Hotărârea nr. 651/2019

HOTARAREnr. 651 din 2019-11-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019


conform cu originalul


V <5\\

4- C\\ ■» eA\ rC\ »»l •jM/ O *9/, 007 .♦ 'Tj,        .<S^   //

e*? •//


// e- +

S £   ■


O'F'tcriA asisteNTa TfHMCA SI

*

^jq e *"


Consiliul General al Municipiului București

. ' ■                                      T..' ' " - ■ ' -' -.••>■ »•'■•■• ■ ■■ .■■'■-.•-■■■ 7              ■ -. ■ t . r, ■ - - . -                    ;

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 9573/08.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr.238/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr.744/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 14.11.2019.

ședința ordinară a Consiliului General al

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL , din care :

6.273.637,20

-126.326,00

6.147.311,20

mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

“Ăl

B

1

2

3 =1+2

60.02.02 Aparare naționala

3.288,00

-2.000,00

1.288,00

71

ACTIVE NEFINANCIARE

2.814,00

-2.000,00

814,00

71.01.01

Construcții

Poziția 1 Consolidare și reamenajare sediu administrativ-Centrul

Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 -HCGMB nr. 41/2015 Executie+PT+DE+AT, creditele de angajament rămân nemodificate

2.462,00

2.462,00

-2.000,00

-2.000,00

462,00

462,00

61.02

Ordine publica si siguranța naționala

118.021,00

3.792,00

121.813,00

61.02.03.04

Poliție locală

61.555,00

3.792,00

65.347,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

58.549,00

3.298,00

61.847,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.006,00

494,00

3.500,00

65.02

Invatamant

122.984,00

500,00

123.484,00

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

20.517,00

1.577,00

22.094,00

71

ACTIVE NEFINANCIARE

20.517,00

1.577,00

22.094,00

71.01.01

Construcții

20.517,00

1.577,00

22.094,00

Poziția 5 Școala 173, creditele de angajament rămân nemodificate

100,00

-99,00

1,00

Poziția 6 Școala 7, creditele de angajament rămân nemodificate

246.00

-245.00

1,00

Poziția 7 Școala 87, creditele de angajament rămân nemodificate

100,00

-99,00

1,00

Poziția 13 Școala 74, creditele de angajament rămân nemodificate

781,00

-780,00

1,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 42.02.16.01 finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 42 02 69 sustineri' derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

48.02.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.03.01 Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent


45.826,00

155.542,00

240.613,00

84.597,00


-1.678,00

-65.327,00

-56.931,00

-2.390,00


44.148,00

90.215,00

183.682,00

82.207,00


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:


6.317.516,20


-126.326,00


6.191.190,20


Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI din care :

51.02 Autorități publice și acțuni externe

51.02.01.03 Autorități executive

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

 • 58 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58.30 Mecanismul pentru Interconectarea Europei

58.30.03 Cheltuieli neeligibile, din care:

Se introduce poziție nouă ’WIFI4EU”, credite de angajament 77 mii lei

 • 59 ALTE CHELTUIELI

59.17 Despăgubiri civile

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții


5.015.635,00

-65.785,00

4.949.850,00

294.043,00

3.894,00

297.937,00

294.043,00

3.894,00

297.937,00

69.921,00

1.597,00

71.518,00

50.490,00

1.597,00

52.087,00

0,00

77,00

77,00

0,00

77,00

77,00

0,00

77,00

77,00

0,00

77,00

77,00

58.358,00

4.800,00

63.158,00

57.447,00

4.800,00

62.247,00

23.325.00

1.500,00

24.825,00

14.740,00

1.500,00

16.240,00


Poziția 11 Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 -PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție HCGMB 42/31.03.2015, creditele de angajament rămân nemodificate


13.000,00


1.500,00     14.500,00


85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în


0,00


-4.080,00


85 01 01 efectuate 'n anii precedenți și recuperaț^ii^an secțiunea de funcționaje^himptilini inc3i / * / oc ™ Plăti efectuate în anii o5.U1.UZ                  /

secțiunea de dezvoltare a.

60.02 Aparare        /   /


bugetului local / rec^denți^șfrecuperate îryanu) curent în) 7 h


ului local

\ -z \


* <

ț

./

7


0.00


-1.443,00


-4.080,00

-1.443,00

-2.637,00

1.288,00


CONFORM CU Q
ANEXA


Poziția 17 Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Școala nr. 199). Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.505/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 20 Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo DaVinci (fosta școală Gimnazială nr. 75), str. Gheorghe Petrascu, nr. 55, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.511/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

65.02.04.02 învățământ secundar superior

71

71.01.01


3.000,00


67.02


ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Poziția 26 Liceul de Muzica George Enescu, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 29 Grupul Școlar Nichita Stanescu, angajament rămân nemodificate Poziția 30 Colegiul National Mihai angajament rămân n dificate  Cultura, recreereXi reljgie


9.762,00

9.762,00

9.762,00


516,00


1.400,00


1.400,00


-515.00


4.400,00


4.400,00


8.685,00

8.685,00

8.685,00


1.00ins^tii publice-448,00


713.052,00

40.551,00

39.574,00
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


67.02.03.04

51.01.01 51.02.29

>7.02.05.01

51.01.01


67.t J5.03


51.01.01

71

71.01.30


70.02

70.02.03.01

51.01.01

51.02.29

70.02.06


Instituții publice de spectacole și concerte

Transferuri către instituții publice

Alte transferuri de capital către instituții publice

Sport

Transferuri către instituții publice întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Transferuri către instituții publice

ACTIVE NEFINANCIARE

Alte active fixe, din care:

La poziția 37 "Soft sistem control acces”, se majorează creditele de angajament de la 2.854 mii lei la 2.945 mii lei

Locuințe, servicii si dezvoltare publica Dezvoltarea sistemului de locuințe

Transferuri către instituții publice

Alte transferuri de capital către instituții publice

Iluminat public și electrificări


20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Poziția 5 Modernizare și optimizare parametrii tehnico-funcționali sistem de iluminat public Calea 13 Septembrie tronson cuprins între Bdul Libertății-Strada Izvor, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe, din care:

Poziția 29 Harta S.I.P., creditele de angajament se majorează de la 2.000 mii lei la 3.000 mii lei

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Transferuri către instituții publice

Alte transferuri de capital către instituții publice

Protecția mediului

Canalizarea și tratarea apelor reziduale, creditele de angajament rămân nemodificate

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


70.02.50


51.01.01

51.02.29

74.02


74.02.06


58


58.03

58.03.01

58.03.02


Programe din Fondul de Coezjdn^

Finanțarea națională

Finanțarea externă neramburșfaWlă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

A. Obiective în c
215.679,00

1.510,00

217.189,00

203.947,00

1.710,00

205.657,00

3.533,00

-200,00

3.333,00

63.470,00

2.000,00

65.470,00

57.928,00

2.000,00

59.928,00

110.093,00

13.680,00

123.773,00

96.276,00

13.680,00

109.956,00

9.798,00

0,00

9.798,00

2.854,00

0,00

2.854,00

581.049,00

-9.022,00

572.027,00

407.572,00

-21.078,00

386.494,00

62.063,00

-1.056,00

61.007,00

68.283,00

-20.022,00

48.261,00

88.378,00

6.310,00

94.688,00

82.275,00

7.000,00

89.275,00

82.275,00

7.000,00

89.275,00

6.103,00

-690,00

5.413,00

4.103,00

-690,00

3.413,00

4.103,00

-690,00

3.413,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

55.263,00

5.746,00

61.009,00

35.856,00

5.600,00

41.456,00

4.407,00

146,00

4.553,00

316.467,00

-4.685,00

311.782,00

210.967,00

-4.685,00

206.282,00

198.960,00

-4.685,00

194.275,00

198.960,00

-4.685,00

194.275,00

60.483,00

-1.525,00

58.958,00

102.827,00

-2.390,00

100.437,00

35.650,00

<770-^0

34.880.00

• f                z

5 iANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea

principalelor colectoare de canalizare si a canalului

172.623,00

-4.685,00

167.938,00

colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București -Etapa II

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

58 EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

172.623,00

-4.685,00

167.938,00

FINANCIAR 2014-2020

58.03.01 Finanțarea națională

57.366,00

-1.525,00

55.841,00

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

85.165,00

-2.390,00

82.775,00

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

30.092,00

-770,00

29.322,00

* Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)

CL3 HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014,

25.485,00

-4.685,00

20.800,00

214/2014, 376/24.11.2016

58.03.01 Finanțarea națională

8.325,00

-1.525,00

6.800,00

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

12.690,00

-2.390,00

10.300,00

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

4.470,00

-770,00

3.700,00

81.02 Combustibili și energie

661.531,00

-2,00

661.529,00

81.02.06 Energie termică

661.531,00

-2,00

661.529,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

12.140,00

-2,00

12.138,00

71.01.01 Construcții

12.030,00

-20,00

12.010,00

Se elimină poziția 3 "Modernizare 11 Centrale termice din Municipiul București-Centrala termică Luterană HCGMB nr.22/29.02.2016”'

10.00

-10,00

0,00

Se elimină poziția 4 "Modernizare 11 Centrale termice din

Municipiul București-Centrala termică Rosetti HCGMB nr.22/29.02.2016”'

10,00

-10,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe, din care:

110,00

18,00

128,00

Poziția 6 "Avize, acorduri și autorizații pentru Proiectul major de termoficare "Reabilitarea sistemului de termoficare al

rx rxrx

municipiului București"”, creditele de angajament rămân nemodificate

Se elimină poziția 7 "Studiu pentru realizarea programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul București””

-10,00


0,00


10,00


10,00


Se introduce poziția "Asistență tehnică pentru managementul energetic și elaborare "Program de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul București”, la credite de angajament 298 mii lei

Se introduce poziția "Analiză cost-beneficiu pentru studiul de

fezabilitate aferent Proiectului major de termoficare al municipiului București - Actualizarezfflrcțe^it^cf&angajament 108 mii lei                            /                ‘

84.02 TransportyrP

84.02.03,02 Transportul îl

40 TITLUl/lV SU


pnun

NTII


0,00

/y*   1.850.496,00

x- /   900.005,00


108,00

-76.502,00

-44.560,00

100.000,00


108,00

1.954.816,00

1.805.936,00

1.000.005,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

900.005,00

100.000,00

1.000.005,00

B. Obiective de investiții noi

‘Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

381.437,00

-156.288,00

225.149,00

58 EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

381.437,00

-156.288,00

225.149,00

FINANCIAR 2014-2020

58.01.01 Finanțare națională

60.150,00

-18.800,00

41.350,00

58.01.02 Finanțarea externă nerambursabilă

240.613,00

-56.870,00

183.743,00

58.01.03 Cheltuieli neeligibile

80.674,00

-80.618,00

56,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, HCGMB nr. 692/18.10.2018

36.259,00

-9.357,00

26.902,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 18.297 mii lei la 16.468 mii lei

5.489,00

-549,00

4.940,00

„ Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de 58'01'03 la 29.342 mii lei la 65 miilei

8.813,00

-8.808,00

5,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, HCGMB nr. 691/18.10.2018

36.259,00

-9.357,00

26.902,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 18.297 mii lei la 16.468 mii lei

5.489,00

-549,00

4.940,00

„„ Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de

58 01 03 la 29.342 mii lei la 65 mii lei

8.813,00

-8.808,00

5,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, HCGMB nr. 742/30.10.2018

36.259,00

-9.357,00

26.902,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 18.297 mii lei la 16.468 mii lei

5.489,00

-549,00

4.940,00

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 29.342 mii lei la 65 mii lei

8.813,00

-8.808,00

5,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, HCGMB nr. 743/30.10.2018

36.259,00

-9.357,00

26.902,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 18.297 mii lei la 16.468 mii lei

5.489,00

-549,00

4.940,00

„ „.    Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de

58'01'03 la 29.342 mii lei la 65 mii lei

8.813,00

-8.808,00

5,00


CONFORM CU ORI


rțwMC* $t JuRiOICA


HCGMB nr.6fl. I ț?

/

ANEXA


Rectificarea Bugetului M^nicipj


58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, HCGMB nr. 740/30.10.2018


36.259,00


-9.357,00


26.902,00


Finanțare națională, creditelejde-angajament se diminuează de la 18.297 mii lei la 16.468^TH(lei

Cheltuieli neeligibile, cr^uifele^de^hgajament se diminuează de 73.42 mii lei la 65 miftei/ ~    \

u


-549,00


4.940,00Pagina 5-8.808,00


5,00


mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-7.589,00

22.622,00

30.211,00


58.01.01


91.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40, HCGMB nr. 640/26.09.2018

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 15.389 mii lei la 13.851 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 23.756 mii lei la 0 mii lei


58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41, HCGMB nr. 741/30.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 30.765 mii lei la 27.689 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 47.515 mii lei la 2 mii lei


58.01.01


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, HCGMB nr. 576/06.09.2018

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 15.389 mii lei la 13.851 mii Iei


58.01.02


Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajament se diminuează de la 73.190 mii lei la 61.556 mii lei


58.01.03


Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 9.214 mii lei la 6 mii lei


58.01.01


58.01.02


58.01.03


Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 312, 313, 368, 385 -HCGMB nr.849/12.12.2018

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la mii 12.900 lei la 11.612 mii lei

Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajamentrămân nemodificate

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 11.411 mii lei la 3 mii lei


-462,00

4.155,00

4.617,00

7.127,00

-7.127,00

0,00

60.412,00

-15.177,00

45.235,00

9.231,00

-923,00

8.308,00

14.256,00

-14.254,00

2,00

30.221,00

-7.599,00

22.622,00

5.489,00

-1.334,00

4.155,00

21.957,00

-3.490,00

18.467,00

2.775,00

-2.775,00

0,00

22.774,00

-22.763,00

11,00

3.870,00

-3.867,00

3,00

15.480,00

-15.475,00

5,00

3.424,00

-3.421,00

3,00


Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 137,138 HCGMB nr.848/12.12.2018


Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de

la mii 5.797 lei la 5.219

Finanțarea externă nerâmduVsabilăJc angajamentrămân nem^i beate                             .

58 01 03 Cheltuieli neeligibile/crecjnele de angaj^na^rit se diminuează/^'"

la 5.115 mii lei la 0 mii lei


58.01.01


58.01.02de

10.350,00

-10.342,00

8,00

1.739,00

-1.736,00

3,00

6.958,00

-6.953,00

5,00

1.653,00

-1.653,00

0,00
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii

transportului public de calatori pe traseele 173, 311, 336, 381, 601

HCGMB nr.847/12.12.2018

26.197,00

-26.186,00

11,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de

4.402,00

-4.399,00

3,00

la mii 14.676 lei la 13.211 mii lei

__ rxA    Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de

17.612,00

-17.607,00

5,00

angajamentrăman nemodificate

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 12.985 mii lei la 3 mii lei

4.183,00

-4.180,00

3,00

Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii

transportului public de calatori pe traseele 300, 330, 335 HCGMB nr.846/12.12.2018

19.858,00

-19.847,00

11,00

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la mii 11.124 lei la 10.014 mii lei

3.337,00

-3.334,00

3.00

58 01 02 F>nar|țarea externă nerambursabilă, creditele de angajamentrămân nemodificate

13.350.00

-13.345,00

5,00

Cheltuieli neeliqibile, creditele de angajament se diminuează de

58 013 la 9.837 mii tei la 3 mii lei

3.171,00

-3.168,00

3,00

72 ACTIVE FINANCIARE

34.800,00

15.600,00

50.400,00

72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale

34.800,00

15.600,00

50.400,00

85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-3.872.00

-3.872,00

85 01 02 P,ă-' e^ectuate 'n an'* Pr®cedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-3.872,00

-3.872,00

84.02.03.03 Străzi

180.822,00

-31.942,00

148.880,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

180.816,00

-10.000,00

170.816,00

71.01.01 Construcții

180.577,00

-10.000,00

170.577,00

Se redenumește poziția 41 "Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Dimitrie Ponpei si Barbu Vacarascu HCGMB 56/2010 , ref. 418/07.03.2019” în "Lărgire B-dul Dimitrie Pompei și Străpungere B-dul Barbu Văcărescu”, creditele de angajament și cerditele bugetare rămân nemodificate

Poziția 47 Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si

Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018 ( redenumirea poziției” Penetrație Prelungirea GhenceajrJlșmnesti HCGMB 264/02.11.2006; HCGMB 2720^7,^^2015”) ”, creditele de ân Vierhodificate

angajament și cerditele

71.01.30 Alte active fixe, din caijt

ANEXA


mii lei

Cod slasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Se va redenumi obiectivul de investiții, poziția 76 "Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bucureștii Noi” în "Modernizare sistem de alimentare cu energie electrică în depoul Bucureștii Noi” (redenumirea poziției Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bucureștii Noi)

Se va redenumi obiectivul de investiții, poziția 77"Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bujoreni” în "Modernizare sistem de alimentare cu energie electrică în depoul Bujoreni” redenumirea poziției Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bujoreni)

Se va redenumi obiectivul de investiții, poziția 78 "Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Berceni” în "Modernizare sistem de alimentare cu energie electrică în depoul Berceni” (redenumirea poziției Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Berceni)


85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85 01 02 P'ăț’ efectuate >n anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local


Anexa

2.47.2

51.08 Autorități publice și acțuni externe

Autorități executive

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

Finanțarea externă nerambursabilă,din care:

"WIFI4EU”, creditele de angajament 64 mii lei


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE


51 A^.01.03


58


58.30

58.30.02


Anexa

2.47.3


BUGETUL CREDITELOR INTERNE


TOTAL CHELTUIELI

din care:

84.07.03.02 Transport în comun

B. Obiective de investiții noi

'Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                     -

TITLUL X PROIECTE CU Ff^lAtțlT^RE DIN FONDURI EXTERNE NERAM^RSAbIlE-AFERENTE CADRULUI  FINANCIAR 2014-202& X ,

Finanțare național

CFhpItui^li neeligibițe*


58


58.01.01 58.01.0,00

-21.942,00

-21.942,00

0,00

-21.942,00

-21.942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.661,95

77.150,00

539.811,95

0,00

77.150,00

77.150,00

0,00

77.150,00

77.150,00

0,00

77.150,00

77.150,00

0,00

4.592,00

4.592,00

0,00

72.558,00

72.558.00Rectificarea Bugetului MuniciANEXA


mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, HCGMB nr. 692/18.10.2018

0,00

9.357,00

9.357,00

58.01.01

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.829 mii lei

0,00

549,00

549,00

F' 91.03

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de

29.277 mii lei

0,00

8.808,00

8.808,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, HCGMB nr. 691/18.10.2018

0,00

9.357,00

9.357,00

58.01.01

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.829 mii lei

0,00

549,00

549,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de

29.277 mii lei

0,00

8.808,00

8.808,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

58.01.01

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 3.076 mii lei

0,00

923,00

923,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de

47.513 mii lei

0,00

14.254,00

14.254,00

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, HCGMB nr. 576/06.09.2018

0,00

7.599,00

7.599,00

58.01.01

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.538 mii lei

0,00

462,00

462,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 23.750 mii lei

0,00

7.137,00

7.137,00

58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, HCGMB nr. 742/30.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.829 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 29.277 mii lei


0,00


0,00


0,00


.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, HCGMB nr. 743/30.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.829 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 29.277 mii lei


0,00


0,00


0,00


58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, HCGMB nr. 740/30.10.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.829 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 29.277 mii lei


0,00


0,00


0,00


58.01.01


58.01.03


Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40, HCGMB nr. 640/26.09.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.538 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele dp angajament în sumă de 23.756 mii lei


A ,\' ,0,00


0,00


0.00


9.357,00


9.357,00


549,00


9.357,00


549,00


7.589,00


7.127,009.357,00


549,00


8.808,00


9.357,00


549,00


8.808,00


9.357,00


549,00


7.589,00
58.01.01


58.01.03


Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 312, 313, 368, 385 -HCGMB nr.849/12.12.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.288 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de

11.408 mii lei


Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 137, 138 HCGMB nr.848/12.12.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 578 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 5.115 mii lei


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 173, 311,336, 381,601

HCGMB nr.847/12.12.2018

Finanțare națională, creditele de angajament în sumă de 1.465 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament în sumă de 12.982 mii lei


58.01.03


Achiziționare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 300, 330, 335 HCGMB nr.846/12.12.2018f      ' ' .

Finanțare națională, creqjjelfe deangâjament în sumă de 1.110 mii lei               / *            \

creditele de angajament în sumă de 9.8


i X

1                   Fmii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

knexa 2.32 CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TOTAL CHELTUIELI, din care:

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar


28.000,00

9.000,00

9.000,00


2.000,00

2.000,00

2.000,00


30.000,00

11.000,00

11.000,00


fknexa 2.35


68.02

68.02.12


Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Asigurări și asistență socială Unități de asistență medico-sociale


10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 BUNURI Șl SERVICII

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

68.02.15.02

10

>.01.01

10.01.05

10.01.17


Prevenirea excluderii sociale

CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de muncă Indemnizația de hrană


10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 BUNURI Șl SERVICII

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.30 Alte bunuri și srvicii pentru întreținere și funcționare

20.02 Reparații curente

20.03.01 Hrană pentru oameni

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asigurători

20 BUNURI Șl SERVICII

20.01.05 Carburanți și lubrifianț


602.100,20

-33.633,00

568.467,20

38.836,00

-6.339,00

32.497,00

19.239,00

-5.519,00

13.720,00

13.935,00

-4.885,00

9.050,00

3.649,00

-400,00

3.249,00

800,00

-90,00

710,00

120,00

-25,00

95,00

319,00

-19,00

300,00

416,00

-100,00

316,00

19.191,00

-820,00

18.371,00

120,00

-10,00

110,00

80,00

-10,00

70,00

800,00

-600,00

200,00

391,00

-200,00

191,00

17.807,00

-4.115,00

13.692,00

4.684,00

-1.155,00

3.529.00

3.787,00

-1.000,00

2.787,00

430,00

-50,00

380,00

208,00

-30,00

178,00

80,00

-50,00

30,00

103,00

-25,00

78,00

12.941,00

-2.960,00

9.981,00

70,00

-10,00

60,00

900,00

-100,00

800.00

1.100,00

-700,00

400,00

8.900,00

-2.000,00

6.900,00

1.200,00

-150,00

1.050,00

545.457,20

-23.179,00

522.278,20

32.576,00

-3.602,00

28.974,00

25.594,00

-2.944,00

22.650,00

3.983,00

-350,00

3.633,00

1.436,00

-136,00

1.300,00

250,00

-50,00

200,00

600,00

-49,00

551.00

■''^703,00

-73,00

630,00

43.0'64,00

-593,00

42.471,00

:   , 98,00

-98,00

0,00muncă >


ANEXA

mii lei

Cod clasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                                    600,00         -40,00         560,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare

20.03.01 Hrană pentru oameni

20.06.02 Deplasări în străinătate

’0.14 Protecția muncii

57 Asistență socială

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Modernizare imobil din str. Soldat Grigore Răducanu, nr.3, sector 1, pentru centru de educație și îngrijire pentru copii HCGMB 139/ 30.08.2012, creditele de angajament rămân nemodificate

650,00

-50,00

600,00

2.189,00

-300,00

1.889,00

100,00

-100,00

0,00

432,00

-5,00

427,00

435.016,00

-900,00

434.116,00

435.016,00

-900,00

434.116,00

27.683,00

-18.084,00

9.599,00

27.083,00

-18.078,00

9.005,00

2.643,00

-2.638,00

5,00


Banca de alimente, Cantina Socială, Centrul de asitență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesională, Sediul

B. administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12, Str. Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, București HCGMB nr. 490/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

71 01 02 ^asin' s* echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, din care :

3.Utilaje de bucătărie, cantitatea, prețul unitar și creditele de angajament se modifică de la 40 mii lei la 38 mii lei

. .01.30 Alte active fixe

1 .Soft de citire(audio), cantitatea 1 buc., prețul unitar se modifică de la 24 mii lei la 20 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 24 mii lei la 20 mii lei


24.440,00


-15.440,00


9.000,00


576,00

-2,00

574,00

40,00

-2,00

38,00

24,00

-4,00

20,00

24,00

-4,00

20,00


Anexa 2.40 ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța mptfida", T ..

20.01.04 Apă, canal și salubritate O • ț

20.01.06 Piese schimb /                                  _____

20.01.08 Posta, telecomunica/ii, radio, tv, interneț

20.01.09 Materiale și prestări Ide servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare18.499,00

12.053,00

9.700,00

1.300,00

575,00

218,00

260,00

5.427,00

500,00

78,00

25,00

150.00

600,00

1.640,00


986,00

-313,00

-60,00

-149,00

-90,00

-9,00

-5,00

1.496,00

90,00

12,00

-10,00

80.00

250,00

77,00


19.485,00

11.740,00

9.640,00

1.151,00

485,00

209,00

255,00

6.923,00

590,00

90,00

15,00

230,00

850,00

1.717,00
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.02

Reparații curente

950,00

200,00

1.150,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

100,00

-20,00

80,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

5,00

10,00

15,00

20.12

Consultanță și expertiză

313,00

-93,00

220,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

225,00

800,00

1.025,00

30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650,00

100,00

750,00

59 ALTE CHELTUIELI

495,00

23,00

518,00

59.17 Despăgubiri civile

350,00

18,00

368,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrare

145,00

5,00

150,00

71

ACTIVE NEFINANCIARE

324,00

-220,00

104,00

71.01.30

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

324,00

-220,00

104,00

care:

1. Lucrări de reparații/modernizări la imobilele din administrare

250,00

-220,00

30,00

Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

Total cheltuieli, din care :

70.02.06 Salubritate

20 BUNURI Șl SERVICII

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

84.02.03.03 Străzi

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

“0.01.01 Salarii de baza

j.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.13 Drepturi de delegare

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 BUNURI Șl SERVICII

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.09 Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare


140.278,00

0,00

140.278,00

3.800,00

-600,00

3.200,00

3.800.00

-600,00

3.200,00

3.800,00

-600,00

3.200,00

135.668,00

600,00

136.268,00

22.223,00

2,00

22.225,00

17.448,00

625,00

18.073,00

1.890,00

-166,00

1.724,00

148,00

-48,00

100,00

4,00

-4,00

0,00

1.316,00

-209,00

1.107,00

333,00

-97,00

236,00

573,00

-99,00

474,00

84.075,00

-2.659,00

81.416,00

110,00

-20,00

90,00

11.870,00


20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.02 Reparații curente

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.13 Pregătire profesională 20.30.04 Chirii

57 Asistență socială Ajutoare sociale în numerar , ACTIVE NEFINANCIA Construcții, ,din care: Reabilitare sistem ruti creditele de angajam


57.02.01

71

71.01.01


-2.700,00

650,00

210,00

860,00

66.231,00

-10,00

66.221,00

150,00

-100,00

50,00

50,00

-40,00

10,00

6,00

1,00

7,00

300,00

20,00

320,00

300,00

20,00

320,00

-. 28.414,00

3.237,00

31.651,00

16.274.00

1.415,00

17.689,00

1.500,00

-483,00

1.017,00
r strada Teius HCGMB 125/2010 Uăfriân nerpodificâteANEXA


mii lei

Cod :lasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Execuție si modernizare intersecții semaforizate HCGMB 40/2018, creditele de angajament rămân nemodificate Reabilitare sistem rutier HCGMB 41/2018, creditele de angajament rămân nemodificate

Cc Proiectare semnalizare rutiera, creditele de angajament rămân nemodificate

Expertize tehnice si DALI semnalizare rutiera, creditele de angajament rămân nemodificate

Expertize tehnice si DALI sistem rutier, creditele de angajament rămân nemodificate

Studii de prefezabilitate, fezabilitate proiecte tehnice si detalii de execuție semnalizare rutiera si treceri pietoni, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiu de fezabilitate pasarele pietonale, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiu de fezabilitate stații încărcare pentru mașini electrice, creditele de angajament rămân nemodificate

71 01 02 Mas'ni Sl echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, din care :

Se elimină poziția 1 "Echipamente hardware si accesorii (cutie stocare, hard, firewall)”

71.01.30 Alte active fixe,, din care:

Consultanta, asistenta tehnica poduri si alte taxe aferente poduri, creditele de angajament rămân nemodificate

Consultanta, asistenta tehnica sistem rutier si akte taxe aferente sistemului rutier, creditele de angajament rămân nemodificate


10.500,00

450,00

670,00

315,00

300,00

50,00

10,00

833,00

1.448,00

28,00

4.855,00

375,00

602,00


1.657,00

-20,00

311,00

-200,00

-210,00

-35,00

450,00

-55,00

-28,00

-28,00

-92,00

61,00

-148,00


Consultanta, asistenta tehnica si alte taxe semnalizare rutiera, creditele de angajament rămân nemodificate

Branșamente electrice, creditele de angajament rămân nemodificate

Se introduce poziția "Soft monitorizare trafic”, credite de angajament 11.300 mii lei

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixet, din care:

Modernizare si consolidare Pod Mihai Bravu HCGMB

220/04.09.2014, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizare si consolidare Pod Straulesti HCGMB 439/2018, creditele de angajament rămân nemodificate


170,00

50,00

0,00

5.837,00

767,00

2.200,00


25,00

-40,00

10,00

1.942.00

-206,00

-600,0012.157,00

430,00

981,00

115,00

90,00

15,00

460,00

778,00

1.420,00

0,00

4.763,00

436,00

454,00

195,00

10,00

10,00

7.779,00

561,00

1.600.00

5.548,00CONFORM CU ORIGl


Rectificarea Bugetului Municipiu,


uj^^iicfurești pe sT


c 1 p

7 V X ^7 A» «AX

tentă p c y

^*?"CA5<  >»

* o -^.ca

a*»° »/mii lei

Cod ;lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

<nexa 2.43               ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

473.002,00

-29.894,00

443.108,00

20 Bunuri si servicii

118.666,00

1.090,00

119.756,00

20.02 Reparații curente

48.084,00

1.000,00

49.084,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

611,00

90,00

701,00

2 J5.30 Alte obiecte de inventar

581,00

90,00

671,00

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

123.347,00

-3.150,00

120.197,00

r-,        Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatn

36.210,00

-1.314,00

34.896,00

51 02 28 Trans^erur‘ d’n bu9etele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

87.137,00

-1.836,00

85.301,00

71 Active nefinanciare

120.191,00

-27.834,00

92.357,00

71 01 Actve fixe (m°dificarile se fac atat pe credite bugetare cat si pe credite de angajament)

119.691,00

-27.834,00

91.857,00

71.01.01 Construcții, din care

73.489,00

-20.387,00

53.102,00

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, nr. 184/23.04.2019 325/26.06.2019,se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019

26.500,00

-6.500,00

20.000,00

“Extinderea - Modernizarea si Echiparea Spitalului Clinic de Copii "Doctor Victor Gomoiu” HCGMB 385/2009, 375/2016, HCGMB nr. 393/28.09.2017,HCGMB nr.37/22.02.2018, se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019

5.000,00

-1.000,00

4.000,00

mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Imprimanta pentru lame histologice, se elimina din lista de investiții

Procesor țesuturi de mare capacitate cu sistem de management al reactivilor, se elimina din lista de investiții

Criomicrotom, se elimina din lista de investiții


CONFORM CU ORIGINA


ANEXA


Microtom rotativ semiautomat, se elimina din lista de investiții

Baie de flotatie, se elimina din lista de investiții

Placa sofanta, se elimina din lista de investiții

Statie includere la parafina, se elimina din lista de investiții

Statie de colorare lame cuplata cu montator de lame, se elimina din lista de investiții

Automat de imunohistochimie, se elimina din lista de investiții

Sistem de colorare manual, se elimina din lista de investiții Microscop cu sistem de captare imagini, se elimina din lista de investiții

Microscop optic cu rutina cu sistem de captare imagini, se elimina din lista de investiții

Sistem de arhivare 12000 de lame si 12000 de blocuri , se elimina din lista de investiții

Trusa autopsie, se elimina din lista de investiții

Analizor detecție sepsis in stadiu incipient, se elimina din lista de investiții

Defibrilator, cu mod manual/automat, autonomie mare, memorie de evenimente si ECG integrat, se modifica prețul 19,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Defibrilator profesional cu funcții avansate, se modifica prețul, 18,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Injectomat, se modifica prețul, 2,50 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Injectomat-pompa automata cu debit flexibil si program pentru doze, se modifica prețul, 2,50 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Ansamblu de car de endoscopie cu videoprocesor HDTV si capacitate de cromoendoscopie virtuala, impreuna cu cabluri si conectori, se modifica prețul, 295,40 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Videogastroscop HDTV cu capacitate de cromoendoscopie si focalizare diferențiata, compatibil cu ansamblu de car de

337,96

-337,96

0,00

737.80

-737,80

0,00

390,32

-390,32

0,00

428,40

-428,40

0,00

21,42

-21,42

0,00

21,42

-21,42

0,00

199,92

-199,92

0,00

1.147,88

-1.147,88

0,00

1.173,34

-1.173,34

0,00

7,14

-7,14

0,00

747,32

-747,32

0,00

221,34

-221,34

0,00

124,95

-124,95

0,00

107,10

-107,10

0,00

644,61

-644,61

0,00

35,00

-16,00

19,00

35,00

-17,00

18,00

36,00

-21,00

15,00

30,00

-17,50

12,50

232,00

63.40

295,40

300,00

50,00

350,00

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Videocolonoscop HDTV cu capacitate de cromoendoscopie si focalizare diferențiata, compatibil cu ansamblu de car de endoscopie, se modifica prețul, 195,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

380,00

10,00

390,00

Duodenoscop compatibil cu ansamblu de car de endoscopie, se modifica prețul, 136,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

332,00

-60,00

272,00

Videogastroscop slim compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, se modifica prețul, 135,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

150,00

-15.00

135,00

Videogastroscop terapeutic compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, se modifica prețul, 145,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

150,00

-5,00

145,00

Videocolonoscop terapeutic compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, se modifica prețul, 156,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

170,00

-14,00

156,00

Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018, se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019

Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr. 181/23.04.2019, se diminuează valoarea bugetata pe anul 2019


9.713,00


22.921,00


Racordare la rețeaua electrica- Calea Dudesti nr. 104-122

DALI Centrul Medico- Social pentru grupuri vulnerabile din strada Orzari nr. 53

DALI Clinica Metropolitana de Stomatologie Școlara din strada

General H.M. Berthelot nr.27


0,00

0,00

0,00


71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Consola cap pat pentru 3 posturi, 11 buc, se corectează si se corelează cu bugetul, preț unitar 19,20 mii lei, valoare totala bugetata 211,20 mii lei X t

Masa prosectura cu jdoast poziții,~se elimina din lista de investitii<X histologm^              lista de //


45.887,00


Imprimanta pentru casete histologr jtpvestitii


-4.500,00

-8.562,00

15,00

80,00

80,00

-7.447,00

-357,00

-335.58


5.213,00

14.359,00

15,00

80,00

80.00

38.440,00

0.00

0.00Videocolonoscop pediatric compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, se modifica prețul, 161,00 mii lei


Aparat radiologie mobil C-arm pentru proceduri radiologice,se elimina din lista

Scuturi de protecție radiologica pentru masa de radiologie cu sursa Rx "under-the-table" pentru mascarea aparatului de radiologie si a mesei de proceduri,se elimina din lista Echipament complet de protecție radiologica (guler, sort, protectoare de membre, ochelari), se elimina din lista


Sistem de spalat endoscoape cu minim 6 pompe, posibilitate de conectare imprimanta, compatibila cu orice tip de dezinfectant lichid, ergonomica (sub 10 kg greutate), se elimina din lista


Pompa de apa peristaltica compatibila cu endoscoapele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, cu cabluri adaptative si conectori, necesare funcționarii cu sistemele de endoscopie existente in secția Gastroenterologie a Spitalului


Clinic Colentina, se modifica prețul, 15,40 mii lei, cantitatea/NIBP, RR) cu centrala de

,90 mii’lei, cantitatea ramane170,00

-9,00

161,00

335,00

0,00

335.00

6,00

0,00

6,00

32,00

0,00

32,00

26,00

0,00

26.00

80,00

-3,00

77,00

90,00

-61,00

29.00
ANEXAmii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Monitor funcții vitale, se elimina din lista

Sistem de monitorizare ambulatorie a Ph-ului esofagian impreuna cu software necesar funcționarii, se modifica prețul, 75,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Paturi reglabile pentru proceduri endoscopice, cu reglaj al inaltimii si inclinatiei, se modifica prețul, 9,50 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Electrocardiograf cu achiziție simultana in 12 derivații, memorie pentru cel puțin 200 pacienti, cu electrozi precordiali si de membre,se modifica prețul, 4,80 mii lei

Cărucior modular cu tăvi din policarbonat, se elimina din lista

Aspirator chirurgical, se elimina din lista Ureterorenoscop subțire, se elimina din lista Ureterorenoscop mediu.se elimina din lista Set rezectoscop, se elimina din lista Set cistoscop, se elimina din lista Set uretrotom Ottis, se elimina din lista Set uretrotom optic,se elimina din lista Set nefroscop optic, scurt, se elimina din lista Set nefroscop optic, lung.se elimina din lista Set cistoscop flexibil, se elimina din lista Ureteroscop flexibil digital.se elimina din lista Ureteroscop flexibil, se elimina din lista Aparat de anetezie generala destinat sălilor de operații, se elimina din lista

Electrocauter performant cu pense ligasure, se modifica prețul,119,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata Trusa chirurgie deschisa, se elimina din lista Infuzomat, se modifica prețul, 3,05 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Brancard, se elimina din lista Turn litotritie ( balistic + laser ),se elimina din lista Masa de operație, se modifica prețul, 56,00 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Lampa scialitica.se modifica prețul, 51,20 mii lei Carut medicamente.se elimina din lista

Paturi Terapie Intensiva, se modifica prețul 4.35 mii lei, cantitatea ramane neschimbata

Dulapuri sala de operație,se elimina din.Jista Lupe chirurgicale, se elimina.drn^li Uroflowmetru, se elimina din lista Brancard acoperit,se elimjna*dii

9,00

0,00

9,00

91,00

-16,00

75,00

22,00

-3,00

19,00

60,00

-50,40

9,60

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

50,00

0,00

50,00

100,00

0,00

100,00

36,00

0,00

36.00

72,00

0,00

72,00

20,00

0,00

20,00

36,00

0,00

36,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

57,00

0,00

57,00

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

140.00

150,00

0,00

150,00

165,00

-46,00

119,00

160,00

0,00

160,00

36,00

-17,70

18,30

6,00

0,00

6,00

430,00

0,00

430,00

86,00

-30,00

56,00

60,00

-8,80

51,20

14,00

0,00

14,00

200,00

-156,50

43,50

20,00

0,00

20,00

48,00

0,00

48,00

20,00

0,00

20,00

- ■ 5.00

0,00

5,00
HCGMB nr.6j^l j

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :

TOTAL VENITURI, din care

3.066.521,00

-96.868,00

2.969.653,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile 30.10.05   ...

publice

151,00

-26,00

125,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale '-10-21 de sanatate

978.031.00

-57.793,00

920.238,00

33 10 30 VenitUri d'n contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

122.114,00

-4.342,00

117.772,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

33.10.31 publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului

2.163,00

-1.807,00

356,00

Sanatatii

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

137.300,00

-14.918,00

122.382,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

1.379,00

274,00

1.653,00

37 10 03 Varsam'nte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

-1.873,00

-1.258,00

-3.131,00

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.873,00

1.258,00

3.131,00

40 15 01 $ume utiî'zarte de administrațiile locale din excedentul anuiui precedent pentru secțiunea de funcționare

150.075.00

-14.400,00

135.675,00

40 15 02 Sume ut''*zarte de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

22.490,00

-8,00

22.482,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii

1.414.00

25.00

1.439.00

derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

832.897,00

26.282,00

859.179,00

43 10 10 ^u^vent'i din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

36.210,00

-1.314.00

34.896,00

43 10 14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

41.311,00

-158,00

41.153,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta

45.826,00

-1.678,00

44.148.00

in sanatate

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

1 I vj ■ 1 W a 1         |             |

dezvoltare

110.672,00

-19.582,00

91.090.00

43 10 33 Subvent'î din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

562430

-7.423,00

555.007,00

TOTAL CHELTUIELI , din care

3.066.521,00

-96.868,00

2.969.653,00

mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa 2.2 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

16.500,00

1.150,00

17.650,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

500,00

100,00

600,00

43 Subvenții de la alte administrații

16.000,00

1.050,00

17.050,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

15.554,00

1.050,00

16.604,00

Total cheltuieli, din care :

16.500,00

1.150,00

17.650,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

8.357,00

900,00

9.257,00

10.01.01 Salarii de baza

7.607,00

880,00

8.487,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

400,00

10,00

410,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

169,00

10,00

179,00

20 Bunuri și servicii

7.632,00

250,00

7.882,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

500,00

100,00

600,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

70,00

50,00

120,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.784,00

100,00

2.884,00Anexa 2.3 MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

■*0.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

>.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.13 Indemnizații de delegare

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.07 Transport

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.06.02 Deplasări în străinătate

20.14 Protecția muncii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 ALTE CHELTUIELI

13.800,00

350,00

14.150,00

800,00

350,00

1.150,00

13.000,00

0,00

13.000,00

12.892.00

0,00

12.892,00

13.800,00

350,00

14.150,00

5.768,00

-141,00

5.627,00

4.508.00

-38,00

4.470,00

600,00

-75,00

525,00

17,00

-2,00

15,00

100,00

18,00

118,00

4,00

-2,00

2,00

290,00

-20,00

270,00

121,00

-18,00

103,00

128,00

-4,00

124,00

7.834,00

501,00

8.335,00

400,00

-32,00

368,00

35,00

-6,00

29,00

20,00

-4,00

16,00

35,00

10,00

45,00

1.200,00

-40,00

1.160,00

2,00

-1,00

1,00

50,00

5,00

55,00

4.406,00

569,00

4.975,00

90,00

-10,00

80,00

90,00

-10,00

80,00

<24

ANEXA


mii lei

Cod clasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Anexa 2.5

TEATRUL C.l. NOTTARA

Total venituri , din care :

15.600,00

710,00

16.310,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.100,00

-100,00

1.000,00

43 Subvenții de la alte administrații

14.492,00

810,00

15.302,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.390,00

810,00

15.200,00

Total cheltuieli , din care :

15.600,00

710,00

16.310,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.240,00

710,00

11.950.00

10.01.01

Salarii de baza

8.712,00

490,00

9.202,00

10.01.06 Alte sporuri

1.082,00

88,00

1.170,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

546,00

-26,00

520,00

10.01.13 Drepturi de delegare

96,00

-33,00

63,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

555,00

-38,00

517,00

10.02.06 Vouchere de vacanta

0,00

220,00

220,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

247,00

9,00

256,00


Anexa 2.6 TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli , din care :

20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

01 01 efectuate 'n anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Anexa 2.7 TEATRUL DE COMEDIE

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

20 Bunuri și servicii

20.01.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


12.015,00

0,00

12.015,00

10.600,00

0,00

10.600,00

8.893,00

0,00

8.893,00

12.015,00

0,00

12.015,00

4.409,00

8,00

4.417,00

1.781,00

8,00

1.789,00

0,00

-8,00

-8,00

0,00

-8,00

-8,00


15.450,00

300,00

15.750,00

2.330,00

-200,00

2.130,00

13.080,00

500,00

13.580,00

15.450,00

300,00

15.750,00

9.052,00

200,00

9.252,00

8.196,00

200,00

8.396,00

6.258,00

100,00

6.358,00

947,00

100,00

1.047,00


Anexa 2.9 TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități

Total cheltuieli, din care :         T 7

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL-1 10.01.01 Salarii de baza              /            "

10.01.05 Sporuri pentru condițiile de t^iu 10.01.10 Fond pentru ponturi ocupate prin {cumul
6.400,00

36,00

6.436,00

200,00

36,00

236,00

6.400,00

36,00

6.436,00

2.483,00

-29,00

2.454,00

T.-325J00

-13,00

1.312,00

110.00

-4,00

106,00

848,00

-7,00

841,00CONFORM CU OR|i


ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București

Or >

IX

JWctia

CA

•» O

Asistența

£ C

tehnica și JURIDICA

» X

&T9


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

10.01.17 Indemnizații de hrana

114,00

-3,00

111,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

56,00

-2,00

54,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.868,00

65,00

3.933,00

20.01.01

Furnituri de birou

14,00

-3,00

11,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

23,00

-2,00

21,00

31.05

Carburanți si lubrifianti

11,00

10,00

21,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

22,00

2,00

24,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

5,00

2,00

7,00

20.14.00 Protecția muncii

17,00

5,00

22,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.715.00

51,00

2.766,00

Anexa 2.12 TEATRUL ION CREANGĂ

Total venituri, din care :

16.130,00

250,00

16.380,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

500,00

50,00

550,00

43 Subvenții de la alte administrații

15.500,00

200,00

15.700,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

15.500,00

200,00

15.700,00

Total cheltuieli , din care :

16.130,00

250,00

16.380,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.914,00

-170,00

7.744,00

10.01.01 Salarii de baza

5.957,00

-132,00

5.825,00

10.01.06 Alte sporuri

388,00

-15,00

373,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

641,00

-5,00

636,00

10.02.06 Vouchere de vacanta

150,00

-11,00

139,00

“ 9.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

175,00

-7.00

168,00

20 Bunuri și servicii

8.147,00

429,00

8.576,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

2.243,00

276,00

2.519,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

160,00

10,00

170,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

80,00

-16,00

64,00

20.14 Protecția muncii

100,00

-6,00

94,00

20.30.04 Chirii

1.081,00

200,00

1.281,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.204,00

-35,00

4.169,00

59 ALTE CHELTUIELI

106,00

-9,00

97,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrare

106,00

-9,00

97,00

Anexa 2.18 TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de

10.01.06 Alte sporuri /O //

13.200,00

50,00

13.250,00

1.200,00

50,00

1.250,00

12.000,00

0,00

12.000,00

11.995,00

0,00

11.995,00

13.200,00

50,00

13.250,00

4.874,00

-420,00

4.454,00

''3.868,00

-250,00

3.618,00

' 424,00

-130,00

294,00

54,00

-10.00

44,00ir

\\î>^ ^xxa

Rectificarea Bugetului Municiprului^ucurești pe


conform CU ORIGINA


---Tj^tCTiA -''ASISTENȚA

TE HNICA51

JuwetCA

■€ * -

%,G &*'

L^A.i ‘


fi, -ACX

» X S *

// */z

F2T19


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

10.01.17 Indemnizații den hrană

20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

300,00        -30,00        270,00

8.246,00       470,00      8.716,00

3.649,00       470,00      4.119,00


An<_..a 2.20 CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

18.000,00

-300,00

17.700,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

3.000,00

-300,00

2.700,00

43 Subvenții de la alte administrații

15.000,00

0,00

15.000,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.737,00

200,00

14.937,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de . i u. i y *           1.

dezvoltare

263,00

-200,00

63,00

Total cheltuieli, din care :

18.000,00

-300,00

17.700,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.083,00

0,00

10.083,00

10.01.01 Salarii de baza

8.750,00

-36,00

8.714,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

484,00

36,00

520,00

20 Bunuri și servicii

7.493,00

-100,00

7.393,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

55,00

-10,00

45,00

20.02 Reparații curente

700,00

200,00

900,00

20.14 Protecția muncii

50,00

10,00

60,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.762,00

-300,00

3.462,00

71 Active nefinanciare, din care

263,00

-200,00

63,00

01 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite bugetare și creditele de angajament, din care:

263,00

-200,00

63,00

Se elimină poz.1 "Sistem suporți costume’’

200,00

-200,00

0,00

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL


Anexa 2.31


Total venituri, din care :

Donații si sponsorizări Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.17 Indemnizații den hrană

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

Bunuri și servicii                _____

Furnituri de birou        X

Materiale pentru curățer)ie^_ v

Materiale și prestări de^socvipficu caracter funcțional Reparații curente 1     /

DeplasăpHote/Șe. detașări,^transferări ;


37.10.01

43


20

20.01.01

20.01.02

20.01.09 20.02 20.06.0160.774,00

2.118,00

62.892,00

822,00

118,00

940,00

57.952,00

2.000,00

59.952,00

57.928,00

2.000,00

59.928,00

60.774,00

2.118,00

62.892,00

4.534,00

-361,00

4.173,00

4.129,00

-310,00

3.819,00

188,00

-23,00

165,00

87,00

-18,00

69,00

103,00

-10,00

93,00

56.010,00

2.479,00

58.489.00

15,00

-6,00

9.00

3,00

-1,00

2,00

-53.955,00

2.330,00

56.285.00

2,00

-2,00

0,00

2,00 -

-2,00

0,00Rectificarea Bugetului MunjcipiulupBucurești pe


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.30.04 Chirii

673,00

160,00

833,00

Anexa 2.33 CENTRUL DE CREAȚIE,ARTĂ Șl TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total venituri, din care :

50.201,00

630,00

50.831,00

^3.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.400,00

560,00

1.960,00

.10.01

Donații si sponsorizări

34,00

70,00

104,00

43 Subvenții de la alte administrații

48.767,00

0,00

48.767,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

48.446,00

0,00

48.446,00

Total cheltuieli , din care :

50.201,00

630,00

50.831,00

20 Bunuri și servicii

46.192,00

630,00

46.822,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

134,00

16,00

150,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

150,00

-16,00

134,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

37.289,00

630,00

37.919,00

Direcția Generală de poliție locală și Control a Municipiului București

Total venituri , din care :

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

>0.01.01 Salarii de baza

10.02.02 Norma de hrană

20 Bunuri și servicii

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.13 Pregătire profesională

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71 01 02 Masn' s' echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, din care : Vehicul cu propulsie alternativă prin programul Rabla și ecoticket, cantitate, prețul unitare și creditele de angajament rămân nemodificate

Se introduce poziția "Stație emisie recepție”,50 bucăți , preț unitar 3,2 mii lei, credite de angajament 160 mii lei Rampe acustice șUuminoase, cantitate se modifică de la 50 buc. La 10 bup-.f preț QÂitat 6 mii lei., creditele de angajament se diminuează der-la jL&STnîîle-i,lâ 60 mii lei

!


Anexa 2.37


33.10.50

43

43.10.09


43.10.1965.968,00

479,00

66.447,00

4.413,00

-3.313,00

1.100,00

61.555,00

3.792,00

65.347,00

58.549,00

3.298,00

61.847,00

3.006,00

494,00

3.500,00

65.968,00

479,00

66.447,00

58.620,00

0,00

58.620,00

43.082,00

300,00

43.382,00

6.341,00

-300,00

6.041,00

4.305,00

0,00

4.305,00

1.329,00

30,00

1.359,00

209,00

70,00

279,00

109,00

-50,00

59,00

200,00

-50,00

150,00

3.006,00

494,00

3.500,00

1.951,00

494,00

2.445,00

1.050.00

250,00

1.300,00

0,00

160,00

160,00

10,00

50,00

60,00


Rectificarea Bugetului Municipiului Buc


ANEXA


mii lei

Cod Hasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


85


ou.01.01


Se introduce poziția "Extensie informatică la sistemul informatic de înregistrare, administrare și urmărire (SIIAU), credite de angajament 34 mii lei

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local


Xnexa 2.39


43

43.10.09


43.10.19


Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Total venituri , din care :

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

Bunuri și servicii

Furnituri de birou


20

20.01.01

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.06


Piese de schimb


20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.14 Protecția muncii

_J.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Active nefinanciare

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din care:

Se introduce poziția "Program informatic SDG"


71


71.01.30


0,00

34,00

34,00

-10,00

-15,00

-25,00

-10,00

-15,00

-25,00

55.136,00

5.746,00

60,882,00

36.000,00

5.746,00

41.746,00

35.856,00

5.600.00

41.456,00

144,00

146,00

290,00

55.136,00

5.746,00

60.882,00

30.320,00

5.600.00

35.920,00

200,00

20,00

220,00

1.492,00

150,00

1.642,00

70,00

200,00

270,00

53,00

60,00

113,00

26.134,00

4.900,00

31.034,00

102,00

80,00

182,00

43,00

40,00

83,00

200,00

150,00

350,00

144,00

146,00

290,00

0,00

146,00

146,00

0,00

146,00

146,00


Administrația Grădina Zoologică

Total venituri, din care

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Total cheltuieli, din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretiner^si funcționare 20.02 Reparații curente

20.03.02 Hrana pentru animale

20.12 Consultanta si expertiza

20.14 Protecția muncii


Anexa 2.41


13.800,00

800,00

14.600,00

1.800,00

800,00

2.600,00

13.800,00

800,00

14.600,00

7.046,00

800,00

7.846,00

869,00

55,00

924,00

500,00

150,00

650,00

2.267,00

194,00

2.461,00

158,00

60,00

218.00

310,00

80,00

390.00

727320,00

100,00

2.420,00

O-.OO

16,00

16,00

141,00

70,00

211,00

HCGMB nr.^Q.

ANEXA


mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+>■)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

15,00

40,00

15,00

60,00

30,00

100,00

Knexa 2.42 ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

132.199,00

0,00

132.199,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

39.641,00

-13.680,00

25.961,00

43 Subvenții de la alte administrații

92.558,00

13.680,00

106.238,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

84.380,00

13.680,00

98.060,00

Total cheltuieli , din care :

132.199,00

0,00

132.199,00

20 Bunuri și servicii

99.793,00

0,00

99.793,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

100,00

-25,00

75,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

4.000,00

387,00

4.387,00

20.01.06 Piese de schimb

100,00

-50,00

50,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

28.223,00

1.506,00

29.729,00

20.02 Reparații curente

7.000,00

-1.503,00

5.497,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

210,00

-90,00

120,00

20.12 Consultanță și expertiză

650,00

-250,00

400,00

20.14 Protecția muncii

120,00

-30,00

90,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

820,00

55,00

875,00

Anexa centrauzat0r SPITALE

2.43.1.1

TOTAL VENITURI, din care

 • 30.10 Venituri din proprietate

__ . _ __ Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile 30.10.05   .

publice

 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate


33.10.21

33.10.30


2.007.875,00

125,00

125,00

1.130.982,00

978.031,00

122.114,00


33.10.31


publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări


37 10 03 Varsaminte d'n sect'unea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugeteluHocal

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de,fonctip^are’? x

40 15 Sume ut’*’zare din excedențurarjuului precedent pentru efectuarea de cheltuieli _  /         '/A

tra/lile locale din excedentul anului î25.640,00

96,00

96,00


:ul apju.

Sume utilizarte de admipișjFafiile locale din e precedent pentru sectiupea ae fuqctionare I


149.976,00

ra—A


-88.109,00

-26,00

-26,00

-63.213,00

-57.793,00

-4.342,00

-1.807,00

729,00

86,00

86,00

-1.258,00

1.258,00

-14.408,00

-14.400,00


1.919.766,00

99,00

99,00

1.067.769,00

920.238,00

117.772,00

356,00

26.369,00

182,00

182,00

-3.131,00

3.131,00

158.658,00

135.576,00

n «mc* si


ANEXA


mii lei

Cod :lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

40.15.02


Sume utilizarte de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de hrana


42


.2.70


43


43.10.10


43.10.14


43.10.16


43.10.33


10.01

10.01.01

10.01.05

01.06

.^.01.07

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.17


10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Furnituri de birou20.01

20.01.01

20.01.02 Materiale de curățenie

20.01.03 încălzit. Iluminat si torta motricPagina 27


22.490,00

-8,00

22.482.00

1.414,00

25,00

1.439,00

1.414,00

25,00

1.439,00


/

/

I 7

I <

685.777,00

-10.573,00

675.204,00

36.210,00

-1.314.00

34.896,00

41.311,00

-158,00

41.153,00

45.826,00

-1.678,00

44.148,00

562.430,00

-7.423,00

555.007,00

2.007.875,00

-88.109,00

1.919.766,00

1.017.582,00

-20.623,00

996.959,00

979.953,00

-19.985,00

959.968,00

614.296,00

-6.957,00

607.339,00

198.862,00

-7.752,00

191.110,00

56.037,00

-2.763,00

53.274,00

6.596,00

-695.00

5.901,00

12.535,00

-390,00

12.145,00

38.233,00

-78,00

38.155,00

1.832,00

-350,00

1.482,00

33.274,00

-846,00

32.428,00

17.960,00

-154,00

17.806,00

12.857,00

561,00

13.418,00

12.857,00

561,00

13.418,00

24.772,00

-1.199,00

23.573,00

394,00

55,00

449,00

0,00

3,00

3,00

0,00

15,00

15,00

0,00

1,00

1,00

0,00

3,00

3,00

24.378,00

-1.276,00

23.102,00

855.728,00

-66.870,00

788.858,00

193.567,00

4.969,00

198.536,00

3.575,00

107,00

3.682,00

6.830,00

-500.00

6.330,00

27.360,00

2.500,00

29.860.00
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.07 Transport

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.03

20.03.01

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04


Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti


20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.09

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14


Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Materiale de laborator

Cârti, publicații si materiale doc. Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii


20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non viata

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 Alte cheltuieli

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Active nefinanciare (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active


71


71.01

71.01.02

71.01.03


71.01.30 Alte active fixe


Anexa

2.43.1


SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA


TOTAL VENITURI, din care^Y

33.10 Venituri din prestări d<^ §e{yicii si alte activitati

33 10 30 Ven'tUr' COntraCte,9 'QȘh         -i:—-i---

publica din sume alodațe

i

V

\


e cu direcțiile de sanatate la bugetul de stat

__
7.625,00

584,00

8.209,00

609,00

-5,00

604,00

6.933,00

167,00

7.100,00

139,00

-3,00

136,00

1.876,00

86,00

1.962,00

66.893,00

-342,00

66.551,00

71.727,00

2.375,00

74.102,00

13.045,00

1.080,00

14.125,00

23.788,00

-363,00

23.425,00

23.788,00

-363,00

23.425,00

587.370,00

-72.483,00

514.887,00

419.107,00

-55.901,00

363.206,00

115.130,00

-15.209,00

99.921,00

40.588,00

-943,00

39.645,00

12.545,00

-430,00

12.115,00

17.669,00

-137,00

17.532,00

2.768,00

-520,00

2.248,00

1.621,00

130,00

1.751,00

13.280,00

253,00

13.533,00

3.429,00

60,00

3.489,00

240,00

-2,00

238,00

1.362,00

-120,00

1.242,00

1.606,00

-48,00

1.558,00

1.165,00

98,00

1.263,00

9.695,00

76,00

9.771,00

119,00

-6,00

113,00

951,00

41,00

992,00

8.587,00

41,00

8.628,00

7.500,00

-30,00

7.470,00

7.472,00

-30,00

7.442,00

110.679,00

-586,00

110.093,00

108.320,00

-586,00

107.734,00

95.364,00

-446,00

94.918,00

1.425,00

-7,00

1.418,00

4.847,00

-133,00

4.714,00

109.250,00

-1.155,00

108.095,00

44.525,00

-955,00

43.570,00

2.668.00

627,00

3.295,00

mii lei

Cod :lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

-1.807,00

0,00


33.10.31 publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43 Subvenții de la alte administrații

1Q 33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale ' de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.04.04 Dezinfectant'!

20.30 Alte cheltuieli "0.30.04 Chirii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Ventilator inalta performanta 1 buc, preț unitar 190,78 mii lei

Trusa toracotomie 1 buc, preț unitar 19,10 mii lei

Bronhoscop 1 buc, preț unitar 95,20 mii lei

Trusa instrumentar chirurgie cardiovasculara 1 buc, preț unitar 180,30 mii lei

Targa decedați, se elimina poziția din lista

Brancard transport pacient 2 buc,preț unitar 16,61 mii lei

Mașina automata compacta de spalat endoscoape, 1 buc, preț unitar 163,10 mii lei

Ecocardiograf cu sistem vascular si general, 1 buc, preț unitar 1.207,00 mii lei

Osteodensitometru 1 buc, preț unitar 516,00 mii lei


Pensa pentru sutura in bursa 1 Jduc, preț unitar 5,50 mii lei

z •» 1S1 •'       -

Cărucior de curățenie antibacterianJLbuc, preț unitar 10 mii lei

Cărucior de curățenie 12 buc,preț unitar *6,10 mii lei

!

i            '-U/Pagina 29

/” • /

1.807,00

650,00

50.693,00

225,00

-200,00

875,00

50.493,00

37.200,00

-200,00

37.000,00

109.250,00

-1.155,00

108.095,00

59.007,00

-200,00

58.807,00

56.736,00

-200,00

56.536,00

11.100,00

-200,00

10.900,00

35.280,00

-955,00

34.325,00

12.899,00

-38,00

12.861,00

1.105,00

205,00

1.310,00

235,00

34,00

269,00

6.914,00

-502,00

6.412,00

4.100,00

225,00

4.325,00

18.960,00

-955,00

18.005,00

10.600,00

-50,00

10.550,00

7.095,00

-755,00

6.340,00

605,00

-100,00

505,00

660,00

-50,00

610,00

200,00

38,00

238,00

155,00

38,00

193,00

14.973,00

0,00

14.973,00

14.973,00

0,00

14.973,00

11.932,00

0,00

11.932,00

251,40

-60,62

190,78

19,00

0,10

19,10

170,00

-74,80

95,20

188,00

-7,70

180,30

17,00

-17,00

0,00

62,00

-28,78

33,22

163,00

0.10

163,10

1.113,00

94,00

1.207,00

520,00

-4,00

516,00

0,00

5,50

5,50

0,00

20,00

20,00

0,00

73,20

73,20
HCGMB nr^.Q j   1

ANEXA


mii lei

Cod olasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Ecograf aplicații generale si cardiologie 1 buc, preț unitar 336,00 mii lei

buget local buget de stat

Ecograf de inalta performanta (pentru reumatologie) 1 buc,preț unitar 376,00 mii lei

buget local

buget de stat

Ecograf aplicații generale 1 buc, preț unitar 946,00 mii lei buget local buget de stat


Anexa

2.43.2


SPITALUL CLINIC ORO-MAXILO-FACIALA DAN.THEODORESCU


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate


33.10.21


43.10.33


10.01

.0.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.10

10.01.12

10.01.17


43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de hrana


10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale de curățenie

-alte surse-

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

-alte surse-

20.01.04 Apa, canal si salubritate

-alte surse-

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.06 Piese de schimb


20 20.01 20.01.01 20.01.02


335,00

1,00

336,00

34,00

0,00

34,00

301,00

1,00

302,00

359,00

17,00

376,00

36,00

2,00

38,00

323,00

15,00

338,00

964,00

-18,00

946,00

97,00

-2,00

95,00

867,00

-16,00

851,00

21.275,00

-1.731,00

19.544,00

10.430,00

-531,00

9.899,00

8.275,00

-531.00

7.744,00

10.254,00

-1.200,00

9.054,00

9.200,00

-1.200,00

8.000,00

21.275,00

-1.731,00

19.544,00

15.694,00

-1.387,00

14.307,00

15.100,00

-1.357,00

13.743,00

7.786,00

-216,00

7.570,00

2.326,00

-280,00

2.046,00

12,00

4,00

16,00

1.010,00

-400,00

610,00

148,00

-100,00

48,00

1.650,00

-350,00

1.300,00

508,00

-60,00

448,00

140,00

45,00

185,00

344,00

-30,00

314,00

344,00

-30,00

314,00

5.368,00

-344,00

5.024,00

3.189,00

-265,00

2.924,00

48,00

-10,00

38,00

40,00

-10,00

30,00

28,00

-10,00

18,00

510,00

60,00

570,00

60,00

60,00

120,00

99,00

10,00

109,00

36,00

10,00

46,00

9,00

-5,00

4,00

39,00

-10,00

29,00
CONFORM CU ORIGINALUL


HCGMB         3

ANEXA


Rectificarea Bugetului M


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

490,00

-50,00

440,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.909,00

-250,00

1.659,00

-alte surse-

1.832,00

-250,00

1.582,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.090,00

40,00

1.130,00

20.04.01

Medicamente

470,00

30,00

500,00

04.03

Reactivi

55,00

10,00

65,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

118,00

-22,00

96,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

72,00

-22,00

50,00

20.11

Cârti, publicații si materiale doc.

6,00

-2,00

4,00

20.12

Consultanta si expertiza

192,00

-60,00

132,00

20.13

Pregătire profesionala

28,00

-23,00

5,00

20.14

Protecția muncii

10,00

-2,00

8,00

20.30 Alte cheltuieli

99,00

-10,00

89,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31,00

-10,00

21,00

Anexa

2.43.3


SPITALUL CLINIC DR.CAROL DAVILA

71

71.01

71.01.02


TOTAL CHELTUIELI, din care

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Analizor automat de hemoleucograma 5, 1 buc, preț unitar

 • 105.5 mii lei

-buget local

Analizor gaze sanguine electroliti si metabolitij buc, preț unitar

 • 76.5 mii lei

-buget local


61.442,00

8.211,00

8.211,00

4.635.00


0,00

0,00

0,00

0,00


61.442,00

8.211,00

8.211,00

4.635,00


Anexa

2.43.4


SPITALUL CLINIC FILANTROPIA


37.10


37.10.03


37.10.04


TOTAL VENITURI, din care

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Varsaminte din secțiunea de funcționare

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli de personal

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza


10

10.01

10.01.01

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani20

20.01

20.01.02

20.02


Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Materiale de curățenie

Reparații curente

20.04 Medicamente si materiale sanitare/

/

I

106,00

-0,50

105,50

11,00

-0,50

10,50

76,00

0,50

76,50

8,00

0,50

8,50

88.792,00

0,00

88.792,00

0,00

0,00

0,00

-1.534,00

-1.258,00

-2.792,00

1.534,00

1.258,00

2.792,00

88.792,00

0,00

88.792,00

45.845,00

0,00

45.845,00

44.295,00

0,00

44.295,00

26.100,00

-200,00

25.900,00

1.100,00

200,00

1.300,00

36.477,00

-1.258,00

35.219,00

8.657,00

-300,00

8.357,00

1.850,00

-300,00

1.550,00

1.050,00

300,00

1.350.00

20.566,00

-1.258,00

19.308,00


mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.04.01

Medicamente

7.816,00

-1.258,00

6.558,00

71

Active nefinanciare

2.694,00

1.258,00

3.952,00

71.01

Active fixe

2.694,00

1.258,00

3.952,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.420,00

1.251,00

3.671,00

alte surse

2.187,00

1.251,00

3.438,00

Ecograf cu 4 traductori 2 buc, preț unitar 285,60 mii lei, se majoreaza cantitatea de la 1 buc la 2 buc

Sistem Caii Nursing - Statie centrala de monitorizare /împreuna

285,60

285,60

571,20

cu serviciile de instalare si punere in funcțiune 1 buc la 556,62 mii lei

108,22

448,40

556,62

Vein viewer flex 2 buc, preț unitar 40 mii lei

0,00

80,00

80,00

Mașina de sigilat pungi pentru sterilizare 1 buc, preț unitar 30 mii lei

0,00

30,00

30,00

Ventilator neonatal cu CPAP 1 buc, preț unitar 137 mii lei

0,00

137,00

137,00

Bilirubinometru transcutanat 1 buc, preț unitar 18 mii lei

0,00

18,00

18,00

Masa de operație obstetrica-ginecologie 1 buc, preț unitar 157 mii lei

0,00

157,00

157,00

Injectomat 4 buc, preț unitar 8.5 mii lei

0,00

34,00

34,00

Pompa perfuzie 2 buc, preț unitar 8 mii lei

0,00

16,00

16,00

Sonda cardiotocograf pentru determinarea bătăilor cordului fetal

0,00

38,00

38,00

8 buc, preț unitar 4.75 mii lei

Sonda Doppler monitorizare a ritmului cardiac fetal 2 buc, preț

0.00

7 00          7.00

unitar 3.5 mii lei

■"-* .01.30 Alte active fixe

154,00

7,00        161,00

Antivirus 77 buc, preț unitar 0.0909 mii lei

0,00

7,00          7,00

SPITALUL CLINIC CANTACUZINOAnexa

2.43.5


TOTAL VENITURI, din care

 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale 33.10.2-1 desanatate

33 10 30 Venituri d'n contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

 • 37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie perțtru munca

110.456,00

-7.680,00

102.776,00

54.748,00

-7.681,00

47.067,00

52.450,00

-6.901,00

45.549,00

1.180,00

-780,00

400,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

110.456,00

-7.680,00

102.776,00

64.100,00

-1.489,00

62.611,00

61.670,00

-1.300,00

60.370,00

36.829,00

-250,00

36.579,00

9.700,00

-550.00

9.150,00

6.000,00

-300,00

5.700,00

2'^00,00

-200,00

2.100,00

1.5j30,00

-189,00

1.341,00

1330,00

-189.00

1.341,00mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20

Bunuri si servicii

31.564,00

-6.191,00

25.373,00

20.01

Bunuri si servicii

9.559,00

798,00

10.357,00

20.01.02

Materiale de curățenie

180,00

35,00

215,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

1.683,00

570,00

2.253,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

433,00

105,00

538,00

01.06 Piese de schimb

1.160,00

-173,00

987,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

61,00

6,00

67,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.147,00

255,00

1.402,00

20.03

Hrana

1.857,00

-265,00

1.592,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

1.857,00

-265,00

1.592,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

18.665,00

-7.307,00

11.358,00

20.04.01

Medicamente

14.395,00

-6.999,00

7.396,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.740,00

-154,00

2.586,00

20.04.03

Reactivi

830,00

-154,00

676,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

324,00

430,00

754,00

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

13,00

150,00

163,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

301,00

280,00

581,00

20.30 Alte cheltuieli

309,00

153,00

462,00

20.30.04 Chirii

9,00

3,00

12,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300,00

150,00

450,00


Anexa

2.43.6


SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR

TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.02 Cheltuieli salariate in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

20 Bunuri si servicii 20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie -

-buget local          z

20.01.03 încălzit, iluminat si forța

-buget local

-alte surse- i


33.10.21


33.10.30


33.10.50

43


43.10.10


20.01.04 Apa, canal si salubritat

\


130.230,00

-13.791,00

116.439,00

86.257,00

-12.455,00

73.802,00

81.057,00

-11.707,00

69.350,00

2.400,00

-700,00

1.700,00

2.800,00

-48,00

2.752,00

42.658,00

-1.336,00

41.322,00

5.606,00

-1.336,00

4.270,00

130.230,00

-13.791,00

116.439,00

58.343,00

-48,00

58.295,00

600,00

-48,00

552,00

600.00

-48,00

552,00

70.762,00

-13.743,00

57.019,00

11.327,00

210,00

11.537,00

900,00

-150,00

750,00

250,00

-150,00

100,00

>2.216,00

740,00

2.956.00

• 1^266,00

240,00

1.506,00

950,00

500,00

1.450,00

308.00

120,00

428,00mii lei

Cod clasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-buget local

208,00

70,00

278,00

-alte surse-

100,00

50,00

150,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.400,00

-500,00

2.900,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

4.053,00

0,00

4.053,00

-buget local

2.754,00

-1.254,00

1.500,00

-alte surse-

1.299,00

1.254,00

2.553,00

20.03 Hrana

718,00

-118,00

600,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

118,00

-118,00

0,00

-buget local

118,00

-118,00

0,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

56.866,00

-13.446,00

43.420,00

20.04.01 Medicamente

5.350,00

-2.246,00

3.104,00

20.04.02 Materiale sanitare

48.441,00

-10.700,00

37.741,00

20.04.04 Reactivi

2.525,00

-500,00

2.025,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

547,00

-95,00

452,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

200,00

-95,00

105,00

-buget local

150,00

-95,00

55,00

20.09 Materiale de laborator

65,00

-15,00

50,00

20.13 Pregătire profesionala

60,00

-50,00

10,00

20.30 Alte cheltuieli

530,00

-229,00

301,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

530,00

-229,00

301,00

-buget local

30,00

-29,00

1,00

-alte surse-

500,00

-200,00

300,00


ANEXA


Ane-

2.4.


SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI

 • 37.10 Transferuri voluntare altele decât subvențiile 37.10.01 Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI

10 TITLUL I Cheltuieli de Personal

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.01.01 Salarii de baza

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

-alte surse-

20.01.06 Piese de schimb

20.01.30 Alte bunuri si serv ptr intretinere si funcționare -alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectefor^de inventar

i

20.05.01 Uniforme si echipament '

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat


358.949,00

12,00

358.961,00

10,00

12,00

22,00

10,00

12,00

22,00

358.949,00

12,00

358.961,00

148.981,00

2.000,00

150.981,00

142.706,00

2.000,00

144.706,00

91.800,00

2.000,00

93.800,00

196.710,00

-1.988,00

194.722,00

52.346,00

1.200,00

53.546,00

47.697,00

1.200,00

45.997,00

1.250,00

200,00

1.450,00

13.700,00

1.000,00

14.700,00

11.700,00

1.000,00

12.700,00

130.657,00

-3.138,00

127.519,00

98.315,00

12,00

98.327,00

27.310,00

-3.000,00

24.310,00

2.982,00

-150.00

2.832,00

2.607,00

-50,00

2.557,00

240,00

-70,00

170,00

23,00

20,00

43,00mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Active nefinanciare

12.427,00

0,00

12.427,00

Active fixe

12.427,00

0,00

12.427,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12.127,00

140,00

12.267,00

-alte surse-

2.249,00

45,00

2.294,00

-buget local

1.944,00

0,00

1.944,00

Server central 1 (1*32 mii lei)

68,00

-36,00

32,00

Server central 2 (1*23 mii lei)

20,00

3,00

23,00

Sistem de climatizare - inverter (1 buc*9 mii lei)

8,00

1,00

9,00

Sistem video EEG - 44 canale (1*173 mii lei)

160,00

13,00        173,00

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

Anexa

2.43.10


SPITALUL CLINIC DE CQPlfQR.^ICTOR WMOIU

TOTAL VENITURI, din care /      \

43 Subvenții de la alte administrat» t


115 460,00

44.000,00


-3,00

-3,00


115.457,00

43.997,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

33.10.21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

7.920,00

-688,00

7.232,00

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11.238,00

-289,00

10.949,00

43 Subvenții de la alte administrații

10.216,00

-1.000,00

9.216,00

^.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

239.00

-100,00

139,00

43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta

2.069,00

-900,00

1.169,00

in sanatate

TOTAL CHELTUIELI , din care

31.113,00

-1.977,00

29.136,00

10

Cheltuieli de personal

23.926,00

-1.019,00

22.907,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

23.109,00

-977,00

22.132,00

10.01.01

Salarii de baza

13.921,00

109,00

14.030,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

6.562,00

-432,00

6.130,00

10.01.06

Alte sporuri

371,00

-117,00

254,00

10.01.07 Ore suplimentare

491,00

-135.00

356,00

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

508,00

-128,00

380,00

10.01.17

Indemnizații de hrana

756,00

-136,00

620,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

473,00

-138,00

335,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

307,00

-42,00

265,00

10.02.06

Vouchere de vacanta

307,00

-42,00

265,00

20

Bunuri si servicii

4.872,00

42,00

4.914,00

20.01

Bunuri si servicii

2.003,00

27,00

2.030,00

__,.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

343,00

10,00

353,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

133,00

7,00

140,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

776,00

10,00

786,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.611,00

15,00

1.626,00

20.04.03

Reactivi

420,00

15,00

435,00

71

Active nefinanciare

2.443,00

-1.000,00

1.443,00

71.01

Active fixe

2.443,00

-1.000,00

1.443,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.443,00

-1.000,00

1.443,00

-buget de stat

2.069.00

-900,00

1.169,00

-buget local

Aparat radiologie digital pentru radiografii cu un singur post, cu

233,00

-100,00

133,00

masa si stativ+ sistem PACS de arhivare si distribuire a

1.000,00

-1.000,00

0,00

imaginilor si studiilor radiologice -buget de stat

900,00

-900.00

0,00

-buget local

100,00

-100,00

0,00


icipiulLn București pe anul 2019

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

43 10 14 Subvent’i din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de

2.407,00

-3,00

2.404,00

capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI , din care

115.460,00

-3,00

115.457,00

20 Bunuri si servicii

36.801,00

0,00

36.801,00

20.01 Bunuri si servicii

7.100,00

1.700,00

8.800,00

01.01 Furnituri de birou

150,00

100,00

250,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

520,00

-100,00

420,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

638,00

200,00

838,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

3.830,00

1.500,00

5.330,00

20.02 Reparații curente

250,00

200,00

450,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

26.087,00

-1.900,00

24.187,00

20.04.01 Medicamente

21.705,00

-1.400,00

20.305,00

20.04.02 Materiale sanitare

2.300,00

-500,00

1.800,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.615,00

50,00

1.665,00

20.05.01 Uniforme si echipamente

100,00

-100,00

0,00

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

110,00

-100,00

10,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.405,00

250,00

1.655,00

20.12 Consultanta si expertiza

100,00

-100,00

0,00

20.14 Protecția muncii

75,00

100,00

175,00

20.30 Alte cheltuieli

380,00

-50,00

330,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

-50,00

150,00

71 Active nefinanciare

9.293,00

-3.00

9.290,00

71.01 Active fixe

9.293,00

-3,00

9.290,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.000,00

-3,00

8.997,00

-buget de stat

6.282,00

0,00

6.282,00

-buget local

2.407,00

-3,00

2.404,00

Sistem stocare date pentru achizițiile EEG,1 buc, preț unitar

16,00

-1,00

15,00

15,00 mii lei

-buget de stat

14,00

-1,00

13,00

-buget local

2,00

0,00

2,00

Aparat tuse asistata - 2 buc,preț unitar 61,00 mii lei

130,00

-8,00

122,00

-buget de stat

117.00

-7,00

110,00

-buget local

13,00

-1,00

12,00

Aparat pentru ventilație non-invaziva,1 buc, preț unitar

40,00

-3,00

37,00

37,00 mii lei

-buget de stat

36,00

-3,00

33,00

-buget local

4,00

0,00

4,00

Sistem EMG/ NCS/ EP workstation cu 6 canale,1 buc, preț

113,00

-11,00

102,00

unitar 102,00 mii lei

-buget de stat

101,00

-10,00

91,00

-buget local              z

12,00

-1,00

11,00

/-x        Sistem de manometrie esofagiana si anorectala pediatric^,!

494,00

-126.00

368.00

/ W    buc, preț unitar 368,00 crjii lei                           />•

]////     -buget de stat           * j /

444,00

-113,00

331,00

/ /       -buget local            ■>

50,00

-13,00

37,00

dKl A < ■ fit*             ° " V

L————^dL+UX ** * *//

ANEXA


Rectificarea BugetuluiMunicfpHMlui Bucureștr^ăb&^z019

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Trusa performanta de videoendoscopie pediatrica cu 2 sonde,1 buc, preț unitar 453,00 mii lei

515,00

-62,00

453,00

-buget de stat

463,00

-56,00

407,00

-buget local

52,00

-6,00

46,00

Mașina automata de dezinfectie a endoscoapelor, 1 buc, preț unitar 156,00 mii lei

186,00

-30,00

156,00

-buget de stat

167,00

-27,00

140,00

-buget local

19,00

-3,00

16,00

Pompe de nutriție enterala - 5 buc,preț unitar 4,00 mii lei

150,00

-130,00

20,00

-buget de stat

135,00

-117,00

18,00

-buget local

15,00

-13,00

2,00

Sonde endoscopie digestive inferioara - 2 buc,preț unitar 131,50 mii lei

300,00

-37,00

263,00

-buget de stat

270,00

-34,00

236.00

-buget local

30,00

-3,00

27,00

Troliu sistem videoendoscopie cu monitor ,1 buc, preț unitar 55,00 mii Iei

62,00

-7,00

55,00

-buget de stat

55,00

-6,00

49,00

-buget local

7,00

-1,00

6,00

Ventilator transport,1 buc, preț unitar 129,00 mii lei

145,00

-16,00

129,00

-buget de stat

130,00

-14,00

116,00

-buget local

15,00

-2,00

13,00

Monitor funcții vitale - 9 buc,preț unitar 18,00 mii lei

162,00

0,00

162,00

-buget de stat

145,00

-1,00

144,00

-buget local

17,00

1,00

18,00

Truse chirurgicale ORL pediatric,1 buc, preț unitar 165,00 mii lei

196,50

-31,50

165,00

-buget de stat

177,00

-27,00

150,00

-buget local

19,50

-4,50

15,00

Sistem endourologie pediatrica,1 buc, preț unitar 727,00 mii lei

730,00

-3,00

727,00

-buget de stat

657,00

-3,00

654,00

-buget local

73,00

0,00

73,00

Centrifuga refrigerare,1 buc, preț unitar 33,00 mii lei

32,50

0,50

33,00

-buget de stat

29,00

-1,00

28,00

-buget local

3,50

1,50

5,00

Lămpi frontale operatorii cu acumulator - 4 buc,preț unitar 11,75 mii lei

48.00

-1,00

47,00

-buget de stat

43,00

-1,00

42,00

-buget local                      x    / \

5.00

0,00

5,00

Nebulizator microaeroflora,4 bdcT preț unitar 13,00 mii lei

/                 \       1

21.00

-8,00

13,00

-buget de stat                   [ 1             ș

18,00

-7,00

11,00

-buget local                 •,                          -•

3^00

-1.00

2,00


ANEXA


Switch (10 buc*9.3 mii lei)

Statie de post procesare multimodalitate in tehnologie client-server cu 2 utilizatori independenți se schimba denumirea in Sistem de post-procesare multi-modalitate (PET/CT, SPECT/CT, CT, MR, radiologie digitala, angio, eco) (1 buc*1226 mii lei)

Aer condiționat 18000BTU (4 buc * 3 mii lei)

Nebulizator portabil 1 buc*13 mii lei

Kit Clinell Training package 2buc*4 mii lei

Paturi speciale de terapie intensiva destinate pacientilor critici -9 buc,preț unitar 126,00 mii lei

-buget local

Procesor automat de țesuturi, 1 buc.preț unitar 484 mii lei -buget local

Ventilator de inalta performanta pentru Terapie Intensiva cu calorimetrie - 4 buc,preț unitar 233 mii lei

-buget local

Linie automata de colorare si montare lame,1 buc, ,pret unitar 323,00 mii lei

-buget local

Aparat integrat de ventilație mecanica compatibil RMN - 3 buc,preț unitar 225 mii lei

-buget local

Container tip birou, 9 buc se modifica denumirea in Ansamblu 12 containere tip birou (1buc*360 mii lei)

71.01.30 Alte active fixe necorporale

Licențe microsoft Office Professional 7


70,00

1036,00

45,00

13,00

8,00

1134,00

114,00

484,00

49,00

932,00

94,00

323,00

33,00

675,00

68,00

360,00

300,00

140


23,00


190,00


-33,00

-13,00

-8,00

0,60

0,60

0,20

0,20

-0,80

-0,80

-0,50

-0,50

0,50

0,50

0,00

-140,00

-140,00


93,00


1.226,00


12,00

0,00

0,00

1.134,60

114,60

 • 484.20

 • 49.20

 • 931.20

 • 93.20

 • 322.50

 • 32.50

 • 675.50

 • 68.50

360,00

160,00

0,00


Anexa

2.43.8SPITALUL DE PNEUMOFR

TOTAL VENITURI /

3.10 Venituri din prestări de servicii st alte activitati

\ 11»31.113,00

19.198,00


-1.977,00

-977,00


29.136,00

18.221,00

mii lei

Cod îlasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2Sistem de dozare pentru suprafețe si pentru mâini - 5 buc,preț unitar 18,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Analizor PCR rapid,1 buc, preț unitar 16,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Analizor automat detecție cantitativa IgE specific alergeni,1 buc, preț unitar 163,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Analizor automat de coagulare,1 buc, preț unitar 67,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Aparat înregistrare automata a potențialelor evocate auditive, 1 buc, preț unitar 60,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Aparat măsurare impedancemetrie pentru copii, reflexe stapediene si otoemisiuni acustice de diagnostic,1 buc, preț unitar 71,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Aparat chirurgical mobil, 2 buc, preț unitar 16,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Lupe chirurgicale,1 set, preț unitar 27,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Clește extractor pentru tije, 4 buc, preț unitar 22,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Trusa instrumentar microchirurgie,1 buc, preț unitar 22,00 mii lei

-buget de stat

-buget local

Masa pentru confecționare aparat gipsat pelvipedios,1 buc, preț unitar 55,00 mii lei           \

-buget de stat                 ' -

-buget local

Turniquet pneumatic,1 buc, pretxunitar 37,00 mii lei

-buget de stat         . _ L——

95,00

-5,00

90,00

85,00

-5,00

80,00

10,00

0,00

10,00

18,00

-2,00

16,00

16,00

-2,00

14,00

2,00

0,00

2,00

173,00

-10,00

163,00

155,00

-10.00

145,00

18,00

0,00

18,00

67,00

0,00

67,00

60,00

-1,00

59,00

7,00

1,00

8,00

0,00

60,00

60,00

0,00

55,00

55,00

0,00

5,00

5,00

0,00

71,00

71,00

0,00

65,00

65,00

0,00

6,00

6,00

0,00

32,00

32,00

0,00

30,00

30,00

0,00

2,00

2,00

0,00

27,00

27,00

0,00

25,00

25,00

0,00

2,00

2,00

0,00

88,00

88,00

0,00

80,00

80,00

0,00

8,00

8,00

0,00

22,00

22,00

0,00

20,00

20,00

0,00

2,00

2,00

0,00

55,00

55,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5,00

5.00

0,00

37,00

37,00

0.00

34,00

34,00


CONFORM CU ORIGURectificarea Bugetului M^rficipiuFu


<?■ f           O ~ \

■. R f                 c

Xfe

curesti fr^ânli£x&49


/

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+--)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-buget local

0,00

3,00

3,00

Monitor funcții vitale - 3 buc,preț unitar 32,00 mii lei

0,00

96,00

96,00

-buget de stat

0,00

87,00

87,00

-buget local

0,00

9,00

9,00


‘       SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

2.43.11

TOTAL VENITURI, din care

43 Subvenții de la alte administrații

43 10 14 ^ubventli diR bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI , din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

-alte surse-

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

-buget de stat

-buget local

Videocolposcop optic si digital, 1 buc, preț 84,60 mii lei

-buget local

Analizor automat de hematologie, 1 buc, preț unitar 369,32 mii lei

-buget de stat

-buget local

Analizor automat de chemiluminescenta.1 buc, preț 286,56 mii lei

-buget de stat

-buget local


80.911,00

39.216,00

1.320.00


6.273,00

80.911,00

22.035,00

6.124,00

95,00

80,00

100,00

8.747,00

8.747,00

8.665,00

6.273,00

1.238,00

84,60

8,60

369,32

333,00

36,32

286,56

258,00

28,56


Analizor automat nefelometrie ,1 buc, preț unitar 155,93 mii lei


155,93


-buget de stat

-buget local

Aparat de lipit pungi,1 buc, preț unitar 7,51 mii lei

y

A J / x

-buget de stat               ■ •

-buget local

Biometru ocular,1 buc, prbt unitar 139,83 mii lei

-buget de stat140,00

15,93

7,51

7,00

0,51

139,83 \ 126,00


1,00

80.912,00

1,00

39.217,00

11,00

1.331,00

-10,00

6.263,00

1,00

80.912,00

0,00

22.035,00

0,00

6.124,00

25,00

120,00

25,00

105,00

-25,00

75,00

1,00

8.748,00

1,00

8.748,00

1,00

8.666,00

-10,00

6.263,00

11,00

1.249,00

1,00

85,60

1,00

9,60

0,00

369,32

-1,00

332,00

1,00

37,32

0,00

286,56

-1,00

257,00

1,00

29,56

0,00

155,93

-1,00

139,00

1,00

16,93

0,00

7,51

-1,00

6,00

1,00

1,51

0,00

139,83

-1,00

125,00


conform cu ori,


a . 4v%

Rectificarea Bugetulu(21uDieT0iului București pe anul 2019

ANEXA


mii iei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-buget local

13,83

1,00

14,83

Analizor automat de biochimie,1 buc, preț unitar 139,83 mii lei

139,83

0,00

139,83

-buget de stat

126,00

-1,00

125,00

-buget local

13,83

1,00

14,83

Trusa completa instrumentar laparoscopie, 1 buc, preț unitar 297,33 mii lei

297,33

0,00

297,33

-buget de stat

268,00

-1,00

267,00

-buget local

29,33

1,00

30,33

Combina laser oftalmologica fotocoagulare - YAG ,1 buc, preț unitar 349,86 mii lei

349,86

0,00

349,86

-buget de stat

315,00

-1,00

314,00

-buget local

34,86

1,00

35,86

Aparat de chirurgie a cataractei ,1 buc, preț unitar 358,33 mii lei

358,33

0,00

358,33

-buget de stat

323,00

-1,00

322,00

-buget local

35,33

1,00

36,33

Centrifuga de laborator mare ,1 buc ,pret unitar 27,54 mii lei

27,54

0,00

27,54

-buget de stat

25,00

-1,00

24,00

-buget local

2,54

1,00

3,54

Videolaringoscop, se elimina poziția din lista de investiții

14,00

-14,00

0,00

Perdea aer cald (electrica) ,2 buc, preț unitar 7,00 mii lei

0,00

14,00

14,00

Anexa     SPITALUL CLINIC COLTEA

2.43.12

TOTAL VENITURI, din care

206.170,00

25,00

206.195,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

31,00

25,00

56,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

31,00

25,00

56,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

206.170,00

25,00

206.195,00

20 Bunuri si servicii                                  .z     )

108.870,00

25,00

108.895,00

20.01 Bunuri si servicii                           /   /yj?/

17.703,00

0,00

17.703,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica                  (    /

1.883,00

500,00

2.383,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate                          //

330,00

100,00

430,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                 j

164.00

100,00

264,00

20.01.30 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

11.079,00

-700,00

10.379,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

88.633,00

25,00

88.658,00

20.04.01 Medicamente

73.738,00

25,00

73.763,00

Anexa

2.43.13


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DRJflCTOR BABES

TOTAL VENITURI, din care                                   155.063,00


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati


106.500,00


-738,00    154.325,00

0,00    106.500,00
mii lei

Cod clasificare bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale

OO. I       I i


de sanatate

33 10 30 Ven'turi d'n contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

17.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

42 Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020


46.000,00

1.000,00

47.000,00

58.000,00

-2.000,00

56.000,00

2.500,00

1.000,00

3.500,00

0,00

48,00

48,00

0,00

48,00

48,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00


43 Subvenții de la alte administrații

43 10 10 ^u^vent'' d'n bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii

43 10 14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

^.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta


10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv. internet20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -buget local-

-alte surse-                 ' ,

20.01.30 Alte bunuri si servicii pențrînptretinere si funcționare 20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni i45.296,00

-811,00

44.485,00

3.519,00

22,00

3.541,00

1.243,00

-65,00

1.178,00

4.534,00

-768,00

3.766,00

155.063,00

-738,00

154.325,00

70.088,00

-970,00

69.118,00

68.609,00

-1.990,00

66.619,00

54.501,00

-1.350,00

53.151,00

7.580,00

-300,00

7.280,00

1.770,00

-160,00

1.610,00

1.665,00

-50,00

1.615,00

895,00

-130,00

765,00

895,00

1.000,00

1.895,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.479,00

20,00

1.499,00

1.479,00

20,00

1.499,00

78.171,00

1.095,00

79.266,00

8.329,00

617,00

8.946,00

73,00

17,00

90,00

2.033,00

295,00

2.328,00

316,00

120,00

436,00

125,00

5,00

130,00

578,00

110,00

688,00

350,00

22,00

372,00

228,00

88,00

316,00

4.663,00

70,00

4.733,00

1.833,00

100,00

1.933,00

1.833,00

100,00

1.933,00
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.04 Medicamente si materiale sanitare

66.864,00

328,00

67.192,00

20.04.01 Medicamente

59.847,00

100,00

59.947,00

20.04.02 Materiale sanitare

1.573,00

180,00

1.753,00

20.04.03 Reactivi

4.811,00

48,00

4.859,00

20.13 Pregătire profesionala

20,00

5,00

25,00

20.30 Alte cheltuieli

130,00

45,00

175,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

125,00

45,00

170,00

59 Alte cheltuieli

598,00

-30,00

568,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

598,00

-30,00

568,00

71 Active nefinanciare

5.777,00

-833,00

4.944,00

71.01 Active fixe

5.777,00

-833,00

4.944,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.388,00

-833,00

4.555,00

-buget de stat

4.534,00

-768,00

3.766,00

-buget local

517,00

-65,00

452,00

lnjectomate,22 buc, preț unitar 5,23 mii lei

264,00

-149,00

115,00

-buget de stat

237,00

-135,00

102,00

-buget local

27,00

-14,00

13,00

Infuzomat, 9 buc, preț unitar 5,33 mii lei

54,00

-6,00

48,00

-buget de stat

48,00

-6,00

42,00

-buget local

6,00

0,00

6,00

Aparat Real Time Multiplex PCR, 1 buc, preț unitar 130,00 mii lei

360,00

-230,00

130,00

-buget de stat

324,00

-209,00

115,00

-buget local

36,00

-21,00

15,00

Flowcitometru, 1 buc, preț unitar 569,00 mii lei

840,00

-271,00

569,00

-buget de stat

756,00

-245,00

511,00

-buget local

84,00

-26,00

58,00

Unit ORL, 1 buc, preț unitar 50,00 mii lei

56,00

-6,00

50,00

-buget de stat

50,00

-6,00

44,00

-buget local

6,00

0,00

6,00

Endoscop flexibil ORL, 1 buc, preț unitar 50,00 mii lei

56,00

-6,00

50,00

-buget de stat

50,00

-6,00

44,00

-buget local

6,00

0,00

6,00

Analizor automat de hematologie pentru hemograme de /' volum mare, 1 buc, preț unitar 414,00 mii lei            /

420,00

-6,00

414,00

-buget de stat

378,00

-6,00

372,00

-buget local

I           42,00

0,00

42,00

Minicentrifuga de laborator,1 buc, preț unitar 14,00 mii lei

69,00

-55,00

14,00

mii lei

Cod zlasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Analizor automat de nefelometrie,1 buc, preț unitar 130,00 mii lei

144,00

-14,00

130,00

-buget de stat

129,00

-14,00

115,00

-buget local

15,00

0,00

15,00

Centrifuga , 1 buc, preț unitar 16,00 mii lei

22,00

-6,00

16,00

-buget de stat

19,00

-6,00

13,00

-buget local

3,00

0,00

3,00

Microscop, 2 buc, preț unitar 19,00 mii lei

112,00

-74,00

38,00

-buget de stat

100,00

-74,00

26,00

-buget local

12,00

0,00

12,00

Sistem de afereza prin centrifugare, 1 buc, preț unitar 461,00 mii lei

465,00

-4,00

461,00

-buget de stat

418,00

-4,00

414,00

-buget local

47,00

0,00

43,00

Anexa

2.43.14

SPITALUL SF. LUCA

TOTAL VENITURI

45.684,00

35,00

45.719,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

27.029,00

35,00

27.064,00

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

26.904,00

35,00     26.939,00

TOTAL CHELTUIELI

45.684,00

35,00

45.719,00

20 Bunuri si servicii, din care

13.917,00

35,00     13.952,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

7.835,00

35,00      7.870,00

.04.01

Medicamente

6.085,00

35,00      6.120,00

- alte surse

6.085,00

35,00      6.120,00Anexa

2.43.15


SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE

-buget de stat

-buget local                          4    . >   /

Hota flux laminar class II, tipl2, 2Jbuc, preț unitar 60,00 mii lei                                       * ''             ' '

-buget de stat

-buget local62,00

7,00

126,00

113,00

13,00


11,00

3,00


120,00


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Sume utilizare din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizarte de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Sume utilizarte de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare


33.10.21


33.10.50


40.15


40.15.01


40.15.02


43 Subvenții de la alte administrații

,•         f1 J ’   /

Âr. , Â Subvenții din bugetele locale pfentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatil /          \

43 10 33 Subvent'' din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acopepre^ creșterilor salariale


83.783,00

-5.730,00

78.053,00

33.669,00

-2.128,00

31.541,00

32.228,00

-1.728,00

30.500,00

984,00

-400,00

584,00

7.473,00

599,00

8.072,00

7.150,00

600,00

7.750,00

323,00

-1,00

322,00

41.594,00

-4.201,00

37.393,00

3.730,00

-1,00

3.729.00

31.175,00

-4.200.00

26.975,00mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

TOTAL CHELTUIELI, din care


10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

01.06 Alte sporuri

1u.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli 10.03.04    ,  .           a r

profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

-alte surse-

20.01.04 Apa, canal si salubritate

-alte surse-

90.01.06 Piese de schimb


-alte surse-

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -alte surse-

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare -alte surse-


20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Reactivi

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

-alte surse--buget local

Ecocardiograf staționar 3D/4D ulfiipa generație 1 buc* 1.010,91 mii lei

-buget local
83.783,00

-5.730,00

78.053,00

49.133,00

-4.200,00

44.933,00

46.459,00

-3.898,00

42.561,00

29.680,00

-1.298,00

28.382.00

9.195,00

-2.050,00

7.145,00

4.362,00

-600,00

3.762,00

1.120,00

100,00

1.220,00

1.704,00

-50,00

1.654,00

590,00

-72,00

518,00

590,00

-72,00

518,00

2.084,00

-230,00

1.854,00

150,00

55,00

205,00

0,00

3,00

3,00

0,00

15,00

15,00

0,00

1,00

1,00

0,00

3,00

3,00

1.934,00

-307.00

1.627,00

25.238,00

-1.528,00

23.710,00

10.835,00

900,00

11.735,00

8.762,00

900,00

9.662,00

160,00

50,00

210,00

112,00

50,00

162,00

654,00

150,00

804,00

575,00

150,00

725,00

4.066,00

400,00

4.466,00

3.708,00

400,00

4.108,00

3.857,00

300,00

4.157,00

2.557,00

300,00

2.857,00

12.244,00

-2.358,00

9.886,00

9.587,00

-2.603,00

6.984,00

1.706,00

125,00

1.831,00

391,00

120,00

511,00

300,00

-70,00

230,00

300,00

-70,00

230,00

8.385,00

-2,00

8.383,00

8.385,00

-2,00

8.383,00

8.343,00

-2,00

8.341,00

4.643,00

-1,00

4.642,00

3.700,00

-1,00

3.699,00

1.011,00

-0,09

1.010,91

1.011,00

-0,09

1.010,91


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Ecograf inalta performanta cu elastografie si contrast cu sonda convexa (abdominala) si lineara pentru parti moi

305,00

-0,30

304,70

(tiroida,testicul,san, penis) 1 buc*304,70 mii lei -buget local

305,00

-0.30

304,70

Ecograf pentru investigații abdominale si vasculare cu sonda convexa(abdominala), cu sondalineara pentru parti moi(tiroida, testicul, san, penis)si sonda vasculara, 2 buc * 74.90 mii lei

150,00

-0,20

149,80

-buget local

150,00

-0,20

149,80

Ecograf pentru examinări abdominale cu sonda convexa (abdominala) si cu sonda lineara pentru parti moi (tiroida,testicul,san,penis) 1 buc*439.73 mii lei

440,00

-0,27

439.73

-buget local

440,00

-0,27

439,73

Ecograf cu trusa pentru punctie biopsie-prostatica cu sonda endorectala si sonda conexa (abdominala) 1 buc*99.96 mii lei

100,00

-0,04

99,96

-buget local

100,00

-0.04

99,96

Ecograf urologic multifuncțional 3 buc*202,97 mii lei preț unitar

609,00

-0,10

608.90

-buget local

609,00

-0,10

608,90

Aparat anestezie de inalta performanta cu monitor 2 buc* 155 mii lei preț unitar

311,00

-1,00

310,00

-alte surse-

311,00

-1,00

310,00

An. a

2.43.16


SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ‘ PROF. DR. PANAIT SARBU"

TOTAL VENITURI, din care

 • 30.10 Venituri din proprietate

__    __ Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile

Ju. I u. (Jo      . ..

publice

 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii


33.10.21


43


43.10.33


20

20.01

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica -alte surse-

20.01.04 Apa, canal si salubritate

-alte surse-             / x

20.02 Reparații curente 20.04 Medicamente si ma
78.845,00

0,00

78.845,00

53,00

-26,00

27,00

53,00

-26,00

27,00

39.415,00

-974,00

38.441,00

34.219,00

-974,00

33.245,00

29.084,00

1.000,00

30.084,00

22.613,00

1.000,00

23.613,00

78.845,00

0,00

78.845,00

26.542,00

0,00

26.542,00

6.569,00

150,00

6.719,00

1.151,00

100,00

1.251,00

685,00

100,00

785,00

288,00

50,00

338,00

205,00

50,00

255,00

1.480,00

600,00

2.080,00

13.500,00

-755,00

12.745,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.04.02

Materiale sanitare

5.170,00

-405,00

4.765,00

20.04.03

Reactivi

3.820,00

-500,00

3.320,00

20.04.04

Dezinfectanti

1.000,00

150,00

1.150,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.549,00

-290,00

1.259,00

20.05.01

Uniforme si echipament

649,00

-350,00

299,00

95.03

Lenjerii si accesorii de pat

200,00

60,00

260,00

20.09

Materiale de laborator

365,00

75,00

440,00

20.13

Pregătire profesionala

100,00

20,00

120,00

20.30 Alte cheltuieli

2.283,00

200,00

2.483,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.283,00

200,00

2.483,00

-alte surse-

2.283,00

200,00

2.483,00

71

Active nefinanciare

8.289,00

0,00

8.289,00

71.01

Active fixe

8.289,00

0,00

8.289,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8.225,00

0,00

8.225,00

-alte surse-

148,64

0,00

148,64

Reductor de gaze 1 buc*5.09 mii lei

5,09

-5,09

0,00

Microtom rotativ cu accesorii incluse 1 buc*67.98 mii lei

67,98

-67,98

0,00

Aparat anestezie 1 buc* 66.64

71,40

-4,76

66,64

Set de pipete automate cu etalonare laborator analize medicale

1 buc*9.92 mii lei

4,17

5,75

9,92

Autoclav sterilizare laborator analize medicale 1 buc * 63.50 mii lei

0,00

63,50

63,50

Aspirator chirurgical 2 buc * 4.29 mii lei /buc

0,00

8,58

8,58

CENTRUL DE EVALUARE Si TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIANAn.

2.43.18


TOTAL VENITURI

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale 33.10.21 .       , 4                                            a

de sanatate

33 10 30 Venituri d|n contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

precedent pentru secțiunea de dezvoltare

Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca.


40.15


40.15.02


43


43.10.33
14.835,00

-2.800,00

12.035,00

8.106,00

-1.970,00

6.136,00

4.125,00

-722,00

3.403,00

3.831,00

-1.200,00

2.631,00

/'150,00

-48,00

102,00

626,00

-7,00

619,00

69,00

-7,00

62,00

6.103,00

-823,00

5.280,00

4.823,00

-823,00

4.000,00

14.835,00

-2.800,00

12.035,00

10.907,00

-2.110,00

8.797,00

10.563,00

-2.080,00

8.483,00

6.086,00

-930,00

5.156,00

2.919,00

-940,00

1.979,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

10.01.30

10.03

10.03.07

20

20.01


01.03 încălzit, iluminat și forță motrică buget local

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.07 Transport

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare buget local alte surse

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar


20.02

20.03

20.03.01

20.04

20.04.01

20.04.03

20.05


20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.12 Consultanta si expertiza

20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non viata

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 Active nefinanciare

71.01 Active nefinanciare

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active

-alte surse-

Carucior curățenie profesional , se elimina poziția din lista de investiții

Dulap instrumentar cu sertare 3 buc‘3.333 mii lei, se elimina poziția din lista de investiții


WC, toaleta si baterie antivandalism din inox 1 buc * 8 mii lei


Sistem server 1 buc * 10 mii lei


Anexa

2.43.19


SPITALUL CLINIC OBREGIA33.21


33.10.21


40.15


TOTAL VENITURI

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate        / y — / -

Venituri din contracte incheiațe du caisele de asigurări sociale de sanatate\     >

Sume utilizate din excedentul acului precedent pentru efectuarea de cheltuieli


490,00

-210,00

280,00

243,00

-30,00

213,00

243,00

-30,00

213,00

2.933,00

-683,00

2.250,00

1.259,00

-30,00

1.229,00

191,00

20,00

211,00

88,00

20,00

108,00

60,00

-12,00

48,00

4,00

-3,00

1,00

871,00

-35,00

836,00

270,00

-20,00

250,00

601,00

-15,00

586,00

55,00

-20,00

35,00

242,00

-80,00

162,00

242,00

-80,00

162,00

1.047,00

-382,00

665,00

630,00

-120,00

510,00

370.00

-262,00

108,00

231,00

-160,00

71,00

194,00

-160,00

34,00

25,00

-10,00

15,00

20,00

-1,00

19,00

8,00

-6,00

2,00

12,00

5,00

17,00

910,00

-7,00

903,00

910,00

-7,00

903,00

74,00

-7,00

67,00

25,00

-7,00

18,00

15,00

-15,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

10,00

10,00

270.185,00

-52.577,00

217.608,00

140.207,00

-35.577,00

104.630,00

■140.207.00

-35.577.00

104.630,00

23.132,00

38.132,00Pagina 48


Rectificarea Bugetului MunicipiuluiANEXA


mii lei

Cod ilasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


40.15.01

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

31.802,00

-15.000,00

16.802,00

43

Subvenții de la alte administrații

83.563,00

-2.000,00

81.563,00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

81.000,00

-2.000,00

79.000,00

TOTAL CHELTUIELI

270.185,00

-52.577,00

217.608,00

10

Cheltuieli de personal

137.594,00

-11.200,00

126.394,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

132.277,00

-10.183,00

122.094,00

10.01.01

Salarii de baza

71.854,00

-4.822,00

67.032,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

42.000,00

-3.000,00

39.000,00

10.01.06 Alte sporuri

4.600,00

-1.750,00

2.850,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6.540,00

-290,00

6.250,00

10.01.17

Indemnizații de hrana

4.000,00

-400,00

3.600,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

2.221,00

79,00

2.300,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.827,00

-277,00

1.550,00

10.02.06

Vouchere de vacanta

1.827,00

-277,00

1.550,00

10.03

Contribuții

3.490,00

-740,00

2.750,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru muncă

3.490,00

-740,00

2.750,00

20

Bunuri si servicii

125.043,00

-41.377,00

83.666,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

94.116,00

-41.427,00

52.689,00

20.04.01

Medicamente

90.427,00

-41.427,00

49.000,00

20.12 Consultanta si expertiza

450,00

50,00

500,00

71

Active nefinanciare

6.600,00

0,00

6.600,00

71.01

Active nefinanciare

6.600,00

0,00

6.600,00

.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.766,00

0,00

2.766,00

surse proprii

2.766,00

0,00

2.766,00

Frigider dulap frigorific cu una usa inox

11,16

-2,16

9,00

Dulap frigorific refrigerare cu doua usi

9,98

-2,98

7,00

Camera frigorifica refrigerare, complet echipata si montaj inclus

24,49

-8,49

16,00

Marmite pe gaz cu incalzire indirecta 200-250L

47,60

-6,60

41,00

Marmite pe gaz cu incalzire indirecta -400L

95,20

-2,10

93,10

Mașina de curatat cartofi

9,52

-1,52

8,00

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor clădiri -(achiziționare si montaj )Sectia XI, 1 buc x 25,52 mii lei

25.52

-5,52

20,00

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor cladir(achizitionare si montaj)- Camera de garda Psihiatrie

25,63

-5,63

20,00

Adulti , 1 buc x 25,63 mii lei ‘         z k » ,

Server date, 1 buc, preț unîtaHj/XTmii lei

0,00

5,00

5,00

Centrifuga de masa, 1 buc,'.preț unitar 7,00 mii lei.              x'

Agitator cu incalzire, 1 buc/prkt unitar 19,00;mii lei

0,00

7,00

7,00

0,00

19,00

19,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Set pipete automate cu volum reglabil, 1 buc, preț unitar 4,00 mii lei

0,00

4,00

4,00

\nexa 2.44

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Total cheltuieli, din care :

100.103,00

0,00

100.103,00

71

Active nefinanciare

13.995,00

0,00

13.995,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe, din care:

Proiecte noi 2019

3.470,00

0,00

3.470,00

Se va redenumi poziția "Lucrări de refacere volumetrică și amprentare a monumentelor de for public URS1 și URS2” în "Lucrări de refacere volumetrică, amprentare și transpunere în material definitiv bronz a monumentelor de for public URS1 și URS2”

Anexa 2.46 ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Total venituri, din care

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43.10.19


Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.02.06 Vouchere de vacanta

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.02 Deplasări în străinătate

 • 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare*

20.13 Pregătire profesională

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

20.30.04 Chirii


130.348,00

-21.078,00

109.270,00

130.346,00

-21.078,00

109.268,00

62.063,00

-1.056,00

61.007,00

68.283,00

-20.022,00

48.261,00

130.348,00

-21.078,00

109.270,00

12.135,00

-65,00

12.070,00

12,00

-7,00

5,00

15,00

-5,00

10,00

143,00

-53,00

90,00

49.630,00

-926,00

48.704,00

90,00

-20,00

70,00

20,00

-19,00

1,00

390,00

-70,00

320,00

260,00

-150,00

110,00

15,00

-14,00

1,00

370,00

-40,00

330,00

550,00

-390,00

160,00

1.100,00

300,00

1.400,00

200,00

-165,00

35,00

135,00

-134,00

1,00

5,00

-4,00

1,00

15,00

-11,00

4,00

90,00

-80,00

10,00

50,00

-29,00

21,00

1.000,00

-400,00

600,00


CONFORkCLLORlGlWALULRectificarea Bugetului Municipiului București pe an

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.600,00

300,00

1.900,00

57 Asistentă socială

200,00

-50,00

150,00

57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

200,00

-50,00

150,00

59

Alte cheltuieli

100,00

-15,00

85,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

100,00

-15,00

85.00

71

Active nefinanciare

68.283,00

-20.022,00

48.261,00

7 1.01.01

Construcții

Proiectarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-

67.564,00

-19.894,00

47.670,00

arhitecturala a anvelopei clădirilor si creșterea calitatii arhitectural - ambientale a acestora, creditele de angajament rămân nemodificate

1.900,00

-685,00

1.215,00

Proiectare, creditele de angajament rămân nemodificate

7.617,00

-5.313,00

2.304,00

Expertize tehnice, creditele de angajament rămân nemodificate

5.200,00

-3.337,00

1.863.00

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

Poziția 6. Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1 HCGMB

134/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 7. Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 139/11.03.2019, HCGMB nr. 392/31.07.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 8. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30, sector 5

HCGMB141/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 9. Str. Vanatori nr. 17, sector 5 HCGMB 142/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

LUCRĂRI NOI

Poziția 10. Str. Brezoianu nr. 38, sector 1 HCGMB 153/19.06.2007, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 11. Str. Speranței nr. 24, sector 2 HCGMB 345/17.12.2010, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 12. Str. Eforiei nr. 8, sector 5 HCGMB 348/17.12.2010, creditele de angajament rămân nemodificate


Poziția 13. Str. Boteanu nr. 3A+3B, sector 1 HCGMB 217/11.10.2005, creditele de angajament rămân nemodificate
8.500.00

-500,00

8.000,00

3.900,00

-700,00

3.200,00

2.500,00

-1.300,00

1.200,00

1.500,00

-756,00

744,00

0,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00


10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

10.00

-9.00

1,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2Poziția 15. Intr. V. Eftimiu nr. 9, sector 1 HCGMB

10,00

-9,00

1,00

10.00

-9.00

1,00


291/22.12.2005, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 16. Bd. N. Balcescu 32-34, sector 1 HCGMB

292/22.12.2005, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 17. Calea Victoriei nr. 101A+B, sector 1 HCGMB 96/19.05.2005, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Poziția 18. Calea Moșilor nr. 96, sector 2

HCGMB 295/31.08.2009, creditele de angajament rămân

10,00

-9,00

1,00

nemodificate

Poziția 19. Calea Victoriei nr. 31, sector 1

HCGMB 126/26.05.2016, creditele de angajament rămân

10,00

-9,00

1,00

nemodificate

Poziția 20. Str. Sf. Vineri nr. 5, sect 3

HCGMB 239/15.05.2008, creditele de angajament rămân

10.00

-9,00

1,00

nemodificate

Poziția 21. Calea Plevnei nr. 1, sect 5

HCGMB 115/06.03.2008. creditele de angajament rămân

10,00

-9,00

1,00

nemodificate

Poziția 22. Bd. Schitu Magureanu nr. 3, bloc Ciresica, sector 5 HCGMB 26/27.01.2010, creditele de angajament rămân

10,00

-9,00

1,00

nemodificate

Poziția 23. Pta. Pache Protopopescu nr. 11, sector 2 HCGMB 142/30.08.2012, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 24. Str. Mihai - Vodă nr. 15, sector 5

HCGMB 143/30.08.2012, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 25. Str. Batistei nr. 5, sect. 2

HCGMB nr. 296/31.08.2009, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 26. Bd. Carol I nr. 63, sect. 2

HCGMB 293/31.08.2009, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 27. Str. Dionisie Lupu nr. 55, sect. 1

HCGMB 347/17.12.2010, creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția 28. Str. Franceza nr. 9, sect.'3


10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1.00

. '        r

/ -


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Poziția 29. Str. George Enescu nr. 21, sector 1 HCGMB 10/29.01.2013, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Poziția 30. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 51, sector 5 HCGMB 344/17.12.2010, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Poziția 31. Str. Pictor St. Luchian nr. 3, sect. 2 HCGMB 297/31.08.2009, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Poziția 32. Str. Armeneasca nr. 28, 28A, Str. Semilunei 8, sector

2 HCGMB 289/22.12.2005, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Poziția 33. Str. Blanari nr. 6, sector 3

HCGMB 136/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

2.859,00

-216,00

2.643,00

Poziția 34. Str. Academiei 3-5, sector 3 (proiectare si executie)HCGMB 79/26.02.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

2.700,00

-2.690,00

10,00

Poziția 35. Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1 (proiectare si execuție)

HCGMB 188/23.04.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

1.100,00

-1.090,00

10,00

Poziția 36. Str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5 (proiectare si execuție)

HCGMB 190/23.04.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

1.100,00

-1.090,00

10,00

Poziția 37. Str. Franceza nr. 52/Str. Halelor nr. 1, sector 3 (proiectare si execuție)

HCGMB 189/23.04.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

1.000,00

-990,00

10,00

Poziția 38. Str. Blănari, nr. 14, sector 3 (proiectare si execuție), HCGMB nr. 276/30.05.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

500,00

-490,00

10,00

Poziția 39. Str. Baltagului, nr. 17, sector 5 (proiectare si execuție), HCGMB nr. 394/30.05.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

150,00

-140,00

10,00

Poziția 40. Str. Șelari, nr. 22, sector 3 (proiectare si execuție), HCGMB nr. 278/30.05.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

150,00

-140.00

10,00

Poziția 41. Str. Lipscani nr. 70, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 450/27.08.2019, creditele de angajament rămân

100,00

-90,00

10,00Rectificarea Bugetului MunicipiuANEXA


mii lei

Cod dasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Poziția 42.Str. Lipscani nr. 75, sector 3 (proiectare și execuție)

HCGMB nr. 451/27.08.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

30,00

-20,00

10,00

Poziția 43.Str. Mătăsari nr. 44, sector 2 (proiectare și execuție)

HCGMB nr. 453/27.08.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

100.00

-90,00

10,00

Poziția 44.Str. Bărăției nr.50, sector 3 (proiectare și execuție)

HCGMB nr. 452/27.08.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

60,00

-50,00

10,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:

377,00

-105,00

272,00

Poziția 2 Calculator PC, se diminuează nr. de bucăți de la 41 la

27,prețul unitar rămâne nemodificat, se diminueză creditul de angajament de la 246 mii lei cu 84 mii lei

246,00

-84,00

162,00

Se elimină poziția 3. Laptop,

15,00

-15,00

0,00

Se elimină poziția 4 Videoproiector

6,00

-6,00

0,00

71.01.03 Mobiler, aparatură birotică și alte active corporale, din care:

300,00

-150,00

150,00

Set mobilier,se diminuează prețul unitar de la 10 mii lei la 5 mii lei, numărul de bucăți rămân nemodificate, se diminuează creditele de angajament de la 300 mii lei la 150 mii lei

300,00

-150,00

150,00

.01.30 Alte active fixe, din care:

42.0C

127,00        169,00

Se introduce poziție nouă "Aplicație software pentru platforme

mobile de management al relațiilor cu cetățenii”, 1 bucată,

0,0C

127,00        127,00

credite de angajament 127 mii lei

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în buqetui

Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexa
Pagina 54