Hotărârea nr. 647/2019

HOTARAREnr. 647 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA VASILE LASCAR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237101


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Strada Vasile Lascăr nr. 216 - 218, Sector 2, NC 237101

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 8275/09.07.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 103/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 658/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 1723/51L/10.12.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 03/06.02.2019;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 31/2019;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 32/20.05.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355259/06.03.2019;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 8228/479/09.05.2019;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 90512/15.03.2019;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: 14387/19.03.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 413837/09.04.2019; Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT-1668/06.03.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1736851/01.07.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1713653/3693/07.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 ,privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificările și completări e ulterioare;J


General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârii C.G.M.B. 4 nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Strada Vasile Lascăr nr. 216 - 218, Sector 2, NC 237101 București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 46/09.07.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 8277/09.07.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.■ftww ’.M / « Ht O -IM . bhr/fc. H y! g

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC EL CON CONSTRUCȚII SERVICII SRL-urb. Adrian RĂDULESCU, pentru SC NAKATOMI DEVELOPMENT SRL,’ în calitate de beneficiar, cu

demioiliul/sediul în București, Șoseaua Fabrica de Glucoza, Nr.9B, BI.B. Sc.D, Et.16, Ap.1602, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1725590/05.04.2019, completată cu nr. 1744502/07.06.2019 și nr.1751138/01.07.2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:       ____________________________

AVIZ


nr. ^6 /

PENTRU

PUZ - STRADA VASILE LASCĂR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN: București, STRADA VASILE LASCĂR, Nr.216-218, SECTOR 2, în suprafață totală de 10.735,00 mp. proprietate privată persoană juridică, în conformitate cu Certificatului de Urbanism Nr. 1723/51 L din 10.12.2018, eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București, pentru supraetajare construcții autorizate cu Autorizația de Construire Nr.257/16”V” din 25.07.2018, eliberată de Primăria Sector 2 și Anunțul începere execuție lucrări înregistrat la Inspectoratul Regional în Construcții București cu Nr.52862/06.08.2018 și la Primăria Sector 2 cu Nr 85196/06.08.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

RUR:

SC NAKATOMI DEVELOPMENT SRL

SC EL CON CONSTRUCȚII SERVICII SRL urb. Adrian RĂDULESCU - RUR D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 și este delimitată: la Nord - Str. Borzești; la Vest -Str. Vasile Lascăr și la Est și Sud - proprietăți private.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință:

-M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim dș. construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înaltey^Ă M 4

/ O       • i

- Regim de construire;         sau discontin

! *


Bd Regina Elisabeta nr. 47 cod pjbștal Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=3,0 mp ADC/ mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

  posterioare va fi de îto r i^rt^șrțy țbamz m ului

  CîR                 n i c i p i u I


- Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limi minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu maijiiito-^e-^^JTnetri .

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 03/ 06.02.2019

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

privind amenajarea și Art.47, corobori


în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b.c, Alin.5, Lit.a București:

U.T.R. : M2 - zonă mixtă;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

FUNCȚIUNI: SUPRETAJARE IMOBIL CU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, BIROURI, COMERȚ;

Regimul maxim de înălțime:RHmax=2S+P+4E+E5R-E10R+12E; vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 35,00%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUTmaxim = 3,00 mp.ADC/mp. Teren; înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmaxim = 42,00m;

Retragerea minimă față de aliniament: 3,00m; vor fi respectate specificațiile Planului de

Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 10,00m; vor fi respectate specificațiile

Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent;

Pentru toate zonele funcționale $e prevederilor Deciziei etapei de?î Mediului București.,


Va asigura un minim de 30% spații verzi, cu respectarea

19, emisă de Agenția pentru ProtecțiaBd ReginaJUtsS

Tel. 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
drare Nr?32/20.05.2

j'
U KAS

ISO JOO1 ■ ISO 14001        001


CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.3693/1713653/07.05.2019 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1736851/01.07.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA VASILE LASCĂR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237101 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P U Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1723/51 L din 10.12.2018, eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București.


Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București România

Tel: 021 305.55.00

http://www.pmb.ro
Etu E0N BBNBray^TOD

O llC     0 O D 0

S.C. EL CON CONSTRUCȚII Ș|RV(<;ifr-S.R.L.

BUCUREȘTI, Sector j, Șoseaua Colentina nr. 55 B          zzO* "' ZZ

//// /

PLAN URBANISTIC ZONAL

Reconformare Ansamblu Mixt

Str. Vasile Lascar. 216218, Sector 2, BUCUREȘTI

nr:i36 2018

SEF PROIECT:

urî .Adrian Rade ie ;cu /'

' >'

■1»

LANSA

^05.00 • REGLEMENTĂRI URBANISTICE

FAZA:

P.U.Z.

PROIECTAT:

SCARA:

W”.

/

PROIECTAT:

■> L

‘ BENEFICIAR:

S.C. NAKATOM1 DEVELOPMENT S.R.L.

PLANȘA:

U. 05.00

REVIZIA: 4

PROIECTAT:

•F

Data: 06.'19


^>.U.Z. INGINER |

IORCEANU SPIRIDON _Legeneu

lZJ

lZZ! r “ “ »

*___•

r - -1

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

| ZONA DE SERVICII/BIROURI/COMERȚ

i ZONA MIXTĂ LOCUIRE COLECTIVĂ/SERVICII/BIROURI/COMER


LIMITA TEREN CARE GENEREAZĂ P.U.Z. /

LIMITE CADASTRALE

LIMITA ZONEI DE STUDIU             I / 7\

LIMITA P.U.Z. INGINER IORCEANU SPIRIDOMk'// \ (STADIU: AVIZAREA PROPUNERILOR )        //

LIMITA P.U.D. STR. BADEA CÂRȚAN, NR.13 //

( AVIZ NR. 86 CA 7/7 DIN 22.09.2016) Z

LIMITA P.U.D. STR. BADEA CÂRȚAN, NR.sXa, AVIZAT1


SPAȚIU VERDE

ZONĂ SPAȚII TEHNICE (CABINĂ POARTĂ, SCARĂ EVACUARE, ETC

CIRCULAȚII            V/AUX &  1/1 • <y

‘   * CIRCULAȚIE CAROSABILĂ,           //U . 6 Ț V

! CIRCULAȚIE PIETONALĂ '          J               fL. .. t

EWWW,                                              ' • 7 JfyG

-Ț-rni LINIE TRAMVAI

3DHBE STAȚIE TRAMVAI > ■■■ STAȚIE AUTOBU?-?^

SEMNE CONVENȚIONALE # z

□   PARCAJE     /    /

2      NUtylÂR POȘTAL

REGLEMENTARI

ACCES PIETOf AL

acces caros XBir

•.......:  LIMITA EDIFIC M


rl —

—o,


/ V iT

0R,6,N/


INDICATORI URBANISTICI PROPI iși         ---tț

UT R. M2-subzonă mixtă cu clădiri având regimdjMerrtrtTîrer discontinuu și înălțimi maxime dePil4-rr2gJuj7 cu accentej) P.O.T. maxim =35 %;                   \ *1

C.U.T. max=3,0 mp ADC/mptetew— ---A x'~-

Rh.max= 2S+P+12E(50m)

P.U.Z. PROPUNE RECONFORMAREA ANSAMI


Tov

G^tMIXT,

A.C. nr. 257/16"V" /25.07.18 ți P.U.D. HCLS2 nr. 83/lflO.l#* L (


- co/ygJ


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

r
FOAIE DE GARDA

Proiectant

S.C. EL CON CONSTRUCȚII SERVICII S.R.L.

J40/8964/1993

C.U.I. 3749797

Inițiator

S.C. NAKATOMI DEVELOPMENT S.R.L.

Beneficiar

S.C. NAKATOMI DEVELOPMENT S.R.L.

Titlul documentației

P.U.Z. -RECONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ)

Amplasament

STR. VASILE LASCAR,NR. 216-218, sector 2, Municipiul BUCUREȘTI

Data

2019

CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI .......... PARCELĂ.

Articolul 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

P.U.Z. - RECONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ)

Str. Vasile Lascar nr. 216-218, Sector 2, Mun. București

Document: Regulament Local de Urbanism

Page:3/8

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - RECONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ, SERVICII), Strada Vasile Lascăr nr. 216-218 , sector 2, se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie neintrerupta din planșa de reglementari care face parte integranta din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

la Nord         - se învecinează cu Strada Borzești și 2 proprietăți private;

la Est          - se învecinează cu proprietăți private;

la Sud          - se învecinează cu proprietăți private;

la Vest         - se învecinează cu Strada Vasile Lascăr și alte 6 proprietăți private.

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. - București

Certificatul de Urbanism cu nr. 1723/51 "L" din 10.12.2ol8 emis de Primăria Sectorului 2, Municipiului București pentru aceast teren, il incadreaza pe acesta in U.T.R. M2

M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE


R.M.H. = pentru parcele avand suprafața de minim 2.ooo mp pentru clădiri mai înalte de£+         ri

iCcu maxim 2


P.O.T. = 7o%; cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporți niveluri (8 metri);

C.U.T. = 3,o mp. ADC/mp.teren


NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE_____

'' —1 Dl RE

ULA^l


A -v z \


r 'X

* v

P.U.Z. - RECONFORMARE ANSAMBLU MM (i^KjUI^TEXQLEGȚiygȘȘ^dl


Page:4/8


Str. Vasile Lascar nr. 216-218, Sector 2, Mun. KucuresTi

. Document: Regulament Local de Urbanism          ,


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALAArticolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe colective cu partiu obișnuit;

 • - spatii comerciale si zone aferete de depozitare;

 • - Resturante, baruri, cafenele, cofetarii;

 • - sedii ale unor companii si firme, birouri, servicii pentru in expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesi

 • - servicii sociale, colective si personale;

 • -  sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • -  Hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • -  Activitati manufacturiere;

 • -  parcaje la sol, subterane si multietajate, spatii tehnice subterane aferente funcționarii imobilelor;

 • -  Spatii libere pietonale, spatii plantate, scuaruri.


Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

sunt admise următoarele utilizări:

 • -  clădirile vor avea parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;
 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de loo,oo metri de service si echipamente publice si de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

 • - se admite completarea cu clădiri comerciale in intersecțiile dintre blocuri cu condiția sa se mențină accesele carosabile si trecerile pietonale dintre blocuri cu vegetația existenta si sa se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate;Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- sunt admise următoarele utilizări:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natura;

statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - suprafețele ce vor face obiectul unor lărgiri si modernizări de străzi se vor determina cu precizie la fazele următoare de proiectare in baza unor măsurători topografice de specialitate si in conformitate cu proiectul tehinic avizat (pentru posibile exproprieri) al departamentului responsabil al Primăriei Municipiului București.

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - aliniamentul, este definit ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietata privată.

 • - retragerea (alinierea viitoarelor construcții la Strada Vasile Lascar) se va realiza la 3,oo metri față de limita de proprietate;


Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

conform P.U.Z.-U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - retragerile fata de limitele de proprietate a viitoarelor clădiri - minim 5,o

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE

PARCELA.

conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - in conformitate cu Autorizația de construire nr. 257 / 16 ȚvȚ / 25,07,2018, pe baza careia se intocmeste PUZ pt.reconformarea ansamblului multifuncțional. Retragerile avizate si păstrare sunt de 18 m, 21 m si 24 m

Articolul 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

- conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.


 • - conform studiilor de specilitate avizate conform legii

 • - suprafețele ce vor face obiectul unor lărgiri si modernizări de străzi se vor determina cu precizie la fazele următoare de proiectare in baza unor măsurători topografice de specialitate si in conformitate cu proiectul tehinic avizat (pentru posibile exproprieri) al departamentului responsabil al Primăriei Municipiului București.


Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6" privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realiza un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

v \


prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".

/' Nota: J\r

/ O z"" TeVocputea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu h i -.....~

! * I

Z ' flota:

respectarea a H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6

P.U.Z. - RâcONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ)

Page: 6/8

||                  r1’ 'k i s r*. rj r f |!c ■■ 1

Document: Regulament Local de Urbanism                 ;   '■

. .   , rj      1     ANISM

jVîZAl Sr’RhArticolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR regimul maxim de înălțime al clădirilor:


2S + P + 12E;

2S+P+4E+5Er+6E; 2S+P+5Er+6Er+7Er+8Er; 2S+P+4E+5ET+6,7Er+8Er+9Er+l inaltimea maxima a clădirilor : 42,00 metri

Nota:

se vor putea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultafca urmar

respectarea a H.C.G.M.B.. nr. 66 din o6.o4.2oo6;

in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realize un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

se poate depăși inaltimea de 12 etaje doar cu avizul AACR

etajele retrase se vor retrage fata de planul fațade cu l,oo metri sau conform regulei, retragere in limita unui arc de cerc cu raza de 4,oo metri continuat cu tangent sa la 45 grade;

se accepta ieșiri in consola balcoane fata de planul fațadei cu l,oo - l,5o metri.

înălțimea maximă a construcțiilor este de ~42 m, la care se adaugă antene, paratrăsnet, reclame luminoase, etc până la max. 50m (față de cota maximă a terenului natural), conform Aviz A.A.C.R. nr. 8228/479 din 09.05.2019. înălțimea maximă a construcțiilor se va stabili exact la faza ulterioară de A.C., în baza unui studiu de însorire ce va demonstra respectarea N.P. 057/2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014.

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile

imediate;


aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va

răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

•       se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •       se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • •       se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV; etc


Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.05.00 - Reglementari Urbanistice.

SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL

SPA TIU VERDE PE PLACA (TERASE)                             [' lo V

plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate                                                                                            (              ' \ ".y.

toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parqăre

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI


z

- conform normelor specific existente, se recomanda imprejmuiri transparente de 2,oo metri inaltime din care soclu opac de o,6o metri dublate de gard viu

P.U.Z. - RECONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ)

1

ii' ..... ■* ' Ujwi


Str. Vasile Lascar nr. 216-218, Sector 2, Mun. București                    p c:

Page:7/8


Document: Regulament Local de Urbanism

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

- P.O.T. maxim 35 %

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- C.U.T. maxim = 3,oo mp. ADC/mp.teren

Nota:

 • - prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. (terenul din Str. Vasile Lascar nr. 216-218, Sector 2).

 • - asupra celorlalte terenuri care sunt incadrate in U.T.R M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE.

întocmit,

urb. Eliza Ungureanul


P.U.Z. - RECONFORMARE ANSAMBLU MIXT (LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ)

Str. Vasile Lascar nr. 216-218, Sector 2, Mun. București ——-------------------- . ,

r h q p: t * A           ‘ J Q h *

Document: Regulament Local de Urbanism       1                    .t•

j ocr.ni       LOCAl   URBANISM

Page: 8/8

1

. S • : -                           ......
-W Ztf HC M Hj w. (i y ?y//cy ij 2 o/^7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

5


SERVICIUL URBANISM

Nr. .5.2.^....../.0.ft.<$2O19


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂR

PUZ - STRADA VASILE LASCĂR NR. 216-

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.02.2019 - 23.02.2019;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 27.02.2019-14.03.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 16.04.2019 - 25.04.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

  al PMB


Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat ’URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.- ----

X O Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 Șb^rești România

Tel; 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Dna. Marina Giurgiu, în numele a 21 de proprietari ai imobilelor aflate în vecinătatea amplasamentului, prin adresele cu Nr.1738086/20.05.2019 și Nr.1743137/05.06.2019.

Dna. Maniu Antoneta, în numele a 21 de proprietari ai imobilelor aflate în vecinătatea amplasamentului, a depus o plângere prealabilă împotriva Avizului de Oportunitate Nr.03/06.02.2019 și a Avizului Preliminar Nr.31/04.04.0219.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

S-a răspuns solicitărilor prin adresele înregistrate la PMB cu Nr. 1743339/05.06.2019 și Nr.1748169/20.06.2019, afișate pe portalul UrbOnline în data de 10.06 2019, respectiv 24.06.2019.

S-a răspuns plângerii prin adresa Nr 1744757/7088; 1744762/7087; 1744747/7144; 1744766/7123; 1744754/7265 /28.06.201


 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe amenajare a teritoriului nu poate sau nu e acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7.      Orice alte informații considerate nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.32/20.05.2019.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA VASILE LASCĂR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237101”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.