Hotărârea nr. 659/2019

HOTARAREnr. 659 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETUL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanțâ Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1414/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 244/13.11.2019 și avizul Corn sie juridice și de disciplină nr. 752/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 31/1990 prvind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S A ;

 • -  Hotărârii Consiliulu General al Municipiului București nr 403/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 351/26.06.2019 prvind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al

Companiei Municipale Turistica București S.A., conform anexelor nr 1-5, care fac parteArt.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București SA vor aduce la îndepl mre prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.ANEXAI('(ACOMPANIA Ml NICII’Al.A TURISTICA BUCUREȘTI

Sedii Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str.Arislide Demetriade tu 2. .birou 15 el 2. sector l BucuieMi

Ood Cod unic de înregistrare «O 37X30640

NR REG COM. J40/11)2X0/2017


W f âsr/C&'V2>


BUGETUL DE VENITURI 'jl CI IEI. TUIEI.I pe anul 2019


INDICATORI

Nr.

|..l.

1 alizat/ Preliminat an precedent l N -1) 20IS

A probul

356/26.Oh.2OI M

2019

BUGET

REC I I Eli'.

2019

1

3

5

1

d. 2 +

2

Venituri totale din exploatare, din care:

r

i.bi%

a)

subvenții, el’, prevederilor legale în vigoare, aferente c t’rci d

(MM)

0.00

(MX)

b)

subvenții, cf. prevederilor legale iii vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare

4

(MMI

0.00

o.oo

0,00%

iare

5

5

.1

Venituri extraordinare

fi II

■ rd. X

X

Cheltuieli de exploatare, din caic:

s

2

cheltuieli cu bunuri și servicii

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminle asimilate

11)

4.0(1

15.00

10.00

II.IX)'/

cheltuieli cu personalul, din care:

clinicii de natură salarială(rd. 13+rd. 14)

242

salariile

242'

l.XO'îf

1

uite cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

1(1

0.01

0.00

0.00

(MH)‘7Page IANEXAI


y


0

1

3

4

5

6

7 = 5/6

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a ailor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

685.00

768.00

700.(8)

109.71%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

49.(8)

115.00

71.(8)

0.00%

alte cheltuieli de exploatare

19

212.00

0.(8)%

->

('heltuieli financiare

20

0.00

4.00

4.00

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.(8)

33O.(H)%.

III

REZULTATUL BRUT (profit/pîerdere)

22

-2112.00

2976.(8)

330, (

i.

JMI*OZIT PE PROFIT

2<

87.00

476.(8)

53.(8)

K)%

V

PROFIȚI L CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEI)l CEREA IMI’OZITULl'l PE PROFIT, din care:

24

-2199.00

2500.(8)

277.00

902.53%.

1

Rezerve legale

0.00

0.(H)%

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

2b

0.00

0.00

0.(H)%.

I

Acoperirea pierderilor contabile din anii prccedcnți

27

273.00

2365.00

277.00

0.00%.

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor tic capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutuli

28

0.00

0.00

0.(8)

().(8)%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

0.00

0.00%

6

Profitul contabil rămas «.lupă deducerea sumelor de la rd 25.

26. 27. 28. 29

30

0.00

1 ^5.00

0.00

().(8)%

7

Participarea salari ați lor la profit în limita a 10% din profilul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.00

0.(8)%

8

Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori <iix idendc cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majorilai de stat, din care:

32

0.00

0.(8)

0.00

0.(8)%

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0.(8)

0.(H)%

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

- divklendiTnftsvnil

34

0.00

0.(8)

ANKX.AI


3

5

Piulitii) ncrepartizat |W destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.

32 se repartizează Ia alte rezerve ți constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

o.oo’

V

cheltuieli mal

.00

cheltuieli cu salariile

3.9

cheltuieli privind prestările de servicii

cheltuieli cu reclama ți publicitate

0.0

10%

42

Iii

SI

l

25S7.(X)

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

O.(XI

O.tK

0.1)0

0.00%

i;

IELI PENTRU INVESTI I II

X

0.00

L

I

tic personal prognozei la l inele

NT. mediu de salariați total

30.1X1

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pei soană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3)

50

4.0(

12.00

0.0091

4

Câștigul mediu lunar pe salaiial determinat pe baza cheiluieliloi cu salariile (lei/pcrsoanăt (rd. 13/rd. 49|/|2*IIXX1

51

4.1X1

12.00

4.00

1.00%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

594.01

I ’S.IXl

o.oo*;;

luclivitatea muncii in unități fizice pe total perso

7

Cheltuieli totale Ia l(MX) lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x li

54

0.00

S3 <00

0.IX)

O.lXl'zf

55

1

9

Creanțe restante

5h

0.00

O.tK)

0.00

(l.(X)y
AM’XA A


H H’lJMPAMA Ml 'Nl< ll'ALA f IÎRIN IJ< 'A l« ’< *1 RlXII

SudSudiiiP.Adtesa. Bl’t ‘URIîS’f I Slt. Armiile iVmetriade ni.?. .linuu 15 ce 2. sucum i Huuntu*li 1 \h Cod unic <le tjucgisltaru R() 17X *0640

\R RI-CrTOM. 140/102X0/2017IJuUihute.i iiidicalmihir ecimiHiik'o-liiiimciiin piesâ/uți in hogelui de veinltiit șl ulii'lluicli șl lepaiu/aica pe uimuMic a avcslmaINDICAU HU

Ni. rd.

Realiza

Realiza 1 201X

din cate

l’Uț'Ul

r< rdîuai

2l>l1'

bd/6t

*100

l'fOpUPUH apoJirth* ;i»i curant JHI19

Irim 111 realizai

loal Au h-fu)

II

1

-

1

5

6c

fxi

1

vr.MJ URÎ 1 Ol Al Iii hI 2 -rd.22 * rd. 2X|

i

X35

17X4 J

4

17X41

6635

2b'»;,

1

Vcnituii iiMîilc din exploatare ud. < + id. X + rd •> + rd. 1? + td 11 + rd 14), din care

i

X26

17X2*.

4

17X26

6635

a)

din pri*duu(ia rânduită ird 4 ■» ni 5 + id. 6 + ui. 7i. din care.

î

«26

17X20

4

17X26

flfcl.'

atl

din xân/atua produselor

4

0

fi

II

II

0

a2)

dtu servicii pruslalu

*i

X26

17X20

4

17X20

6635

269';

din rudcvenle >i chim

fi

ll

II

11

n

0

a ll

alic xenilun

7

n

II

II

o

ll

h)

din văn/aica înărhirilut

X

ii

ii

ll

0

n

el

din subvenții O transluniri de exploatare ird 1O+rd U I. din care

'1

ii

n

ll

ti

II

0'4

el

subvenții. el. piuxuiiunliM legale in vigoare alocate cifrei du ahiuuu

10

o

ii

II

X

1)

1 ~

suinunții. uf. piuvcdutilui legale îji vigoalv alei unic clx'ltiiiulilor du exploatate

II

it

ll

ll

II

dl

din prixiucția de unubifizări

12

ii

ll

LI

II

el

vcniino aferente tamuhti puHlucției iri uuis du execuție

15

u

II

(I

H

0

n

alrc vuriitun din exploatare ud 15 + rd 16 + td !d + rd. 20 + rd 21). din caic

14

II

ll

II

II

M

II)

dm amenzi >i fienatilâp

15

11

li

0

0

II

12)

dtu vânzarea acUvulot alic ujK'tapi du capital (rd IX > rd, !’>). din care."

|f»

II

41

ll

II

ll

- au ine corporale

17

0

II

II

II

M

auijvc nccorptirak*

IX

ii

II

0

II

li

riîs

subvenții pentru nnc*ii|ii

19

ii

fl

o

II

11

\M X X \?1

1

2                                                     l       ?

h

(re

-

11)

dm tuluri lieuica cerul 'lealelor ( ( 12

20

11

(1

0

ii

0

I5i

alic venituri

21

li

«

n

II

0

\ ciulini lîuanciarc <rd- 21 ♦ id 24 +• rd 2"'

♦ id ’h + rd. 271. din care

22

H

15

45

15

lb

ii' >

al

din tii*ibiH/ari linaitciarc

23

0

II

11

0

hi

din itncMiin lînanciuiL*

24

(1

II

II

II

CI

din <lilcrc<Hc de cur-»

2>

0

15

0

15

10

di

din duhauzi

26

li

El

45

0

II

c)

alic teiul uri tmancru.iv

27

II

11

11

II

II

Vcinlmi cMEuurdmarv

2.S

11

11

El

II

II

( IU I 101.1 1 TO I \l 1 «rd VI * rd 1Oi + rd I44t

2'1

2’147

14865

26><l

14X65

6 Ml?

III

1

CMuncli de exploatare <td O + rd 79» td Sh + ni I2(l|. Jmcite

Ui

2947

14865

26511

14X6?

630?

\ ('Ml meii vii hnnnri >i <cnun tril <2 + id 40 + td 4hr. din care

U

491

9339

1511

9339

JKIHI

\

1

CMlindi pmind Mucurile ud H * rd U + id <7 f ui IX *-jJ 19 j. din caic

i"»

.17

J2(Wi

30

l2lWt

5tl

' Jl '

i»)

cheltuieli vii nulcriik pratkK*

(l

II

0

11

Iu

clk*lliitcli cil UMlViKik'lc cmisimtabile. <.Itn t arc

u

31

81

9

XI

bit

eheltinch cu piesele de schimb, muici urle

K

11

h

II

6

l>2i

cMlutch cii cmnbmtibilii

iti

7

15

*1

15

CI

i/k'lmiL-ti jhimimI inaienakle <lc rialiira uhivctclm de inventar

r

7

UIMI

3

IUN)

dJ

cMliMi pmind energia și .i|M

(X

n

IN

25

VI

cMuiil'Ii in ivind inârlurilc

d)

li

■1

II

IJ

k

('Muncii privind scnkirlv executate tte (cHi ud 41 + rd 42 + rd. 4x». din care

40

--

3IMI

II

30

P-M

al

cMluich cii inuL'pncrva >i reparațiile

H

1

5

II

5

h)

cMluirh privitul chiriile (rd 4 1 + rd 44) din

42

0

2X0

I

2X1)

Mi

x.iliv o|k*ralon cu capital Hik'gKii/iiiaj'inku de stat

13

511

1

511

ir

i‘2(

- câne upcratnii cu capital putui

44

12

2311

II

230

V)

priite* de asigurare

45

M

15

31

15

A

1

('Muncii iii alte senini executate de ierți ird 47 » nl 4S + rd, 5(1 + id **7 +• rd. 62 * ni f>» + rd 07 + td. bS *■ rd. 69 t id 7S). dmcaie..

46

431

7X33

67

7X33

2owi

al

cMlindi eu ciihiburniutii

47

ii

59(1

II

590

h|

cMtuicli priMixl cniiH'-iuanek- >i uiHuaiiul. ilitl i.i’v

4X

II

20

0

211

hi |

clicii meii pmmd cufiMikniița jurtdka

49

II

211

II

2(1


\M X AJ

-

s

h

fu

bd

7

ca

1'lta‘tiuieli <le protocol. reclamă șl publicitate iul *1 ♦ rd xh. din caic

Sil

H

400

2

4110

(k;

dl

cliehuieli de proiocvl. din caic

Șî

0

100

IfMI

0'.

- lichele cadou jxiiiixn 1 egu nr

vii in*xlilicanlc ulieriuare

si

11

II

o

II

0'.

(.’f

clichuicli de rcehiikl >t jnihln riale din tare

X l

0

.MMI

i

.«HI

IV.

liclk-ic cadou pir i'ln-lliudi de reclamă puhlivnaic |x»irt\ii 1 epi nr I9î,'201)6. cu trmditiranic ulicihurc

54

II

11

li

0

t)'.'

iK’hclc Ladoii |nr coințkiiii] de mjlkcling. studiul pieței pînnxixarua |X- piețe existente sau noi. țiolnxu 1 a*i!Ii nr !‘H ZtMMv n

sS

(1

II

II

II

ir;

dl de promovaie a produsei'»

st

B

II

11

0

ir.:

dl

Iii cu s|xinsori/arva. puinm O l li ni ? 2111S trd *S + rd SM «- rd bl a din cure

s

<1

II

ii

II

ir;

dh

di de sponsorizare iu doiik'iiini tucdkal $i sanalaic

SS

II

H

0

0

eh ik* s|MinMiri/;irc ari doineniit educaiic mvatanuni social >i sport «tiu L<ite

59

ii

11

ll

II

ti'

dh

[X-ntrii dubunli spuimt

61

li

II

II

11

i

dli

cli de sponsorizate pentru du .u tiurii )i .ictPil.iu

t 1

0

U

0

II

(i'i

l 1

citeltuieli ■ (i tr;iiis|H>ilui de bunuri >1 Jk'lsit.llK

rP

1

15

H

15

1 ■

du luncii de deplasare detașare iraflslei Jiu dk

1 ?

35

1225

11

r 225

heliuk'lt ni diurna «d 1 6S « rd <>ni. dili

■M

2?

11

ti

5

II

5

.1 șțcirrfai

trfi

li

211

0

20

UI

clteliunrli țx^iale >i laxe tic telrcoiniHticațu

h7

4

15

6

15

IH

cheltuieli cu serviciile hancaic ți asiiniLiic

bS

3

5

3

5

11

alte cljcllineli cu sej viciile executate de tciți. JllLkdli

69

4

563

II

563

11)

i lielnneli <k* asiguiuic p pa/â

7d

(1

llî

5

i2 j

cheltuieli pivind iiiueptH-rca >i funcționarea leliiiicti de calcul

71

4

50U

q

500

Hi

clicltiucli cu pregătirea pi i deșii nulă

1!

511

<1

50


t

1

ț

S

r>

r»c

6d

T

ib

cheltuieli cu reevaluarea iinulnlr/ârilot coqxoiale >t tk*ciir]Mtfalc. din cate

7.»

0

o

ii

0

11*.

-aletciilc tainurilor de natura ikmk-niiifiii |Miblic

74

II

o

0

II

|S 1

clieltuidj cri prexiainlc clcctiiaic ik liliak-

7'«

II

0

H

iii)

cltcllnieit ]hoiixI icciinarca )■ plasarea iKisoiialului «Ic cihkIiilcic Ci. I Jidimaniei dc urpențâ a t rinvimitui iu. 111*0111

7h

II

0

O

0

ir;

|71

cheltuieli cu atiimpirik' jx ivind licitațiile >i alrc anutițrui

77

M

X

0

M

ir;

LL

alte cheltuieli

7S

KHH)

5000

O

501 N|

B Cheltuieli eu iinpvuc. laxe >i \■irxâiniittc asimilate ird. X0 ■*■ ni. S| ■+ rd. X’2 4 ni S* + rd. S4 + nl S* i. «lin care:

7u

T

15

15

15

a)

cit vii laxa         iiaie.i dc exploatate a

rcsiuxckir minerale

XO

II

0

0

0

bl

cli cu icilexciqa pcntiu cnriccMonaica hiirnirikir (Hihlicc >1 reMuxde minerale

Si

0

<1

II

c>

cli. cu taxa de licență

S2

H

5

0

5

ur;

d)

cli cil taxa «Ic auînri/aic

SI

II

LI

II

0

»•

VI

vii. cu taxa ik‘ mediu

S4

II

5

II

5

n

dichijieii cu alte laxe ți imim/ite

ss

»

5

.1

5

c nl

lielhiieli cti [ier Minai ui ini S7 +• rd. KM) * 104 ♦ id 1 l.b. din care.

Sf»

22411

511X9

2251

50X9

3I9|

|vl'.

(’

i)

1 ’lkdlincli de natură salartalâ ud. S,X + ni 9>|

S7

15116

4206

I67II

42116

24211

•* 1

l*

1

Cheltuieli <u salariile (nl S9 ♦ nl ‘X) + rd ‘>11. din eai«-

SS

1506

4206

I67H

4206

2420

J?4'

a > s.dai 11 dc ha/A

S9

1505

4200

1670

421X1

2420

4

In Lfioritn. punic $i alic Ixmdlcațij alervnic saiaimhti dc ha/â 1 eoniiirmC< ’Ml

90

1

6

II

6

n

ci alic bomlicapi Icunlurin (VM)

‘>1

II

0

II

ii

0

o*.

C

BmiiiMin ird. 9.1 «- nl. ’Hi ♦ rd *»7 + rd '»X +• rd W i. dui care

92

M

0

li

11

0

IKI

al clk-ltuicli sncialc prcxă/mc l.i art 25 din 1 cpca rn. 227/21115 privind (’ndiil fiscal" 1. di iikxlirivâiile șr completările ulterioare, din care

91

0

0

0

11

tel

IC.

- Iicltcte xk citțâ. ci. 1 ejlii ni l'l V2iMW». cu nuuliJicârik uîlciioan-;

94

n

0

0

0

II

os

- ticbctc cadou | chiui cltelltiich siH'iak jxmixit 1 cgiî iii. 19.1/2006.

u modificările ulicrmarei

‘JS

ii

0

a

11

ir;l’.ive -i

\X1 XA Ail

1

2

I

s

ti

bC

fHÎ

7

hi ndicic <lc masă:

96

II

ti

0

H

kt

IE.

c» lichele de \ aciuită:

97

II

0

II

ir:

<11 eh. prh nn.1 pantciparea salar iuților la piofiitil obiitmi în amil precedent

9X

n

1

II

o*.:

c) atic diehuiefi conformi’< "SI.

99

(1

li

II

II

IH

('

1

Alte cheltuieli cu personalul ird, 1(11 + iJ 102 ♦ rd l(H|. din care:

HXI

o

II

II

0

ir;

ai cli. cu plățile c«itiț>cn\atniii aferente di>]H>nihiUfări1ur de |K‘i>uiul

toi

0

li

II

li

ti

ou

hi eh cu drepturile salariate cusenne in ha/a unor Imtărâri judecâliirețli

HI?.

k

ii

ll

ll

ie:

ci clk’ftuieli de naturii salariata aferente rc-’Tiik tui:irti. |vivali/adi. tnlministraioi s|x-cial. alte cutnisii ți coiintclc

HH

0

li

o

li

n

tr:

C

4

< Ik'lliiH'li aferente contractului «Ic inundai ți .i ailor oi gatk* de conducere ți control, comisii ți comitete tril. |t>s » rd. IOX + rd. 11! * rd. 1 l.»i. din cart»

HM

hXS

76K

552

■?«<

7 mi

mr;

al pentru diicclori/diicciotal

105

1X9

240

24(1

O'î

■cmnpuiictita lîxâ

106

1X9

240

2411

ir;

-ciuiifionciila \ ariabdă

107

£»

u

ir;

bi (Kiitru consiliul de administiuțic/cotisiliul «le su| va textiere, din care

HlX

4»S

44X

44H

0'.;

-corti|loncnla fnâ

109

4 ÎX

44X

44K

ir;

■ coinixHK-tiia s anabilă

110

0

II

O

a

ir;

CI penii it Ai îA ți ceu/oii

1 tl

So

XO

XII

IE.

ih [kînru alic comisii >i comitete constituite jXiLlIMt legii

112

0

H

tl

C

S

Clk'liutch cu asigurările ți |Miilrc|ia socială, fondurile sjieciale ți ahe obligații legale ird. I 1 1 ► rd. 1IS ♦ rd. 1 16 + rd 1 17 + rd 1 IX ♦ td 1 |Mi. din care

11’

49

tl?

49

ll?

71

ai eh. piiiîiwl eonuibuțr.t la asigurau MKialc

114

212

41N

245

4ÎM

3IMI

In eh |vts ind cuninbuția la asigurări pt si»ma|

115

1114

1(1

H

E0

c

ci cli. pretind contribuția la asiginări socrale de sănâtalc

1 16

1

5

0

5

rr;

ihcb pttMiid contribuțiile l.i fondurile s|K*eiale aterenie fondului de salarii

117

IM

5

0

5

ir;

ei cl> piisinii cumribtițiia uniiățh la scliemclc de ivtisii

llX

II

ii

0

ll

ir.;

ll cheltuieli prituid alte contribuții ți tonduri sjvcialc

llv

n

il

ri

u

ir;

1 >. Alte cheltuieli <le esploalare ird 121+ ril

124 ♦ id. 125 ♦ rd. 126 * rd 127 + id. 12*1. îlîh^c

I2n

ti

0

11 s

H

ir*


AM A 1 ,A ’

1 2

l

.S

li

Ik

<xl

ai

cheltuieli cu majuiăn șt |K'tialilâțt (rd 122 -t ni 12 *1. dm care

121

4

1IX

J

' câirc bunelul peneral consolidai

122

li

t

41

■ către

Iți creditori

123

fl

1

1 IX

T

hj

cltchuiL

li prhind aclhcle imobilizare

124

11

M

II

II

ei

dx'ltiiK'li jlercirlc iiarixtciurdor |vntru plata ]k*i Muralului

l?s

II

11

II

II

tic

<h

alic cltchuiclt

120

P

0

ii

11

1

C)

eh cit amortizarea imobili/ăriloj corporale >i tK*c<>qxii.ilc

127

nw

41IX

127

4HX

n

aiuxlăii >« deprecieri penrtu pierdere de Kaloarr șt |roM/ioane ini 12'Aid I.H ». din

l2x

ii

w

li

IJI

cheliutcli piitind ajuxlâiilc jt prin iz ioanele

129

ii

u

II

ll

II li

ptimznume prnuxi participarea la ixolit a MilaruHtloi

1 io'

u

0

II

n

os

rl 2)

pnntziuane in Icparttra cu eonii jetul de mandat

119a

41

D

II

0

12)

cciuturi Uni proitzioane >i ajustau |H'ntrii depreciere sau pierderi de

1 U

Q

II

H

OS

12 1)

dui anularea prov i/toaiK'loi (rd 153 ♦ rd 134 +■ id 1 K|. din caic

i Î2

II

U

fl

II

- din participarea salartaților la pi ulii

1 U

H

II

0

9

din deprecierea iinobibzărtlni coipiralc ți a acutelor circulairir

1 34

II

n

II

11

xcitmiridin alte proii/ioatir

l.«

il

n

0

ii

< k luncii hn.Uiti.nc ir<l 1 '7 * ni 1411 + nl

1 Hi. din care

f In

l'l

4

I

4

4

-i

Ikliuicli put nul dobănzik* din rare

l

1

li

1

al 1

alctcoie cicditclui |K‘Ulru unexitpi

1 IX

11

II

alcteiitc va-dilelnr permit afinitatea

emerita

1 bi

n

11

II

bl

citelluicli dtti diferente de curs * alinat, din

140

0

1

h

1

bh

ah-rvirte cicditelor (viurit imestițn

1 11

n

II

u

0

b2l

ateienlc creditelor țicnim actixilatea curentă

142

II

H

II

C)

alic clk’ltutel» linundarc

141

li

1

II

k

i

( Ik’liinch extraordinari'

144

o

II

ll

RI-71 U.T.VI 1 '1. URI rr tpnifitipk'ideivl ini 1 rd 29i

145

-2112

2976

-2M1.

2976

J.llHHi

1)'.'

xeiiiluri tK-iiiițtozahife

146

0

II

li

ll

II

cheltuirii ncdcductibrlc 1'im al

147

1)

II

ti

11

H

WJIU/I! 1'1 PRtlMl

I4S

476

0

47<i

ilAXI XA A 2


li 1

2

4

s

(I

fie

6d

-

V

l>AII-

Mi I VXDAMKX'T.ARIi

llu

II

II

19

11

0

1

("tietluich de natură safatială ml. 571

151)

11

4206.011

1670

4206.00

2421)

(p;

2

Clkdiuich cu salariile tr<j. SXi

|5|

1)

4206.00

1670

4206.00

2420

1

Xr. de ivr-Mirui! proțsnu/at fa finele anului

152

-12

4H

.w

4K

4X

1

Xi. mediu de salariați

IM

M

.W.OO

3’J

4X.4HI

4X

al

Câștigul mediu lunar pe sal.mal determinat jk- ha/a ulieliuiuldur cu salariile ilrd JMkrd. I5*)/I2’HMX>

IM

4

4.00

4.00

4.00

4.00

ti*.

bl

l'â>tipd iik-dm lunar |\* salatiai (lei/jiersuariâ) determinai jv baza clkcliuiulihii de natură salariată |frd 1 Sil -rd *H’ ■ id'JX/rd. I51J/I2-HMIO

1 s-l

4

i'

4.110

1 2

4.00

6

al

l’rudnulivHalca muncii in imitați inimice |X‘ bitul |u-rsotial mediu tulii Ici/țviMniuâ) irrd 2-id 1 1 M rd. I53T*

15<i

ti

>'U2

o.t

5942

1M00

ti'

b)

1'nniiHliv naica muncii in unități fi/icu jv loial ]K‘rsimal mediu (uaiililatc prmfasu timti7|X‘isnană) W = QPI7rd 155

157

II

«1

0

41

II

ir:

el

i

1 demente de calcul a prudikiiviiatii muncii iu unități li/ieu. din care

l\s

(1

41

M

11

II

t)' i

- cantitatea de prnduse finite iQI’l*)

150

IJ

o

0

u

II

- piui mediu (pi

Ini)

II

41

II

0

II

- UlI'KIJU — QPI' X |»

IM

0

ii

n

0

II

- pundete in wiuiun totale de exploatare = rd I6|/nl. 2

162

0

ii

0

0

II

ur:

7

Plăți icsiantu

16 î

0

n

SI

1)

0

x

t’ieanțu

restante, din care

Ihl

II

ii

11

II

II

- <k‘ la oik'ratmi cu capital iiiicjinil/nujmitai de stai

165

(J

n

0

41

II

de la ti|K*rat<«n cu capital jwivai

466

0

ii

0

II

0

- de la hui’cluf de stat

16?

II

n

0

II

de 1a bneelnl loi al

165

II

ii

o

II

tl

- de la alte cntitaii

lb’>

IJ

ri

1!

0

II

ir;

'1

< 'reduc pentru finanțarea aclniiățu curente tsoldul lăiiuis <lc rambursați

170

0

i>

0

II

0


*k in liiuda ptcva/um la ari. 25 uhu 4 hi. h din l.c^ca iu 227/2015 pntmd Codul fiscal, cu modificările **lennstdciaiid <lo.tr suh\unirile alurunlu cifrei du afaceri. el mdinufui 20/2016


DIRECTOR GENERAL. TUDOSE BOGDAN MIRAI


COMPARTIMENT ECONOMIC BESCIIJ NICUI INA

ANEXA3

compania municipala turistica bucureș ti

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str.Aristide Demelriade nr.2. .birou 15 el.2, sector 1 București

Cod unic de înregistrare RO 37X30640

NR.REG.COM. J40/IO2XO/2017

Gradul de realizare a veniturilor loiale

ANII 2017-2018

ANEXA Nr. 3     HCM/i             1 rJoiS?

Nr. cri.                   Indicatori

" ! 1

I. ; Venituri totale <rd. I + rd. 2 + rd. 3) * ). _ [din care:

 • 1   I Venituri din exploatare * 1

 • 2   'Venituri financiare

 • 3    Venituri extraordinare


PREVEDERI N 2 2017

4 - 1/2

PREVEDERI N-l

201X

Aprobat

Realizat

A probtri

Realizat

i

3

4

5

6

0

0

0

4 339

<335

0

0

0

0

4.3

0

(1

0

0

0.1

0

0

0.00

0

0


J;t Venitur ile totale și veniturile din exploatare vor Ti diminuate cu sumele primite dc Ia bugetul de stal


DIRECTOR GENERAL


TUDOSE BOGDAN MIHAI
COMPAR TIMENT ECONOMICPage IANI-XA4


COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUfc Sediul/Adtcsa; HUCURESTi Str.Aristide I 17X10640Cod iulie de întuvi

NR.REG.C()MlJ4()/4tt»2W£()\'


rogratnitl dc investiții, dulăii și sursele de l'inaiițiire imul          2019
---1—£—l—\ \ \ \ \---------------

\ O \   \ \\ \J

\        \   XlNtok ATORi

\ £ \ \ \\

Data finalizării investiției

an precedent 20IS

Valoare

Aprobat

Reaiiz.il/

Preliminat

;i curent 2019

Rectificai 2019

11112020

1.00

\ r J \ W°

Ț.(HI

l.(l(

5.0(1

7,(X)

X.(X)

I

SURSE’Ht-FTSMNȚÂRE A InVesTIȚIILC )R. din care:

X.562.00

X.562,00

X. 114,00

X.l 14,00

5.526.IHJ

LIX»

Surse proprii, din care:        \

11,00

0,0

0,00

0.00

0.

n) - amortizare

0,0

0,00

0,00

0,00

Oi

bl - profil

0,0

0.00

0,00

0,00

X)

Alocații de la buget

O.tli

i

0,00

0,00

4’

im

:loo

Credite bancare, din care:

11.00

0,00

0,00

0,00

0,w

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

o.on

bl - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,1X1

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

majorare capital social

0,00

0,00

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

00

K.562,00

X.l 14.00

X.l 14,00

5.526.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

44X.OO

44X.00

4.X07.00

2.5XX.00

5.526,00

1.00

Investiții în curs, din care:                 ■

0.00

0,00

0,00

0,00

4.507,00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0,00

0.00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

ci pentru bunurile de itiilura domeniului pd unității administrativ teritoriale:

val al statului sau al

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

- (denumire obiectivi

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

- (denumire obie<jrrr~--~^,         /

r

0,00

0,00

0,00

0.00
r\NI:XA4


dl pentru btinutile luate iti conccsttme, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai uni 1 .ui m i la

11.1)0

0,00

0,00

0,00

0.00

11.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.01)

0.00

0,00

0,00

2,00

Investiții noi. din care:

0.00

0,00

4.007,00

2.588,00

0.00

nlru bunurile proprietatea privata a operatorului econom:’

0.00

0,01

4.807,00

2.588,00

0,00

hardvvat

0.00

0,00

122,00

122.00

0,00

website

0.00

0,00

2.258,00

2.258,00

0,00

Licențe /abonament soli de agenție de turism si vvcb-site

0,00

0,01

40.00

40,00

0,00

mobilier

0.00

0,01

10,00

10.00

0,00

puncte mobile de informare turistică

0.00

11,00

519,00

0,00

519,00

Centru de informare turistică

0.00

0,00

100,00

100,00

0,00

Alte investiții imobilizări

28,00

28.00

558,00

58,00

500,00

0 01

0,00

1.200.00

0.00

0,00

bt pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau inității administrativ teritoriale:

ii

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

11,01

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau 1 unității administrativ teritoriale:                                  \

\

0.00

0,00

0,00

0.00

- 1 denumire obiectiv)                                         \

X

0,00

0,00

0,1)0

- (denumireobiectiv)                                       \

\

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de'' gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

a

t’w

uni

*s! ni!

0.00

0.00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

w

Sk J ' t|LÂ?

0,00

0.00

0,00

0.00

lenumire obiectiv)                                  \

V

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.00

Investiții efectuate la imobilizările corporale Ais

i        \ o V

-r

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

•a iwaița:       \t ii& \p

■ F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e obiectiv) /                     \   Q. \

---T

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

cti/Fț        / li      #      \ 'r'i \

r

0.00

0,00

0,00

0,00

0.0(1

b) pentru bunuriluMjărfdh/fa dot^tliului pdblic al iaiuli^,, 1 adminisir^tiCțpfi^rt^j?/lL \        \

1

0,00

11,00

0.00

0.00

0,00

\

- (denumire obiect*)?! i              1 ■>     \         \

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

/■

f

ANI A4


- (denumire <:hiec

0,00

ojm7

0,00

0.00

0,00

c) pentru huiturile de natura domeniului privat al slutului știu a' unității administrativ teritoriale:

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

e obiect

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

- (denumire obiectiv)

0,00

11,00

0,00

0,00

0.00

dt pentru bunurile Iunie în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune. exclusiv cele din domeniu) public sau privai al stalului sau al unității administrativ teritoriale-

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.00

corporale)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte instalații .utilaje si mobilier

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Instalații tehnice si mașini

0,00

397.00

0.00

0,00

0,00

5.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0,00

0,00

a) interne

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

bt- est

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Pane 3


COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str. Arisiide Deineltiade nr.2. .birou IS el 2. sector 1 București Cod unic de înregistrare RO 37X30640

NR.REG.COM. .140/>02X0/2017


Anexa nr.5


Nr.crt.


Măsuri


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei


o                     1

Pct. i Măsuri de

 • 1 Măsura 1

 • 2 Măsură 2

 • 3 Măsură 3

 • 4 Măsură 4

TOTAL Pct. I

Pct. ii Cauze care

 • 1 Cauza 1

 • 2 Cauza 2

 • 3 Cauza 3

 • 4 Cauza 4:


Termen de realizare

2

an precedent 2018 Preliminat /

an curent 2019

Influențe (+/-)

Rezultat    Plăți

brut    restante

5           6

Rezultat brut (+/-)

3

Plăți restante 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

an 2020

Influențe (+/-) Rezultat brut

7


Plăți restante B


an 2021

Influențe (+/-) Rezultat brut

9


Plăți restante

ioCOMPARTIMENT ECONOMIC

NICULINA BESCIU

/