Hotărârea nr. 663/2019

HOTARAREnr. 663 din 2019-11-14 PENTRU IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA. IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "BUTONUL ROSU - SALVEAZA VIETI"


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2566/01.11.2019 si al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 4342/30.10 2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr 51/14.11.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 111/13 11.2019 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 756/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr 302/27.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb - Galbenă, în vederea implementării proiectului "Butonul roșu - Salvează vieți";

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. b), afin (9) lit. a), art. 139 alin. (3) si art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Loca! al Sectorului 2 să hotărască cu privire la asocierea cu Fundația Crucea Alb - Galbenă, în vederea implementării proiectului Butonul Roșu - Salvează Vieți".

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatulu de specialitate al Primarulu General al Municipiului București si Consiliul Local ai Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.