Hotărârea nr. 661/2019

HOTARAREnr. 661 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL MUNICIPAL L.S. BULANDRA, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Municipal L.S. Bulandra, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5472/11.10.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 60/13.11.2019, avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 754/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 754/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul Municipal LS Bulandra, instituție publică de cultura de interes local al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cuantumul tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 - 2020.

Art.3 Direcți le din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Municipal L.S Bulandra vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.Anexa la HCGMB nr. _£§/__/j/^/L_201 9

CUANTUMUL TARIFELOR practicate de către Teatrul Municipal L.S. BULANDRA, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Tarife practicate pentru

stagiunea/ perioada 2019-2020

Nr. document de aprobare

  • • Bilet categoria PREMHJM- 60 Iei

  • •  Bilet categoria 1 - 40 lei

o Bilet categoria II - 20 lei

Adresa Teatrului Municipal L.S.

BULANDRA nr. 3299/31.10.2019