Hotărârea nr. 656/2019

HOTARAREnr. 656 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.


/O      r'C* .. Vt>'V

4<X//

Consiliul General al Municipiului Bucureș^â^^


-ZZm

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări S.A.


rCîpiului București rrectiei Generale I


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernantă C Economice nr. 1420/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, bug Comisiei juridice și de disciplină nr. 749/13.11.201? Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr ino/țoil. privind gnvpmșnțaJcorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului  București  nr  95/2017,  privind

aprobarea înființării Companiei Mun cipale Consolidări S.A.;

 • -  Hotărârii Consiliului General  al Municipiului  București  nr.  398/2019  privind

confirmarea înființăm societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

 • -  Hotărârii  Consiliului Generai  al Municipiului  București  nr.  363/2019  privind

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări S.A.;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si Compania Municipală Consolidări S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 14.11.2019 ședința ordinară a Consiliului General al
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019


MIILEVenituri totale din exploatare, din care:


Cheltuieli de exploatare, din care:


VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd2-rRdț5-rRd


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2


cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

ch. cu salariile_____________________________________________________________

bonusuri______________________________________________

alte cheltuieli cu personalul, din care:________________________________

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT {profit/pierdere}


__________IMPOZIT PE PROFIT ,________________________

jx^PROFITUL^O^TABIL RAMA5 PUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: itândQci)ltați fiscale prevăzute de lege              |ț


„ir contabile din anii pr edenți________________________4______________________________________

r proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru cedare rambursării ratelor de capital plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente ăzufe de lege                                        |                                    /37.660,11

37.658.65


43.583,31

43.583,31

11,827,02


280.41 30.106,04

 • 28.997.11

 • 28.972.11

25.00


214.700,00

214.700,00


210,000,00

210,000,00

122.378,00


300,00 79.272,00 77.358.00 77.328,00

30.00


514,00 1.400,00 8.050,00


119.418

119.416


119.408

119.408

51.985


300

60.956 57.948 57.720


55,62%

55,62%


56,86% 56,86% 42,48%


100,00% 76,89% 74,91% 74,64%.

760,00%


122,76% 169,79% 76,61%


0,21%

0,00%

0,25%

0,51%


127.777

127.775


125,679

125.379

55.104


810

2.472 7.000

300

__0

2 098 0

2 098


134.166

134.164


131 856

131.556

58 4 I0


2.546

8.000

300

____0

2.310

__0

2.310


107,00%

107,00%


105,001 105,00*,


I

I

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28. 29

30

0.00

0,00

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

0,00

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care.

32

0.00

1,875,30

0

0,00%

0

0

51

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

1.875,30

0

0,00%

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0

0

“ol

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de f

35

0,00

1.875.30

0

0,00%

~0i

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0,00

“o1

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.001

0?00

0

0

0

cheltuieli materiale

38

6,00

0,00

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0,00

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0

0

0

L

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0.00

0

0

0

ȘL

alte cheltuieli

42

0.00

0,00

0

0

0

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

14.069.58

19.860.19

24.160

121,65%

4.000

6.000

16,56%

150,00*

1

Alocații de la buget

44

0.00

0,00

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0

0

0

2

Alte surse de imprumut

0,00

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

14.069,58

19.860.19

19.860

100,00%

4.000

6,000

150,00*1

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

“oi

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

458.00

1.500.00

850

56,67%

710

710

83,53%

100,00°,

2

Nr.mediu de salariați total

49

326.00

1.100,00

740

67,27%

750

750

101,35%

100.005

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*10

50

7,41

5.858.18

6.500

110,96%

6.630

6.763

102,00%

102,005

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

7.41

5.858,18

6.517

111,24%

6.647

6.780

102,00%

102.005

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

115,48

195.18

161

82,68%

254

332

157,24%

130,775

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>

53

49.079.75

82.727.27

X

X

X

X

7

Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale     (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1,16

978,11

1.000

102,23%

984

983

98,37%

99,925!

8

Plăți restante

55

0.00

0.00

0

\       o

0

9

Creanțe restante

56

0.00

0.00

0

A 0

0

conducătorii Sef Birou Cont

MPARTIMENTULUI FINANCIAR-CO
AUtOftiTAYEA Abl4INlSTRAȚiEl PueLldE LOCALE: Consiliul tcnerai al Municipiului București Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sedhil/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRA1AN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/Z017

CSSV: 36 723.000 leiINDICATORI


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri s cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestoraMII LEI


______________________2_______________

VENITURI TOTALE (Rd.2t-Rd.22fRd.28) Venituri totale din exploatare (Rd 3fRd.8LRd.9fRd.12fRd.13tRd.14). din care:

250.000,00


Realizat


5______

37.660,11


Aprobat an 2019


conform AGA


6

214.700,00


din producția vândută (Rd.4t Rd.5fRd.6+Rd.7), din care • 4

 • 5250.000,00


250.000,00

0,00

250.000,00


37,658,65


 • 26.229.74

0,00

 • 26.205.74 12,00 12.00


214.700,00


192.700,00

0,00 192.580,00 120,00


conform Hotărârii CGMB NR. 363/26.06.2019


6a

214.700.00


214.700,00


192.700,00

0.00

192.580,00

120.00


Realizat

30.06.201

9


Propuner i rectrficar e an 2019


7

41.747


41.746


29.137

______0

29.137


8

119.418


119.416


100.000

_______0

100.000


c2 | transferuri, cf. prevederilor legale in drn producția de imobilizări_____________________

venituri aferente costului producției in curs de execuție________________________________

alte venituri din exploatare

15-rRd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

din amenzi și penalități


Starea activelor și alte operații de

Rd.17+Rd 18). din care________

.corporale_____________________

~ ai@e hecorporale9^8/5'100

317,


317,10%


381,25%


AN 2019


10-8/6’K

55,62%|


55,62%


51,89%


10.391


41.747


71.335


119.418


10.390


41.746


71.333


119.416


29.137

______o

29.137


57 000

0


57.000


100.000

_______0

1O.i
1.418,37


10.010,15


1.317


2,000


1 10,00%


11.276


17.400


87.00%


11.276


13.000Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120). din care:

30

239.700.00

43.583.31

210.000,00

210.000,00

46.800

119.408

273,98%

56,86%

17.931

47.476

80.246

119.408

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

171.772.70

11.827.02

122.378,00

122.378,00

19.358

51.985

439.54%

42,48%

5.348

19.451

33.282

51.985

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd 39). din care:

32

130.962.70

5.309,78

72.344.50

72.344.50

9.408

30.400

572.53%

42,02%

1.460

9.465

18.575

30.400

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

87.712.70

4.633.27

69.714,50

69.714,50

8.447

28.200

608,64%

40,45%

1.300

8.500

17.100

28.200

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3.300,00

346,75

1 850.00

1.850,00

3M

1.150

331,65%

62,16%

141

308

675

1.150

cheltuieli cu piesele de schimb

35

300,00

£or

350,00

350,00

7

350

3885.00%

100,00%

1

8

175

350

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3.000.00

337,74

1.500,00

1.500,00

297

800

236,87%

53,33%

140

300

500

800

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

2.500.00

291,65

580,00

580.00

622

900

308.59%

155,17%

2

622

700

900

cheltuieli privind enerqia si apa

38

600,00

38.11

200.00

200.00

35

150

393,61%

75,00%

Î7l

35

100

150

cheltuieli privind mărfurile

39

36.850.00

0.00

(LOOI

0,00

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45). din care:

40

6.600,00

1.477.77

3.800.00

3.800,00

711

1.920

129,93%

50.53%

317

721

1.160

1.920

ai

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

600,00

0.00

oixr

0,00

4

20

3

5

10

20

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

4.500,00

1.384,85

3.500,00

3.500,00

591

1.600

115.54%

45,71%

263

600

1.000

1.600

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0,00

0.00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4.500,00

1.384.85

3.500,00

3.500,00

591

1.600

115,54%

45,71%

2631

600

1.000

1.600

prime de asigurare

45

1.500,00

92,93

300.00

300,00

116

300

322,84%

100,00%

51

116

1501

300

1

Cheltuieli cu alte seivicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd 62+Rd 63+Rd 67+ Rd 68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

34.210,00

5.039,46

46.233,50

46.233.50

9.239

19 665

390,22%

42,53%

3.571

9.265

13.547

19.665

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

300,00

0.00

2.00

Zoo

0

'------------

100,00%

0

a

r

2

b)

cheltuieli privind comisioanele șr onorariul, din care:

48

100,00

1,10

500.00

500.00

55

151

13636,36%

30,00%

55

55

150

150

bl) [cheltuieli privind consultanța juridică

49

100.00

1.10

500,00

500,00

55

15q

13^36.36%

30,00%

55

55

150

150

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

800,00

0,00

0,00

0,00

0

\

0

0

0

0

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

300.00

0.00

0,00

ool

0

Zo

rk \

iOl

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

52

300,00

0,00

0.00

0,00

0

■ -----"H

O

200

0

0

0

0

c2)

■> c

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

500,00

0,00

0,00

0.00

0

-

oo

I \\

0

0

0

0

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

500.00

0,00

0,00

0,00

0

—erei

So

X'xî*^*’*'*

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente feau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

0.00

0,00

0.00

—o-

z > r-c o

ui I ” * ’ o\ r 9 " x

” fs/k

0

0

0

f-eh.de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

—r~—

<?&/ o

0

0

0

d)

Crt. cu sponsorizarea

(Șa.5S+Rd.59+Rd.60+Rd.6l), din care:

57

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0h.de sponsorizare a clubunlor sportive

58

0.00

0,00

0.00

o.oo

0

0

0

0

0

0

djf de sponsorizare a unităților de cult

59

0,00

0,00

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0

\|J3)

en. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0.00

0,00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0

-'34)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0,00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

JȘ1

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

0,00

61,92

500,00

500,00

29

100

161,49%

20,00%

28

29

100

100

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

0,00

2.97

50.00

50,00

0

50

1681,24%

100,00%

0

0

25

/50

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.6<5). din care:

64

lOD.oo

2.97

50,00

50,00

0

50

1681.24%

100,00%

0

0

25

J 50


-interna -externa


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate alte cheltuieli cu serviciife executate de terți, din


cheltuieli de asigurare ți pază___________

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calr.ul __________________________

cheltuieli cu pregătirea profesională_________

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:__________

-aferente bunurilor de natura domeniului public_____________________________________

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011


cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri


alte cheltuieli


Cheltuieli cu impozite, laxe ți vărsăminte asimilate

1.81 +Rd.82*Rd 83+Rd 84*Rd.85). din


ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale _________________

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

ch. cu taxa de licență____________________

ch. cu laxa de autorizare________________

ch. cu taxa de mediu__________________

cheltuieli cu alte taxe și impozite


C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104*Rd.l 13), din care:


Cheltuieli de natură salariată (Rd.88-»- Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:______________________________________________

a) salarii de bază


Sporuri, prime și alte bonificații aferente sa^riutui de bază (conform CCM)_____________

c) alte-bopificații (conform CCM)_______________

BonuSOri (Rd.93*Rd.96+Rd,97+Rd.98+ Rd.99), din car;;*


a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Leț/eafițr 571/2003 privind Codul fiscal, cu ificărite și completările ulterioare, din care: —trchete de creșă. cf Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; _______________

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;


 • b) tichete de masă;

 • c) tichete de vacanță:


“5530 d:oo 140,0034,00

10.00


10.00


20,00


20,00


30.000.00


45.000,00


45.000.00


150,00


280,41


300,00


300,00


300,0067.777,30

36.920,62


 • 36.920.62

 • 36.920.62


30.106,04 28,997,11


79.272,00 77.358,00


79.272,00

77358,00


24,850

23.883


57.948


 • 28.972.11

 • 28.972.11


77.328,00

77.328.00


77.328,00

77.328.00


23.785

22.935


57,720

56.040


f 74,64%


72,47%
‘î

■b

d) cil privind participarea salariaților fa profitul obtinut în anul precedent

98

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

25,00

30,00

30.00

70

148

592,00%

493,33%

38

77

128

148

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd 101+Rd.102+Rd.103). din care:

100

0.00

0,00

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0.00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0

04

K

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105* Rd. 108+Rd. 111 + Rd 112). din care:

104

676.68

451.97

514,00

514.00

258

631

139.61%

122.76%

127

258

445

531

alst

intru directori/directorat

TCS

333

333

-------333

o.Oo

6

125

0

3

60

T23

-componenta fixă

"TOS

333

-------333

333

333

0

-----123

&

0

60

123

-componenta variabilă

107

------333

-----03

333

333

-------3

-------3

3

3

3

3

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

676,68

451.97

514,00

514.00

198

391

865,1%

76,07%

97

198

295

391

-componenta fixă

109

676,68

451,97

514,00

514.00

198

391

86.51%

76,07%

97

198

295

391

-componenta variabilă

110

0.00

0,00

0.00

o3o

0

0

\

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

0.00

0,00

0,00

60

120

30

60

90

120

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0

r        *

f 0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și proiecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd 114+Rd.115+Rd.l 16+Rd.t 17+Rd.118+Rd.l 19), din care:

113

30.180,00

656,97

1.400.00

1.400.00

709

2.377

I o M I -ii

I °

|   3S>81%

I ^69(79?

\\   472

1.008

1.685

2 377

a) ch. privind contribuția la asiqurări sociale

114

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0

T-TEt—

\t     o

0

0

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

0.00

0,00

0,00

0.00

0

0

4—o— I

I \

F=T=^ 0

0

0

0

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

0.00

0,00

0,00

0,00

0

0

I O zo

\ 0

0

0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0.00

0.00

0,00

0.00

0

0

I ° I

1     1 âT" l

IfoF șt

0

0

eWi. privind contribuțiia unității la schemele de

ii

118

o.oo

0,00

0,00

0,00

0

0

e

H4 p * ?

iți

0

0

fț cheltuieli privind alte contribuții si fonduri spedgjh

119

30.180.00

656.97

1.400,00

1,400.00

709

2.377

| r~

!/

1.008

1.685

2 377

EfrAlte cheljuieli de exploatare

ÎRd.121+Rd?124+Rd.125*Rd.126+Rd.127+Rd 128), jjirt'eare] .

120

0,00

1.369,83

8,050,00

8.050,00

2.585

6.167

450,20%

(76,61%

1.211

2.647

4.259

6.167

uiăli cu majorări și penalități I22-+ Rd.123), din care:

121

0.00

282.46

900,00

900.00

847

1.717

607.87%

190,78%

426

847

1.284

1.717

x căite bugetul general consolidat

122

0.00

0,00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0

J -cjfitfe alti creditori

123

0,00

282.46

900,00

900,00

847

1.717

607,87%

190,78%

426

847

1.284

1.717

#)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0.00

0.00

0,00

0.00

0

a

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0.00

0,00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

alte cheltuieli

126

0.00

0,02

150,00

150,00

0

150

789473,68%

100.00%

15

60

75

/   150

e)

ch cu amortizarea imobiîizârifar corporale și necorporale

127

0.00

1.087,35

7.000,00

7.000,00

1.738

4.300

395.46%

61.43%

770

1.740

^900

4.300f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:

128

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

11.1

•provizioane privind participarea la profit a &alariatilor

130

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

11.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

12)

venilun din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din

131

0.00

0,00

0,00

0,00

0

0

r-i

—1

0

0

0

0

\

f2.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+RcJ.134+Rd.135X din care:

132

0.00

0,00

0.00

0,00

0

0

c

2

0

0

0

0

J

- din participarea salariaților la profit

133

0.00

0,00

0.00

0.00

r\ o

0

C

i

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0.00

0.00

0.00

0.00

o

0

«A

2

I-----------

0

0

0

0

• venituri din alte provizioane

135

0,00

0.00

0,00

0,00

\    o

---f

q

>--------

0

0

0

0

£

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143X din care:

136

300.00

0.00

0.00

0,00

'A °

<3

)

3

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139). din care:

137

0,00

0,00

0,00

0.00

0

'**’ \ \ \

c

3

2

0

0

0

0

aD

aferente creditelor pentru investiții

138

oM

0.00

0,00

0.00

0

) \o

!

>

o1

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0.00

Mol

0,00

0,00

0

r*

1 T

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd,141+Rd.142). din care:

140

0,00

0,00

0.00

0,00

0

\ 0

X>

0

0

0

0

ții

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0.00

0,00

0.00

0

\ 0

XI -4 5

0

o1

o

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0,00

0.00

0,00

0,00

0

V

STT

-3

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

300,00

0.00

0.00

0.00

0

\o

As i

Oft

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

ăool

0,00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

w

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL 8 RUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

10.000,00

-5.935.19

4.700,00

4.700,00

-5.053

10

U<£Jj#.21%

-7.540

-5.729

-8.911

10

venituri neimpozabile

146

30

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0,00

0.00

oool

0,00

0

0

0

0

0

0

L IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

1.600,00

0,00

752,00

752.00

0

0

0

0

0

0

-PAIE PE FUNDAMENTARE

5^55

-----05

0,00

o.Oo

-------0

5

-----------<r

0

-------5

----5

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.S7)

150

65.591,62

28.997,11

77.358.00

77.358,00

23.883

57.948

199.84%

74,91%

10.766

24.105

40.425

57.948

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.Sfll

151

---6518 55

26.975.11

77.358^50

77.328,00

237785

T7.725

196.23%

-----7 ji

— TT

—»5

—30757

“57720

3

Nr de personal prognoza! la finele anului

152

710,00

458,00

1.500.00

1.500,00

793

850

185,59%

56,67%

750

800

840

850

4

Nr.mediu de salariați

153

710.00

326,00

1.100,00

1.100,00

639

740

226.99%

67.27%

630

640

710

740

§

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bază-chettuielilor cu salariile

(R^l 5flRd.153y 12’1000

154

7.70

7,41

5.858,18

5.858.18

6.204

6.500

87767,18%

110,96%

5.672

6 250

6.300

6 500

Lr

b)

Cășlirfupmediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinai pe baza cheltuielilor de natură Salariată (Rd. 150/Rd. 153)/12’1000

155

7,70

7.41

5.860.45

5.860.45

6.222

6.517

87916,36%

111,20%

5.692

6.270

6.320

6.517

A

Prodi4tivrta1ea muncii in unități valorice pe total perso/alTftediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)

156

352,11

115,48

195.18

195,18

65.330

161.373

139740,43%

82678,30%

16.492

65.228

100.469

161.373

.. jy

ProdOcțjjplatea muncii în unități fizice pe total pefsqnaîTnpdru (cantitate produse filtije/ife^ană) W=QPF/Rd.153 <MP 1 angajat)

-—--------

157

149.295.77

49.079.75

82.727,27

82.727,27

X

X

X

X

X

01)

Etemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0,00

0.00

0,00

0.00

X

X

X

X

z

X


de produse finite (OPF) <fj

159

106.000.000

16.000.000,00

91.000.000,00

91.0

X

X

X

X

X

X

• preț mediu (p)

160

0,00

0.00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

: * 0

249.100,00

37.6

213.850.00

213.850.00

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri lotale de exploatare -Rd 161/Rd 2

162

1.00

1.00

1.00

1,00

X

X

X

X

X

X

Plăti restante

163

0,00

0.00

0,00

X

X

X

X

X

X

Creanțe restante, din care:

16

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

 • - de la operatori cu capital rntegral/majoritar de stat

 • - de la operatori cu capital privat

 • - de la bugetul de stat

 • - de la bugetul local

de la alte entitati

165

0,00

0,00

0.00

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

0.00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

168

0,00

0.00

0,00

X

X

X

X

X

X

0,00

0.00

0,00

X

X

X

X

X

XAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

SediuJ/Adresa; BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937


Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

CSSV: 36.723.000 lei_____________________________________________________________________________________

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale ANUL 2018Mii lei

Nr crt

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Estimat

propunere

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

9.548,00

646,12

6,77%

250.000,00

37.660,11

15,06%

1

Venituri din exploatare

9.548,00

646,12

6,77%

250.000,00

37.658,65

15,06%

2.

Venituri financiare

1,46

3.

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Diroctor Gonoral. Corbu Adrian
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sedlul/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comodului J40/9349/2017

CSSV: 36 723.000 lei


Programul de investiți datări ți sursele do finanțare 2019INDICATORI


--OTT3-- finalizări i


An precedent ^tFlB~


Aprobat


n.

SURSE DE FINANȚAREA INVESTlȚllLORz,dln

1


Realizat/ Preliminat

5


An curent 2019

6


TJaToare


Anul 2020Surse propni, din care.

 • a) ■ amortizare__________

 • b)  profit__________________

Alocații de la buget_______

Credite bancare, din care

 • a) - interne________________

 • b) externe_____________

Alte surse, din care


MAJORARE CAPITAu SOCIAL( apun numerar ;___________________________

■■ (denumire sursă)


II


TUIELI PENTRU INVESTII II. d n re iirTcOra atfrfere-

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic_____________________

■ (denumire obiectiv)______________________

- (denumire obiectiv)


b) pentru bunurile de natura domeniule public al statului sau al unității administrativ teritoriale

■ (denumire obiectiv)________________________

- (denumire obiectiv)


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau ai unității administrativ tentonalo.

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)


d) penlru bunurile luate in concesiune închiriate sau tn locație de gestiune, exclusiv cete din dc-menul public sau privat al statuie sau al unității administrativ teritonale

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)


Irives.'i. ribi, dfriTSrâ:___

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic________________

IMOBIOLIZAR1 NECORPORALE

CLĂDIRI__________________________

MAȘINI, UTiLAJE__

MIJLOACE DE TRANSPORT_______

MOBILIER, APARATURA


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritonale.


d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale._________

 • - (denumire obiectiv)______________________

 • - (denumire obiectiv)_____________________


*n.< ,i*±. ifefmi


imo


 • a) pentru bunurile proprietatea privata a

operatorului economic:_______________________

 • - (denumire obiectiv)________________________

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.

 • - (denumire obiectiv)
31.12.2018

31.12,2016

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018


CONFORM CU ORIGINALUL


29 ,4


15.888,15

104,52

175,26

11.553.44

972,38

3.082.55(denumire obiectiv)

1

c) pentru bununle de natura domeniului pnvat al statului sau al unității administrativ teritoriale.

V    1.

■ (denumire obiectiv)

- ,z

- (denumire obiectiv)

d) penlru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al un'tătii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv.

-

- (denumire obiectiv)

-

4

Ddtărffăl® âchtatEdalmbblttâriicorpSrâlelt i.

■- \1X7V,G3

7 7€FX

31^7304’

t-si 500,011

fateODiOD*

OBIECTE DE INVENTAR

31/12)20'

706,51

2 767,26

3.972,04

500,00

500,00

31/12/201

302,54

31/12/201

1.369.98

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, dm care

a) ■ Interne

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII Director Generat,

Co bu Adrian

“ sumele prevăzute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA /%-AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

CSSV: 36.723.000 lei______________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.5Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante 2019


Mii lei

Nr. crt

Măsuri

Termen de realizare

Aprobat an 2019

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat /

Influențe (+/-)

Influențe (♦/-)

Influențe (♦/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restant e

Rezultat brut

Plăți restante

Rezulta t brut

Plăți restant e

Rezulta t brut

Plăți restant

e

0

1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

Pc

t.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Creșterea veniturilor din Jucrari executate

12/31/2020,2021

X

X

0

0

8.359

0

6.389

0

2

Creșterea veniturilor financiare

31.12.2019

X

X

2

0

0

0

0

0

3

Reducerea cheltuielilor cu stocurile si serviciile executate de terti

31.12.2019

X

X

70.393

0

0

0

0

0

4

Reducerea cheltuielilor cu personalul

31 12.2019

X

X

18.316

0

0

0

0

0

5

Reducerea altor cheltuieli de exploatare

31.12.2019

X

X

1 883

0

0

0

0

0

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

90.594

0

8.359

6.389

0

Pc UI

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 Reducerea veniturilor din lucrări executate

31.12.2019

X

X

-95 284

0

0

0

0

0

2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu stocurile si serviciile executate de terti

12/31/2020,2021

X

X

0

0

-3 119

0

-3 306

0

3

Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu personalul

12/31/2020.2021

X

X

0

0

-2.013

0

-1.865

0

4

Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli de exploatare

12/31/2020.2021

X

X

0

0

-833

0

-1.000

0

5

Cauza 5 Creșterea cheltuielilor cu taxele locale

12/31/2020,2021

X

X

tf

-el

0

-6

0

6

Cauza 6 Creșterea cheltuielilor financiare prin

12/31/2020,2021

X

X

0

-300

0

0

TOTAL Pct. II

X

X

-95.284

0

-5.271

0

-6.177

0

Pc t. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

4.700

0

-4.690

0

2.088

0

212

0

verificare                10                 2.098             2.310

4

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director General, Cofbu Adrian —

______________ OMPARTIMENTULUt FINANCIAR-CONTABIL Sef Birou Contabilitate, Alice E