Hotărârea nr. 649/2019

HOTARAREnr. 649 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2020


HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Sevicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 9350/13.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr.12//2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 236/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 742/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Articolului 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 4 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

  • -   Articolului 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • -   Articolului 103 alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 520/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în-ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11 ^201£:


PREȘEDINTE DE ȘEDI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Marius Adrian Pavel

/ /


București, 14.11?

Nr. 649fasta

PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DERATIZAREVECTOR: ȘOBOLAN

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

5

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al Municipiului București

A1

spațiile deschise din domeniul public și privat al PMB ( parcuri, spații verzi, inclusiv Gradina Zoologica, etc...);

3

A2

Locuri de agrement, terenuri de sport, etc

3

A3

Cimitire

6

A4

Terenuri ale instituțiilor publice locale, inclusiv depouri. parcări publice etc

3

A5

Teren aferent imobilelor cu spatii destinate locuințelor colective- asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale, parcări de reședință etc

4

A6

Piețe și târguri agroalimentare

4

A7

Alte spații care se încadrează în capitolul A

3

8

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB, subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

2

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB - subsol

2

B3

Imobilele cu spatii destinate locuințelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc subsol

2

C

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

C1

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C2

Puncte termice aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C3

Sistemul de monitorizare a traficului in București - camerete. dulapuri, echipamente, cămine

2

C4

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

2

C5

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape potabile

2

PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DEZINSECȚIE


VECTOR: ȚÂNȚAR ADULT

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

5

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale (terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea, etc...); spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate

14

B

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB - subsol

3

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB - subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

3

C

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

C1

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

3

C2

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

3

/     Dir^cția

'       SERVICII

lî'rf. INTEGRATE

VECTOR: LARVĂ ȚÂNȚAR

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

3

1

Lacuri - luciul de apă, aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București *

6

2

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare - Guri de vizitare, cămine și canale aferente sistemului de transport și distribuție agent termic în sistem centralizat

6

3

zone din imediata vecinătate a malurilor de lac sau din zone cu vegetație dezvoltată în interiorul lacului din imediata vecinătate a malului de lac în zona de mică adâncime a apei, aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București *

6

VECTOR: CĂPUȘĂ

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

5

1

Zone cu vegetație, parcuri, grădini publice, locuri de agremet, cimitire, spatii verzi, terenuri aferente imobilelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc;

5

Director General llie Ionel


Director General Adjunct


Cristian Maracin^gL^

Eduard MildnerManager de proiect

Nicolae Zamfir-SararuVECTOR: VIESPE

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

3

1

Doar la sesizarea si confirmarea focarelor**

se execută doar în baza comenzii emise de către beneficiar - respectiv P.M.B.