Romancierilor


Piața Valea


I Drumul

VTaberei 85

■ ' Școala

VfV 5- Gimnazială 't„Elena Cuza'


Valea Ghidigeni

Oltului 2

G H Ghidigeni


Poiana ' V- rac

Muntelui


. Piața Drumul Taberei


Parcul

Liceul Eugen Drumul Taberei Lovinescu           fSJ


• :vîPaiTU|--- ' 1 Drumul Taberei


Drumul

Cooperativei

'•âr   —-

'k-I

Drumul

Cooperativei


Râul Doamnei


Stadionul

Steaua București *


—-J Statie STB


Baz nul de înot . - 4eaua București a>3tie suplimentara


Colegiul Național "Elena Cuza "


MEMBRU

UITP


Green Gate București Secțorul 5,

Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017Programul colegiului se desfășoară în două schimburi după cum urmează:


4 Schimbul I

Ciclu primar (clasele pregatitoare-IV): 8:00-10:50/11:50/12:50

Ciclu gimnazial (clasele V-VIII): 8:00-12:50/13:50/14:40


4. Schimbul II gimnazial

Ciclu gimnazial (clasele VI-VII): 11.00/12:00/13:00-16:50/17:50
Tabelul 26. Repartizarea elevilor/vehiculelor în funcție de programul școlar

vehicule

Traseu

Lungime (km)

Durată

(min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar

Ore terminare program școlar

Pl.l

P2.1

P1.2

P2.2

8:00

11:00

12:00

11:50

13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

T13

5,6

25

66 încep

66

47

30

20

2

32

9

34

51

12,05

53

77 încep /

63 termina

6,45

28

85 termina

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T14

4,25

25

163 încep

163

74

38

56

8

82

9

50

71

10,15

55

112 încep /

146 termina

5.9

30

121 termina

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Total elevi

418 încep /

415 termina = 3 vehicule

229

121

68

76

10

114

18

84

122

Tabelul 27. Program de circuiație-propunere Traseu T13


Pi opt am de cnculatie

113

Complex Apusului

Școala

Elena

Cuza

I

sos pl

Complex Apusului

Școala Elena Cuza

Complex

Apusului

Școala Elena Cuza

sos

pl

sos

pl

sos

Pl

sos

Pl

sos

pl

1

acc

7.25

7.50 Iretr

acc

_____

10.25

______

10.50

11.00

11.28

11.30

11.55

12.00

sos

12.28

viteza comercială cuprinsă între 12-14 km/li


Complex i Școala Apusului Elena Cuza


i

Pl ; SOS

...


12.30112.55 13.001

_____ 1 . 1. - 1


Complex

Apusului


Școala Complex

Elena Cuza Apusului


Școala Elena Cuza


Complex

Apusului


Școala f lena

Cuza


sos ' pl j

I I

13.28 ; 13.30 13.5544.00|14.28114.30 I 1


sos


pl


Tabelul 28. Program de circu/ație-propunere Traseu TI 4


sos


pl


14.55


15.00


SOS I

- I

15.28


pl


SOS


pl


Bd. ; Școala Timișoara Elena Cuza

• ) pl I sos10.2.5


13.55.14.00


14.30


viteza comercială cup^nsă între 1.2-14 km/li


MEMBRU


■I 51

16.30


Bd.

Timișoara


5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 ONG:25560/A/2017


17.00


Școala I Complex!

I Elena Cuza Apusului

ii

I sos , pl sos pl I i 1 i 17.30 l/.55ll8.00ll8.25ireti!

. I i ; i I


Complex

Apusului


sos


i

I

11/.28

I


pl


Bd.


Școala

lElena Cuza' Timișoara


Școala Bd.

| Elena Cuza Timișoara [ |

I sos

I

Ipl sos pl •j I

1/.30I1/.55118.00 18. lOieti


|25 ofjicctoitpbi.io


Sectorul 6: Școala Gimnazială Nr. 279


Pentru interpretarea cu ușurință a programului de transport definim:


schimbul I - ora de intrare a elevilor la cursuri Pl.l; schimbul I - ora de ieșire a elevilor de la cursuri PI.2; schimbul II - ora de intrare a elevilor la cursuri P2.1; schimbul II - ora de ieșire a elevilor de la cursuri P2.2.
Tabelul 29. Date caracteristice trasee Școala Gimnazială Nr. 279


Nr. posibili utilizatori conform datelor din chestionar (nr. elevi)


T15


Terminal „Valea Oltului", str. Valea Oltului, str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279

Terminal „Valea Oltului", str. Valea Oltului, str. Valea După amiaza Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. și seara

(P2.1, PI.2 și prel. Ghencea,

P2.2)


Program Dimineața (Pl.l)


66 încep


Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279, , str. Valea Oltului, str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279


7,55


77 încep

63 terminăMEMBRU

><=><

UITP


@ www.tpbi.roTRANSPORTBUCUREȘTI

f

ILFOV


propuse pentr


zfală. Nr.,


MEMBRU


$<=>< I

UITPrenninal

'Valea Oltului'


9

u        N il. iu l I i.t

1 - /.i lu»Uu un. vii

SAtiGVIl! ,
BUCUREȘTI ILFOV


Giylriazial? Nr<\


MEMBRU

SSîti

UITPGhidigem


Dantelei


S\ Cimitirul

Ghencea 3


O

Camei ludor Vladinurescu


Q Clădirea Green Gate București Sectorul 5, Bd. Tudor V/adimirescu, Nr. 22, Et. 10 V                   C1F RO38474532, ONG:25560/A/2017

MEMBRU

UITP


vehicule

Traseu

Lungime (km)

Durată

(min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar

Ore terminare program școlar

Pl.l

P2.1

PI.2

P2.2

8:00

11:00

12:00

11:50

13:00

14:00

17:00

18:00

T15

3,4

15

51 încep

51

7

12

38

1

8

8

12

7,55

37

19 încep /

47 termina

20 termina

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T16

5,5

25

52 încep

52

10

17

39

4

9

6

17

9,8

45

27 încep /

52 termina

4,3

20

23 termina

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total elevi

149 încep /

142 termina =

2 vehicule

103

17

29

77

5

17

14

29
Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF R038474532, ONG:25560/A/2017Tabelul 31. Program de circulație-propunere Traseu TI 5


I'hxjicilii (le

OII llldtie'

1 l‘>

Vdled Oltului

SLOcilcI Ni 2/9

Vdled Oltului

StOdld Ni 2/9

Vdle.i Oltului

SCOdld

Vdled Oltului

Ni.

sos

2/9

Pl

SOS

Pl

SOS

pl

soi

pl

SOS

pl

SOS

l'l

sos

pl

1

.IU

/.35

/ 50

ivii

ti( C

lll. 35

10.50

10.50

10 54

10.5-1

1 1 09

11.15

II 19

11 15

2Vdled

S( Odld

Vdled

Vdled

StOdld

Vdled

Soidl.l

| Vdled

Oltului

Ni

2/9

Uliului

I

Oltului

i

Ni 2/9

1

< >11 tlllll

Ni 2/9

oltului

!                    I

SOS

pl

sos

I>l

sus

pl

St >s

p.

sos j pl

sos i pl

SUS : pl

■ sos

Pl

1-1.1-1

II. l-l

1-1.29

1-1.29

I4.il

feti

d( <

16.55

1/ îojl/.lt)

1/ II 1/ II

1/

291 l/.2‘>

.

11/ 11

1

ietr

d( (

1

18.1 18.10

18 14 18 I I

18

J

|18 11

reli


+ vite/a comercială cuprinsă între 12 14 km/li


Tabelul 32. Program de circulație-propunere Traseu TI 6


 • 5.2. Date carasteristice mijloace de transport

Având în vedere parcul de mijloace de transport STB S.A., TPBI propune pentru început utilizarea unor mijloace de transport din parcul actual (autobuze OTOKAR gama lOm iar în funcție de evoluția proiectului din perspectiva cererii de transport recomandăm adaptarea parcului la nevoile viitoare de transport.


Toate cele 50 de autobuze urbane EURO 6, gama lOm achiziționate Municipiului București în anul 2018 au podea total coborâtă și îndeplinesc condiții:

Dimensiuni exterioare:

 • •  lungime totală: minim 9.400 mm - maxim 10.700 mm;

 • •  înălțime totală: max. 3.300mm;

 • •  lățime totală: max. 2.550 mm;

 • •  înălțimea podelei de la nivelul drumului: max. 350 mm în dreptul ușilor Dimensiuni interioare:

 • •  înălțimea interioară a salonului: min.2.200 mm;

 • •  deschiderea liberă a ușilor pentru călători: min. 1.200 mm;

® panta interioară a podelei respectă reglementările interne și internaționale.

Caracteristici funcționale ale autobuzului (manevrabilitate):

 • •  stabilitatea în rampă și pantă: min.12 % (la încărcare maximă);

 • •  performanțe la viraj conform R107 ECE-ONU;

® autobuzul trebuie să se înscrie în oricare sens de bracaj, în interiorul unui cerc cu raza de 12.5 M, fără ca vreunul din punctele sale extreme să depășească perimetrul cercului;

o când punctele extreme ale autobuzului se deplasează, în oricare sens de bracaj, pe un

cerc cu raza de 12.5 M, autobuzul trebuie să lățimea de 7.5 M; • •  unghiul de atac: min.7°;

 • •  unghiul de degajare: min.7°.

Dotări speciale:

 • •  rampa pentru acces persoane cu dezabilitati;

 • •  autobuz urban.

Capacitate transport călători:

 • •  70 călători, din care 27 de locuri pe scaun.

82


UITP


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

 • 5.3. Costuri estimative aferente implementării proiectului

Pentru determinarea costului zilnic/lunar aferent prestării serviciului de transport au fost luate în considerare următoarele aspecte: costul unitar autobuze urbane/2018/km stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat între Asociația de Transport Public București-Ilfov (TPBI) și Societatea de Transport București STB S.A, lungimea traseelor, respectiv numărul de km realizați prin programul de circulație. Totodată pe lângă costul zilnic/lunar estimat s-a adăugat un procent de 3,57%

ceea ce reprezintă profitul rezonabil prevăzut în Contractul de delegare Menționam fapul că în calculul costului zilnic/lunar nu s-a accesului/retragerii pe/de pe fiecare traseu, fapt ce va duce la estimat.


MEMBRUUITP

Tabelul 32. Costul estimat pentru Școala Gimnaziala Pia Brătianu -

Traseu T5

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport Cost transport lunar / zi            aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4      6=5*21 zile

Dimineața

6,8

După amiaza

9,11

12,85

45,35

1,0357

427,89         8.985,64

Seara

6,05

Traseul T6

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport Cost transport lunar

/zi

aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

2,9

După amiaza

9,11

6,9

20,7

1,0357

195,31

4101,49

Seara

4

Traseul T7

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport Cost transport lunar

/ zi

aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

4,9

După amiaza

Seara

9,11

 • 9.7

 • 4.8

34

1,0357

320,797718

6736,752078

Total

100,05

1,0357

943,99

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei fara TVA)                       19.823,88

Tabelul 33. Costul estimat pentru Școala Gimnaziala Herăstrău - sectorul 1

Traseu T8

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport /zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

3,5

27,95

1,0357

263,71

5.538,01

După amiaza

8,15

Seara

4,65

Traseul T9

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km /

zi

Profit rezonabil

Cost transport / zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

3,6

21,20

1,0357

200,03

4200,56

După amiaza

5,3

Seara

1,7

Traseul 10

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport / zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

3

22,8

1,0357

215,1231756

4517,59

După amiaza

5,8

Seara

2,8

Total

71,95

1,0357

678,86

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei fara TVA)

14.256,16


MEMBRU

UITP


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Vladim/rescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


Tabelul 34. Costul genera! estimat pentru unitățile de invatamant din sectorul 1

Sectorul 1

Aria

administrativă

Denumire unitate de învățământ

Trasee

Nr. vehicule

/ zi

Nr. km

/ zi

Cost unitar lei/km (fara TVA)

Profit Cost transport / rezonabil zi (lei fără TVA)

Cost transport lunar

(lei fără TVA)

1

2

3

4=1*2*3

5

Școala

T5

2

45,35

427,89

8.985,64

Gimnazială

"Pia

T6

1

20,7

9,11

1,0357

195,31

4.101,49

Brătianu"

17

2

34

320,80

6.736,75

Total cost estimativ lei (fără TVA) Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

943,99

19.823,88

Școala

Gimnazială

”1 ___.. .»»

T8

1

27,95

263,71

5.538,01

T9

2

21,2

9,11

1,0357

200,03

4.200,56

TIO

1

215,12

4.517,59

Total cost estimativ lei (fără TVA Școala Gimnazială "Herăstrău"

678,86


14.256,16


MEMBRUUITP@ www.tpb/.ro
Tabelul 35. Costul estimat pentru Școala Gimnaziala Sf Andrei - sectorul 6

Traseu Tll

Cost unitar iei / km (tara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport / zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

4,1

40,20

1,0357

379,30

7.965,22

După amiaza

9,2

Seara

5,1

Traseul 12

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport

/ zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

4,3

47,6

1,0357

449,1168052

9431,45

După amiaza

7,8

Seara

3,5

’otal

87,80

1,0357

828,41

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei fara TVA)       ——-

^^5^96,67

Tabelul 36. Costul estimat pentru Colegiul National Elena Cuza- sectorul 6

Traseu T13

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport /zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

5,6

89,95

1,0357

848,70

17.822,67

După amiaza

12,05

Seara

6,45

Traseul 14

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport /zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

4,25

79,55

1,0357

750,5723079

15762,02

După amiaza

10,15

Seara

5,9

Total

169,50

1,0357

1599,27

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei fara TVA)

33.584,69


MEMBRU

UITP

F


Tabelul 37. Costul estimat pentru Școala Gimnaziala Nr. 279 - sectorul 6

Traseu T15

Cost unitar lei / km (tara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport / zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

3,4

50,15

1,0357

473,18

9.936,71

După amiaza și seara

7,55

Traseul 16

Cost unitar lei / km (fara TVA)

Lungime traseu / cursa (km)

Nr. km / zi

Profit rezonabil

Cost transport / zi

Cost transport lunar aprox (lei)

1

2

3

4

5=1*3*4

6=5*21 zile

Dimineața

9,11

5,5

56,65

1,0357

534,51

11224,62

După amiaza

9,8

Seara

4,3

.al

106,80

1,0357

1007,68

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei fara TVA)

21.161,33MEMBRU

UITP


Clădirea Green Gate București Sectorul 57

www.tpbi.ro


Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF R038474532, ONG:25560/A/2017

►x«


Tabelul 38. Costul genera! estimat pentru unitățile de invatamant din sectorul 6


Aria

Denumire unitate de

Trasee

Nr. vehicule/zi

Nr. km/zi

administrativă

invatamant

■ *

1

Școala Gimnazială

Tll

2

40,2

"Sfântul Andrei"

T12

2

47,6


Cost unitar lei / Km (fara "TVA) 2


9,11


Colegiul Național "Elena Cuza"


Sectorul 6


Profit rezonabil


1,0357


Total cost estimativ lei (fără TVA) Școala Gimnazială "Sfântul Andrei"

89,95

79,55


T13

T14


9,11


1,0357


i

Cost transport /

Cost transport lunar

zi (lei fără/TVA)

(lei fără TVA)

4=1*2*3

5

379,30

7.965,22

449,12

9.431,45

828,41

17.396,67

848,70

17.822,67

750,57

15.762,02

1.599,27

33.584,69

473,18

9.936,71

534,51

11.224,62

1.007,68

21.161,33

;i fără TVA)

72.142,69J

neraFestimÂtjoentru umtat/ie de invatamant din sectorul 1 s/ 6


SI + S6
6. Concluzii si recomandări

Primăria Municipiului București încercă să identifice soluții care să corespundă cât mai bine provăcărilor cu care se confruntă în ceea ce privește calitatea aerului și congestia din trafic. în acest sens și ca urmare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 790/2018 prin care a fost aprobat Programul "Stimularea mobilității și decongestionarea traficului din Municipiul București", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a elaborat și înaintat spre aprobare către PMB o analiză care propunea introducerea a patru noi linii de transport care facilitează transportul copiilor către/ de la Școala Gimnazială Nr. 195 (Hamburg). Documentul a fost aprobat prin HCGMB nr. 271/2019, iar implementarea măsurilor propuse a debutat cu începerea anului școlar 2019-2020. Rezultatele acestui proiect sunt prezentate sintetic mai sus, în capitolul 3 al prezentului

document și constituie justificarea replicării proiectului pilot, oferind o alternativă sustenabilă de transport și în alte zone ale orașului, având ca scop reducerea traficului în proximitatea unităților de învățământ prin diminuarea deplasărilor cu autoturismul propriu către unitățile de învățământ.


6.1. Concluzii


Pornind de la cele două hotărâri menționate mai s și avâhd rezultatele pozitive în  urma monitorizării celor patru trasee de la Școala Gimnazială Nr. 195 (Hamburg), TPBI, la

solicitarea PMB, a analizat posibilitatea introducerii unor măsuri similare pentru sectoarele 1 și 6. Ținând cont de faptul că un factor care contribuie la congestia în trafic la orele de vârf este reprezentat de numărul mare al părinților care se deplasează către/de la școală, măsura prin care sunt introduse noi linii de transport public din cartiere până în proximitatea unităților de învățământ sprijină decongestionarea zonelor și implicit încurajarea mobilității și reducerea poluării.

Oportunitatea introducerii unor noi linii de transport care să preia fluxuri de călători

este justificată prin chestionarea tutorilor elevilor care sunt înscriși la unități de învățământ în zona de studiu. Atât justificarea liniilor, cât și estimarea cererii de transport și a costurilor generate de implementarea acestor măsuri au fost realizate urmare a informațiilor colectate care vor necesita măsuri suplimentare pentru desfășurarea serviciului oferit precum înființarea unor noi puncte de îmbarcare și debarcare față de cele existente, asigurarea prezenței unui agent de circulație la intersecția Prelungirea Ghencea/Drumul Cooperativei pentru prioritizarea mijloacelor de transport, dar și montarea indicatoarelor "Oprire interzisă" pe anumite străzi adiaciante pentru a nu bloca accesul vehiculelor. Totodată, programele de circulație ale mijloacelor de transport au fost corelate cu programul de învățământ al unităților școlare și cu datele furnizate de părinți prin completarea chestionarelor. Prin această abordare se dorește încurajarea utilizării de către elevi a mijloacelor de transport în comun, reducerea numărului de autovehicule din zona de studiu și a poluării generate prin oferirea unei alternative sustenabile în detrimentul deplasării cu autoturismul.

prin sondarea tutorilor elevilor. P^ȚȘzațâcestpr informații au fost determinate posibile trasee


MEMBRU

UITP
* Clădirea Green Gatp București Sectorul 5,o.

^1^8(1384^32, qNG:25560/A/2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a colectat și analizat datele furnizate de către tutorii elevilor de la unitățile de învățământ cu cel mai mare număr de copii înscriși, pe modelul aplicat în cazul traseelor care deservesc Școala nr. 195 (Hamburg). Rezultatele obținute în urma analizării chestionarelor Qiinh               rWpiliPit în r^nitnliil 4                                                                \


timp ce 63% din totalul respondenților își vor modifica comportam^^^d^^^^preTh' favoarea unei alternative sustenabile.

Din totalul respondenților, 2275 tutori efectuează deplasarea elevilor către și de la unitatea de învățământ cu autoturismul, iar dintre aceștia >798--persoa ne revin acasă după efectuarea acestei activități. în concluzie prin implementarea acestui serviciu de transport s-ar decongestiona semnificativ traficul in zona analizată, pe re/atia școa/â-acasă pentru tutori cu minim 800 deplasări/zi.

în cele ce urmează vă prezentăm sintetic cele mai concludente concluzii reieșite din chestionarele aplicate. Menționăm că au fost introduse 4926 chestionare, cu precizarea că la unele întrebări diferă numărul răspunsurilor înregistrate de numărul respondenților fapt generat de posibilitatea unui răspuns multiplu sau de netratarea anumitor întrebări de către respondenți.

•     83,82% din totalul respondenților, respectiv 4129 tutori optează pentru

introducerea unor linii de transport ' A ximitatea unităților de învățământ;


•     46,18% din totalul r                 pectiv 2275 tutori efectuează deplasarea

elevilor către și de la unitatea de îr                   turismul;


MEMBRU


UITP


C                    bucurești Sectorul 5,


Bd. Tudor Viadimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

 • •     35,07% dintre tutorii care efectuează deplasarea elevilor către unitatea de învățământ cu autoturismul, respectiv 798 persoane revin acasă după efectuarea acestei activități;

 • •      63,43% din totalul respondenților, respectiv 3125 tutori ar renunța la actuala modalitate de transport în favoarea unei alternative sustenabile.


.2. Recomandări

Oportunitatea introducerii unor noi linii d învățământ situate în sectoamle 1 și 6 derivă

măsură contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea poluării generate de numărul mare de autoturisme și congestia din trafic. Renunțarea la deplasarea cu autoturismul pentru parcurgerea distanței de la adresa de reședință către și la unitatea de învățământ în favoarea mijloacelor de transport în comun crește mobilitatea în zona de studiu.

Pentru asigurarea unui serviciu în condiții optime, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov recomandă:

introducerea a 12 noi linii în programul de transport in conformitate cu soluțiile propuse în capitolul 5;

± introducerea pentru utilizatori a conceptului de "Prietenii autobuzului" (măsură propusă și pentru Școala nr. 195) care se poate concretiza prin realizarea unor insigne (facultativ) și cârduri de transport personalizate pentru elevi. în acest fel, pe lângă o mai bună și reală colectare a datelor privind numărul utilizatorilor, un alt beneficiu al acestei măsuri se referă la educarea generațiilor tinere privind validarea călătorilor la fiecare utilizare a mijloacelor de transport;

4 efectuarea demersurilor necesare implementării servicului oferit, mai ales cu privire la înființarea noilor puncte de îmbarcare și debarcare călători. Determinarea traseelor pe care vor circula mijloacele de transport aferente liniilor noi care vor deservi zona din proximitatea unităților de învățământ din sectoarele 1 și 6 a fost realizată pe baza dispersiei geografice a copiilor înscriși la o formă de învățământ în școlile vizate, fapt ce a generat noi puncte de îmbarcare și debarcare, altele decât cele existente. Pentru acestea, pe lângă avizele necesare conform reglementărilor legale, recomadăm amenajarea platformelor pentru călători cu mobilier urban. Ținând cont de factorul meteorologic și publicul căruia se adresează acest proiect, un aspect important este reprezentat de condițiile în care aceștia așteaptă mijloacele de transport, întrucât acestea pot determina descurajarea utilizării în perioada temperaturilor extreme sau nefavorabile (exemplu: zile

MEMBRU


><=><

UITP
ploioase);

impunerea unor condiții de siguranță și securitate sporită se recomandă solicitarea sprijinului instituțiilor abilitate pentru asigurarea de măsuri suplimentare-îm stații sau autobuze (de exemplu prezența unui reprezentant în stațiile de îmbarcar^debaicare); \ adaptarea capacității vehiculelor pentru satisfacerea cererii de transpori^Jir^nd conTrte numărul de utilizatori pentru traseele din sectoarele 1 și 6 recomandă^) vehicufe^fe!0/^jgj parcul STB SA din gama OTOKAR lOm, iar în funcție de evoluția prJfeetuM^din perspectiva cererii de transport recomandam adaptarea parcului la nev^^^bafe^ transport (achiziția de vehicule de capacitate mica, de ex. midibuze >acTy^hK<rie de capacitate medie din gama 10-12m).                          /

monitorizarea periodică a proiectului privind desfășurarea progrăfrTului de circulație în vederea adaptării acestuia la cererea de transport, precum și a parcului de mijloace de

transport utilizate.

Având în vedere rezultate obținute în urma implementării proiectului pilot la Școala Nr. 195 (Hamburg), precum și rezultatul anchetei de mobilitate efectuată la unitățile de învățământ analizate, se constată oportunitatea replicării proiectului pilot pentru școlile gimnaziale "Pia Brătianu" și "Herăstrău" - sestorul 1, școlile gimnaziale Nr. 279, "Sf. Andrei" și Colegiul Național "Elena Cuza" - sectorul 6, respectiv introducerea unor noi linii în programul de transport care să stimuleze mobilitatea și să îmbunătățească calitatea aerului prin reducerea poluării generate de numărul mare de autoturisme și congestia din trafic.


MEMBRU


UITP


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10

CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017


7. Surse de date


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


Analiză privind impactul proiectului pilot în vederea decongestionării traficului în zona Școlii nr. 195 (Hamburg)

Hotărârea nr. 780/2018 pentru aprobarea Programului "Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București'

HCGMB nr. 271/2019 prin care a fost aprobat proiectul pilot pentru Școala Nr. 195. Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind situația unităților de învățământ și a numărului de elevi înscriși în anul școlar 2019 - 2020 http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/vehicule înmatriculate si a ccidente de circulație rutiera anul 2015.pdf


http://www.bucuresti.insse.ro/wp-content/uploads/2018/04/PQPULATIA-LA-l-


IANUARIE EDITIA-2016.pdf http://www.stbsa.ro/mobile/informatii-qenerale.phphttp://www.metrorex.ro/istoric metrorex P1347-1


8. Anexe1.


2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Anexa 1 - Chestionar aplicat tutorilor elevilor înscriși la unitățile de învățământ analizate.

Anexa 2 - Harta trasee și stații propuse pentru Școala Gimnazială "Pia Brătianu"

Anexa 3 - Harta trasee și stații propuse pentru Școala Gimnazială "Herăstrău"

Anexa 4 - Harta trasee și stații propuse pentru Școala Gimnazială "Sfântul Andrei"

Anexa 5 - Harta trasee și stații propuse pentru Colegiul NaționaL"E'l^na QDz^\

Anexa 6 - Harta trasee și stații propuse pentru Școala Gimnazială-Nrv’279Clădirea Green Gate București Sectorul 5,UITP

JCIF RO38474532, ONG:25560/A/2017@ www.tpbi.ro


Elaborarea studiului de oportunitate


Documentul a fost elaborat de către personalul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), coordonat de Biroul Politici si Proiecte Smart City.


Persoanele care au contribuit la elaborarea documentului:


Contribuție

Prenume

Funcție

Nume

Nr.

crt.

1.

Oana

PREDOI

Șef Birou - Biroul Politici și Proiecte Smart City

Coordonare și elaborare studiu de oportunitate

Inginer - Biroul Politici si Proiecte

Contribuții elaborare studiu de

2.

Anca Mihaela Ruxandra

TOMA

Smart City

oportunitate

Specialist IT - Biroul Sisteme

Contribuții anchetă de mobilitate si

3.

Eduard Valentin

TOMA

Informatice

interpretare rezultate

Manager proiect - Biroul Politici si

Contnbutii elaborare studiu de

4.

Alina Claudia

CIOLAN

Proiecte Smart City

oportunitate

5.

Radu

CONSTANTIN

Specialist Reglementări - Serviciul

Stabilire trasee pentru potențialii

Planificare și Reglementare

beneficiari

Sef Birou - Biroul Planificare si

Furnizare date caracteristice trasee si

6.

Paula

IONESCU

Programare Transport Public

realizare program de circulație

7.

Gheorghe

MANEA

Inginer - Serviciul Planificare și

Stabilire trasee și stații, realizare

Reglementare

/ hărți-pe?Trt^Ttas£e_£ropuse

/vOjVC’Arj.-          /<


Director Executiv Adjunct /

Vladimir GHIȚULESCU 1/

Director Autoritatea Metropolitană de Transpo

Ștefan STROE /ZȘef Serviciu, Serviciul Planificare și Reglementare

Mihai RĂDO
MEMBRU


Clădirea Green Gate București Sectorul 5,Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10


CIF RO38474532, ONG:25560/A/2017

primăria municipiuluiChestionar „School Bus” pentru părinți

Nume Prenume Elev ( Opțional):.......................................................................

Adresa unde locuiește elevul: Strada și Număr (Obligatoriu pentru stabilirea rutei optime):


1. Considerați oportună înființarea unei linii de transport public de tip "school bus” care să ofere avantaje cum ar fi siguranță, timp redus de parcurgere a distanței și stație în proximitatea domiciliului și unității de învățământ?

 • a.

 • b.

 • c.


 • □ DA

 • □ NU

 • □ Vă rugăm să motivați pe scurt răspunsul dvs :[conform cu 0RIQ!Nalul


2. Considerați necesară prezența în mijlocul de transport al urnJTTeprezentant al Poliției Locale?

 • a.    □ DA

 • b.    □ NU


3. Vă rugăm să ne precizați care este ora la care copilul/ cop iii-dvs. i termină programul de învățământ:

 • a. □ începe la ora______

 • b. □ termină la ora


4. Copilul/Copiii dvs ajunge/ajung la școală: a □ mers pe jos

 • b. □ autoturism

 • c. □ transport public

 • d. □ altfel:încep, respecți


4.1.Dacă folosiți un autoturism conducătorul autovehiculului este : ________________________________________(de ex: părinte, bunic, frate, soră, alte rude, prieteni, etc)


Bd. Regina Btsabefâ nr 47. cod poșta 050C13. sector 5, Bocureșb. Române

Te». 021 305.55.00

prrb.ro
4.2 Dacă folosiți un autoturism, conducătorul autovehiculului își continuă drumul spre altă destinație sau revine spre locuință:

 • a. □ continuă spre altă destinație

 • b. □ revine spre locuință

5 în cât timp parcurge copilul dvs. distanța de la locuință la școală?

a □ mai puțin de 15 min

 • b. □ între 15-30 min

 • c. □ mai mult de 30 min

6. Ați renunța la actuala modalitate de transport al copilului dvs. către unitatea de învățământ în favoarea unui mijloc de transport de tip "school bus" ?

a. □ DA

b □ NU

6.1 Dacă răspunsul este Da, care ar fi cea mai apropiată stație de transport public de suprafață (exclusiv autobuz sau troleibuz) față de locuința dvs.? Exemplu: Stația Ion Mihalache Statia Șoseaua Pipera, Statia Drumul Taberei - Liniile ...

Vă mulțumim !Bd Rețjra Eaaberta nr 47 rxxl pcșîBl 050013, secte'3. Bjctireșo Ronâria

Ta 021 305 55.00

f'tto.'Twww omb ro
Piața

Clăbucet


Clăbucet

Plecări l-’>>S|l-! ll! Anii! k.nn, i


Domenii


Presei


George Vâlsan .


ZbOllld


P:i:- Iț

Grant


k

Crăngași(*


< I După amiază:


Seara


Traseul T6


Dimineață


După amiază'


Seara


Traseul T7


Dimineață


După amiază:


(4 Presei îl


«1

Institutul

Agronomic

(:<>in;)|pxul Sportiv

lokiiiibi U.ii.i-; Sotf’i


ii ,ni..


Muzeul Staviia'ulu. q

F’nrcul Regele Mihui 1


Parcul Herăstrău


CT


Eh


Terminal „Cartier Dămăroaia", str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, str. Natației. str. Jiului, bd. Poligrafiei, bd. Mărăsti, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu". str Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăști, bd. Poligrafiei, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, terminal „Cartier Dămăroaia".


Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăsti, bd. Poligrafiei, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, terminal „Cartier Dămaroaia"


Terminal „Piața Clăbucet", bd. Ion Mihalache, str. Postelnicului, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu'.


Terminal „Piața Clăbucet", bd. Ion Mihalache, str. Postelnicului, str Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu' str Docenților, șos. Kiseleff. str. Arh. Ion Mincu, bd. Ion Mihalache, terminal „Piața Clăbucet-.

Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, șos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, bd. Ion Mihalache, terminal „Piața Clăbucet;


Stația „Ceahlăul", str. Ceahlăul, str. George Vâlsan, bd. Constructorilor, șos. Virtuții, cal. Crângași, Podul Grant, str. Turda, bd. Mareșal Averescu, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu".


Stația „Ceahlăul", str. Ceahlăul, str. George Vâlsan, bd. Constructorilor, șos. Virtuții, cal. Crângași, Podul Grant, str. Turda, bd. Mareșal Averescu, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mareșal Averescu, str. Turda, Podul Grant, cal. Crângași, str. Ceahlăul, str. George Vâlsan, bd. Constructorilor, șos. Virtuții, stația „Piața Crângași".Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docențilolf sțr. |^irb,u'0^lavrancea, str Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd Mareșal Averesct str. Turda, Podul Grant, cal. Crângași, str/Ceahlăubstr. -Qeor.gteztycțlsan, bd. Constructorilor, șos. Virtuții, stația „Piața Crângași
?st Herăstrău Pur


Traseul T10

Dimineața


După amiază


Seara.


Statia „Căpâlna Str. Căpâlna. Str. Siriului, Str. Mușetești. Str. Serg. Constantin Boghiu Str. Gheorghe Buciumat. Str. Gheorghe Pripu Str. Mușetești. Str. Siriului Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu. Str. Avionului, Bretea Pasaj Pipera. Str. Măguricea. Str. Borșa. Școala Gimnazială „Herăstrău".


Statia „Căpâlna . Str. Căpâlna. Str. Siriului, Str. Mușetești. Str. Serg Constantin Boghiu Str Gheorghe Buciumat, Str. Gheorghe Pripu. Str. Mușetești, Str. Siriului, Str Cpt. Alexandru Șerbănescu Str. Avionului.

Bretea Pasaj Pipera Str. Măguricea Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău". Str. Borșa Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu. Str. Avionului. Bretea Pasaj Pipera. Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Căpâlna Str. Șirului. Str. Mușetești. Str. Serg. Constantin Boghiu Str. Gheorghe Buciumat. Str. Gheorghe Pripu. Str. Mușetești. Str. Siriului Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, statia ..Măguricea".                                           /;

Școala Gimnazială „Herăstrău . Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu. Str. Avionului. Bretea Pasaj Pipera. Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu. Str. Căpâlna. Str. Siriului. Str. Mușetești, Str. Serg. Constantin Boghlp; Str. Gheorghe Buciumat. Str. Gheorghe Pripu, Str. Mușetești. Str. Siriului. Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu statia ..Măguricea".

Seara


Traseul T12

Dimineață:


Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței.Terminal „Ghencea", Bd. Ghencea. Prel. Ghencea. Str. Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei".


După amiază Terminal „Ghencea". Bd. Ghencea. Prel. Ghencea. Str. Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva. Școala Gimnazială „Sfântul Andrei",


Aleea Parva. Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea. terminal , Ghencea".


Seara


Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului. Str. Valea Oltului. Prel. Ghencea. Bd. Ghencea. terminal „Ghencea".•Q I


Complex Comercial Apusului Sosiri Complex . Comercial Apusului PlecăriDGASPC Sector 6 -Sediu administrativ


Q


1:1


u ti


ro Q

Tin)l$°a,a


lence


„Q


i ,•


Lidl Q


P,dlw^Ghc"ca


Traseul T13


Dimineață:


După amiază.Seara


Traseul 14


Dimineață:
FrigocomȘcoala Idmnazialâ

Sfanțul Aud ' Nr 177 v


. .Oltului 1

I î'.j'jr


Cimitirul Sfanțul llie


OI?


Serveh

Muzicilor Miliț.ii


UK| liniișU‘"a

Colegiul Național xs „Gricjore Moi’Jil"


Piața

Drumul Taberei

&

Ordinul^**’


Secții.1


Valea


Q Dld limișoaia


Piața

lalomiței


Valea


Drumul


Parcul

Liceu! Eugen Drumul Taberei


iu Gimnazială


Taberei]_


Oficiul Poștal 66


Poliție O


Cooperativei


Statie suplimentară


Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. luliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza".


Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. luliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov,


Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza", Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov,


bd. Timișoara, str. Moinești, bd. luliu Maniu, str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului".


Școala Gimnazială „Elena Cuza", Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, bd. Timișoara, str. Moinești, bd. luliu Maniu, str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului".


Stația „Bd. Timișoara", str. Valea Oltului, prel. Ghencea, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud),


Școala Gimnazială „Elena Cuza”.


După amiază: Stația „Bd. Timișoara", str. Valea Oltului, prel. Ghencea, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud),


Școala Gimnazială „Elena Cuza", Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, prel. Ghencea, str. Valea Oltului,


bd. Timișoara, stația „Bd. Timișoara^

Școala Gimnazială „Elena Cuza1’, Drum ‘ x,ei (ramura de nord), str. Brașov, prel. Ghencea, str. Valea Oltului, bd. TimiBazinul de înot v toauj București
Liceul Eugen


Liceul Teoretic „Eugen


Oficiul Poștal 66

cartier Tudor Vladimirescu


Argeșului


Dantelei


Secția 25 Poliție v


Cooperativei