Hotărârea nr. 655/2019

HOTARAREnr. 655 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.


,țttMlCAȘ

JUUIUICI-


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1407/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 241/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 748/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;


Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -o


teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 privind completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General privind aprobarea înființării

Cimitire București S.A.;

Hotărârii Consiliului General

privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

Hotărâri' Consiliului General al Municipiului București nr. 227/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București S.A;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 584/24.10.2019 pentru abrogarea Hotărâm Consiliului General al Municipiului București nr. 809/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitirp E&cur^i^L A.;


societățile, republicată,


finanțele publice locale,


cu


cu


modificările


modificările


si


al Municipiului București societății pe acțiuni Compania Municipală


nr.


289/30.06.2017


al Municipiului București nr. 417/31.07.2019
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București SA., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.A I ORI 1 AI FA ADMINIS FRĂȚIEI PUBLICE LOC VLE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4 Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: ,140/1439/2018


ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019              ' z z >


VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd-2+Rd 5+Rd 6) Venituri totale din exploatare, din care:

23,400.00


2: ,01£00


cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) ch. cu salariile bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete


cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale17,899.00959.00


-9 24


S r>

n —

> *


0.00


0.001.02

o.oo’

ooo


1 02


0.00


0.002

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

2,187,00

0

0.00

0

0

4

X

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

17,899.00

0

OCQ

“ol

\

0

/ < / c

r?

--

0

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

fes lî

\\ 0

>?9 fel

'5 5 5'-//

^//

* / i w / i W\ / w \A °

I Vi £

| / 0.00 /

0.00

— X ----

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

8,950.00

0.00

0

V ”d

,1^.

7 .

' eh

£d

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0 00

0 00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

8,950.00

0.00

0.00

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

8,949.00

0

0.00

0

0

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0 00

0 00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

I ° z~l \ o N

I   z \ i\

I    -n \ l \

1   o \ \

1   ® \l '

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

l S \

l o K

A*. icfî

0

0 00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

l                  \

1   O

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

1 9 w

o*

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

\   C   l

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

\ A

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

43

95,400.00

50,700.00

A

1,268

1,297

0 03

1 02

1

Alocații de la buget

44

0

0

0.00

0.00

XJ

A

3 v

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0

0

0 00

0.00

T-fXT it-jfe

p" !

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

95,400.00

50,700.00

53.14

1,268

1,297

0.00

0.00

x~

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0.00

0.00

*

N’ k

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

271.00

310.00

114 39

318

325

1.03

1.02

2

Nr mediu de salariați total

49

254.00

280.00

110 24

287

294

1 03

1.023

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

2,506

4,443

177.32

4,555

4,659

1.03

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

204

r r-i

82

40.35

84

86

1.03

1.02

k

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

53

M

, 1 T

\ 1 2

Ir

1 0.00 » 1

 • 1       \

 • 2    \

Q 1

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < OPERAȚII /ANGAJAT*

54

—ț----

E \ r* J

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

//* -T

^2.48

1,007.91

182 43

1,033

1,057

1.03

1 02

9

Plăți restante

iȘflO.OO

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

wi? *

-

^57/0.00

0.00

0

0

0.00

0.00
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-C


Lăcrămioara


ABIL
Al IOKII Al EA ADMINISTRAȚIEI PI BUCE LOCALE: ( (7MB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CI MII IRE BUCI RESII S.A Sediul/Adresa; București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: ,140/1439/2018
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


7X

INDICATORI

Nr. rd

2018

2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.06.2019

Trim. 1

Trim. li

Trim. III

Trim.IV

cf. HG / Ordin comun

cf. Hota rarii CA

cf HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

0

1

2

3

4

48

5

6

6a

7

8

9=8/5xt00

10=8/6x100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4,040

0

52,086

2,698

23,400

950

1,750

5,600

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd 12+ Rd.13+Rd.14), din care:

2

4 000

0

51,750

2,516

23,016

0

0

836

1,680

5,500

15,OQO

a)

din producția vândută (Rd 4+Rd.5+Rd.6+Rd 7). din care

3

4.000

0

51,750

2,516

23,016

0

0

836

1,680

5,500

15,000

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

1,500

0

51,750

2,516

23,016

0

0

836

1,680

5,500

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

a4)

alte venituri

7

2,500

0

0

0

0

//*£

/

b)

din vânzarea mărfurilor

B

0

0

0

0

0

Ia iO ce

* rȚ, >

IC v

)

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

wC *

/

\

4

/

c1

subvenții cf prevedenlor legale in vigoare

10

0

0

0

0

0

//

X

*

c2

transferun cf prevedenlor legale in vigoare

11

0

0

0

0

0

o "î ia

’-i


b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3.10

1

20

1.00

17

1.700.00

0

5

2

5

5

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

11.35

8

326

40.00

160

2,000.00

0

40

38

37

45

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

257.00

42

390

198.50

450

1.071.43

0

100

100

150

100

cheltuieli privind energia și apa

38

10.00

1

96

10.00

70

7,000.00

0

10

10

25

25

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45j, din care:

40

93.00

21

424

183.10

221.00

1,052.38

0

92.00

98.00

20.00

11.00

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0.00

0

21

0

10

11

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

57.00

19

352

177.00

180.00

947.37

0

87.00

93.00

0.00

0.00

b1)

- către operatori cu capiul integral/majoritar de stat

43

7.00

5

12

6.00

9

180.00

0

6

3

b2)

- către operatori cu capital privat

44

50.00

14

340

171 00

171

1.221.43

0

81

90

c)

prime de asigurare

45

36.00

2

72

6.10

20

1,000.00

0

5

5

10

A3

Cheltuieli cu alta servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.S0+Rd. 57+Rd.62+Rd ,63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

150.17

132.00

1,815.00

773.30

3,298.00

2,498.48

0

378.00

709.00

1,468.00

743.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0.17

0.40

72

32.00

92

23.000.00

a

23

23

\\  23

23

■-v

)

//

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0.17

0.40

32

32.00

92

23,000.00

0

23

23

A\i

23

â

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (R0’.S1*Rd.S3), din care:

50

0.00

12 70

216

15.10

55.00

433.07

o

FT

10.1

l

25)00

./

■*-

-7 c1) ’

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.00

12.70

216

15.10

55

433.07

'----1      1

> *     \

% ”l0

kr a rș— tt

nr

ir

/

/ 25


^EBUC'^
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0

0

0

c2J

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

0.00

a

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 19312006, cu modificările

54

0.00

0

0

0

■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

55

0.00

0

0

O

- ch.de promovare a

56

0.00

0

0

V

h

O l

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+ Rd.61), din care:

57

000

0.00

0

\

£

3 |

d1)

sponsorizare a cluburilor sportive

58

0.00

0.00

0

n

w

a 1

O f C  |

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0.00

0.00

n ffU

/ -,’,V

\v

rL

03)

ch, privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0.00

0.00

IX

llo

V

0

p ’ n, j.

Vsv

°3n3'

k.

I ; I r

<

r

E

- 1 :    1

■     I

d4)

ahe cheltuieli cu sponsorizarea

61

0.00

0.00

0

0

\

\

£

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1.00

0.80

5S2

455.00

1,100

137,500.00

0

170

290

290

350

7

/

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

63

3.00

2.00

80

000

40

2,000.00

0

0

0

20

20

- cheltuieli cu diurna

64

1.00

1.00

4

0.00

2

200.00

0

1

1

-interna

65

1.00

1.00

4

0.00

2

200.00

0

1

1

-externa

66

0.00

0.00

0

0 00

0

0

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

1-50

0.10

3

15.50

46

46,000.00

0

5

11

15

15

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

8.00

10.30

32

9.00

30

291.26

0

5

5

10

10

■)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

93.50

0.00

190

0.00

1,435

0

65

220

1,000

150

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

32.20

0.00

170

0.00

50

0

30

20

i2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

61.30

0.00

0

0.00

0

0

131

cheltuioli cu pregătirea profesională

72

0.00

0

20

0.00

20

0

10

10

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

000

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

0

0

f \ 0

ÎS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

o.oo

0

\ V

e c z

O XI

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

000

0 00

•2 tV

O   W 1b

Ml

'V «»/

0

4 CU ORIGINALUL

I

D

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

000

0.00

0

0

alte cheltuieli

78

43.00

105.70

650

246 70

500

473.04

0

100

150

100

150

e/Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsătninte asimilate (R&.80ffid.81+Rd,82+Rd.83+R «fc84+Rd.85), din care;

79

ioo oo

0 20

30 00

ooo

230.00

115,000.00

0

30.00

0.00

100.00

100.00

a)

ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0

0
e)


ch. cu taxa de autorizare ch cu taxa de mediuC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+ Rd.113), din care:Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)


Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:


 • a) salarii de bază

 • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

 • c) alte bonificații (conform CCM)


Bonusuri (Rd.93+Rd,96+Rd.97+Rd. 98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:


 • - tichete de creșă, cf. Legii nr. 19312006, cu modificările ulterioare;

 • - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. Cu modificările ulterioare;


) tichete de masă;

 • c) tichete de vacanță;

 • d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obtinut in anul precedent15,000.00


2,759.83


2.133.70


2,133.70


1,883.70


1,899.00


1,315.00


1,315.00


1,315.00


9,267.00


7,638.00


7,638

5,036


6,019.80


5 333 70


5,333.70


5,031.70


16,673.00


14 930.00


14.930.00


13,720


877.99


1,135 36


1,135.36


1,043.35


2.360.00


3,330.00


2,250


3,150


4,495.00

4,050


4,745,00

4,270
e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0.00

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103J, din care:

100

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

c c 2

1

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

(•

^>AD*

â' w

<• . * ci,

V

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108*Rd.111 + Rd.112), din care:

178.58

\\\

C4

104

565.00

537

707

410.50

5.   ~ _ <

959.00

0

\

2Ș4.00

V 234 00

246.00

245.00

a} pentru d i recto ri/d i rec tora t

105

135.00

113

180

137 00

411.00

363.72

0

9Ț.OO

97.00

109.00

108.00

■componenta fixă

106

135.00

113

180

137.00

411

363.72

0

97

97

109

108

-componenta variabilă

107

0 00

0

0

0

b) pentru consiliul de administrațiefconsiliul de supraveghere, din care:

108

380 00

374

467

244.00

488.00

130.48

0

122.00

122.00

122.00

122.00

-componenta fixâ

109

380 00

374

467

244.00

488

130.48

0

122

122

122

122

-componenta variabilă

110

0.00

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

50.00

50

60

29.50

60

120.00

0

15

15

15

15

di pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0

0

0

1

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+ Râ.117+Rd.118+Rd.119j, <jin Care:

113

61.13

47.00

922

275.60

784.00

1,668.09

0

100.00

180.00

246.00

258.00

■ \

x'

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale*”

0.00

0.00

0

0
-Q

b) ch. privind contribuția fa asigurări ptsomaj ***

0.00

0.00

0

0

c) ch. privind contrib. la asig, soc. de sănătate'"

10.00

6.30

30

0

0.00

0

d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

51.10

40.70

364

138.60

344

845.21

0

60

80

96

108

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

0.00

0.00

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

0.00

0.00

528

137.00

440

40

100

150

150

0. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.1 20+Rd.121+Rd.122), din care:

514

0.03

52.00

453.00

260.50

779.00

1,498.08

0

171.00

168.00

221.00

219.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

115

0.00

0

23

5.30

19.00

0

6.00

3.00

6.00

4.00

- către bugetul general consolidat

116

0.00

0

15

4.40

15

0

5

2

5

3

- către alți creditori

117

0.00

8

0.90

4

0

1

1

1

1

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.00

0.00

20

20

0

5

5

5

5

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

0

0

d)

alte cheftuieii

120

0.00

1.60

40

40

2,50\.00

\ 0

10

10

10

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0.03

50.40

370

255.20

700

1,388.89

> \ h 0

200

200

C

15^

) î

150

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

0.00

0.00

0

n c a 3 c c f

1

>

1

[

i

/

v

f1>

z

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

0.00

ăSĂMuȘ

ȘL.

X G Z

Z ii

fi.ij

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

0.00

II jj <-> Uo o.

*

V 1

m ¥

o

F

f 0

> r-C r-

ii

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

%

0

• o?

0


X

«21

venituri din provizioane șl ajustâri pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care.

126

0.00

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+ Rd.135), din care:

127

0.00

0

0

0

- din participarea salariaților la

128

0.00

0

0

0

din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

129

0.00

0

0

0

L

- venituri din alte provizioane

130

o.oo

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138). din care:

131

0.00

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.133*Rd. 134), din carp-

132

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

c

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137). din

135

0

0

Aj

| Al

Q

0

b1}

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

\ \

i \\        °

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

D

0

/!• a

\ w\

a. 6 n

1 <

> 1

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

U’vi

V

j i

î~—J---

0

l

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

v

1 "1

i J

0

X

| - I

0

'4.’^

V

0

ut

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

583 1 5

-2,186

23.495

-5,107

1 9 24

0

-2,720

-3,269

-1,913

8,104

/

/ /

venituri neimpozabile

141

0

0

o g

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

5.40

-

r-C r-

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

3,409

0

V

DATE DE

D

0

i

■ c

;>r

1

Venituri totale (rd.2} din care:

144

4,000

0

51,750

2,516

23,016

0

-venituri din subvenții si transferuri

145

0

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cl Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

2

Cheltuieli de natură safarială (Rd.87)

147

2,133.70

1,315

7,638

5,333 70

14,930

1,135.36

0

a)

146

0

b)

•■**<*•

149

0

C)

150

0

3

Cheltuieli cu salariile

151

2,133.70

1,315

7 638

5 333 70

14,930

1,135 36

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

300

70

271

245

310

442 86

0

5

Nr.mediu de salariat!

153

150

18

206

213

280

1,555 56

0

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile I(Rd147-rd 93-rd 98)/Rd.153)J/12'1000

154

1,581

6,088

3,090

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

0

0

0

■"-g-

)\\

7

J----

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

15»

26.67

0 00

251.21

~o—

s

o c o

\ J.

b

>

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de

15

0

0

---f

O

£ / r- / C I r- l

//• 31

11

TL *

vila*.C.

J -%

* z.

i

'■' < //

c

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitefpersoană) W=QPF/Rd.153 «OPERAȚII >

158

123,670

0

--- apj " W© CC

■kV'V- <9

*

7 s

jițy

m—ic1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>

160

45.756

0

- preț mediu (p)

161

800

0

- vatoare=QPF x

162

36,605

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.161/Rd.2

163

100.00%

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital întegral/majorttar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL        Ji/1

Lăcrămioara Alexandru 7/AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic dc înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: .140/1439/2018
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018


Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

0

0

4,040

0

0

1

Venituri din exploatare

0

0

4,000

zi

0

2.

Venituri financiare

0

0

40

0

\ 0

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

)\ 0

UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULULFINA

Lăcrămioara Alexandru
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMBOperatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403                                              Anexa nr. 4

Nr. Registrul Comerțului: .140/1439/2018                                               /hi 1/


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2019                                 <mii lei>


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

|

I

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

91,000

1,227

ORJGINAL

Jt            '

—733

1

Surse proprii, din care:

0

700

- °^{,33-

a) - amortizare

50

700

' U’V w

° »'i

> * -W ^^Z733

b) - profit

2

Alocații de ia buget

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

0

0

4

Alte surse, din care:

91,000

1,177

50,000

0

' .. 0

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

0

0

- investiți din capitalul subscris

91 000

1 177

50 000

0

0

II

CHELTUIELI

PENTRU    ___

INVESTIȚII, țin z care:,

91,000

1,177

50,700

716

733

1

Investiții în cufs,>

\ -W-

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.

k

/

- terenuri

- împrejmuiri, amenajări

- mașini și utilaje specifice

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

C

DNFORM C

J ORIGINALII

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

bUco

■/U        C-

II î i >    V , V

p :  kșV,.*'

ll «              *

X&AiDvd’f

T-_ A\ o

° 1 e J

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)             '

33      \
Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

terenuri

Mașini si utilaje specifice

Capele si hale


Clădire pentru sediul social al companiei împrejmuiri, amenajari
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniu! public sau prvat al statului sau al unități administrativ teritoriale

89,000

73,000


50^74

29,274
CONFORM CU ORIGamenajare punct de lucru Lipscani nr 3, sector 5

500

106

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efecțuate fa imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domemulu public ai statului sau al unității administrat'v teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.

r

j/        c

îi U

> O O    £

■ -

/.-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele d'n domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.

c

ONFORM C

U ORIGINALII

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări      *

corporale)

Z - 2.

1,500

771

426

-

0

0

Mobilier/Aparatura specifica;Aparate de măsură si control specifice

31-Dec-19

100

27

100

Echipamente tehnica de calcul

31-Dec-19

500

431

326

Autoturisme

31-Dec-19

900

313

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a) - interne

b)- externe


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S A

Scdiul/Adresa:București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4 Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018
<mn lei>

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat tifUt \

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

\ 6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

-2,187

0

V

2$

--o-

T~

CONFORMC

0

502

0

1

CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR

12/31/2019

X

X

fff# /

M

&

U ORIGINALI

2

4-     ■    - ■■

Măsura 2

12/31/2019

X

X

r-

ZZ 4L

Măsura n

12/31/2019

X

X

-

i

<

ȚOTAL Pct. 1

X

X

0

0

0

0

/: oPct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1

12/31/2019

X

X

2

Cauza 2

12/31/2019

X

X

n

Cauza

12/31/2019

X

X

TOTAL Pct, II

X

X

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL

-2,187

0

202

0

310

0

502

0CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
o

70