Hotărârea nr. 662/2019

HOTARAREnr. 662 din 2019-11-14 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 5 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 248/2011 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII. PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2011 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 12508/31144/06.11.2019;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 31145/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate si protecție socială nr. 110/13.11.2019 si avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 755/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/57376,55231/SP/14169/05.11.2019 emis de către Ministerul Sănătății,

în conformitate cu prevederile art. 18 al n. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare'

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 5, Structura organizatorică a Spitalului Clinic Colentina, la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2011, conform anexei care face p

Art.ll Anexa nr. 5 la Hotărâre^Gdn^llidujțjGeneral al Municipiului București nr. 248/2011, își încetează aplicabilitantă din prezenta hotărâre.


8d. Regina Elisabet^ nr 47,

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 248/2011, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.\ne\a Li I I.C .< t.M.B nr,.


Secția Neurochirurgie

din care:

C omparlimeni chirurgi

Secția A.T.I. 1

Secția Clinică Gastruentcroh din care;

I crapie acută

Secția l rologie

din care:

Aii (poslopcralor)

Compartiment O.R.L. Secția Clinică Cardiologie din care;

l S l'ACC

Compartiment Cardiologie intcrvențională

Compartiment Pneumologic

Secția Clinică Boli Parazitare

Secția Hematologie I

din care-40 paturi

21 paturi

45 paturi

43 paturi

15 paturi*

45 paturi**


Terapie acuta

Secția Hematologic II

Secția Chirurgie Generală

Secția Clinică Chirurgie Generală

Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie rcconstructivă


10 paturi


Secția A. LI. II

din care:

A. 1.1. Ortopedie si 1 raumatologic

A. r.I. Chirurgie

Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I

Secția Clinică Ortopedie - Traumatologie II

Secția Clinică Dermatovenerologie I

Secția Clinică Dermahnencrologic II

Compartiment Clinic Dcrmatovenerologie copii

Secția Clinică Medicina Muncii

Secția Medicina Internă I

Secția Clinică Medicină Internă II

din care:

Compartiment Alergologie și Imunologie Clinică


12 paturi

25 paturi

40 paturi

27 paturi

30 paturi

30 paturi

15 paturi

15 paturi


Compartiment Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice


Secția Clinică Medicină Internă III

Secția Reumatologie

Secția Clinică Neurologic I

din care:  • 7 paturi

  • 8 paturi30 paturi

30 paturi

25 paturi

25 paturi

5 paturi

25 paturi

45 paturi

30 paturi

15 paturi

35 paturi

35 paturi

60 paturi

1 \ A ,C A.

15 paturi

Compartiment Recuperare medicala neurolo :e

1 5 paturi

Secția reuperare, medicină fizică și balneologie

25 paturi

Camera de gardă

Total paturi spitalizare continuă

863 paturi

70 paturi


Spitalizare de zi (specialități medicale și chirurgicale) din care

Specialități medicale

S peci aI ilați ch i rurgi ca 1 e

51 paturi

19 paturi


I armacic

Blocuri operatorii

l miale de transfuzie sanguină (l . I .S)

Sterilizare

I aborator explorări funcționale neinvazive cu p/het \mbulaloriu

I aborator radioterapie

Serviciul de Anatomie Patologica

Compartiment de citologie

Compartiment liistopatologic Prosectură

1 aborator analize medicale - serv icii e

I aborator Radiologie și Imagistică Medicală

- Computer fomograf- servicii externaiizale

RMN - servicii externalizate


Laborator de explorări funcționale (invazive) - cardiologie interventională. electrofiziologie

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament) - Pavilion K

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament) - Pavilion 11

Compartiment Medicină nucleară

1 aborator Endoseopie digestivă diagnostică și terapeutică

Compartiment Endoseopie bronsică

Compartiment Explorări funcționale respiratorii

C ompartiment Explorări funcționale neurologice

Compartiment Evaluare și statistică medicală

Compartiment de Prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

Compartiment Asistență socială

Cabinet Medicină muncii

2019


kMBLI VIORII INTEGRAT CI C MIINEII ÎN SPEC1AI II \TE:

Med cin.1 internă

ORI

Oftalmologie

Chirurgie Generala


Obstetrică * Ginecologie

Ortopedie si I raumatologie Neurologie

Dermatox enerologie

Cardiologie

Pediatrie

I ndocrinologie

Urologie

Psihiatrie

Recuperare medicina fizica și

Reumatologie

Gastroentcrolo >ie

I tematologic

Chirurgie plastică, microchirurgic reconstrucția i Alergologie și Imunologic Clinică

Cabinet Boli infccțioase (Boli parazitare) Cabinet Psihologie

Sterilizare

Fișier

ACTIVITATE DE C ERCETARE

Nucleu de cercetare in \nalomie Patologică

Nucleu de cercetare în Parazitologie

Nucleu de cercetare în Gastroenterologie

Nucleu de cercetare în Dermatovenerologie


Nucleu de cercetare în Cardiologie

Nucleu de cercetare în Imunologic

Nucleu de cercetare în Reumatologie

Nucleu de cercetare în Medicina muncii

Nucleu de cercetare în Medicina internă

Nucleu de cercetare în Neurologie

Nucleu de cercetare în Ortopedic-traumatologic

Nucleu de cercetare în Recuperare neuro-motorie

Nucleu de cercetare în Alergologie

\paral funcțional

Laboratoarele și compartimentele unice pe spital desei ve.vc atât pat icnin internați cât și pe cei din. \mbulatoriu