Hotărârea nr. 660/2019

HOTARAREnr. 660 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/10.02.2005 PENTRU TRANSMITEREA CU PLATA DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AUTORITATII PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 114- 140, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/10.02.2005 pentru transmiterea cu plată din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilelor situate în București, șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1 și transmiterea acestora în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 11634/16.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 245/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 753/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 67 și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. bj și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se modifică art. 3 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/10.02.2005 pentru transmiterea cu plată din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilelor situate în București, șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1 și transmiterea acestora în administrarea Administrației Lacuri. Parcuri și Agrement și va avea următorul conținut:

”Art.3 alin. (2) încasările obținute din exploatarea respectivelor imobile constituie venituri proprii ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și vor fi utilizate cu prioritate pentru administrarea acestora."

”Art.3 alin. (3) Excedentul realizat din administrarea imobilelor va fi utilizat în vederea aducerii la îndeplinire a celorlalte atribuții specifice instituției, așa cum sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.”                           x *

Art.ll Celelalte prevederi ale/Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/10.02.2005 pentru transmitere^ x'u plată "din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat a! municipiului București si în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilelor situate în București, șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1 si transmiterea acestora în administrarea Administrație; Lacuri Parcuri și Agrement București rămân neschimbate,

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURE-ȘTI

Georgiana Zamfir