Hotărârea nr. 664/2019

HOTARAREnr. 664 din 2019-11-14 PENTRU IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 IN VEDEREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT CU AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMANIEI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Logistice - Direcția Informatică nr. 2298/07.11.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 52/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 757/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 511/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 3 în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.