Hotărârea nr. 652/2019

HOTARAREnr. 652 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1416/06.11.2019:

Văzând avizul Comisie; economice, buget, finanțe nr. 239/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 745/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritar sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completăr le ulterioare;

 • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29 03 2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 409/31 07.2019 privind

confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Mun cipală Managementul

Traficului București S.A

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 358/26 06 2019 privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S A

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iii. a), alin. (3) lit. d) si art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. conform anexelor nr 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre''


Ari 2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Traficului București SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C I F RO37832101
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019INDICATORI

Nr rti.

Realizat b n precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimlrl «n 2020

Estimări an 2021

%

%

0

1

2

3

4

5

5-674

7

8

•-677

10-6/7

I

VENITURI TOTALE (Rd.2*Rd.5+Rd.6i

1

A1001X00

VENITURI

8.368

67,201

8.03%

182.042

191,144

0,37%

1.05%

1

Venituri totale din exploetare, din care:

2

A1002X00

VENGTU

8.342

67,196

8.06%

182,042

19\144

0.37%

1.05%

al

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

A1003X00

VENITURI

bl

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoan

4

A1004X00

VENITURI

2

Venituri financiare

5

A1005X00

VENITU

26

5

0.19%

3

Venituri extraordinare

6

A1006X00

VENITURI

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

A1007X00

CHELTUIELI

8. 46

60,904

7.48%

175.080

183,834

0.351

1.05%

1

Chettuieii de exploatare, din care:

a

A1008X00

CHELTUI

8,146

60,85?

7.47%

175.080

103,834

0

1 05%

A.

CheituieU cu bunuri si servidi

9

A1009X0O

CHELTUI

2,014

46,089

22 88%

140,306

147,321

0.33*i

1.05%

B.

Cheituieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

A1010XOO

CHELTUIELI

35

30

0.86%

121

127

0.25%

1.05%

C.

Chettuieii cu personalii, din care:

11

A1011X00

CHELTUI

5,671

13,428

2,37%

28,787

30,227

0.47%

1.05%

CO

cheituieii de naturi sdanalâ fRd.13+Rd.14)

12

A1O12X00

CHELTUIELI

4 784

12 338

2.58%

27.335

28,702

0.45%

1.05%

C1

cheituieii cu salariile

13

A1013XOO

CHELTUIELI

4,604

12,135

2.59%

26,600

27.930

0,46'

1.05%

C2

tonusuri

U

Al014X00

CHELTUI

90

203

2.26%

735

772

0.28%

1.05%

C3

site cheltuieli cu personalul, din care:

15

A1015X00

CHELTUI

Chettuieii cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

A1016X00

CHELTUIELI

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

si a altor organe de conducere si

17

A1017X00

CHELTUIELI

770

871

1 13%

864

907

1,31%

1.05%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile spedaie și alte obligații legate

18

A1018X00

CHELTUIELI

117

219

t 87%

589

618

0.37%

1 05%

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

A1019X00

CHELTUI

426

1,312

3 08%

5,866

6.160

0.22%

1.05%

2

Cheltuieli financiare

20

A1020X00

CHELTUI

45

3

Cheituieii extraordinare

21

A1021X0O

CHELTUIELI

Iii

REZULTATUL BRUT (profiVpierderal

22

A1022X00

VENITU

222

6,297

28.36%

6,961

7.309

0.90%

1.05%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

r 23

A1023X00

VENITU

1,008

1,114

1,170

0.90%

1.05%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

A1024X00

VENITURI

222

5,289

23.83%

5,848

6,140

0,90%

1.05%

1

Rezerve legala

25

A1025X00

VENITU

315

292

307

1.08%

2

Aftfi rezerve reprezentând fadlitâți fiscale prevăzute de lege

26

A1026X00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precede

27

A1027XOO

211INDICATORI

Nr.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări

Estimări

%

%

rd.

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9-5/7

10—8/7

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și ailor costuri aferente acestor împrumuturi

28

A1028X00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

A1029X00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27.28. 29

30

A1030X00

222

4,763

21.46%

5,555

5,833

0.86%

1.05%

7

Participarea saiariațfor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

A1031X00

529

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

A1032X00

2.477

dividende cuvenite bugetului de stat

33

A1033X00

dividende cuvenite bugetului local

33a

A1033AOO

2477

2,778

2,916

0.89%

1.05%

dividende cuvenite altor acționari

34

A1034X00

9

Profiți! nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constitise sursă proprie de finanțare

35

A1035X00

222

1,757

7.92%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

A1036X00

(X

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

A1037X00

V

a)

cheltuieli materiale

30

A1038X00

cheltuieli cu sajariBe

39

A1039X00

\

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

A1040X00

\\ ■

A

cheltdeti cu redama si publicitate

41

A1041X00

alte cheltuieli

42

A104 2X00

\

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cai

43

A1043X00

4,412

23.466

24,639

0.19%

1.0$%

1

Alocații de la buget

44

A1044X00

a)

alocații bugetare aferente plății armamentelor

45

A1045X00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

A1046X00

4,412

23,466

24,639

0.19%

1^S%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

A1047X00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

A1048X00

91

259

285%

259

5==3S9

1.00%

1.00%

2

Nr. mediu de salariați total

49

A1049X00

65

114

1.75%

§ i

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sal anală

50

A1050X00

6

9

1.47%

/fâs

Z    9

vW3%

1,05%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

A1051X00

6

9

1.47%

U*

XV

<

-Mi*

1.05%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

A1052X00

128

rw

LA

1 05%


Page 2 of 3


0.V.C. C.M.M.T.B.


MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

precedent

2018

Propuneri an curant 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

%

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

>5/7

10-8/7

6

Productivitatea munci In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse nrt alpersoană)

53

A1053X00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.inooo

54

A1054X0O

973

962

962

1 00%

8

Plăți restante

55

A1055X00

9

Creant > restante

56

A1056X00

3 490CAMELIA ULIAN X

DIRECTok.ECONOțJlC


MADALINA ȘERBAN


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE L< ALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic; COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa.BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.FiRO 37832101Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent - 2019

%

Aprobat

Preliminat! Realizat

din care:

cf.

H.C.G.M.B.

cf.

Hotărâre

C.A,

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

Buget propus

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

6e

7=6/5

8=6

VENII URI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

173,373

173.373

8,368

16.801

33.601

50.402

67.201

67,201

0 05%

0

r

1

Venituri totale din exploatare

2

173,373

173.373

8.342

16.800

33.598

50.398

67.196

67.196

0 05%

0

a)

din producea vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

173,373

173,373

8,342

16,800

33.598

50,398

67.196

67,196

0 05%

0

alȚ

din vânzarea produselor

4

a

din servicii prestate

5

173,373

173,373

8.342

16.798

33.595

50,393

67,190

67.190

0 05%

0

*

a3)

din redevențe și chirii

6

a41

alte venituri

| 7

2

3

5

6

6

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11). din care:

9

211

subvenții, cf. prevederilor leqale în viqoare

10

221

transferuri, cf. prevederilor leqale în viqoare

11

------Ț

/ r

> J

d)

din producția de imobilizări

12

—i—S

» /

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

\

/ 3

H

alte venituri din exploatare

14

< \

111

din amenzi și penalități

15

/

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

/ C

• active corporale

17

/

7

-

active necorporale

18

7--E?—

7

121

din subvenții pentru investiții

19

/

7

f4>

din valorificarea certificatelor CO2

20

r~

151

alte venituri

21

II

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25»Rd 26+Rd.27), din care:

22

*

\ \ 76

3

4

5

5

21

din imobilizări financiare

23

21

din investiții financiare

24

frA

c)

din diferente de curs

25

21

din dobânzi

26

21

alte venituri financiare

27

1

3

4

5

5

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

239

166.743

166.743

8.146

15,274

30.456

45.730

60 904

60.904

0.05%

o.:

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd 120). dm care'                                                 |

30

239

166.743

166,743

8.146

15,263

30,433

45.696

60.859

60,859

0 05%

o.;

r

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd 40+Rd 46). din care:

31

2

133,624

133,624

2.014

11.570

23,045

34.615

46 089

46.089

002%

0.2

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

2

92,915

92.915

623

8,362

16.722

25.084

33 443

33.443

0.01%

0.2

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

82.285

82,285

455

8.231

16,462

24.693

32 923

32.923

0.01%

0.4

b)

cheltuieli cu materialele consumabile din care:

34

7 000

7 000

168

68

135

203

270

270

0 02%

□ C

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2.000

2.000

5

10

15

20

20

0.G

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

5.000

5,000

50

63

125

188

50

250

0.01%

0.0

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

2

2 500

2 500

117

38

75

113

150

150

0.05%

0.0
INDICATORI


 • d) cheltuieli privind energia ți apa

 • e) | cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41-rRd.42-rRd.45). din care.


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiriile (Rd.43r-Rd.44). din care:_______________________________

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat


t>2) |catre operatori cu capital privat prime de asigurare


Cheltuieli cu alte servicii executate de ierți (Rd.47+Rd.4B+Rd.5O+Rd.57+Rd.62+ Rd.63<-Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care.


cheltuieli cu colaboratori, cheltuieli privind comisioanele și onorariul. din care:___________________________________

bl) | cheltuieli privind consultanța juridică cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51-t-Rd.53), din care:


cheltuieli de protocol, din care:________

 • - tichete cadou potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare_______________________________

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:______________________________

 • - tictwie cadou ptr crenuad da reclamă și prCdcrtate, potrivii

Legii nr. 193/2009, cu nwddicănle ultonoara

 • - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

nr 193/2006, cu modificările i ulterioare__________________________________

 • - cheltuieli de promovare a produselor


cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.50+Rd.59+Rd.6O+Rd.61), din care:


cheltuieli de sponsorizare a

cluburilor sportive_____________________

cheltuieli de sponsorizare a

unităților de cult_________________________

cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale___________________

alte cheltuieli cu sponsorizarea


cheltuieli cu transportul de bunuri

și persoane_____________________________

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:___________________________

- Interna_____________________________

■ externacf.

Hotărâre

C.A.

5


Preliminați Realizat


B*6e/5

0.09%


0.11%


3,000

500

35,209


3,000


35.209


0.07%
q.03%

i î \


BVC.CM M.T.t


Mri i e
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent - 2019

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

cf.

HC.G.M.B.

cf.

Hotărâre C.A.

Trim l

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

Buget propus

1

2

3

3a

4

S

6

6a

6b

6c

6d

6e

7-6/5

8-6e/5

d)

cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul precedent

98

e)

alte cheltuieli conform C.C.M.

99

4

C3

Afte cheltuieli cu personalul                          100

a)

cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

102

c)

cheltuieli de natură salanată aferente restructurării, privatizării administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii Si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111 + Rd. 112). din care:

104

129

623

623

770

218

436

653

871

871

0.94%

1 06%

pentru directori/directorat

105

70

140

210

280

280

- componenta fixă

106

70

140

210

280

280

- componenta variabilă

107

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care

108

129

623

823

770

125

250

375

500

500

0.94%

0.61%

- componenta fixă

109

129

823

B23

770

125

250

375

500

500

0.94%

0.61%

- componenta variabilă

110

c>

pentru AGA șl cenzori

111

23l

46

68

91

91

d)

pentru afte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

%

\ /

)

05

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118 ■»Rd.119), din care:

113

43

561 / ° / €

-n

117

55

110

165

219

219

□.21%

0.39%

■>

a)

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

114

32

/ °

1

/

r\ \\ \

b)

cheltuieli pnvind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

/ S

/ O

c)

cheltuieli privind contnbutia fa asigurări sociale de sănătate

116

11

/

' £

d)

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

Q   j

e)

cheltuieli privind contributiia unității la schemele de pensii

118

0

cheltuieli privind alte contnbuții si fonduri speciale

119

56 J

W7

£> '•Aro-

55

110

165

219

219

0.21%

0 39%

D.

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:

120

’w

5.5ț

«7. ♦

£ îjt32B

656

984

1.312

1,312

0.08%

0.23%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122r-Rd.123), din care:

121

6

9

12

12

- către bugetul general consolidat

122

3

6

9

12

12

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent - 2018

Propuneri an curent - 2019

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

cf.

H.C.G.M.B.

cf. Hotărâre C.A.

Trim I

Trim ll (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

Buget propus

0

1

2

3

3a

4

5

6

Ea

6b

6c

6d

&

7-8/5

B-6e/5

- pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

a

Creanțe restante, din care:

164

3,49<1

B

15

23

30

-

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

3,490

-

de la operatori cu capital privat

166

8

15

23

30

-

de la bugetul de stat

167

-

de la bugetul local

160

-

de Ia alte entitati

169

CAMELIA ULIAN


DIRECToĂeCONOMIC
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE; C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa :BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F: RO37832101

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE


MII LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

Prevederi an precedent 2018

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4=3/2

5

6

7=6/5

1.

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:

7,563

0

0.00%

173,373

8,368

0.05%

1.

Venituri din exploatare

7 563

0

0.00%

173,373

8,342

0.05%

2.

Venituri financiare

0

0

0.0(

0

26

0.00%

3.

Venituri extraordinare

0

0

0.0(

0

0

0.00%AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A,

Sediul/Adresa: ‘.BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare/

- —_ .__J /

INDICATORI

Data finalizării investiției

Prevederi an precedent - 2018

Valoare

Aprobat

Preliminat/ Realizat

An 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4,412

0

C

1

Surse proprii, din care.

1.308

0

C

amortizare

1,308

b)

profit

0

2

Alocații de la buqet

“X

0

3

Credite bancare, din care:

3 104

0

0

\

a)

interne

3,104

b)

externe

--2T

Tt

0

4

Alte surse, din care:

O

0

0

0

a)

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

s o r~

\uț\

0

b)

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

o

2

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

----trt”

0

0

0

- —,

1

Investiții în curs, din care:

>

0

0

0

X

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

cz r—

0

0

0

24-1,

(denumire obiectiv)

li

0

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(

rai

0

0

0

(denumire obiectiv)               --—\

0

—.1 YT-.-------

Prevederi an precedent - 2018

Valoare

INDICATORI

Data Analizării investiției

Aprobat

Preliminat / Realizat

An 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

r

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

î

//

Yz

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/    tî\ / \

0

0

0

(denumire obiectiv)

/ %

0

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/    7\\

/ Cî /

/     *-»     / r*

0

0

0

(denumire obiectiv)

/ aj 1    \

0

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,                 j

exclusiv cele din domeniul public sau               /

privat al statului sau al unității                         l

administrativ teritoriale:

f o /     \

f     \

r-    1        1

\ Zi?1            '

>

1)1 •)/

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

(denumire țjbieetiuL

0
pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:_______

(denumire obiectiv)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:_______________

(denumire obiectiv)__________________

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:_______________

(denumire obiectiv)


Autoutilitara de 3,5 T basculabila_____________

Autoutilitara tip furgon 3,5 T___________________

Stivui tor de marfa cu ridicare manuala________

Autospeciala furgon pentru lucrări la inaltime Autocamion de 10 T cu macara____________

Autospeciala furgon pentru lucrări la inaltime Rotopercutoare cu acumulatori______________

Echipament de colmatare de rosturi_________

Echipamente hardware___________________

Software__________________________________

Alte dotări nespecifîcate mai sus______________

Autoutilitara mica 5 locuri -10 buc_____________

Autoutilitara 7.5 to - 4 buc_____________________

Centrala telefonica - 1 buc____________________

Baterie Preheater marcaj orizontal -1 buc_______________________________

Semiremorca pt mașina de

marcaj -3 buc______________________________

Autospeciala autosasiu platou_______________

Autospeciaja^utosasiu ptr. vopsea spray-plast


Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2019

Decembrie 2018

Decembrie 2018

Decembrie 2018

Decembrie 2018


Decembrie 2018

Decembrie 2018


22,348.00


1,923.00


630.00


333.00

0.00


820,00

730.00

564.00

301,00

33.00

357.00


228.00

116.00

216.00

338.00

0.00

0.00


4,411.81

172.55

128.52 5.00 333.00

698.10

357.00

10.00 20.00 750.00 250.00

1,687.64


376.00

470.00MII 1X1


MII LEI

INDICATORI

Data Finalizării investiției

Prevederi an precedent - 2018

Valoare

Aprobat

Preliminat / Realizat

An 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

44

Foreza mare -1 buc

Decembrie 2018

2,400.00

0.00

45

Foreza mica -1 buc

Decembrie 2018

900.00

0.00

46

Georadar -1 buc

Decembrie 2018

329.00

0.00

47

Platforma -1 buc

Decembrie 2018

56.00

0.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.C.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMEMTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2018

M; ..ri

Nr. crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

PreliminatRealizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influența (+/-)

Rezultat brut (+/•)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

rai nt

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut țl reducere a plăților restante

1

Măsură 1 - Reducerea costurilor in condiții de eficiență economică

12/31/2019

2

Măsură 2 - Lărgirea gamei de servicii

12/31/2019

3

Măsura 3 - 0 mai bună promovare a serviciilor si lucrărilor

12/31/2019

TOTAL Pct II

0

0

0

0

0

0

a

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie

01/01/2019

TOTAL Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct. III

ItOTAL GENERAL Pct, I + Pct. 11

0

0

0

0

0

0

0

Paj na 1 of 1