Hotărârea nr. 653/2019

HOTARAREnr. 653 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1409/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 240/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 746/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 401/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 357/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A ;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 583/24.10 2019 privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) si art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019
Bd. Regina Elîsabeta rr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București România tel +4021 305 55 00 www.pmb.ro

paga
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București

RO37832152, J40/10320/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019<■ "<•> r- '

5 a » M E

*

'■tsavp?
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ *

Preliminat an^ precedent (N-l)~

Pnopuneri an curent (N)

%\

(Estimări an

V+i

Estimări an

N + 2

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

1 7

8

9

10

/,

VENITURI TOTALE (rd. l = rd.2 + rd.5 + rd. 6)

1

2.851

23.006

8,07%

24.156

25.606

1,05%

1,06%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.549

22.466

8,81%

23.589

25.005

1,05%

1,06%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

0,00%

-

0,00

0,00%

2

Venituri financiare

5

302

540

1,79%

567

601

1,05%

1,06%

3

Venituri extraordinare

6

-

-

0,00%

-

0,00%

0,00%

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

4.970

22.914

4,61%

24.059

25.503

1,05%

1,06%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.962

20.816

4,19%

21.856

23.168

1,05%

1,06%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

778

2.976

3,83%

3 125

3.313

1,05%

1,06%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

36

256

7,03%

269

285

1,05%

0,00%

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4105

17.102

4,17%

17.957

19.035

1,05%

1,06%

CO

Cheltuieli de natura salariată (rd. 13 + rd 14)

12

3.347

14.887

4,45%

15.632

16.569

1,05%

1,06%

CI

ch. cu salarii

13

3.347

13.918

4,16%

14.614

15.491

1,05%

1,06%

C2

bonusuri

14

-

969

0,00

1.017

1078

1,05%

1,06%

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

0,00

-

-

0,00%

0,00%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

0,00%

-

0,00%

0,00%

1 /(

C4_

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

668

1.665

2,49%

1.748

1.853

1,05%

1,06%

/p{

heltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

---90

550

6,13%

578

612

1,05%

1,06%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

>\43

564

13,00%

592

628

1,05%

1,06%

h'jj.if Vl|Cljieițuieli financiare

20 /<

2.098

271,02%

2.203

2 335

1,05

1,06%

SE

|0iel£uieli extraordinare         ____

21 '

•        '2 / < 1

-

0,00%

-

0,00%

0,00%Realizat/

Propuneri

Estimări an

N + 1

Estimări an

N + 2

9

4

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l)

an curent (N)

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.119

92

-0,04%

97

103

1,05%

1,06%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

48

0,00%

51

54

1,05%

1,06%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.119

44

-0,02%

46

49

1,05%

1,06%

1

Rezerve legale

25

-

0,00%

0,00%

0,00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

-

-

0,0091

0,00^

0,00%

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-

-

0,00%

-

0,00%

0,00%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00%

-

0,0$ fise 5

\3 o

> 0,00%

-

*

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00%

-

( V

0,00%

0,oo%;

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 25, 26, 27,

28, 29

30

2.119

44

-0 02%

46

\-q\

\L05%

J-jlzDTO 1

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din prostul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

-

0,00%

-

T

\)Bp% ,   \ T

0,00%

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

-

0,00%

<

/<$> V % \

X \|

0,00%

J

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

-

0,00%

-

\0,00%

dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00%

-

\o,o8i

L 0^)0%

X)

- dividende cuvenite altor acționari

34

£ -

X

0,00%

-

-

b£0%

^/6,00%

8

Pri

7

[fitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se larțîtează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

--

35

/V?1 1 J J

1 t              -

1 1

’ 1 '

X -

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE________________

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii____________

cheltuieli cu reclama și publicitate alte cheltuieli


SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


Alocații de la buget


alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori


CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII______________________________

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului_________

Ir. mediu de saiariați total

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii la/persoană) (rd. 2/rd. 49)


Prddț^ctivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat


23.840


173.480


23.368


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


0,009

0,0091

0,00%

0,00%

0,00%

0,00‘

0,00%
0,98%


366,81%

X

1,07%

2,53%


1,74%


1 74%1,06%


1,06%INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N + 1

Estimări an

N + 2

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

-

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

8

itale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000

55

1.743

996

0,5î

1.046

1.109

1,05%

1,06%

9

Plăți restante

56

-

-

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

10

Creanțe restante

5R

-

0,0091

-

0,00%

0,00%
c\

DIRECTOR GENERAL, Constantin-Cris :ian OLARU
ELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


Anexa nr. 2              A/3

’53//y // ,’o/y

1

--

—sr-

\ \

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (NJ

1

\\

2019

INDICATORI                             1

£

(Nr

ReaVetan n

Aprobat

din care

Rectificare

Li

\\

conform HG/Ordin nun

conform

Hotărârii

Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8 = S/3a

10.2019

0

1

2

31

_ 3a Y

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

9

FS1

3BEE3

i

H2TT

<

■ *’u

rr

Ț

vwitturTtotBțjjln eiptetarefMa+RaTițRkfB+RdAltBirUtRii.’Mirdftîuitt;

< 10.060

H 10,060

2.S49

3.SS4

«55»

J67212

22^66

BT81M

0,00»

22:466

5)

dutția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care

3

1001

10060

2 549

1.854

.558

16212

22.466

8.81%

00%

22.466

al)

din vânzarea prod

4

0

00%

00%

aî)

din servicii prestate

5

10.060

10.060

549

854

9.558

16.2

466

81%

00%

22 466

•31

i redevențe șl

6

0

00%

00%

alte venituri

0

00%

,00%

b)

din vânzarea mărfurilor

o

00%

<)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete |rd. 10+ rd. 11), din care

9

c

0,00%

0,00%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoan

10

0

0.00%

00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale «n vigoare

11

0

00%

ducțiad.

12

0

OD%

el

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

00%

00%

alte venituri din exploatare (rd. 15 +■ rd. 16 * rd. 19 + rd. 20 + rd, 21), din care

14

0

0,00%

00%

fi)

iin amenzi și penalități

15

0

,00%

00%

(21

din vânzarea activelor și alte operații de capital fr

J

0,00%

17

0

00%

18

13)

19

0

00%

00%

1

W

dm valorificarea certificatelor CO2

20

0

0.00%

00%

1

15)

alte venituri

21

0

00%

2

finondart

264

302

«0

i.m

«)

din imobilizări financiare

23

-

6

0,00%

00%

f

,b>

n investiții financiare

24

0

0,00%

0,00?

t

'el

din diferente decor

25

0

oo%

.00%

d>n dpbânzi

26 i

264

213

135

270

405

540

53%

00%

540

el

aftți venituri financiare

27

89

00%

00%

£3

br

.oo>

ml

-i

BiMH

u

■ 20.329

; as

iWJDi

1 /

‘ 7 “

1

. 2.

7 5

s

■ 64

r<1- 33 ♦■rd, 34 + rd. 37 fird« 38 ♦ rd. 39 , din care:

4

we

896

4

93

1

14

2

X

aoo

4h

X

33

4

90

90

D

0,00%

00%

chele

1

6028

34

451

451

99

70

220

450

735

7.46%

D0%

463

■ .

29!

291

3

5

20

30

11.61%

00%

30

M)

r

3

160

160

23

20

50

80

110

4,85%

no
\X aT.4 VVa

\\\ \%\

2= l

86 * 1 A *

V*'-

J-te1

rd. IO*!

i

*

5W

vederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

Rectificare

10.2019

2018

2 15

7 = 6/5

8 » 5/3a

Aprobat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

CA.

Realizat

Trim r

Trim II

Trim IU

An

2 \ \

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

8

c>

\ o \     \

w

37

316

316

265

10

120

200

250

00%

250

d)

\ \

38

39

39

10

18

41

64

87

66%

00%

87

el

\ \

\v

39

0

-

00%

0.00%

A2

A       \

\\\

40

348

172

n

205

3,-WȘ

0,00%

515

1

a)

41

64

64

0

21

43

55

203.67%

00%

55

b)

42

217

217

143

55

HO

225

340

2.37%

00%

340

bl)

li capital integral/majoritar de stat

43

21

21

0

60

120

00%

,00%

120

- către operatori cu capital privat

\

44

196

196

143

55

110

165

220

1.54!

0.00%

220

V1

prime de asigurare

45

67

67

28

20

74

128

182

50%

00%

120

l

A3

CheftiMelJ ca alte servicii executate de te ț (rd. 47 +. rd. 48 + rd. 50 + rd- &7 + rd. 62 + rd. 63 ♦ rd. 67 + rd. 68+rd, 69 + rd.,781 din-care:

46

a

864

364

232

416

»7

1.3W

ijZai

7,E>65(

Î5W

a)

cheltuieli cu cot» bora (orii

L+MM

15

15

0

180

380

430

470

0,00%

00%

470

b)

cheltuieli privind comisioanele $i onorariul din care:

43

90

37

10

195

325

510

i3.s;

510

^cheltuieli prrvind consultanta juridică

622

72

72

37

10

195

325

510

13,82%

00%

510

c|

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd

71

71

3

40

80

120

160

33%

50%

160

cil

cheltuieli de protocol, din care

51

30

2

2

4

6

3

01%

0.00%

8

- tkhete cadou potrivit Legi i nr 193/2006, Cu

D

0.00%

00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, dih care:

41

41

1

38

76

114

152

132,

14%

152

- tichete cadou pțr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

54

0

0.00%

0.00%

- tabele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pidței, promovarea pe piețe existente sau noi, t legii nr. 193/2006, cu modificările ulteric

55

0

0,00%

0,00%

de promovare a produselor

56

0

38

76

114

152

00%

00%

152

d)

57

0

00%

dl)

idical și sănătate

0

0,00%

00%

ch, de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport,

>

00%

00%

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0,00%

0,00%

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

)

0.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

624

7

7

0

6

12

ÎS

oo%

0,00%

18

J)

ransfer

63

15

15

0

23

46

69

00%

00%

29

<<GhelțM.ieii cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

30

30

0

9

18

27

00%

00%

22

65

15

15

0

1

2

3

00%

0.00%

7

-extern

66

15

15

0

8

16

24

00%

15

8>

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

2

59

59

37

75

150

230

310

8,43%

18.3’

230

<h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

61

61

12

8

18

30

38

12%

00%

38

A                                                                                                              i

69

271

271

52

13

25

41

56

1,09%

0.00%

56

ii)

cheltuieli de asigurare și pază                                                 /

ț---------

56

$6

42

11

21

32

1,00%

4?

fi)

/ J

7

71

33

33

8

2

4

9

14

1.72%

00%

14

72

0

,00%

00%

re

73

0

00%

0.00%
7/5
INDICATORI              \   \      \

ZL£VCA

<_ m ■

XA

T *2

mi»

rv-i

: mS!

(N-l)

Propuneri an curent (N)

Rert'fware

10.2019

II9 //» p Ho

tW«

i

2018

2

7 = 6/5

8 = 5/3a

Aprobat

Realizat

din care:

conform HG/Ofdin comun

conform Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trtm 11

Trim sil

An

2        \ sa \

11?

4

4a

6a

6b

6

8

9

\\w

0

00%

00%

\   O   \     vx

75

0

00%

.6|

A O \  \

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conduceie cf CWf^iantei de urgentă a\ Guvernului nr. 109/2011                                   \              \

\ w \

V

A

76

0

□,00%

0.00%

>7J

\ ^2* \

Vi

12

12

1

DO%

00%

p

\ "1 \

X I

78

-

275

275

92

90

120

130

150

1.63%

0,00%

150

80!

cort

rftuWfcu imptu/te, taxeți rinăminte a^mJtatn (rd. 80 + n/,' 51 A rd. 82 + rd, 83\rd. 8+&a:Rjrf * \

\\

79

106

.03%

.«ai

u taxa pt activitatea de exploatare a resurselor

1 \

80

0

00%

00%

bl

redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

4

4

0

00%

00%

u taxa de licență

0

.00%

. cu taxa de autorizare

83

50

50

0

00%

00%

el

cu taxa de mediu

84

3

3

0

1

2

3

0.00%

00%

3

t)

cheltuieli cu alte taxe $i impozite

635

49

49

36

13

71

162

253

6,94%

00%

170

c.a

Wtufe#cu pefSonoW frrf.’S7Fat 100 + rd^l04r rd. 113), din cart:

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92j, d

97

5.461

.461

3.347

2.827

6.714

10.809

14.887

4.45%

34,51%

14.887

€1

Cheltuieli cu salariile [rd. 89+ rd. 90 ♦ rd. 91}, dlr» care:

97

5 461

5.461

3.347

2,827

6.394

10.229

13.918

4,16%

34,51%

13.918

a) salarii de bază

89

97

i 311

5.311

347

.752

9-891

13.418

4,01%

34,51%

13.418

ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

150

150

75

191

338

500

00%

00%

500

ficații (conform CCM)'

91

0

00%

00%

92

0

320

580

969

oo%

00%

969

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf*. cu modificărileji completările ulterioare, din care:

93

0

149

0,00%

0.00%

149

â, cf. Legii nr. 193/2006, tu modificările ulterioare;

94

Q

00%

00%

->

- trcbete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

60

149

0.00%

0,00%

149

b} tkhete de masă;

)

260

520

820

0,00%

0.00%

820

c| vouchere de vacanță;

97

0

00%

00%

1) ch, privind participarea salanaților la profitul obținut în anul precedent

0

00%

00%

ț cheltuieli conform CCM

99

-

)

00%

00%

Alte Cheltuieli cu personalul frd 101 + rd. 102 + rd. 103}, din care-

]

00%

00%

cQplățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

0

00%

00%

bfch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorii

-

)

00%

00%

f ■

<•

c| cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisei comitete

103

0

0.00%

0.00%

C4

k

7\

104

112

712

712

668

270

556

842

1.129

1.69%

5,96%

1.665

$

105

29

152

152

146

90

180

270

360

05%

520

jomponenta fixă                                                               /

29

152

152

146

90

180

270

360

2.46%

05%

520

---—----

C

00%

90%

\

INDICATORI

/j

Nr.

rd.

Realizat an

N 2

X

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

Rect'ficare

10.2019

2018

2019

8 - 5/3a

Aprobat

din care:

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii

C.A.

Realizat

Tfiml

Trim II

Tnm III

An

0

I

<f

V

<\\ la

4

4a

5

Ga

6b

6c

6

7

8

9

b) pentru consiliul de administrație/consillul de supraveghere, din care:            /       \  //* i

.. 5

r |

83

560

560

521

160

336

512

688

1.32%

6,28%

1.050

• componenta fixă                                                           \

țlOȚ

Cj

83

$60

560

521

160

336

512

688

1,329

6.28%

1.050

-componenta variabilă                                                            \

& 4 %

11£F

0

0,00%

0,00%

W

7----■

0

20

40

60

81

0.00%

00%

95

d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii                     \

▼/-TI?

0

0.00%

0r00%

C5

X      Xs.      \

46

1.27;

1.273

90

120

250

400

550

13%

1.95%

550

D.A

’ de e^notore (rd. 115 + rd. 118 +rd. 119+rd. 12o\d. 121^fjfi 122).\^care:  <

7%

,00%

a)

\   ^5   ''x \x

115

0

0.00%

0.00%

»bugetul general consolidat                              \               \   \

116

0

.00%

0,00%

- către afți creditori                                                  \                 \   \

117

0

0.00%

0.00%

b)

Ituieli privind activele imobilizate                                    \       Qe.     \   \

118

16

16

0

2

4

54

104

0.00%

0.00%

104

cl

‘naiului               \               \  \

119

0

0.00%

0.00%

dl

alte cheltuieli                                                          \                \ \

6581  \ \

120

360

360

5

5

10

210

360

69.36%

0.00%

210

el

corporale ți necorporale                      \               \

VH   \ \

121

94

94

38

6

12

62

112

2.93%

00%

250

n

ajustări ți deprecieri pentn                                                  /

122

0

0.00%

0.00%

fii

Ituieli prrvfnd ajustările ți provizioanele                                  \     'yS

123

0

0,00%

0.00%

fl 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariilor                         X/^

124

0

0.00%

0,00%

fl.2|

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

.     L

125

0

0.00%

0,00%

f2l

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0.00%

0.00%

I2.1J

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 ♦ rd. 130), din care.

127

0

0.00%

0.00%

- din participarea salanatllor la profit

128

0

1,00%

0,00%

• din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

129

0

0.00%

0.00%

-venituri din alte provizioane

130

0

-

0,00%

1.00%

2

CMtuMi ftnondore (rd-132+rd. 135 +rd- 139), din cart;

131

,34%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

20

20

8

25

50

70

85

10.98%

0,00%

98

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

00%

0,00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

666

134

20

20

8

25

50

70

85

10.63%

0.00%

98

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care-

135

0.00%

0,00%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0,00%

0,00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0.00%

0,00%

c)

alte cheltuieli financiare                                                                              '"'X

138

0

334

1.336

1.000

0,00%

00%

2.000

3

\

-139

X*T%

/

L. \

140

4

4

9

*

*

141

0

0,00%

.00%

7

cheltuieli nedeductibile fiscal                                                / P**»-*™-

142

22

0.00%

0,00%

210

143

a

28

0

1

7

9

£

.00%

00%

v

da                                                                       ( 1uJt .. *'

0

0.00%

0.00%

v                                                                 \

144

10.060

10.060

2.549

3.854

9.558

16.212

22.466

8,81%

00%

22.466

. n W1 li1 111 III II11111111 —1—■

145

0

-

0,00%

0.00%

,■. J

I4 :

-alte vcyurhj^ze nu se iau în calcul la determinarea productrvitâii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat y      ,

K /                                                          ...    .

146

C

0,00%

0,00%

Cheltmțji de natură salariată (rd, 87),

147

97

5 461

5.461

3.347

2.827

6.714

10.809

14 887

4.45'

34.S1%

14.887


\----------------------------------------

iMr.'A'lHJ

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

Rectificare

10 2019

H = 5/3a

Aprobat

Realizat

din tare:

conform HG/Ordip comun

conform Hotărârii

Trim l

Trim II

Trim III

Ar.

2

6

148

0

00%

00%

0

00%

0.00%

c)

150

-

0

00%

1 00%

3

Che

151

S.3471

H. '

94

1» 229

s

4, 6%

L51%

1 8

de personal prognozat h finele anului

152

18

385

385

197

80

90

200

210

1,07%

194%

0

Nr. mediu de safarlați

69

75

80

190

200

.90

li 50%

90

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Ie»/per$oană1 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ({rd. 147-rd.93* -rd. 9Bj/rd. 1S3|/L2*1000

154

1.347

6 595

6.595

3.719

>

fi. *6*

1,74%

2.76%

ta *64

bl

Câștigul mediu Junar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa'auală, recalculat ct Legii anuale a bugetului de stat

155

0

-

X

0,00%

0.00%

7

a)

Productivitatea muncii în unitătt valorice pe total personal mediu |mu lei/petsoana} (rd. 2/rd. 153)

156

4:

43

34

118

3.48%

118

Productivitatea muncii în unttățl valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

-

0

>

-

J.+9

0,00%

0.00%

118

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoanâ} W = QPF/rd. 153

158

1

0

>

0,73

0,00%

0.00%

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

0

X

X

F

Î2.466

00%

0.00%

-cai

0

X

X

4.012

00%

00%

161

z\ ■

0

Jl

>

X

5,6

00%

o 00%

-valoare = QPF x p

X

0

X

1

2.466

00%

00%

! exploatare = rd. 159/rd.2

1

0

1

X

1

00%

1 00%

Plăți restante

0

00%

t 00%

Creanțe restante, din care

165

1

0

0 00%

00%

capital integral/majontar de stat

0

00%

00%

- de la operatori cu capital privat

0

00%

00%

s

0

00%

00%

jgetuf tocai

* \

0

00%

00%

00%

00%

171

T 336

000

00%

00%

2 000

i Vi     //*

-


V > evidenția distinct «urnele care nu se iau în talcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a buget u^p stat. \


DIRECTOR GE

Constantin-Cris
DIRECTOR E NOMIC,

Victor-Sebastrin FLORESCUCOMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr, 8, sector 1, București

RO37832152, J40/10320/2017GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE


Ni.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2 ■ 2017

% 4 = 3/2

Prevec

I)-2018

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizai

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale, (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

2.292

0,00%

2.813

27,25%

1

Venituri din exploatare*)

25,34%

Venituri financiare

0,00%

264

100,00%

Venituri extraordinare

0,00%

0,00%
Veniturile totale și veniturile rfirj,exploatare vor li diminuate cu sumele primite de la bufetul de statdirector\g^neral,

Constantin-CriStibn OLARUMIC,

ORESCU


COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București 7832152, J40/10320/2017
V J > c ; </> c-£  <7 r

2 n * q n * J

IC > >PROGRAMUL DEțlNV^țlTII, pOTA^tl \l S

lr"

INDICATORI

\)ata\ \ finalizării \ investf^iei\

an precedent (N-l) - 2018

Valoare

Rectificare propusa

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

201

an N + 1

an N + 1

an curent

)- 2019

an N + 1

0

1

2

3 \ '

\ 4

5

6

7

8

6

7

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

\

\\   193.79

23.840

173.480

0

0

23.618

21.006

1

Surse proprii, din care:

\

19.5

38

112

0

0

2S0

200

a) - amortizare

38

112

250

200

b) - profit

19.991

0

2

Alocații de la buget

23.802

23.S

23.3

23.368

20.S

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

150

0

150.

0

0

0

0

majorare de capital

150.000

0

150

0

(denumire sursă)

II

ire:

193.79

473

173.3

0

0

2.812

20.318

1

Investiții în curs, din care:

6

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

>

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

re,obiec

(

<j pentru buhur&ed jțîmjpișțr

* r (f

yj/ențjntfHEjațjiec

llt-

2/4


1  O \/ \  V II^S  £?«?

Data finalizării investiției

an precedent(N-l) - 2018

Valoare

Rectificare propusa

/ C K \

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

2019

an N + 1

an N + 2

an curent

(N) - 2019

an N + 1

0 1

/ P / '

3

4

5

6

7

8

6

7

Sislem cSnere tideo     ?\\    =;=^==^

66

C^âine £3za /         ^A\

380

55

AeTccWHtkmJt

38

Soluție softwear de gestionare a p^arilor

1.000

400

0

Platforma on-line                 \\ \

750

:a automata                \ \

64

64

Plug de zapada                    \

60

60

Utilaje aplicare marcaje rutire

150

150

Utilaj spalare parcare

240

240

Autofurgon

350

350

Utilaje de mica mecanizare

100

100

Trotinete electrice

100

0

Mijloace de locomoție individuale - ecologice (trotinete, biciclete)

0

100

Echipamente informatica

179

300

200

Echipamente dispecerat

51

0

Echipamente camera server

270

0

Soluție integrata Parking București

9.000

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

îs

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ >

- (denumire obiectiv)

r

\

- Ide^upiire obiectiv)

A

K.    A

r3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

0

0

-A»

pentrdțbunurile proprietatea privata a operatorului ecoi
IM


INDICATORI

Data Finalizării investiției

an precedent (N-l) - 2018

Valoare

Rectificare propusa

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

2019

an N * 1

an N + 2

an curent (N)- 2019

an N + 1

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități, administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

țări corporale)

24 137

264

3.788

0

0

638

2.950

a

Dotări modernizări parcări

23 137

0

2.658

258

2 400

b

Dotări sediu

500

235

450

100

350

c

Software

500

28

680

280

200

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care;

fX o

0

0

0

0

0

0

a)- interne

. l.\

b)

LA
l

DIRECTOR 6

Constantin-Cristi


<5.    \

r \\ te#

ț    \ \ 1(3 5

zk \

\ \\yS4

-r»    \

O \

\ \1 \\<

C- Jr țfl S,COMPANIA MUNICIPALA PARK1NG BUCUREȘTI SA


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE


Nr. rrț.

M.Tuim

Termen de realizare

An precedent(N-l)

An curent (N)

An N+l

An LH2

Preliminat/Realizat

Influente (*/-)

Influențe (+/-)

Influente (*/-)

(*/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

4

S

7

8

in

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a p

ăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Mătura 2...

X

X

Măsura n . ..

X

IOTAL pct. 1

0

X

X

0

(1

0

Pr

Cauze

care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n.. .

X

X

TOTAL pct. II

0

X

X

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 r pct. II

0

0

0
Constantin-Crfctian OLARU.