Hotărârea nr. 665/2019

HOTARAREnr. 665 din 2019-11-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 CU ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERES LOCAL REFERITOARE LA MODERNIZAREA, RECONFIGURAREA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA/REAMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE SITUATE PE RETEAUA STRADALA PRINCIPALA DIN SECTORUL 4


privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 4 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 2918/13.11.2019 si Administrația Străzilor București nr. 35443/13.11.2019;

î                                          I                                                                *

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 100/14.11.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 53/14.11.2019, avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 254/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 764/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea dintre dintre Consiliul Local al Sectorului 4 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 4.

Art.2 (1) Se împuternicește expres Administrația Străzilor București să încheie, în condițiile legii protocolul de asociere cu Consiliul Local al Sectorului 4.

(2) Modelul protocolului de asociere este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


g|e interes public local se vor efectua în vor încadra în limitele bugetelor de


concordantă cu atribuțiile ce revj venituri și cheltuieli, aprobate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul Sectorului 4 și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019."ÂNEXA\NR. 1 LAfpRdî^0tuâilE HOTĂRÂRE NR..£^/^O/^


 • 1. CONSILIUL LOCAL"AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în

București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București, Tel.: +40-21-

335.92.30 / Fax. :+40-21-337.07.90, CF RO 4316422

Și

2 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI cu sediul în str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1 București, reprezentată legai prin Director General - Răzvan Mihăilescu,

Numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul protocolului

Art.1 Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spațiile publice din sectorul 4, aflate în administrarea Administrației Străzilor, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice

 • III. Durata protocolului

Art. 2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părți, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.3 (1) Sectorul 4 al Municipiului București va identifica lucrările de interes public ce fac obiectul prezentului protocol, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice aflate în administrarea Administrației Străzilor București și va solicita avizul prealabil al Administrației Străzilor București privind măsurile necesare în vederea modernizării, reconfigurării, întreținerii și amenajării/reamenajării acestor spații publice aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

 • (2) Administrația Străzilor București va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4.

 • (3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4 sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consideră emis în mod tacit.

Art.4 (l)Administrația Străzilor București va aviza în 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4 acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile Sectorului 4 aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

Art.5 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura finanțarea, organizarea și derularea activităților/lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, va asigura mijloacele și dotările necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art.7 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

 • V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art.9 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai inalte.

Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate


 • VI. încetarea protocolului

Art.12 Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • a)  îndeplinirea obiectului

 • b)  denunțarea unilaterală cu respecferea unui

 • c)  acordul scris al Părților.           -««cnRIA

  VIL Alte clauze


Art.13 Prezentul Protocol de asociere are caracterufunui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art.14 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația romană în vigoare.

VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art 15 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră.

Art.16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art.17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrului si care exclude culpa părții care îl invocă.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.


X. Dispoziții finale

Art.19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnăm lui de către părți.

Art.20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris, printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art.21 Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi. în exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului:

Consiliul Local al


Administrația Străzilor București

Sectorului 4 al Municipiului BucureștiDIRECTOR GENERAL