Hotărârea nr. 657/2019

HOTARAREnr. 657 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.


CONFORM CU ORIGINALUL \ffs


, ▼ y DiHtcyiA at v asistenta


țCilNie* Șl

—TURTtHCA


omah'J


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1418/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 242/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 750/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participate majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă .București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hptărâf1 1X1X

Bd Regma Elisabeîa nr


013. sector 5, Bucur

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 14.11.2019.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic.CMDDB SA

Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2. sector 1, București. Cod unic de înregistrare 37763591


Compania Municipală

Dezvoltare Durabilă,București

Intțare l ieșire.........1|.kW2.vz......

II


Dezvoltare Durabilă,Bitcw

Intțare / ieșire.........l|.kW2.vz

HCGHb k'jffhii.


■]Propunere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019


INDICATORI


2__________________

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) Venituri totale din exploatare, din care:


39068


23648
subvenții, cf, prevederilor legale in vigoare_____________________________

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoareA.Venituri financiare_______________________

Venituri extraordinare___________________

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)______________

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii____________

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.14)__________________

ch. cu salariile_____________________________

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu platr compensatorii aferente disponibilizărilor de personal________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete______________

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


1113


8306


7150


19475


15980


18150


148


J OfHEC’IA J aSJtent TEHMCA !alte cheltuieli de exploatare________________

Cheltuieli financiare________________________

Cheltuieli extraordinare_____________________

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale____________________________

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege_______

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita «ai 1$ din profitul net, dar nu mai mult de niv " salariu de bază mediu lunar realizat la ni        .,TȚ!

operatorului economic în exercițiul financwt^ ț de referință


pns ’ <11)0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

0

1

2

3

4

5

6

7=6/5

s

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0 (

\

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

a>

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

d>

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

VII 1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

1382

1156

84

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

750

578

77

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

249

171

67

2

Nr.mediu de saiariați total

49

65

95

9Q

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

X

X   /

x__

IIX

Oi«ecrift,

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12‘1000

51

-'-'^4524

1304

TEHMCAS’ ,  jUWDlO

5 x. ?>ro

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

CONFORM

149

;u ogiGif

X

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

X

X

X

7

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0

X

X

X

8

Plăți restante

55

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56

0

0

0

0

eșt,

ducj,CONDUCĂT

Petre EN


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic.CMDDB SA

Sedtul/Adresa Str. Arislide Demetriade, nr.2, sector 1, București. Cod unic de înregistrare 37763591
Propunere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019


INDICATORI


__________________________2_______________________

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:


din vânzarea mărfurilor

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:


subvenții, ci. prevederilor legale in vigoare transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare


din producția de imobilizări___________________

venituri aferente costului producției în curs de execuție____________________________________

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
 • 13)

 • 14) ff5[


din amenzi și penalități_________________

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:________

 • - active corporale_________________________

 • - active necorporale______________________

din subvenții pentru investiții___________

din valorificarea certificatelor CO2_____

alte venituri


Realizat 31.12.

2018


BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019


Propuneri rectificare an 2019


4

9.811


9.654


9.654


5

39068


39060


39054


0

39054


CONFORM CU ^tGINALUE

o


23648


23640


23634


51

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25-t-Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare____________________

din investiții financiare din diferențe de curs

din dobânzi alte venituri financiare Venituri extraordinare


_3

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)


9.779


38443


2329


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:


9.779


1.170


38440


18068


23295 • a)

 • b)


Cheltuieli privind stocurile                   /

(Rd.33-t-Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: ' cheltuieli cu materiile prime .cheltuieli cu materialele consumabile, din


bl) .cheltuieli cu piesele de schimb

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12. 2018

BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019

\

Propuneri rectificare ah-2019

/ 7

1

2

3

4

5

6

7=6/5

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

9

42

30

71

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

93

94

39

41

d)

.cheltuieli privind energia și apa

38

0

0

258

0

«)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

A2

.Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

5

52

52

100

a)

.cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

16

16

100

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

5

5

100

b1)

* către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

5

5

100

c)

prime de asigurare

45

5

31

31

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd

46

960

17.690

5.832

33

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

174

95

95

100

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

22

51

51

100

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

20

50

50

100

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

5

37

740

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3

35

1167

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

totJFQf

----

130

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

W Cu ORIGINA

LUL L

100

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, . -studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

—55""

// Ikta 0

V*

R -     ■ ta’ti'w-

O1RECT>A * C\\ asistenta 'ijaU TtHNlCĂSI M fflll JURIDIC W ț?^// l    ♦ Z* "v

0

0

* ch.de promovare a produselor

56

oA

2

100

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

3

3

100

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

8

• - 400

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66), din care:f

64

. AC.

8

-interna

66

< ~r H #

5

//C 5 A

io^y

-externa

66

3

1 -S:      q

> Cj>     0   ^r,-7

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații    \ o ț.

? 1

432

lartbo/E

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

7

*/moq^7

9 10.201#
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.

2018

BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019

Propuneri rectificare an 2019

%

1

2

3

4

6

7=6/5

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2

32

32

100

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

0

0

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

30

>o

100

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

i7)

.cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

2

2

100

alte cheltuieli

78

7 t

17057

^\30

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

63

•w

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

to/f "" o w//

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

(F

0

0

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

CONI^pRMCt

ORIGINALUL

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0 .

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

63

130

130

100

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

8.306

19475

15980

82

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

7.150

18300

14876

81

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.§0+Rd.91), din care:

88

7.150

18150

14876

82

a) salarii de bază

89

6.634

18150

14876

82

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

0

0

O

c) alte bonificații (conform CCM)

91

516

0

0

O

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0

150

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

J

0

0

b) tichete de masă;

96

150

0

0

c) tichete de vacanță;                z 'p

0

0

X 0

d) ch. privind participarea salariaților^aq^rofitul > obtinut în anul precedent               •*      i v .;

z

* 0

0

p----------

1 0      A

- \

''.o

e) alte cheltuieli conform CCM.            ,

0

------ȚS?—

0 IscINDICATORI
__________________________2_________________________

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101-i-Rd.102-i-Rd.103), din care-____

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilîzărilor de perșonai____

 • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

cVcFieltuieirde natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

CONFORM CU


originalul


_____-componenta fixă_____________________

__-componenta variabilă

 • b) pentru consiliul de admimstrație/corisiliul de supraveghere, din care:______________________

_____-componenta fixă_____________________ -componenta variabilă

 • c) pentru AGA și cenzori

 • d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

legii______________________________________________________________

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

□. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Pd 118+Rd.119-i-Rd.12CURd.121->.Rcf 122), din


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:__________________________________________

 • - către bugetul general consolidat
  a)


 • - către alți creditori cheltuieli privind activele imobilizate

cHeltuieli aferente'^ânsTenjrîTorpe’ntru plată personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale        _________ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 123-Rd.126), din care: cheltuieli privmd ajustările și provizioanele

-provizioane privind participarea la profit a salariaților______________________

f2.1)
- provizioane in legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: din anularea provizioanelor (Rd.128-t-Rd.129-i-Rd.130). din care:

 • - din participarea salariaților la profit

 • - din deprecierea imobilizărilor corpc

activelor cir uiante___________________

 • - venituri din alte provizioane__________

Cheltuieli financiare (Rd.132-t-Rd.135-t-Rd.138), din care:____

cheltuieli privind dobânzile, din care:aferente creditelor pentru activitatea curenta cheltuieli din Diferente de curs valutar, din care:

aferente creditelor pentru investiții

aferente creditelor pentru activitatea curentă

alte cheltuieli financiare_____________________________

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE______

Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):______

venituri din subvenții și transferuri__________________

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului statului

Cheltuieli de natură salarialâ (Rd.87), din care: ")

Cheltuieli cu salariile (Rd.8. )

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariați

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala (Pd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153)/12*1000

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) Productivitatea muncii in unități valorice pe'total personal mediu,, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse fimte/persoană) W=QPF/Rd.153

Elemente de caicul a productivitate muncii in unități fizice, din carePlăți restante

Creanțe restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/mijpxi de stat


1W      CU OPIGINALUL*


1487C

171


95


■ 4X16


INDICATORI

Nn rd.

Realizat 31.12.

2018

BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019

Propuneri ' rectificare an 2019

%

0

1

2

3

4

5

6

7=6 5

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

• de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

“) in (imita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificăr e si completările ulterioare

se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigul ui medu brut lunar

prevăzute in Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCÂTORULUNITĂȚII,

Petre E


i§CUV.RO3T^-’ o A® J 40/9290/2017
■i      -                            i

Pagina 6 din 6


Data 09 10 2019 Ora 14 11

A

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 - A                   .

r//^.

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4-3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

i

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

3 632

0

0,0(

16 908

9811

58,03

1

îxploatare*)

3.632

0

0,00

16.814

9.654

57,40

2.

Venituri financiare

0

0

0,00

90

157

174,44

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Programul de investiții, dotări și BurscJe de finanțareINDICATORI


___________________________________2_______________________ SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

Surse proprii, dm care_________________________________

 • a) ■ amortizare_______________________________________

 • b) - profit______________________________________________________

Alocații do la buget_______________________________________

Credite bancare, din care:_____________________________

a| ■ interne___________________________________________________

0) - externe__________________________________________

Ale surse, dm care:___

.- aport m natura la capitalul social______________________

(denumire sursă)

IICHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: Investiții in curs, din care:

 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

■ (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)


b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale._______________________________________

- (denumire obiectiv)________________________________________

(denumire obrectiv)


c) pentru bunurile de natura domeniului privai al stalului sau al un lății administrativ teritoriale'_______________________________________

(denumire obiectiv)________________________________________


■ (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luaie in concesiune, inchuiate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ tentorrate

 • • (denumire obiectiv)______________

 • • (denumire obiectiv)

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privară a operatorului ecot ornic Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):___________________________

computer birou aH-in-one.software sisiem de operare- mm 20 buc. - max.24 buc._________________________________________

.-computer de birou -desklop-rsottware operare • rnm.38 buc ■ max 44 buc_____

•computer portabil * software sistem de operare - min44 buc • max 48 buc._________________________________________

.- server pnmary oomam controller (PDC) * software pentru sistem operare- min 1 buc.-max,2 buc________________________

- server secundary domam controller (SDC) * software pentru sistem operare- min f buc.-max.2 buc .■multituncțional protesicnal A3 color -min 4 buc.- ma».6 buc .■plolter A0 color ■ mm 2 buc.- max.4 buc

Aplicații punctuale (licențe WAntfows) suport: min 100 buc.-max,116 buc

Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: mm 100 buc.-max.120 buc________________________________________

Pachete software de proiectare asistată de calculator

.- AutoCAD LT 2010 Coinmercral New Single-user ELD Annual SuOscripton ■ mm, 14 buc. - max. 16 buc.

.- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 20 buc ■ max. 22 buc-14 buc

AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD

Annual Subscnpliori • min. 18 buc • max. 20 buc.-12 buc.
.- Revii 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription ■ min. 6 buc. - max. 8 buc -4 buc.________________

• V-Ray 3.5 WorkstaiiOn for Revit ■ mm. 6 buc • max. 8 buc.-4

buc_________________________________________________

.-Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min 16 buc. • max 20 buc-8 O buc.


- l.ot VII • V-Ray3 lor SketchUp ■ min. 16 buc. - max. 20 buc TI — -buc..• CarelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition - 3 licențe.pachet - min. 6 buc • max 8 buc -2 pachete (6 licențe)

.- Adobe Creative Cloud for Teams AII Apps, Multiplu Plattorms. Ernglish ■ min. 1B buc. ■ mar, 22 buc.-4 buc,_____________________

.- MIDAS C»il - min. 2 buc. ■ max. 4 buc

.■ EIABS Nontinear ■ min. 2 buc, - max, 4 buc.
■ZWCAD Pro 2018 Commerctat New Smgfa-user - imn 2 buc ■ max. 4 buc.______________________________________________

Pachet Topo l.T (Topo I.T 1 t.a.Prol LTt 1.4-tTrans IT3 t) • miri 2 buc. - max, 4 buc.-1 buc.______________________________________

.- Autosign (Road Signal)- mm 2 buc. • max. 4 buc.-1 buc.

.- Autopath Pro ■ mm. 2 buc. ■ max, 4 buc.

.- Pachete software de proiectare asistată de calculator (CAD)_______________________________________________

Pachete software de gestionare a investițiilor_______________

.Pachet programe calculator pentru elabo'aiea documentațiilor tehnico-economice, in activitatea do construcții, instalații, drumuri si amenajări_____________________________________________________

Pachete software pentru creare de documente_____________

Autovehicule____________________________________________

Vehicul pentru deplasarea echipelor de Sludii in teren - 1 buc DOKER____________________________________

Autoturism de serviciu ■ 5 buc DACIA tOGAN________________

Autoturism de serviciu ■ 1 buc. DASTER

Echipamente de topografie

.-Stațio totală 3* (1.0 MGON) R 500 - 2 buc._____________________

.■ Sistem GNSS RTK ■ 1 buc._________________________________

.- nwelă electronică 150 M -1 buc.

Echipament multimedia

.- televizor 1 buc.__________________________________________________________

Pachete software de contabilitate ?i resurse umane__

.-program SAGA C contabilitate și gestiune____________________

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrat» teritoriale:______________________________________

 • - Idenumire obiacl»)___________________________________________

 • - (denumire obiect»)


 • c) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ (denumire obiect»)_______• (denumire obiectiv) dl pentru bunurile luate in concesiune. închiriato sau în locație de gestiune, exclusiv cete d.n domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiect»)______________

 • - (denumire obiectiv)


Investiții efectuate fa imobilizările corpsrale existente {modernizări^ din cărei


 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

■ (denumire obiect»)

 • - (denumire obiect»)____________________________

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrat» teritoriale:

 • - (denumire obiect»)_________________________________________

. - (denumire obiect»)
Ootâri (alte a - Inlraslru

^gorporale)


Rambur


02.06.2019


31.12.2019


0____

0

EZC fctHATie Sl


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Nr.c rt.


Măsuri


Termen de realizare


an precedent 2018 Preliminat / Realizat


an curent 2019


Influențe (+/-)


Anexa nr

At-fC


an 2020


mii lei an 2021


Influențe (+/-)


Influențe (+/-)


0 Pct.

1


1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsura 1 - creșterea veniturilor


Măsura 2 -


 • 3 Măsură 3

 • 4


Măsură 4.


Pct.

II


TOTAL Pct. 1

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

Cauza 1

Cauza 2


1

2

 • 3 Cauza 3

 • 4 Cauza 4:


Pct.

III
2018-2020


conducătof&£UNITĂȚII,

[ S CUI: Rjfii7*/63591