Hotărârea nr. 658/2019

HOTARAREnr. 658 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specahtate al Direcției Guvernantă Corporativă si al Direcției Generale Economice nr. 1411/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 243/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 751/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economic la care statul sau unitățile administratv - teritoriale sunt acționar unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 408/31 07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 356/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S A.,

Hotărârii Consiliului General al Mun cipiului București nr. 583/24 10 2019 privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit. d) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venturi și cheltu eli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București SA conform anexelor nr 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiulu București din data de 14.11 2019


. . ANEXAI

tOMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI

SediuEAdrcsa: BUCURES11 B-dul Lacul Tei NT. 1-3 sector 2 București

Cod unic de înregistrare 37991409

BUGETUL DE VENI I URI Șl CHELTUIELI pe anul 2019*  4S° //

.....

Nr. \rd. A

Realizat/ "Preliminat an precedent (N-l) 2018

Aprobat

356'26.06.2 019 2019

Rectificat

2019

%

0

l

......   - X     '

,/j

4

5

6

7 = 5/6

1.

VENI I URI TOTALE (rd. 1 = rd. ><d. 5         /

1

0.00

19298.00

644.00

2996.58%

1

Venituri totale din exploatare. i^fTcarc/

2

0.00

19298.00

644.00

2996.58%

a)

subvenții, cf. prevederilorX^^^vigoajj?/^ aferente cifrei de afaceri \     /

3

0.00

0 00

0.00

0.00%

bl

subvenții, cf. prex edcrilor lega\zftv ignare. aferente cheltuielilor de exploatare

4

0.00

0 00

0.00

0.00%

2

Venituri financiare

5

0.00

0.00

0.00

0.00?;,

?

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00%

II

CI IELTU1ELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 rd. 20 •»■ rd. 211

7

1 760.00

10985.00

7734.00

142.04%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1760.00

10985.00

7734.00

142.04%

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

148.00

444.00

1060.00

41.89%

cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate

HI

0.00

6.00

0.00

0.00%

cheltuieli cu personalul, din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00%

C0

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 > rd. 14)

12

1096.00

5220.00

5164.00

101.08%

CI

ch. cu salariile

13

1096.00

5220.00

5164.00

101.08%

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

0.00

0.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00%

CI

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

515.00

1810.00

1500.00

120.67?!»

C5

cheltuieli cu asigurările și proiecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

704.00

2232.00

0.00

0.00%

uite cheltuieli de exploatare

19

0.00

191.00

0.00

0.00%

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

0.00

0.00

0.00%

/)

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00%

111

REZULTA IUL BRUT (profit/pierd ere)

22

-1760.00

8313.00

-5317.00

-156.35%

IV

IMPOZIT PI PROIU

23

0.00

1350.00

0.00

0.00%

V

PROI1 IUL CON 1 ABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 1MPOZITUI Ui PE PROI 11. din care:

24

-1760.00

7094.00

-5317.00

-133.42%

1

Rezerve legale

25

0.00

354.00

0.00

0.00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00%

>

Acoperirea pierderilor contabile din anii preccdcnți

27

0.00

0.00

0.00

0.00%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele colinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

0.00

0.00

o.oo?;»

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00%

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia rd.

25. 26. 27. 28. 29

30

0.00

6740.00

-5317.00

-126.76%!/* , compania ; it Municipala •\ ^nagementi V^ANSPORTUu0

4

'l

3

4

3

6

7 \6\«

7

Participarea salari ați lor la profil in litml.t a 10%diti profilul net. dur nu mai mult de nivelul unui salariu tic bază mediu lunar realizai Iu nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

0.00

o.oo

0.00

O.OI)%Ă

/j/

X

Minimum 50% vărsăminle la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

3370.00

0.00

0.00%

- dividende cuvenite bugetului de stat

-v -v

0.00

0.00

0.00

0.00%

- dv idende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00%

- d vidende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.0(1

0.00? O

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prcv ăzute la rd, 3 i - rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00?»

VI

VI NITURI DIN IOXDI Rl 1 UROPI XI.

36

0.00

0.(10

0.00

0.00%

VII

CUI ITUI1 1 1 1 l IGIBIL1 DIX J OX’DL Rl lil ROP1 NI .

37

0.00

0.00

0.00

0.00%

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0.00%

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00%

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00%

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

0.01)

0.00%

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00%

VIII

SI RSI DI IIXAX'IARI A IXVI S I 11 IILOR, din care:

43

0.00

14900.00

0,00

0.00%

1

Alocații de la buget - subvenții pentru investiții

44

0.00

0.00

0.00%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

0.00

0.00

o.iio%

IX

CUI 1 IUI LI PI XIRl IXX I ST1 | II

46

0.00

14900.00

7944 97

0.00%

X

DA U Di 1 ț XDAMI XTARI

47

0.00

o.oo

0.00

0.00°»

I

Xr. de personal prognoza! ia linele anului

48

77.00

87.00

84.00

103.57%

2

Xr. mediu de salariați total

49

28.00

35.25

37.60

93.60?»

3

Câștigul mediu lunar pe salariat l lei persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salttrială *)

50

0.00

0.00

0.00

0.00%

■1

( astigul mediu lunar pe salariat determinai pe baza cheltuielilor cu salariile (Ici persoană) (rd. 13 rd.

49) 12*1000

51

39.14

12340.43

1 142.68

1079.95%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (rd. 2 rd. 49)

52

0.00

547.46

17.10

3201.46“»

6

Productiv itatea muncii în unități fizice pe total personal

53

0.00

0.00

0.00

0.00°»

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 A 1000

54

0.00

569.23

120(19.32

4.74"..

X

55

0.00

0.00

0.00

0.00°»

9

i^țrfănțe res¥<lftfi2\

56

0.00

0.00

0.00

O.OO’»\NIXA2 VX/ r/c (7/70


COMPANIA MIINICII'Al A M.ANAGI Ml NTUL TR XNSPORTUI l ! Sediul Adiev.1 Bl CljRFS I I B*dul l acul lei N’r B3 secuii 2 Buvurcsii Cod urne de înregistrare 5“9O|4(i<>
Ikiulierw ind raliu lot economico-lrKincturt preiizu|t in biieelnl de venituri >i cheltuieli >i repartizore.i pe Irunestre n uccvIimjINPIl’AlORI

Nr rd

Realiza

o

Rcahz at 2( 18

dtn care

f»d 6r

•100

Prcpuner aprobate ar curtsflt 20'$

Turn III reali/.ii

ÎOl.ll

An

6 6d

ReiJllk.ii

0

1

2

3

5

6

bc

6d

r r

7

1

\l NIHJRI roi Al 1- ud 2 ui 22 - ui

28 >

1

0

19208

243

1'1298

*; i

2997%

1

Venituri totale din exploatare tTd 3 - rd 8 - rd l) ’ td 12 • id 13 * rd 14). dmean*

-

0

19298

198

19298

» 41

2997%

a)

din producția xfmdiitîi <rd 4 - id 5 ■ rd 6 • rd 7) din care

•’

0

0

102

0

' 11

0%

an

din vân/.itca pioduselot

4

0

0

0

0

0%

a2i

din sen icit prestate

5

0

19298

192

19298

m:

2997°»

a?)

din redevciițe și chirii

6

0

0

0

0

o%

a4,

alte venitun

0

0

0

o Z<

bi

din xân/iirea mâr funlor

8

0

0

0

oZC?

ei

din subvenții și transferuri de exploatare (rd 10 • ttl 111. din cate

‘l

0

0

0

fes

r OWECJj

ASISTEH

el

subvenții cl' prevcdetilot legale in vigoare aferente cifrei de afaceri

10

0

0

1)

4URI0IC

J,    *

o //    *

e2

subvenții cf picvedcnîot legale în vigoate aferente vlieluiiclilor de exploatai c

H

0

0

0

0 \

°MAN»

dl

din piodtKția de imnbih/.ln

12

0

0

0

0

0%

c)

scriituri afercnic voitului producției in curs de execuție

13

0

0

0

0

0%

12

alic \ciultiu din expîoalaje (rd 15 * rd Io id 19 ■ rd 20 rd 21, . dm care

14

0

(i

6

0

fii

din ameii/i și Ijcu.ihtâp

15

0

ti

0

0

Cl

din vân/area activelor și ahc operații de capital (id 18 ■ kI |9). dm care

Id

0

1)

0

0%

- active corpoiak

17

0

0

0

- active uecorporale

IS

0

0

0

0

131

din subvenții țicntru investiții

l*>

0

0

2

0

(

\l>%

il)

dni valurrlîcmea certilicărelor ("< >2

20

()

0

0

0

Y°o

1'5)

alic x emiun

21

0

0

1

0

0%

2

Venituri ItnaiK’iaie od 2* • rd 24 * td 25 rd 26 ■ rd 27). din care

0

45

0

a.

din imolnlt/âri lînanciaic

23

0

0

0

0

0%

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0%

CI

din difeiențe de cur»

25

0

0

0

0

0%

di

din dobânzi

26

0

0

45

0

0%

Ct

alic venituri lînanciaie

27

0

0

0

0

0%

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

1

0%

II

chi-.i rnfi.i ioiAi.1- ud 5<i • ui i.'h • rd 141)

29

2023

|(W8<

6282

10985

7?' J

142%

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd 31 - id 7£> • rd 86 ’ rd 120). din care

30

2‘>23

10985

6282

1008'

14 2%

A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32 1 rd 10 • id li»), Jtn care

31

100

1691

889

I6MJ

)('<

160%

A

1

Cheltuieli privind stocuiile Ird 33 * rd 31 - rd 37 - rd 38 • rd 3’1). din care

■țs

574

133

574

i8«'

309’

il)

cheltuieli cu tuaieiiile prime

33

0

0

0

0

(

0%

bl

ehchmeli eu materialele consumabile, dm care

34

<1

150

41

150

A

167%

bl,

cheltuieli cu piesele de schimb, materiale

3*

0

"0

0

70

i -

0°.

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

6

80

41

80

>0

100"»

c)

cheltuieli privind materialele de nai ura obiectelor de inventai

37

s

394

85

39 î

j(

438%

di

cheli usc li privind eneiuia $i apa

38

15

30

4

30

500* 0
ANI-.XA2

•l

1

1

5

6

6c

6d

cr

V)

cheltuieli privind mărfurile

30

0

0

0

0

o%

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de Ierți Ird 4| * rd -12 ~ id 451. din care:

40

36

336

51 1

336

'-S?

57%

a}

cheltuieli cu întreținere:» ș> reparațiile

41

0

65

O

65

11}

163 %

b>

cheltuieli privind chiriile frd 43 4 rd 44)

12

226

•176

226

45%

bl)

- către operatori cu împilai integral iriajoritm de stat

43

36

176

0

176

1)

0%

b2)

- căite operai ciri tu capital privai

44

0

50

476

1)

• on

0%

e)

prunc de asigtuare

■l.‘

12

45

35

45

4C

J00%

A

Cheltuieli cu alte servicii cxecHlatc de ierți Ud 47 - rd 48 • jd $0 - :d 57 • id 62 -rd 6? ’-id 67 • rd 68 • rd 69 • rd 78). din care....

4 b

41

7SI

245

7SI

?V)

270%

.0

cheltuieli cit colaborai mir

17

25

140

166

1 10

1 Su

7S»

bl

cFiuliuieîi privind comisioanele și onorariul, din care

■ÎS

1

20

0

20

0%

bl)

cheltuieli privitul consullanța nu idică

49

1

20

0

20

•»

0%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă >( publicitate (rd 51 - rd. 531. din care

50

0

105

25

105

350%

el)

cheltuieli de protocol, din caic

51

0

5

0

5

0%

- lichele cadou potrivit Legii nr 19? 26(16. cu modificările ulterioare

52

0

10

II

10

0%

c2)

cheltuieli de teclamâ și publicitate, din care;

53

0

IOD

25

100

30

- lichele cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate. poftivit Legii nr 19? 2006. eu modificările ui tei marc

51

0

0

0

0

Isj

115 *

r       '6

‘S'IOvta !f >">•*» s,

- lichele cadou pri campanii de marketing. studiul preiei, pitimmure.i pe piețe cxisicnie sau noi. poiUMl 1 egii m 19? 2006, cu

55

0

0

0

0

St

^1.      X

.X'

- ch de promovate .1 pioduxeku

5b

0

0

0

(1

o

0% f~>

li

Ch cu spcMiswi/area. pui tiv ii < > 1 ’ < i nr 2'2015 iul 58- id 59- rd hî h din care

57

0

0

0

0

0% J

Jll

ch de •>pousun/are in domeniul medical ți sânul ale

58

(1

()

li

(1

n%

<lb

ch de sponsori/are 111 domeniile educație, mvaiamanl, social ți sport, din caic

50

0

0

O

0

\cot

dh

- pentru cluburile

60

0

1)

l)

0

trl

(II)

ch de sponsorizam pentru alte minim >1 aitniiatt

bl

0

(J

(1

(

* I

o1 ____-

CI

cheltuieli cu hari'-pofUil de bunuri ți țwrsnjne

62

<J

88

6

88

î '•

chel luietr dc deplasaie, dcl.i5.ue liarist’er.dui care

63

0

70

0

70

- cheliuidi iu diurna (rd 65 ■ rd 60). din care

64

(}

70

0

70

0%

-itihntii

65

0

25

0

25

■ etierihi

66

0

45

0

45

p

cheltuieli poștale >1 laxe de telecomunicații

67

1

5

4

5

bl

cheltuieli cu seiviciile bancare și asimilate

68

4

12

0

12

fi

0».

i)

alte cin. tliti cart

Imieli cu serviciile executate de terți.

69

0

331

•14

331

6(1

il 1

cheltuieli de asimilare și pa/â

70

0

60

34

60

Sil

|2>

cheltuieli prtv ind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

26

121

0

121

’j

0%

1?)

cheltuieli cu pregătirea piofesională

Ț->

3

35

10

5 5

i-

?50%

ii}

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șt neconxirale. din care

7?

0

0

0

0

0%

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

60

0

6(1

i5i

cheltuieli cu prestațiile efectuale de filiale

75

0

0

0

0


COMpA


jl


Z'5\
B Chcllliicli vii nnpo/ilc, laxe și vârsfuniniu asimilate (rd K0 * id 81 * n! 82 - rd 83 * rd S I * rd 85). din care

ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale______________________

eh cu redevența pentru concesionarea bum in Io: publice și resursele minerale di. cri taxa de licență eh. cu taxa de autori/aic eh. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe și impozite


a)


bj


c_i dj e) n


C Cheltuieli eu personalul (rd K7 * ui. IOD -• :rd. KM ’ ui 1131.docare.


Cheltuieli de mu ură sal.irială (id 88 • rd 02)

('hclluicli cu salariile (rd 80 • rd 00 - rd ‘H), din cnie_______________________________

aj sațaiir de bază____________________

bl sjhînrn, prime $i alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)


c) alte bonificații tconlbnn CCM) BonnmnOd '">3 * id *)6 ’ ui f,7 • td ‘>S • rd . Wl din aue_______

a) clicîluieli sociale pievăzutc la ;ut 25 din Legea nr 227 2015 privind Codiți fiscal'}, cit modificările și completurile ultci roate. d>n taie.
- lichele tic crcșâ. cf l egu iu |9 » 2006, cu i itodi licăr ilc iillerioare,

• lichele' cadou pentru cheltuieli sociale poinx u l.eeii iu BV 2in)<>. cu modificările ulterioare.


  • b) lichele de masă,

  • c) lichele de vacanță._______________________

i!|ch privind participate:! salanațikir la pioliliil oblinut în amil precedent

el alte clichuicli conlonn CC.M____________

/Mic chel țuicii cu personalul (rd 101 * rd 102 • itl î(».'i. din caic

al ch cu plățile uînrijicnsâlorii aferente disponibilizărilor de personal_______________

bl eh cu iheptuiile salariate cuvenite in baza unor hotăiâri judecătorești cl cheltuieli de natură salariată aferente icsliuciinatu. privatizării, lubnimMralm s[H.*cial, alic comisii și comitete

Cheltuieli aferenie con traci uhu de mandat ți n ah m organe de conducere >i eoni rol. umiiisii și comitete (rd 105 * rd BIX ■ rd III ■ rd 112). din uuv a ) pentru directori directorat


lO pentru consiliul de tidiniii ist rație consiliul de suprax egherc, din care


c ) pentru A(jA $i cenzori

di pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legri

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială, ibridurile speciale șt alte obligații legale (rd

I 14 rd 115 • rd 116 - rd I17 • rd 118 • rd 1 KB. din czire


MUNICIPA


CONFORM CU ORIGINALUL1*

-

3

5

6

6C

hd

7

a) cli privind contribuția la nsmiuări sociale

114

403

12"-

961

127?

0%

b) di privind contribuția la asigurări

115

0

0

0

0

0

0”o

e)di privind coriinbuția la asigurări sociale de sănătate

116

162

510

380

5IO

9

0%

d) eh privind uniiribuțnle la landurile speciale aferente fundului de salam

117

105

115

8

1 13

tl

0%

eich privind contribuțita unității la schemele de petistt

118

0

0

0

0

0%

f) chcluneli privim! alte conuibuții ți funduri speciale

ll‘l

25

332

8

332

0

0%

D Alte cheltuieli de t’xplnatarc (rd 121 - id 121- rd 125 - iii I2n • id 127 - rd I2M. din care

uo

0

0

0

0

0

0%

a)

cheltuieli cu majorări ți penaluă|i trd 122 -rd 123 ), din care

121

0

n

0

0

ii

()%

- către bunelul ccnei al consolidat

122

0

ț

0

1

v

0%

- către alți creditori

12?

0

2

0

2

u

0%

bl

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

(l

0°o

c)

cheltuieli afeicnic itanslcrurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

«I

0%

41

alte cheltuieli

126

0

0

0

0

1

0% $

e)

ch cu amortizatei! imobilizărilor corporale ți ncCiMjxiralc

127

0

0

0

0

1 1

r,Oft /Ză

1*

n

ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare $i provizioane tid 129-td 131), din

I2S

0

0

0

0

1)

b'’o

V

fi 1

cheltuieli pro inii ajustările ți pini i/ioauclc

129

0

0

0

I)

tl

0% \

n n

•■prciv 1/M’ane pnv nul participarea la piolb ii salar iuților

130

(I

0

0

0

r>

0%

fl 21

- provizioane m legătură lu contractul de mandat

i ;•,).>

0

0

0

(1

6

0%

n>

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierden de

131

0

0

0

0

6

<5.

c n

din anularea pmvi/kjaneîoi ird 133

■ id 131 • rd 1351. dm caic

132

0

0

0

(1

h

(

- din p;itucip;irc:i vilanațiloi l.i molii

IV

tl

0

0

0

(

'CON

- din deprecierea nnohtlt/ănloi corroialc ți a activelor circulante

134

0

0

0

0

*

1

■ venituri din alie ptoviz.io.mc

135

0

0

0

11

i.

0°»

Chchiiieh financiare <td 137 • id |40 - td i î3|, din caic

136

<1

0

(1

(1

1%

al

cheltuieli priv nul dobâttz k n care

137

(1

l)

0

0%

al.

îifeieniecr d le ’i uru invesliții

138

0

0

(■

t)%

a2l

aferente creditele i mu activ Halca curentă

139

0

0

0

(

0%

bl

cheltuieli dm diferente de c valutar. dtn

110

0

0

0

0%

bll

aferente ticdiid *:     tiu investiții

LII

(1

(I

0

r

on,.

IC)

aferente credite r    rm aciiviiaten

curenta

112

(1

0

0

i

0no

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

0

0%

3

Cheltuieli extraordinare

1 îl

0

0

0

0

0%

RI.Zl LTAll 1 URI 7 pr pieidereKid l-rd 29)

145

0

1 756759217

-<1039

1 756

0%

venitun ncimpo/ab

146

0

0

0

0%

cheltuieli nedcduct k fiscal

147

0

0

0

0

0°o

IV

impozit pi profit

1 18

0

0

0

0%

V

DAIF Of IT NDAMI M i.

149

0

0

0

0%

1

Cheltuieli de natură salana d 87)

150

0

5220 00

2904

5 Ți

0%

•>

Cheltuieli cu salariile (rd 8

151

0

5220 00

2904

522

0%

3

Nr de personal pi ogtiozat    nete anului

152

0

87

75

8’

0%

î

Mi mediu de salariat I

153

0

37.66

33

3" 6

(?□

:n

Câștigul mediu lunar pe sa i detcmiin.it pe baza cheltuichior cu salar e Kid !<l)rd l<‘) 12*1000

151

0

1234043

1234

0%

bl

Câștigul mediu lunar pe sal ui;t

(lei persoană determinai pv baza cheltuielilor de natură salari |trd 150 -r<W rd >8 rd in| 2*  0

155

0

1155071691

/

7 vii i;

O

11-\ &/. S-A- r.-C -/■'CijRț.V'


t*

0

t

5

6

6c

bd

(’T

7

6

a)

Pi mltie tiv Halca muncii în unități valorice pe loial personal mediu unii lei persoana) fțtd 2-rd II) rd 1 $.*)••

I5<

0

10298

|9S

)9?98 00

B67

0° ■>

Productiv tlalea mur cii in unități ti/ice pe loial personal med u (canhi.ile produse tinde persoană Vt QPf ni 153

157

0

0

0

0

el

)

I knicnte de calcu a produclixitatit muncii in unități fizice d t care

158

0

0

0

0

0"„

- cantit.i1 ’ i de produse finite (QPI j

159

0

fl

0

0

0%

- pret mediu (pl

160

0

0

(

0

0%

■ valoare QPF x p

161

(1

0

0

0

0%

- pondere itt venituri totale de exploatare * id 161 rd 2

162

0

0

0

0

0%

7

Plăți restante

163

0

0

0

0

0°u

8

Creanțe restante, din care

161

0

0

0

0

0%

- de la operatori cu capital inleinal maior ilar de sta!

165

0

0

0

0

0%

- Je la operatori cu capital privat

166

0

0

0

0

0

0%

- de la huiieiul de stat

167

0

0

0

0

0° 0

- de la bocetul local

168

0

0

0

0

0°«

* de la alic entitati

|69

0

0

0

0

0%

•)

Credite pcnlru finanțarea activității curente 1 soldul rămas de i- rnbiirsil)

170

0

0

0

0

0%
*1 ia hnitta picvnznta la ari 25 alin 3 Iii h din l.cpca m 227 2015 privind Codul fiscal cri moditlcanle **)uoiisidct;ind doar subvențiile aferente ci hui de afaceri, uf ordinului 20 2016
COMPANIA Ml MICII’\l \ MANAGEMENTUL TRANSPORTULI l

Sediul Adresa: Bl CI Rl Sil B-dul Latul Tei Nr. 1-3 sector 2 București

Cod unic de înregistrare 37991409

Cinului du realizare a veniturilor totale
ANII 2017-2018

Nr. cri                  indicatori

0

  • i      \ enitiiri loiale (rd I    rd.

din care:

  • 1    Venituri din exploatare *

  • 2    Venituri financiare

  • 3    Venituri extraordinare

Prevederi an N-2

2017

\probat Realizat

rd. 3;* ).        0

0

0

0

- mii lei -

Prevederi an precedent

%

(N-l)

%

4   3 2

2018

7 = 6?

Aprobai

Realizat

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00

0

0

0.00


* I Veniturile totale și veniturile din exploatare vor li diminuate cu suinele primite du la bugetul de lat


DIRI ( IOR 1 CONOMIC


Page I

COMPANIA MUNICIPALA MAN AGEMENTUI. TRANSIt IRTU1.1I1

Sediul AJicsi BUCUREȘTI BMul Lacul "lei Nt 1-5 secior 2 București Cod unic de înreeistiine 3'0^1-llP1


Programul de titvestiții, i!


Dala fmali/ârn investiției

an precct

(•nl201S   >

Valoare

INDICAI ORI

Aprobat

lbclmimai .

aiiCyj#t*r?U19

Vin 2620

an 2021

o oii

1 M

2 00

5 00

-1 00

>-5 Jft***-**

X(X*

i

SI RSL DE LIN AN [ARI V INVESTIȚIILOR, din cate

d.oy.

0.00

II.IM)

l no

Sui sc proprii. din cmc

I6.4lfe.ltt

«ftîtWVff.oo

0,00

0.00

at - amortizare

IC?

0.(10

o.oo

0.00

b) - profil

(iW

^-0--<oir

0.00

0.00

0.00

2 00

Alocații de la birnel

o.Aa

0.00

o.oo

0.00

o.oo

3 00

Credite bancare, din care

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

ai - interne

0.00

0.00

0.00

0.01»

0.00

b j - externe

0.00

o.oo

0,00

0.00

0,00

■1 00

Alte surse. din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

APORT NATURA LA CAI’l 1 AL1ÎL SOCIAL

6"io

0.00

0.00

0.00

majorare capital social

14,900.00

14.900,(0)

0.00

ABURI S'IAI! RAR I.A CAPI 1 Al.UI. SOCIAI

16.400.00

14,9(10.00

0.00

(MM)

0.01)

ii

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care

I6.400JMI

14.900.00

7944.970

6.655.03

(Ulii

1 00

Investiții In curs, din care

0.00

14,900,00

7.6X2.00

0,00

lum

:t| Proiectul He car

X 1 2019

(MM)

4,5011.00

4.1X2.00

3is.no

0.00

bj Proiect camere video intrare Bucuiesii

2 2 2020

OJH»

6.000.00

0.00

6,0110.00

o.oo

el 1 Mscon gestionare o atic aiiin>peciale

S 2r» 2019

n.oo

3,500.01)

3.500,00

II.» III

0.0(1

dotau piiitru opcraiuHiali/arc

II 1 2019

0,00

‘MOt.llO

26Î.97

637.03

0.00

’ i denumi ie Uricciix i

0,110

0.00

-(denumire obiecriM

0,00

0.00

(1.18)

0.00

O.OO

ci pentru bunurile de nalriia domeniului privai al starului sau al imilâiii adiuimxlrahv teul.«riale

0.00

d.on

0 (X»

0.00

0.00

-1 denumire obiectiv i

0.00

0.00

(1.00

11.0(1

0.00

• (denumire obiectiv i

0.00

o.oo

0.00

0.(10

0.00

di pentru bunurile huite în coticc'-mnv. încliniaie sau in încape de petițiile. cxcIumv cele Jiu domeniul public mii privat al s’.iîuhii i-iii .i!          ;Mtrinis,t! Hil. țjuimi.rlii

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

chilie

IKOO

IM III

o oo

o.oo

IUM

clime

H.nri

0.IMI

(HM

o.oo

o.oo

2 00

Invesiipi noi, din care

0.00

0.00

0.00

(MMI

IM HI

a) peinrti bunutde proprietatea privata a cper atonii ui economic

0.00

■WUIH

262.97

637.03

0.00

■ autotitHsin 1 Mjo cm diesel l.nnan m Dokkei

0JI0

357.00

1 H.oo

246,00

0.00

echipamente 11 Calculatoare

0.00

811.33

811.33

0.00

0.(10

echipamente senei

0,00

178.51»

4.50

174.00

0.00

Licențe

0.0(1

111.93

12.Ml

100.13

0.00

mobiliei

0.00

141.61

42 44

99.17

0.00

Imprimante

o.oo

29.63

11.90

17.73

0.00

■ imobdizari necorporale - soft activitatea de exploatare

o.oo

0 00

0.00

0.00

0 00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale

0.00

0,011

0.00

11.00

0.00

*înlocuirea neamurilor la clădirea administrativa

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

-(denumire obiectiv i

0.00

0.00

0.00

O.IKI

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului pmnt al statului sa» al umtâlii administrauv teritoriale

(l.ffll

0.01»

0.00

0.00

0,00

-1 denumire obiectiv’i

0.00

<1.00

0,00

0.00

0.0(1

-1 denumite obiectiv i

0.00

0.00

0.00

0 110

0,00

di peniiu bunurile luate in conccMune. inchiriuie sau în locație de iHSimrie, exclusiv a ele din domeniul public '■au privat al slatubii sau al unilălti admiru>;iat;\ tcnionale

0.00

0.0(1

O.IMI

0.00

0.00

■ 1 denumire obiectiv !■

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv i                             A \  /\

(1.00

0.00

0.0(1

(1.00

0.00


COMPAW'\oo

Inicsirțn efcciuale ht imobilizai ik corpouik cxtMcnle tmodemizân). din care

ti. mi

<MW

0.011

Oii

- c.

O.fW*

a) pentru buntink propnetatea pnv ala a opcialmuhir ermiumu.

IMI0

II. MII

(MII)

IHH'l

V

\

<1.1)0

- (denumire obicei i\)

IMI0

0.0(1

0.00

0,00

O.fMl

- (denumire obiectiv I

0.00

0.00

0.00

0.00

h) pentru bunurile de nai ura domeniului public al stalului sau ai umtAtii administrativ leimuiak

11,110

«.rid

0 III)

o.llll

IMHI

‘ (denumire obiectiv 1

0,11(1

0.00

O.IIH

0.00

0.00

- (denumire obiectiv i

(1.0(1

0.00

0.00

0.6(1

0.00

ci pcnini bunurile de natura domeniului privai al statului sau al umtAtn administrativ teritoriale

<i,ihi

n.rwi

O.IM)

IMN»

<1.110

- (denumire obiectiv 1

(MMI

0.00

0.00

0,00

(I.OO

- (denumii e obicei iv 1

0.11(1

0.00

0.00

0,00

(MMI

dl pentru bunul ik luate în concesiune, inchiiiaie sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public >au piival al statului sau al umtatii administrativ teritoriale

U.IHI

0.(10

0.00

0.00

11.00

chirie Timișoara

II. (IU

0,(10

(1 00

0.00

(1.00

Chirie Metahinriei

(MM)

o.on

(1 00

0.00

0.00

1.00

Doiâri (alte aclii/ițu de imobilizâri corporale)

0.00

55.6(1

<1,00

0.00

0.110

5 00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții. din care

II.IM)

0.00

R.00

0,1X1

(MU)

a) - interne

0.00

0.00

11.00

li.oo

0.00

bi- externe

0.00

(MMI

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

11,0(1

0,00

0.00

(1.00

0.01)

’maiararea capitalului social diru22 11.2019 m valoare de 55082460 lei a (ost suspendata in timpul acestui an fapt ce a dus ta reconfigurarea cheltuielilor si a mveslitiiloi dh<i:ctorgeX/îai


W ^COMPANIA '-'MUNICIPALĂ V.

MAN4GEMENÎUL |

^transportului

XKA, S.A. //
Sediul Adresa fH'CURl'STI Et-dul l acul Tei NT 1-? sector 2 București Cod unic de mregisiriire 17^1409


ce HCC^fc

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Termen

an precedent 2018

Nr crt.

Masuri

de

Preliminat /

realizare

Rezultat

Plăți

brut (+/-)

restante

0

1

2

3

4

p<ji. i

Măsuri de

1 Măsura 1

X

X

2 Măsura 2

X

X

3 Măsură 3

X

X

4 Măsură 4

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care

1 Cauza 1

X

X

2 Cauza 2

X

X

3 Cauza 3

X

X

4 Cauza 4

TOTAL Pct. II

X

X

m

iL GENERAL Pct. 1 + l

l

0

mii lei

an curent 2019

an 2020

an 2021

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/■)

Rezultat    Plăți

Rezultat Plăți

Rezultat    Plăți

brut    restante

brut    restante

brut    restante

S           6

7            S

9            10