Hotărârea nr. 65/2019

HOTARAREnr. 65 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTENICIREA.EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL KORCA DIN REPUBLICA ALBANIA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘȚL^7 OlRECTiA Q? asistență


TEHNICĂ $|


oruluii fde a hotărî cu privire la


privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al ț

încheierea unei înțelegeri de cooperare cu orașu orga din Republica Albania


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 41/10.01.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 2/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 72/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 425/19.12.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a se acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu orașul Korșa din Republica Albania;

Luând în considerare avizele Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1678/06.07.2018 și nr. H 2-2/3001/04.12.2018 și avizele Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 64426/15.06.2018 si nr. 141602/04.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. p) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu orașul Korșa din Republica Albania.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro