Hotărârea nr. 667/2019

HOTARAREnr. 667 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIAvând în vedere referatul de aprobare a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcție: Asistență Tehnică și Juridică nr. 7940/07.11.2019;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 758/13 11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 124, art. 139 alin (1) și alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu mod ficarile si completările ulter oare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr 2 a Hotărârii Consiliului General al Mumcipiulu București nr. 149/2016 se modifică după cum urmează:

  • a)  Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice:

1.Domnul Țugui Matei - Ion se înlocuiește cu domnul Stanciu Daniel.

  • b) Comisia pentru relația cu uniunea europeană:

1.Domnul Chircu Valeriu se înlocuiește cu domnul Stanciu Daniel.

  • c) Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului:

1.Doamna Wring Roxana - Sanda se înlocuiește cu domnul Chircu Valeriu .

  • d)  Comisia pentru igienizare și salubritate:

1. Domnul Pavel Marius Adrian se înlocuiește cu domnul Hărăbor Dragoș.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.