Hotărârea nr. 648/2019

HOTARAREnr. 648 din 2019-11-14 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2020


HOTĂRÂRE privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București, pentru anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 14727/30.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 235/2019, avizul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 151/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 741/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru anul 2020, prețurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul București sunt următoarele:

  • -  Grâu: 0,68 lei/kg

  • -  Porumb: 0,69 lei/kg

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și se aduce la cunoștință publică și la îndeplinire conform legii.