Hotărârea nr. 66/2019

HOTARAREnr. 66 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ADERAREA LA RETEAUA EUROCARERS, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI


j J

CONFORM CUHOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al S rețeaua Eurocarers, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 405/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 3/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 73/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului 797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. a), ari. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască cu privire aderarea la rețeaua Eurocarers, în calitate de Membru Complet (Tier I), prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro