Hotărârea nr. 654/2019

HOTARAREnr. 654 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1422/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 246/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 747/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 226/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din nrszAnta hotărârs"


Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB Operatorul economic: S.C TRUSTU

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR./^&AW

Cod unic de înregistrare 37992692*

Nr Registrul Comerțului: J40/1^DIRI METROPOLITANE BUCUREȘȚi

C NR. 9, Sector 3


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIRIR^sTlFIMII LEI

INDICATORI

Nr rd

ReaTiraP

Preliminăm an precedent

Aprobat an 'Curent 2019 conform HCGMB

Propunere rectificare an curent 2019

% 7=

(6/5)

Estimări an 2020

0

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

7.641

62.108

43,903

-20.31%

93,663

1

Venituri totale din exploatare, din

2

7.641

61,960

43,591

-29.65%

93,098

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

2

Venituri financiare

5

0

148

312

110.81%

565

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

7

9.313

62,060

43,882

-29.29%

90,238

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9 313

62,060

43,882

-29.29%

90,238

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2.025

33,137

16,140

-51.29%

52,634

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

89

158

308

94.94%

190

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6,840

26,285 00

24,951

-5.08%

33,847

CO

Cheltuieli de natură salarialăfRd. 13+Rd. 14)

12

6,307

24,775.00

23,741

-4.17%

31,634

C1

ch. cu salariile

13

6,307

24,006

23,190

-3.40%

31,634

C2

bonusuri

14

0

769

551

- 0.28

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

4 A/

*

\ n ’o r vrW

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de

16

0

0

SU.'iVP

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

378

1,028

ur

683

-33.56%

1,268

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

155

482

527

9.34%

945

D

alte cheltuieli de exploatare

19

O

359

-< .7.2^480

2.483

0.12%

3.567

2

Cheltuieli financiare

20

> A - o

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

Ia l /:$

p-/ 1 > 0

0

II

1

REZULTATUL BRUT

22

Z / * 48

~TF

-56.25%

3,425

T^

IMPOZIT PE PROFIT

23

â

56.25%

548

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS

24

40

18

56.25%

2,877

1

Rezerve legale

25

-88.98%

2

Alte rezerve reprezentând facilități

26

0

0

u

3

Acoperirea pierderilor contabile din

27

0

32

32

1,929

4

Constituirea surselor proprii de

28

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după

30

0

0

373

7

Participarea salariaților la profit în

31

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul

32

0

0

186

a

- dividende cuvenite bugetului de

33

0

0

tr-

- dividende cuvenite bugetului

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor

34

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile

35

0

0

186

"V"

1

VENITURI DIN FONDURI

36

0

0

V

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

37

o

0

0

a-

cheltuieli materiale

38

0

0

0

rr-

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

C)

cheltuieli privind prestările de

40

0

0

0

u

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

e

alte cheltuieli

42

0

0

0

TT

II

l

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3

26,583.00

26,583

0.00%

9 40

Alocații de la buget

44

0

0

0 00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

0

0

0 00

I

Y

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3

26,583.00

26,5^

0.00%

9.40

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele

48

119

581

581

0.00%

635

2

Nr,mediu de salariați total

49

108

569

569

0.00%

618

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

5

42

40

-4.76%

42

4

Câștigul mediu lunar pe salariat

51

4

42

40

-4.76%

42

Productivitatea muncii în unități

52

71

109

77

-29.65%

88

6

Productivitatea muncii în unități

53

0

~r

{

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

54

999.23

1,000

0.03%

963

8

Plăți restante

55

0

0

0

9

Creanțe restante

56

o|             6

0AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CCMB

Operatorul economic. S C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLI BUCUREȘTI S A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, SECTOR 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr Registrul Comerțului J40/13076/2017INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

\ 2 \ >

Prevederi an Vec^jenfWN 1) \

\ "§1 \ ’

\Aropuneri rectificare an ctnent(N)

-

X

—--

-Pjopuneri -'an curent (N)

Aprobat >

y Pr^fipiinXt 1 XRdJUzâT

|v

trim I

trim II

trim III

trim IV

%

%

corn orm

HCJ

conform Hotărârii r a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7=6/5

8-~5 3a

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

122

9,343

7,641

43,903

3,220

9,225

15,246

16,213

0

6:

t

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din /■'orzi*

2

122

9,334

7,640

43,591

3,220

9,133

15,136

16,103

0

6:

a)

din prc /RH4+I

ducția vândută

Rri R4-RH R+Rri 7\ riin r-aro-

3

122

9,334

7,640

43,591

3,220

9,133

15,136

16,103

0

6:

all

din vânzarea produselor

4

0

0

0

300

0

0

150

150

0

t

a2)

din servicii prestate

5

122

9,334

7,640

43,291

3,220

9,133

14,986

15,953

0

6;

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

(

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

c)

din sut aferenl

ivenții și transferuri de exploatare e cifrei de afaceri nete

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

c2

transferuri, cf. prevederilor leqale

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

dl

din producția de imobilizări

.Jl

(F

0

0

--ff

0

0

------H

0

ty

----------------1

e)

venituri aferente costului producției în mrc rla^avtmufia

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

â)

alte ve

rijturi din exploatare

t-RdJifi-t-Rd 144-Rd ?n 1 71i riin

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<

o*

tu

din amenzi și penalități

71

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

y

(l

ț?) ? ■

din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd.18+Rd.19k /

/

ii

7

, 0

7     0

0

0

0

0

0

0

t

I'

k-

- active corporale                   (

T

t

0

y s 2 o

------0

0

0

0

0

0

N

t , A

■yaqtive.necorporale

1

!/

0

* n- p

nn    o

0

0

0

0

0

Z7o

i ‘

făr—

den subvenții pentru investiții

1

0

0

0

0

0

0

0

f41 J

dimvalnrificarea certificatelor CO?

2

y

u

—'' 0

0

----tr

0

-----------0

------------01

-----------cr

—w

njn

151—

alte venituri

2

V

0

"7——ff

~----o

0

0

0

---------0

tr

-------

2

Venituri financiare (Rd ^â+Rd ?4+Rri ?S+Rd 7R+Rri ?7\ riin

22

0

1

9

0

312

0

92

110

110

1

I3

a) din imobilizări financiare

23

tt

-

o

7

------- «V ' ’     (T

o

0

Oi

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

121

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ds

din dobânzi

2t>

r

“T

D’

"TT

■92

TW

~ vnr

l“       T

alte venituri financiare

27

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HELTUIELS TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

411.19

9,316

9,313

43,302

3,215

9,220

15,240

16,207

0

2

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd,120), din care:

30

411.19

9,316

9,313

43,882

3,215

9,220

15,240

16,207

0

2

A Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46). din :are:

31

29.08

2,026

2,025

16,140

476

3,140

5,969

6,555

0

7

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39i. din

32

25.83

1,448

1,448

10,987

234

2,246

3,669

4,839

0

5

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale

33

23.57

1,260

1,260

9,567

104

2 130

3,250

4 133

6

5

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0.00

133

133

874

96

90

223

466

0

b1}

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.00

9

2

35

o"

1

16

13

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

51

41

652

23

39

196

396

0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0.36

17

17

184

6

13

80

85

0

4

d)

cheltuieli privind enerqia și apa

38

rw

37

37

81

27

14

11

30

0

2

l£1i

cheltuieli privind mărfurile

39

C‘.2?

oH

0

10T

0

o'

106

75

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care-

40

C.D0

44

310

8

36

128

139

0

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

o.ool

\

471

4

EL

18

19

0

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0.00

\

\       7

<țțe j c I7 î>rî trl'

170

1

10

75

85

0

1)

- către operatori cu capital

, intenral/maioritar de stat

43

0.00

\ \ B

•X

M'v țc'l

t

170

1

10

75

85

0

- către operatori cu capital privat

44

Ml

c”

o4

o"

o'

0

“Ol

cl

prime de asigurare

45

- F

19

92

41

19l

35

35

T

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd 47+Rd 48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+

Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

\ l

\3%

33

533

4,843

234

859

2,173

1,578

0

16-

cheku^eli cu colaboratorii

47

\O.OtH

1

75

175

308

"201

721

106

110I

0“

I

|b2

cl^jțlneipprivind comisioanele și gnfetațj'ul, din.care:

48

\».oo^

4 s

i \

7

7

12,

0

2

5

5

0

l

cbfBjțqifeli, privind consultanța juridică     ) '

49

cîpo

£

5

5

2

0

1

1

1

I

C)

Cheltuieli de protoyolfreciamă și pVbiu l&teJRdJM+R'ifr.ȘG), din care:

50

O.Tt1

r- '}

1

1

526

0

102

334

, 2 0

«cheltuieli .^protocol, din care:

51

oTT

âV

1

1

111

0

2

4

/Z C

t/tf

> V

ti______

1 - tîchete cadou potrivit Legii

- m-193/20flfi. cu mndifir.Arile

52

-—

Ltn

i §


c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

0

0

515

0

100

380

35

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii

54

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau

55

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0.00

0

0

460

0

90

340

30

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)

cn.ae sponsorizare in domeniul medical

58

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

educației

59

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

ch. pentru cluburile sportive

60

o.ga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ufieiuiieii oe sponsorizare pentru alte acțiuni

61

/-

0,00

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e|

cheltuieli cu transportul de bunuri si

62

0.66

144

144

304

4

30

120

150

0

256

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

63

o.op

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

64

o.o\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■interna

65

oTo?

-----5

0

0

0

0

-------0

------0

-------0

-

-oxlema

66

OTJff

s

0

-------o

-----------0

-

-------Q

-------0

----a

si

cheltuieli poștale și taxe de

67

1.07

65

14

15

15

21

0

30

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.35

8

1

1

4

4

0

4

i)

alte ch

eltuieli cu serviciile executate de

69

0.20

\ jn U    <

i X w feîOI

814

15

220

330

250

0

515

I1L

cheltuieli de asigurare și pază

70

0.00

79

.    fj// ■ 3

651

4

169

265

214

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de r.alr.ul

71

3 n3 ----

15

64

3

14

24

24

0

0

■31

cheltuieli cu pregătirea

72

\ >

1 8

8

82

7

35

35

5

0

0

i4)/

cheltuieli cu reevaluarea imnhiliyărilnr r.nrnnrale si

73

\ Q

\o.o«

t» '

0

0

0

0

0

0

0

0

0

/

■aferente bunurilor de natura domeniului public

74

otoo

£

Qj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lZ|

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de

75

o.o\

V-

o

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

//!

cheițyieli privind recrutarea și plasa>e£|jersonalulul de

-------j-----^jL-i _i____________

76

0.00

1

1

15

2

2

5

7

0

0

te

$7

cheltuieli cu .anunțurile privind

ItcifăiHte șiplte anunțuri

77

o4

\ V, o'

2

XX

lLX\ o

0

3

1

1

1

zf

>ania'xj:

Sx i

4

elțjfe .J Z .

78

0.96

r XX"'

i ;’j

7

70

2,806

~Î80

-------JT8

~T2To

/>W

A\73

B as m

iutii

joimm*tfp taxe 51 varsainmu?

^Wd.82»RH 83<-Rd 84+Rd HM

79

0.77

( -

90

89

308

42

103

135

i /

l( 29

ten;

a)

ch

pt activitatea de exploatare a

80

0.00

0

0

0

0

0

0

=<X?/o


b) £1 di e} 01


ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

ch. cu taxa de licență___________________

ch. cu taxa de autorizare_______________

ch. cu taxa de mediu_________________

cheltuieli cu alte taxe și impozite


C Cheltuieli cu pei sonului (Rd.87-rRd.100+Rd.104+Rtl.113). din care:

CO


C1


c;


Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)__________________________________

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91). din care:___________

a) salarii de bază

b| sporuri, prime și alte bonificații afaranto cHa ha-ră, Zranfnrm

c> alte bonificații /conform CCMI_________

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Prl QQ\ din rara-___________________________

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
- tichete de creșă, cf. Legii nr. iQ^J?nng r|| modifir-qr<le_________

• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,


bl tichete de masă:_____________________

ci tichete de vacanta:__________________

d) ch. privind participarea salariaților la nrnfitiil nhtinnt în anul nroredont_______

ei alte cheltuieli conform CCM


Q2 Alte cheltuieli cu personalul /Pa in-i+Pd inixoa -in-n din


al ch. cu plățile compensatorii aferente riljcnnnihilijărilnr de nprcnnal


bftch. cu drepturile salariaie cuvenite în

11i i                         f icheltuieli de natură salarială aferente ructurarii, privatizării, administrator

JTTuieli aferente contractului de mandat altor organe de conducere si control, isii si comitete


ru directprl/directorat____________

-componenta fixă______________

^-componenta variabilă__________

jffl.'cbnsîliul de lfrttș4rntio/rfnfisiliiil desiinravenherp -v --componehța fixă_______________

v yp"* ^^t-cofnpdweyfta variabilă | ^pentru AGAsf cenzori
100


101


102


103


 • 104

 • 105

1156

107


108


 • 109

 • 110

1116,841


6,840


24,951


2,376


5,447


a,489


8,640


2,231

2,231


5,168

5,168


7,836

7,836


7,956

7,956


d) pentru alte comisii și comitete rnnctitiiita nntriuit lânii


CqCheituieli cu contribuțiile datorate de TT

(R(i. I15+Rd I I8+Rd 1 ia+R<i. 1 20+R<i. 121+R<i .l^ZL.diu care:_______________________________

a)


Alte C llPituiCli «<• f-Xploâlăre


112

113


)

70.15


cheltuieli cu majorări și penalități, din

 • - către bugetul general consolidat

 • - către alți creditori


 • 114

 • 115

 • 116

117


0.00

0.00

0.00

0.00


bl

c)

<n e)


cheltuieli privind activele imobilizate______

cheltuieli aferente transferurilor pentru .nlata.nersnnaiiilni___________________________

alte cheltuieli_______________________

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale pcnrnrprernur^nu— valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din


118


 • 119

 • 120


121


122


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00f1.1)


cheltuieli privind ajustările și provizioanele_____________________

-provizioane privind participarea la profit a salariaților


123


124


0.00


0.00


f1.2)f2.1> • - provizioane in legătură cu

contractul de mandat____________

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de din anularea provizioanelor, din

----

• din oarticiparea salariatilor la

 • - din deprecierea imobilizărilor

-----— t» --->:■—1---1--------

 • - venituri din alte provizioane


aferente creditelor pentru investiții

afererffe creditelor pentru_________

ieli financiare____________________

i<eiiextyaordinare


125


126


127

T23”


129

T30


131


 • 132

 • 133

 • 134


 • 135

 • 136

 • 137

~58

139


0.00


0.00


0.00 0(5(1


0.00

ojjît


0.00


0.00

0.00

0.00


\rf.BRUT (profiVpierdere) jyeriltuți neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal IMPOZIT PE PROFIT


DATEDEFUNE DENTARE_____

Venituri totale dtn exploatare, din care(rd2)


 • 140

 • 141

 • 142

T4T


144


0.00

0.00

0.00 Qg

0.00

0.00


-289.19

0.00

0.00

0.001,237


1,226


a) I

menituri din subvenții si transferuri

145

b)<

ilte venituri care nu se iau in calcul la ieterminarea productivității muncii cf. .egii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

235.91

6,308

6,307

23,741

2,231

5,168

8,111

8,232

0

27

a)

148

b|

c}

T50~

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

235.91

6,308

6,307

23,190

2,490

6,997

7,247

7,272

0

27

4

Mr. de personal prognozat la finele anului

152

30.00

150

119

581

150

480

575

581

0

0

5

Mr.mediu de salariați

153

20.00

140

108

569

140

470

565

569

0

o,

6

a)<

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) ieterminat pe baza cheltuielilor de natura >alariala[(Rd147-Rd93-Rd98)/Rd153J/12

154

982.96

4

5

41

18

15

13

13

0

0

b)(

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoanăț determinat pe baza

155

982.96

4

5

41

18

15

13

13

0

0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (iei/persoană) Dzl O/Dz4 <1

156

6.10

67

71

77

23

19

27

28

0

12

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.

157

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C>1

Productivitatea muncii în unități fizice pe otal personal mediu (cantitate produse

158

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1

Elemente de calcul a productivității muncii

159

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

0

0

0

0

- preț mediu (p)

161

pp

0

0

0

0

0

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

I °x

< 0

0

0

0

0

- pondere in venituri totale de

163

0.00

0

0

0

\ 0

0

0

0

0

7

E^chi restante

164

0.00

0

0

0

Vo

\       o

0

0

0

8

Ereanțe restante, din care:

165

0.00

0

0

0

0

-* \ hf\ %

fex 0

0

0

- de la operatori cu capital intenrâl/maioritar de stat

166

0.00

0

0

0

0

s.   \  11 1 ff*

F

0

0

,V(je la operatori cu capital privat

167

0.00

0

0

\ \ \W

ffiSl)     0

0

0

c: r

î

rW

< de la Buqetul de stat

168

0.00

0

0

% V

\ \ w

V *^0

®0

0

0

- dd/a irpqetul local         ---c.>'

>169

0.00

0

0

0

\ O V

0

0

V

liralte entitati

w

0.00

0

0

0

\ 2 A

\ U o

0

0

0

9

c/edite pșrttru finanțarea a^vitștii bt|rente(soldui ramas de râ^burasat)^*^.

\ 0.00

0.

Z? M

0

\ \ \\ o

0

0

0

0Întocmii,

Ec Gabriela ffredesou


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.3       ■'/C

Gradul de realizare a veniturilor totale                                     -

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

3,400

122

0.04

9,343

7,641

0.82

1

Venituri din exploatare

3,400

122

0.04

9,343

7,641

0.82

2.

Venituri financiare

0

0

0.00

0

0

0.00

3.

Venituri extraordinare

-

0

0

0

0

0


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CCM8

Operatorul economic S C TRUSTUL DE CLĂDIRI METF P ILITAN : BUCUREȘTI S A Sediul/Aaiesa BUCUREȘTI. STR BABA NOVAC N 9, Seci r 3

Cod unic de înregistrare 37992692

N- Registrul Comerțului J40/13076/2017


Programul do investiții, dotări și sursele de f nanțarc 2019

//

Data

an precedent (N-d)

Valoare

fTTC

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminai

an curent (N)

an N + 1

an N+2

0

1

2

3

4

s

6

7

B

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

29624

3040.66

26 583

9370

3200

1

Surse proprii, din care:

25.583

9370

3200

a} ’ amortizare

i

b) * profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a}- interne

_

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- majorare do capital

■ (denumire sursă)

.....

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

29,624.00

3,040.66

26.683 34

9,370.00

3,200.00

1

Investiții In curs, din care:

O) pentru bunurile proprietatea privata a operatorul economic

• (denumire obiectiv)

,.L

- (denumire obiectiv)

0} pentru bunurile de natura domeniului pubhc al stalului sau al unității administrativ teritoriale

i    i ■» m\

- (denumire obiectiv)

TEHNICA SJ ^21

- (denumire obiectiv)

5^ JURtofCA n^ir

c) pentru bunuri e oe natura domernulu" privat al staturui sau al unității administrativ ter.ioria'e

- (denumire cDiectiv)

-------7Z

- (denumire ob<ecbv)

-------

-

—~~~~

d) pentru burun'e luate în concesiune închinate sau în locațe de gestiune e»c+usiv ce:e d<n domeniul public sau privat al statului sau a' unității ao.min.sifatrv lentoriale

- (denumire obieclnj• (denunțe obiectiv)

2

Investiții noi, drn caro:

1 (

l ---

t i

1 j

I

“ *“■*—•

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

1        26964

2751.76

ztMiuu

i —-   9370

1 3200

UTILAJE SPECIFICE

i

i         15654

0

RIGI i

UTILAJE MICAMECANIZARE

L .

1           315

133 75

1 |      181 25Π         -.00

AUTOUTILITARE MIJLOACE DE TRANSPORT

i

i                   c

1

i 1------

i

UNELTE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

500

285 05

i        6Î4$*J

i                                                     ------

Bu'doe^cavator 3BUC

1          1371

433 C4

1 0

l

1

Excavator 1 BUC

628

412 40

i                      o

i

i

Autobascu'ar.ta 2BUC

1355

1   911 20

1                   oi

1

Scnela metaîiCa zincata 3 3GOGBUC

2597

i    84 35

1 0

i

1

Autoturisme 6BUC

590

!   112 50

1 0

i

i                                        !

Generator 130 kva IBUC

49

1      3 63

1 01

1

Autoutilitara transport persoane 3BUC

739

96 50

j

I

Depoz.t materiale si Cor.ta.ner organizare «a funcționare șantier

1992

57 7C

1534 3

i         120(11           000

Conta-net

SC

37 70

42 3

1

Licențe sorturi proiectare a verse speciahtat:

154

159 74

4 26

1         650

Licențe softun devize

25

11 30

13 7

Licerte Office st winoMS

58

7 80

50 2

Unelte mica mecanizare

547

547

320

300

b) pentru bunurile ae natura domeniului public ai statului* sau al unități: administrativ tenioria'e

- Idenumire obiectiv

■ (denumire obiectiv)

*

• .....

c) oentru bunurile oe natura domeniului privat ai statului sau ai unități administrativ lentonaie

?

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

dj pentru bunurile tuate ‘n concesiune închiriate sau m locație de gestiune exclusiv c&ie din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ lenlonale

- (denumire Obiectiv)

’ (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate ia imobilrzârile corporale existente (modernizări), din care:

......

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului eco^cmic

- (denumire obiectiv)

!

- (denumire ooiectiv

J ■ /

=“=<^7

b) pentru bunurile de natura domemulu1 publicai statului sau al unității administrativ senioriale

O"

'> \

i.       i X

J • ->t \    \

*

■ (denumwe obec'iv                                            f

-      V...

- (aerum^e obiectiv                                                   •(

\ I

------tr

® y*i \ /■

- ■— i

5


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017
mu lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent(N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Măsura 1 încasarea facturilor restante si creșterea gradului de incasare a debitelor curente

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati învecinate

X

X

X

X

X

X

X

\ \x r

TOTAL Pct. I

-1673

X

21

X

3425

X

8685

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

X

X

X

X

X

X

X

w

Cauza 11..................

X

X

X

X

X

X

uv

12

Cauza 2.........................

X

X

X

X

X

X

/ - TOTAL Pct. II

X

X

X

X

X

X

X \

7 -r*

'--TOTAL' GENERAL Pct. 1 +/f?dt 11  ..

--—-----—-----j

(■ 673)

0

21

0

3425

0

868ț

% \


Director Generai Corbu Mihai - Aobert