Hotărârea nr. 650/2019

HOTARAREnr. 650 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.09.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 9588/08.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 237/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr.743/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului Municipiului București la 30.09.2019 secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare conform anexelor 1- 5.

Art.2 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.11.2019

Nr. 650

Anexa 1- mii lei -

\ S \\ \^ \ ^ \ \ O \

vV*’* w 0 no    ^y/

VI^R’e     DICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

\£\ \

\ \         Ă

1

2

0

4

5

\ \

VENITURltE'SECTIUNII DE

\ \

\uVPTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

3.874.670,00

2.969.224,00

2.268.373,00

76,40

49.90VENITURI PROPRII (00.02-11.5(2^7.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod Op.Q3+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00\04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)


00.0200.03


00.04


00.06


Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)


Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)


Cote defalcate din impozitul pe venitImpozite si taxe pe proprietate (cod07.02.01 la 07.02.03 + 07.02.50)


A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)


Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)


Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si iqgiului BucureștiȘum^^lelațcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor03.02


03.02.18


04.02


04.02.01


07.02


00.10


11.02


11.02.02


11.02.06


Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea  de activitati (cod ț 6.02.02+16.02

/ \ j

*16.02


5.200.716,00

3.790.902,00

2.557.035,00

3.742.088,00

2.864.504,00

2.191.418,00

4.271.570,00

3.200.227,00

2.755.643,00

3.855.695,00

2.822.731,00

2.421.213,00

3.855.695,00

2.822.731,00

2.421.213,00

600.000,00

408.600,00

17.977,00

600.000,00

408.600,00

17.977,00

3.255.695,00

2.414.131,00

2.403.236,00

3.255.695,00

2.414.131,00

2.403.236,00

0,00

0,00

2,00

367.375,00

344.096,00

326.510,00

316.165,00

307.651,00

307.651,00

30.818,00

22.304,00

22.304,00

285.347,00

285.347,00

285.347,00

51.210,00

36.445<Q0K 77* <?

^6%^859,00


67,45

76,50

86,11


85,78


85,78

4,40


94,89


100,00


100,00


100,00
51,75


Execuția buget


septembrie 2019                  Anexai

vi.ko/tefâ


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)


16.02.02


Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice


16.02.02.01


16.02.02.02


Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati


A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)


Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)


Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice


Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)


16.02.03


16.02.50


00.11


18.02


18.02.50


00.12


00.13


30.02


30.02.05


30.02.05.30


30.02.08


30.02.08.02Venituri din dividende de la alti plătitori

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital 30.02.08.03


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)


Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese


00.14


33.02ibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Vetittljrhjin recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

"'x                         ------:---

Alte\venitu\i din prestări de servicii si alte activitati


Buget 2019

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

14.500,00

10.245,00

2.000,00

1.345,00

12.500,00

8.900,00

30.600,00

22.000,00

6.110,00

4.200,00

48.500,00

33.400,00

48.500,00

33.400,00

48.500,00

33.400,00

-529.482,00

-335.723,00

824.467,00

607.664,00

824.467,00

607.664,00

824.467,00

607.664,00

824.467,00

607.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.353.949,00

-943.387,00

[\     295.330,00

197.391,00

\  \       1.050,00

770,00

VA     120,00

91,00

-----1\\  24?.760,00

O      > 1   H 1

165.410,00135.02
31.120,00

15.950,

Execuție

Nivel de execuție %

30.09.2019

4.613,00

45,03

141,00

10,48

4.472,00

50,25

12.868,00

58,49

1.378,00

32,81

7.918,00

23,71

7.918,00

23,71

7.918,00

23,71

-564.225,00

168,06

77.699,00

12,79

77.699,00

12,79

49.131,00

8,09

49.131,00

8,09

28.568,00

24.461,00

4.107,00

....

-641.924,00

68,04

4.184,00

2,12

637,00

82,73

90,00

98,90

775,00

0,47

2.682,00

8,62

3 723,00

23,34

O DIRECȚIA

< țț FINANCIAR

S O CONTABILITATE,

BUGET- mii lei -


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll


Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)


10.000,00


Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate


10.000,00


Alte amenzi, penalitati si confiscări


Diverse venituri (cod

36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.14+36.02.32+36.02.50)


Taxe speciale

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)


Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)


Alte transferuri voluntare


III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)


35.02.50


36.02


36.02.06


36.02.14


36.02.50


37.02


13.500,00


75.014,00


60.000,00


i

14,00


15.000,00


-1.751.793,00


27.000,00INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 40.02.06)


40.02


27.000,00


Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituții de interes local 40.02.06


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)


27.000,00

105.582,00


9.150,00

50.321,00

10.100,00

-1.207.049,00

-1.209.549,00

2.500,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

6.800,

6.800,

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

2.331,00

34,28

2.331,00

34,28

1.392,00

15,21

13.659,00

27,14

12.742,00

31,69

11,00

100,00

906,00

8,97

-663.490,00

54,97

-663.490,00

54,85

0,00

0,00

9.778,00

36,21

9.778,00

36,21

9.778,00

36,21

67.177,00

86,43

67.177,00

86,43

67.177,00

86,43

.<icipn, 67.177,00

86,43Execuția buget


ii local al Municipiului București la septembrie 2019


Anexa 1


Secțiunea de Funcționare- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

3.874.670,00

2.964.824,00

2.258.526,00

76,18

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.771.684,00

2.888.592,00

2.198.897,00

76,12

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

400.459,00

298.884,00

253.443,00

84,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

559.021,00

434.245,00

208.979,00

48,12

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

142.144,00

128.924,00

124.642,00

96,68

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

1.274.000,00

869.217,00

709.449,00

81,62

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

853.998,00

681.340,00

507.188,00

74,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

10.201,00

6.978,00

1.416,00

20,29

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

437.006,00

383.063,00

320.075,00

83,56

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

92.855,00

83.941,00

73.705,00

87,81

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

102.986,00

76.232,00

62.773,00

82,34

82,34


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

ITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 59?X+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

—QTtk/L    Plăti efectuate in contul anilor precedenti

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
76.232,00

0,00


357.570,00

214.864,00

214.864,00

105.350,00


49.660,00

126,00

  • 78.70

  • 12.70

39.082,00;

16,00’

57^ ĂLv

1.610,00

1.142,00

70,93

/f

58.118,00

54.208,00

93,27

65   /

Ti

0,00

-1.421,00

Ș4.02/

13.190,00

7.537,00

57,14

13.190,00

57,14

_____    7.537,00

°>00tt c                -2Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll


Execuție- mii lei -


Nivel de execuție %


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)


Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)


51 SF

55 SF

55.02

01


20

30


11.030,00

2.500,00'

142.823,00


142.823,00


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)


59.02


679,00

142.144,00


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC (cod 51.01)4JL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


'TIȚLOL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)30.09.2019

9.530,00

7.537,00

79,09

1.660,00

0,00

0,00

129.516,00

124.979,00

96,50

129.516,00

124.979,00

96,50

592,00

337,00

56,93

128.924,00

124.642,00

96,68

48.414,00

44.632,00

92,19

306,00

128,00

41,83

306,00

128,00

41,83

306,00

128,00

41,83

48.108,00

44.504,00

92,51

48.108,00

44.504,00

92,51

3.464,00

267,00

7,71

44.644,00

44.237,00

99,09

1.361.341,00

964.467,00

70,85

70.953,00

46.396,00

65,39

50.441,00

31.892,00

63,23

450,00

0,00

0,00

47.641,00

31.892,00

66,94

2.350,00

0,00

0,00

20.512,00

14.504,00

70,71

20.512,00

14.504,00

70,71

270.870,00

^--146.675,00

54,15

270.870,0#

<?'.w'-'W-87700

54,22

107.21#$Qi

%398.00

74,15

|Q             șc1.'

a              psjî


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI ANUALETITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

TITLUL XI ALTECHELTUIELI

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI )


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedentiCHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUȘLIC§>| (cod 51.01)


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

/ /

55 $

-TfTtUUX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

/. /

57

TITLISJI7'XÎ>\LTECHELTUIELI

59

TITEUL/xiX^Plati efectuate in contul anilor precedenti

-A-o /

85

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

(cod 70.02+74.02)

r—      -j

MEDIU azAPff

7     /

69.0

1


23.695,00

76.809,00

126.795,i

24.925,'

0,00

Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

504.768,00

504.768,00

41.564,00

381.028,00

381,00

0,00

449.227,00

2.814,00

70,00

Execuție

Nivel de execuție %

30.09.2019

48.630,00

38,35

!          18.237,00

50,59

| 0,00

0,00

512,00

64,97

-202,00

385.772,00

74,94

386.080,00

75,00

12.062,00

86,04

14.891,00

59,74

339.917,00

75,67

1.400,00

49,75

24,00

34,29

17.786,00

75,06

-308,00

385.624,00

76,40

386.156,00

76,50

34.011,00

81,83

29.242,00

38,07

4.050,00

81,23

0,00

318.557,00^

83,60

296,00

77,69

-532,00|

126.821,00

59,30Execuția buge'


DENUMIREA INDICATORILOR


Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 81.01+81.02)


TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ih 20.25+20.27+20.30)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti


Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.(?2)


- Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5?)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

_ TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+834)2.5'6$

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+ TITLÎJL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03) ’ A -   —--
Cod indicator

Buget 2019

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

201.669,00

152.511,00

201.669,00

152.511,00

13.566,00

10.240,00

91.989,00

69.695,00

95.419,00

71.976,00

200,00

140,00


0,00


61.343,00

51.881,00


0,00


34.592,00


17.289,00

9.462,00

9.462,00

0,00


983.645,00

356.844,00

333.217,00


333.217,00


23.627,00

23.627,00


4.:

4.;Execuție


30.09.2019


104.200,00

104.310,00

9.505,00


41.967,00


140,00


447,00

0,00

0,00 -110,00 22.621,00 17.000,00


798.122,00

232.543,00

211.065,00

211.065,00

21.478,00

2Ț478,00


0,00

3.696,00


»oS/%3.696’00

^7^851,00

~c'


Nivel de execuție %


68,32

68,40

92,82


60,22


72,60

100,00


97,17


36,88

32,77


22,93


81,14

65,17

63,34

63,34

90,90

90,90


84,17

84,17

91,97


Execuția buge'

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll+lll

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.916,00

1.289,00

843,00

65,40

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

2,00

2,00

2,00

100,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

928.654,00

622.410,00

561.883,00

90,28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

905.023,00

599.779,00

541.284,00

90,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

21.223,00

17.399,00

16.575,00

95,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

82.844,00

45.668,00

25.659,00

56,19

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

800.000,00

536.000,00

498.384,00

92,98

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

300,00

215,00

212,00

98,60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

656,00

497,00

454,00

91,35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

23.631,00

22.631,00

21.170,00

93,54

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

23.631,00

22.631,00

21.170,00

93,54

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedenti

85

0,00

0,00

-571,00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.05+87.02.50)

87.02

79

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81      /A

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02    / \

0,00

0,00

9.847,00

| EXCEDENT

98.02        \

9.847,00
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ ll+lll

A

1

2

4

5

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

2.349.002,00

1.623.907,00

824.306,00

50,76

49.90

20.396,00

13.990,00

51.203,00

366.00


VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)


Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vărsaminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice


Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

Depozite speciale pentru construcții de locuințe


III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)


Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

Suțne'din excedentului bugetului local utilizate pt finanțarea chelt SD


IV.’ SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.0

2.65+42.02.67+42.02.69)


1.219.665,00


664.592,00


54,491.219.665,00


1.219.665,00


10.116,00


1.209.549,00


3.874,00


3.874,00


0,00


0,00

1.675,00


0,00


664.592,00


54,49


664.592,00


1.101,00


1.101,00


663.491,00


663.491,00


6.223,00


6.223,00


25,00


1.206,00


4.055,00

937,00


54,49


10,88


10,88


54,85


54,85


160,64


160,64


54,84


40.(Q

5

40.00.14

00. g

n-

00. fs


208.323,00


0,00


0,00


153.980,00


153.980,00

----j.


153.980,00


55,94

43.879,00

43.879,00

43.879,00

26.469,00

17,19

26.409$^

17,19

26.'469,00'ț

» ic)

17,19Z

>

rSubv mții de r^hves

-


Subvenții aparaturii m sănătate


Execuția buge ’ui local al Municipiului București la 30 septembrie 2019

Secțiunea de Dezvoltare                        WdW


- mii lei -


U MFFTE      I CATORILOR


ul de stat către bugetele locale pentru finanțarea (cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)


ugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea țc^le și echipamentelor de comunicații în urgență în


Subvenții de la bugetu\\!țe stat către bugetele locale necesare derulării  proiectelor finanțate din^nduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  aferente perioadei 2014-2020


Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului finaciar 2014-2020 (cod 48.02.03)


Fondul European de Dezvoltare Regionala


Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent


Fondul de Coeziune (cod 48.02.03.01 +48.02.03.02)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinantare

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE -NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15) 'CHELȚUlfl

. - -TITLUV XIII


LI DE CAPITAL (cod 71+72+75) -TCLlfexîik ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL.XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)


Cod indicator


42.02.69


48.02.01


48.02.01.01


48.02.03

48.02.03.01

48.02.03.02

48.02.03.03

48.02.15

48.02.15.01


49.02PREVEDERI ANUALE


TOTAL


Buget 2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ ll+lll 1


45.826,00


45.826,00


42.250,00


Execuție


30.09.2019


5.633,00


162.497,00


368.490,00


240.613,00


2.392.881,00

998.493,00

232.139,00

135.782,00

381.437,00


249.135,00

1.385.624,00

1.350.824,00

34.800,00 8.764,00 8.764,00


0,00

48.702,00


111.730,00


246.388,00


160.408,00


1.672.186,00

639.576,00

179.146,00


76.209,00

226.437,00


0,00

34.941,00


20.836,00


83.143,00


794.343,00

139.634,00

66.925,00

13.811,00

15,00


Nivel de execuție %
13,33


13,33


18,65


33,74


0,00


96,93

26,66


47,50

21,83

37,36

18,12

0,01


37,32

67,21

69.55

0,69

77.82

77.82


19,44


DENUMIREA INDICATORILOR


Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)


Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Buget 2019


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (cod 85.01)


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)


Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15) CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL V.l TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)


Execuție

Nivel de execuție %

Cod indicator

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Trimestrul l+ ll+lll

30.09.2019

51.02

20.325,00

16.071,00

5.511,00

34,29

70

20.325,00

16.071,00

8.149,00

50,71

71

20.325,00

16.071,00

8.149,00

50,71

85

0,00

0,00

-2.638,00

54.02

28.377,00

18.870,00

1.280,00

6,78

01

28.377,00

18.870,00

6.280,00

33,28

51

140,00

70,00

70,00

100,00

55

28.237,00

18.800,00

6.210,00

33,03

85

0,00

0,00

-5.000,00

59.02

55.781,00

52.754,00

48.416,00

91,78

60.02

2.814,00

1.814,00

0,00

0,00

70

2.814,00

1.814,00

0,00

0,00

r\71

2.814,00

1.814,00

0,00

0,00

61.02 \

52.967,00

50.940,00

48.416,00

95,05

3.006,00

979,00

769,00

78,55

\ 51\

3.006,00

979,00

769,00

78,55

\ 70

\              49.961,00

49.961,00

47.647,00

95,37î 30%34?00


279.525,00

21.696,00

483,00

400,0083,00
g’ITLlfL XVII RmMB


Cheltuieli cu


- mii lei -


Buget 2019

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ ll+lll

81

12,00

12,00

67.02

89.832,00

68.812,00

01

23.992,00

21.963,00

51

23.992,00

21.963,00

70

57.094,00

38.869,00

71

57.094,00

38.869,00

79

8.746,00

7.980,00

81

8.746,00

7.980,00

68.02

28.173,00

9.084,00

01

387,00

381,00

51

330,00

330,00

58

57,00

51,00

70

27.786,00

8.703,00

71

27.786,00

8.703,00

69.02

694.588,00

556.761,00

70.02

433.623,00

394.098,00

01

109.540,00

84.300,00

51

109.540,00

84.300,00

70

324.083,00

309.798,00

71

324.083,00

309.798,00

85

0,00

0,00

74.02

260.965,00

162.663,00

01

256.922,00

159.750,00

51

7.927,00

2.100,00

58

248.995,00

157.650,00

70

4.043,00

2.913,00

71

4.043,00

2.913,00

79.02

1.241.161,00

748.205,00

81.02

68.604,00

24.549,00

01

56.464,00

16.409.00

55

56.464,00

16.409,00

\    70

12.140,00

8.140,00

\ 71

12.140,00

8.140,00


Execuție


30.09.2019


Nivel de execuție %


50,00

37,14

40,05

40,05

27,13

27,13

77,88

77,88

14,08


6,0025.558,00


(cod 51SD+55SD+56)

I INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


CHELTUIELI DE CA^ITJ^ (cod 71+72+75)  TITLUL XIII ACTIVE NE

OPERAȚIUNI FINANC

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)Asigurări si asistenta sociala


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15) CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)


8.797,00


2,6264,96

76,73

29,37

29,37

91,75

91,75TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


_JITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

* NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)


Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)


CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)
36,44

36,90

4,33


eptembrie 2019                     Anexa 1


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

PREVEDERI ANUALE ;

TOTAL          ; Trimestrul l+ll+lll

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

-943,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

154,00

74,00

73,00

98,65

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

154,00

74,00

73,00

98,65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

154,00

74,00

73,00

98,65

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

1.172.403,00

723.582,00

281.543,00

38,91

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)                                   01

432.518,00

267.437,00

2.615,00

0,98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

51.081,00

41.000,00

2.600,00

6,34

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

381.437,00

226.437,00

15,00

0,01

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

739.879,00

456.139,00

303.897,00

66,62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

705.079,00

421.339,00

303.658,00

72,07

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

34.800,00

34.800,00

239,00

0,69

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

6,00

6,00

3,00

50,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

6,00

6,00

3,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

-24.972,00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02                              0,00

o o o

29.963,00

DEFICIT

99.02

29.963,00


4

q

n                         • Anexa 2

Execuția bjjgeț^bFMnâf^juțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019

\ \                                                                                                                              mii lei

D E

ORIGINA

VE A\ I Kltlrc Ă T Q-WL o R

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

VEN

i c

TURIEE

SECȚIUNII t>E FUNCȚIONARE

00.01 SF

2.813.811,00

2.230.307,00

1.657.762,00

74,33

1. VENITURI CURELE ( ^bd 00.03+00.12)

00.02

1.246.394,00

965.118,00

677.205,00

70,17

C. VENITURI NEFISCALEI cod 00.13+00.14)

00.12

1.246.394,00

965.118,00

677.205,00

70,17

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

151,00

107,00

87,00

81,31

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

151,00

107,00

87,00

81,31

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

151,00

107,00

87,00

81,31

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

151,00

107,00

87,00

81,31

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1.246.243,00

965.011,00

677.118,00

70,17

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.246.752,00

965.520,00

676.918,00

70,11

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.626,00

1.820,00

1.436,00

78,90

Venituri din cercetare

33.10.20

2.314,00

1.804,00

1.899,00

105,27

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

978.981,00

752.857,00

551.171,00

73,21

f

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

121.724,00

109.498,00

64.546,00

58,95

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.163,00

153,00

110,00

71,90

< *

AjtXvenituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

138.944,00

99.388,00

57.756,00

58,11

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

36.10

1,00

100

gmo,?- °'00

0,00

Alte venituri

36.10.50

1,00

-

0,00

C-------Mg/r.-------

0,00


,o        ~     . a             Anexa 2

C        i v) Grz

i instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019 '

S \ I \      . l(Sț                                                                                                                                       mii lei

I D $ O Ni l R    riîțWCaȘT ORILOR

l O | <3 \-X-V

50     \ \ X\\

I §   1  \ > \\\

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

trini I + 11 + III

TrâSsferuri \>oluntake, altele decât subvențiile (cod h7.&.0i+37.lbx03^J7.'l0.50l

37.10

-510,00

-510,00

200,00

-39,22

Donații și sponsorizări

37.10.01

1.281,00

1.281,00

1.231,00

96,10

Vărsăminte direcțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de de^/oltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-1.811,00

-1.811,00

-1.031,00

56,93

Alte transferuri vpluntare

37.10.50

20,00

20,00

0,00

0,00

II. VE

NITURI DIN CAPITAL

00.16

150.075,00

143.853,00

100.375,00

69,78

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

150.075,00

143.853,00

96.799,00

67,29

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

150.075,00

143.853,00

96.799,00

67,29

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

150.075,00

143.853,00

96.799,00

67,29

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

3.576,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

3.576,00

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.417.342,00

1.121.336,00

880.182,00

78,49

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1.417.342,00

1.121.336,00

880.182,00

78,49

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

1.417.342,00

1.121.336,00

880.182,00

78,49

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

817.148,00

645.293,00

488.952,00

75,77

" *■

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

36.850,00

36.047,00

1^237,00

50,59

Subvențiidin bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

563.344,00

439.996,00

..^,993.00

8477

2

n                       Anexa 2

:tfc wb /^9 xecuț^bugetUluiY4astituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019FîfNgM IrTA. MfrhCA^bRILOR \ i \

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

TOTAL CHELTUIELI - ^CTIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.813.811,00

2.230.307,00

1.514.301,00

67,90

TITLUL 1 CHELTUIELI   PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.331.543,00

1.034.775,00

870.384,00

84,11

TITLUL II BUNURI SI ȘERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.474.117,00

1.189.664,00

639.998,00

53,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.004,00

1.562,00

846,00

54,16

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11

+59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

9.634,00

7.694,00

5.858,00

76,14

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.487,00

-3.388,00

-2.785,00

82,20

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

11.040,00

9.538,00

7.256,00

76,07

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

11.040,00

9.538,00

7.256,00

76,07

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.392,00

8.216,00

6.507,00

79,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.648,00

1.322,00

785,00

59,38

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-36,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.10

62.962,00

46.057,00

44.163,00

95,89

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

62.962,00

46.057,00

44.163,00

95,89

Din total^capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

58.620,00

43.481,00

42.491,00

97,72

TITLU LJI BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4.305,00

2.559,00

65.92m                  ” Anexa2

Jj* V'CC-'lHft Wl- GCo ItoA

ituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019


m -t th

----tS—At--\--Ș-C-U--------------------------------

D E'N    lU^A J Itaj l<?fA^Oâ31 LOR

’             \    )  \ Vk \\5                   /

\ s \ l \ \

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

TITLlk I^AS^ST^NfA^SOCIALA (cod 57.02) \ \ \ w

57

47,00

27,00

0,00

0,00

TITLUI1 Xl£PLĂTI ^FEdtUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL QURENT

85

-10,00

-10,00

-15,00

150,00

Partea a lll-a CHELTljjELHsOCIAL-CULTURALE

64.10

2.601.179,00

2.070.124,00

1.391.601,00

67,22

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

58.225,00

47.641,00

31.687,00

66,51

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.997,00

4.896,00

4.508,00

92,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

52.357,00

42.874,00

27.320,00

63,72

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

45,00

45,00

33,00

73,33

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-174,00

-174,00

-174,00

100,00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

1.880.110,00

1.503.046,00

994.663,00

66,18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.019.657,00

798.393,00

654.871,00

82,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

855.696,00

701.279,00

337.115,00

48,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11

+59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

7.490,00

6.008,00

4.425,00

73,65

TITtUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.733,00

-2.634,00

66,36

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

655.089,00

513.451,00

,3^-50Q-°0

y. 70,21


n in        n           Anexa 2

I


y^xecuția bu^firiUi însțrțuțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019

mii lei

deni

MÎFRE o \ zo V 2

O c

—O—

i hț    AW>Wi//o r------------------

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

TITLUL

1 CSEL

TUIB|l\p^ PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

190.255,00

143.625,00

132.974,00

92,58

TITLUL1

20.16+2

ii Sjni

O.lfla 2

JRI Si\SERVlCll (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 0.25+kl27+20.30)

20

462.486,00

368.150,00

226.480,00

61,52

TITLUL

ixîssis

lTENTA'S0plALA(cod 57.02)

57

989,00

733,00

473,00

64,53

TITLUL XI ALTE CHELTLJjfell (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11

+59.12 +59.15 +59.17 +59.2(^-59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

1.929,00

1.513,00

1.303,00

86,12

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-570,00

-570,00

-730,00

128,07

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

7.755,00

5.986,00

4.751,00

79,37

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.720,00

2.100,00

1.811,00

86,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

5.017,00

3.868,00

2.928,00

75,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18,00

18,00

12,00

66,67

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

138.630,00

104.588,00

71.281,00

68,15

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

114.557,00

87.296,00

62.290,00

71,35

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37.857,00

28.788,00

22.355,00

77,65

ÎITlUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20,25+20.27+20.30)

20

75.650,00

57.649,00

39.523,00

68,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

950,00

784,00

46,05

59

100,00

75,00

c72,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE4NtANI1^PRECEDENTI SI

85

0,00

0,00

> V

Si  ——
* Anexa 2 Ijugetullțl/nstituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019

mii lei

51 £l U

2 0

2

0

Nț^RE A\\ MflțE^T ORILOR

\ \\\

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

Profetic

medi\ili\\cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

24.073,00

17.292,00

8.991,00

52,00

Din fetal Capitol: \ \\

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.045,00

5.276,00

4.867,00

92,25

TITLUL II BUNURI ^SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+^0.27+20.30)

20

16.958,00

11.963,00

4.160,00

34,77

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 459.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

70,00

53,00

43,00

81,13

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-79,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

274.951,00

221.069,00

87.345,00

39,51

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

1.811,00

1.811,00

1.031,00

56,93

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

1.811,00

1.811,00

1.031,00

56,93

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

1.811,00

1.811,00

1.031,00

56,93

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

1.811,00

1.811,00

1.031,00

56,93

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.811,00

1.811,00

1.031,00

56,93

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

23.090,00

23.090,00

14.484,00

62,73

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.10

23.090,00

23.090,00

14.484,00

62,73

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

22.490,00

22.490,00

13.977,00

62,15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

22.490,00

22.490,00

13.977,00

62,15

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

600,00

600,00

507,00

IV. SI

JBVENTII (cod 00.18)

00.17

233.553,00

180.537,00

67.061,00

37,15

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

233.553,00

180.537,00

;  37,15

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

1.414,00

1.391,00

V , 9,78

6

-             , zj            Anexa 2

£/d

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019mii lei

z

D 0N ll M I     INDICATORILOR

\    \\ v\

.  o  \   x\\\

\   z.   \     v \ \

ț > \        i \ \

l r~ \        \ \ \

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + 11 + III

■Subvenții      bugetul de stat către instituțiile publice finanțate

42.10.70

1.414,00

1.391,00

136,00

SUBVENȚII DE LaXaLTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.1

43.10

232.139,00

179.146,00

66.925,00

37,36

Subvenții din bufetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

39.603,00

37.636,00

27.684,00

73,56

investițiilor în sărutate (cod

43.10.16.01 +43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

45.826,00

31.368,00

4.594,00

14,65

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

45.826,00

31.368,00

4.594,00

14,65

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

146.710,00

110.142,00

34.647,00

31,46

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

16.497,00

15.631,00

4.769,00

30,51

Fondul Social European (FSE)

48.10.02

15.392,00

14.526,00

3.738,00

25,73

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

3.261,00

2.895,00

174,00

6,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

1.559,00

1.459,00

671,00

45,99

Prefinanțare

48.10.02.03

10.572,00

10.172,00

2.893,00

28,44

Alte facilități și instrumente postaderare

48.10.16

1.105,00

1.105,00

1.031,00

93,30

Prefinanțare

48.10.16.03

1.105,00

1.105,00

1.031,00

93,30

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

274.951,00

221.069,00

72.966,00

33,01

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

19.352,00

18.471,00

5.020,00

27,18

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

255.603,00

202.602,00

67.950,00

33,54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

255.603,00

202.602,00

67.950,00

33,54

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

0,00

0,00

SERVICII PUBLICE GEHEBALE

50.10

140,00

70,00

0,00n       z-              , Anexa 2

^G G-flIG ^).£>/b

ția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 septembrie 2019

• a •mii lei

£ E^J U Wl 1 R^Ă. \ \n DICATORILOR

\j\ v\

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

30.09.2019

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I + II + III

TlfLUI^XIX\PLATI feF^CTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

0,00

0,00

0,00

Alteyser^icjipublice^geherale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

140,00

70,00

0,00

0,00

Din totafcapitol:

CHELTUIELI DE CAPltAL (cod 71+72+75)

70

140,00

70,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

140,00

70,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.10

3.006,00

979,00

763,00

77,94

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10

3.006,00

979,00

763,00

77,94

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.006,00

979,00

763,00

77,94

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3.006,00

979,00

763,00

77,94

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

154.338,00

133.620,00

47.479,00

35,53

Invatamant (cod

65.10

1.775,00

400,00

164,00

41,00

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.775,00

400,00

164,00

41,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.775,00

400,00

164,00

41,00

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

128.159,00

110.853,00

38.691,00

34,90

Din total capitol:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

19.250,00

18.369,00

5.013,00

27,29

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

108.909,00

92.484,00

33.678,00

36,41

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

108.909,00

92.484,00

33.678,00

36,41

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

24.074,00

22.037,00

8.624,00

39,13

Din total capitol:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

102,00

102,00

7,00

6,86

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

23.976,00

21.939,00

8.621,00

39,30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

23.976,00

21.939,00

.-8.621,00

39,30

TITLUXJX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERAȚI

85

-4,00

-4,0Q

M ±2°

100,00„ ..                                                                                  .           Anexa 3

»VVExĂj/uția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30 septembrie 2019 Za tf cgim6 bfo to'ig


** 0 3n?

J>

c r-

REA INDICATORILOR

Cod indicator

-

Buget 2019         Execuție

Nivel de execuție

%

D E N U M\

P^YFa?cRI PREVEDERI

ANUALE                   Trim. I+II+III

TOTAL     Trim. I+II+III

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)

1.994,00

1.994,00

233,00

11,69

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

192,00

192,00

65,00

33,85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

192,00

192,00

65,00

33,85

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod. 37.08)

00.14

192,00

192,00

65,00

33,85

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

192,00

192,00

65,00

33,85

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

192,00

192,00

65,00

33,85

lll.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

9,00

9,00

9,00

100,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

9,00

9,00

9,00

100,00

5

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

9,00

9,00

9,00

100,00

X'o r

5» ’’

•7 X \ 7’ \

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

9,00

9,00

9,00

100,00

Șxjme primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

48.08

1.793,00

1.793,00

159^

\    ,         «,87

I

Mecanismul financiar SEEJ) (cod 45.08.17.03)

48.08.15

458,00

458,00

ia

3472*        Anexa 3

xecuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30 septembrie 2019 /            'k) o


Buget 2019


Execuție


mii lei


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


PREVEDERI


Nivel de execuție

%


Trim. I+II+III

Trim. I+II+III

TOTAL

--VA

Prefinantare

48.08.15.03.

458,00

458,00

159,00

34,72

Mecanismele financiare Spatilul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.31

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.08.31.03

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.994,00

1.994,00

179,00

8,98

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

1.994,00

1.994,00

179,00

8,98

Invatamant (cod 65.08.03 la

65.P8.05+65.08.07+65.08.11 +65.08.50)

65.08

394,00

394,00

68,00

17,26

ib/n total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ner^mbursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

394,00

394,00

68,00

17,26

Șan^âte

(cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

D\p total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerâmbursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------

68.08

73,00

73,00

-----rrrf—wbă—

63,01

/mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

PREVEDERI pREVEDER, ANUALE   PREVEDERI

TOTAL     Trim. I+II+III

Execuție

Trim. I+II+III

Nivel de execuție

%

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

1

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

73,00

73,00

46,00

63,01

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)

Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

192,00

192,00

65,00

33,85

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe 9

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58      C

\   192,00

192,00

65,00

33,85


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

Nivel de execuție

%

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE FUNCȚIONARE (cod 54.07)

462.662,00

462.662,00

459.662,00

99,35

CHELTUIELI CURENTE

01

462.662,00

462.662,00

459.662,00

99,35

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

462.662,00

462.662,00

459.662,00

99,35

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

462.662,00

462.662,00

459.662,00

99,35

Din total capitol:

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

462.662,00

462.662,00

459.662,00

99,35
mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod

87.107,00

87.107,00

0,00

0,00

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74,06

87.107,00

87.107,00

0,00

0,00

Din total capitol:

CHELTUIELI CURENTE

01

87.107,00

87.107,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambruesabile cadrului financiar 2014-2020

58      Q

\   87.107J2D—i

A—L—S—L

87.107,00

0,00

0,00