Hotărârea nr. 67/2019

HOTARAREnr. 67 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIR.EA.EXPRESA.A CONSILIULUI LOCATAL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "GREEN FLOREASCA" DE SOLUTII EFICIENTE ENERGETIC SI INSTALARII UNOR PANOURI FOTOVOLTAICE


HOTĂRÂRE privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectoruluihotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Fundația Comunitară București în vederea implementării Proiectului "Green Floreasca” de soluții eficiente energetic și instalării unor panouri fotovoltaice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 277/18.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 4/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 74/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 404/13.12.2018 privind aprobarea și implementarea Proiectului "Green Floreasca” în incinta Școlii Gimnaziale Maria Rosetti;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 877/09.11.2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Fundația Comunitară București în vederea implementării Proiectului "Green Floreasca” de soluții eficiente energetic și instalării unor panouri fotovoltaice.

Art.2 Cheltuielile aferente acțiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, menționate la art. 1, se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.