Hotărârea nr. 646/2019

HOTARAREnr. 646 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA STRAULESTI NR. 93-199 LOT 2, NC 272702, SECTOR 1


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Străulesti nr. 93-199 Lot 2, NC 272702, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5799/14.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 61/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 661/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 569/66/S/10561/19.04.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism; avizul de oportunitate nr. 68/15.06.2018;

 • -  Primăria   Municipiului București - Direcția Urbanism; avizul preliminar nr.

115/24.10.2018;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - avizul nr. 180/ZP/28.02.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 111/03.12.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 34837/1852/28.12.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov; avizul nr. 915302/21.12.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București; avizul nr. 1703478/02.04.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1677453/19863/23.11.2018;

în conformitate cu prevederile;

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) șiartj_33-a4+ni (3) lit. e). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/201 Ș-^-p4vrntHCodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONFORM

_         vk*

2 o

* oP *07/


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUR

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua"Strauîești nr. 93-199^

272702, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 22/14.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 5802/14.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.


Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


romania2019.eu

AHA. il


Ca urmare a cererii adresate de S.C. A.R.C. 2002 S.R.L. prin reprezentant \

’arbă în calitate de Proiectant de Urbanism prin SC LORA CONSTRUCT S.R.L., cu domiciliul/sediul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Tipografilor Nr. 31, Et.M, Ap.3 telefon/fax.-, e-mail -, înregistrată la PMB cu nr. 1726570 din 09.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu iificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR.       M ■ 0$ .2019

PENTRU

PUZ - SOSEAUA STRĂULESTI NR. 93-199, LOT

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, ȘOSEA

2, NC272702, Sector 1, în suprafață totală de 1.955,00 mp proprietate privată persoană juridică (conform Extras CF), în conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr.569/66/S/10561 din 19.04.2018 eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:

S.C. A.R.C. 2002 S.R.L.

PROIECTANT:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE               arh.

SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, teren intravilan.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: • Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012,H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în următoarele unități teritoriale de referință:

 • - L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuuCIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.19863/1677453/ 23.11.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1703478/02.04.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - ȘOSEAUA STRĂULEȘTI NR. 93-199, LOT 2, NC272702, SECTOR 1 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U Z.Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism Nr.569/66/S/10561 din 19.04.2018 eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București.


JȘef serviciu Ârh. Crikti


\\\


ZONA VERDE V4


CIRCULAȚII CAROSABILE (STRĂZI)


LĂRGIRE SOS. STRAULESTI


CIRCULAȚII CAROSABILE PRIVATE


CIRCULAȚII PIETONALE


CONSTRUCȚII EXISTENTE P+1E


CONSTRUCȚII EXISTENTE P+3E


CONSTRUCȚII AUTORIZATE


ACCESE


O

8558


o

65 76


I

, /       XV

INDICAJORtlJ^A^TICIJ^^i;

SOS. STRAytKTI, NR                ~


laturi


CONFORM-PUG

-CONFORM PUZ

EXISTENT

EXISTENT

PROPUS

ZONA

L1d

ZL2-UTR1

ZL2-UTR1

UTR1

S teren (m2)

1955

1955

1955

1955

| S construita ( m2)

391

880

0

782

Sdesfasurata (m2)

1368,5

2932,5

0

2932,5

j POT

20%

45%

0

40%

| CUT

0,7

1,5

0

1,5

1 H max.

P+2E

P+2E

0

S/D+P+2E+3R

Spatii verzi

30%

30%

0

30%

| Accese, alei, parcari

3%

25%

0

30%

PROIECTANT

URBANISM

SERVICH^T^RATE DE PROIECTARE


I I

\NT ARHITECTURA

SKBOX

CO'M S TRUC ” - C N

“2J..LL“


COiMETRUCT


ARHITECTURA, REZISTENTA, URBANISM, INSTALAT!! J52/432/1 993, CUI

RO4286836 e-mail: contact@lora.ro www.lora.ro tel.: +40724351 666


Calea Fioreasca nr. 39 sector 1 Bucurest;. Romania

Nr. înregistrare J40/10782/2011 CUI R 29079097

TEL:


BENEFia^jpr'

S C ARC 2002 SRL


ADRcjA.

SOS. STRAULESTI. NR 93-199

SECTOR 1. BUCUREȘTI


’C K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL


Ociavian Vasile °


ÎHITECT


Ar»’. Andrei 'vlitrjs


PROldor. /A -5 -5 '   ]

PUZ LOCUINȚE COLECTIVE S/D+P+2E+3R

SOS. STRAULESTI, NR. 93-199, Nr. Cad. 272702


TITLU PLANȘA:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


Scara

1:500


Nr planșa

U.06


————. S


PLAN URBANISTIC ZONAL

LOCUINȚE COLECTIVE S/D+P+2E+3R

SOS. STRAULESTI NR. 93 - 199, Nr. Cad. 272702, SECTOR 1 - BUCUREȘTI


Beneficiar:     S.C. ARC 2002 SRL

Str. Tipografilor, nr. 31, cam. 3, sector 1

Proiectant:

S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

Str. Digului, nr. 7, Giurgiu, Jud. Giurgiu

S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L.

Șef proiect arh.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL, LOCUINȚE COLECTIVE


S/D+P+2E+3R, SOS. STRAULESTI NR. 93 - 199, Nr. Cad. 272702, SECTOR 1 BUCUREȘTI


TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE ______________________________; CONFORM Gfc


1.1 DOMENIU DE APLICARE


Prezentul regulament de urbanism
itat cu linie albastra


întrerupta in PLANUL DE REGLEMENTARI URBANISTICE, care face parte integranta din prezentul regulament, este identificat prin adresa Sos. Straulesti nr. 93 - 199, Sector 1, număr cadastral 272702, cu suprafața de 1955 mp.

. Terenul care face obiectul prezentului Regulament este situat in intravilanul Municipiului București, in partea de nord a orașului, intre lacurile Grivita si Baneasa. Principalele repere sunt B-dul Ion lonescu De La Brad la nord, Str. Coralilor la Sud, lacul Baneasa la Est si lacul Grivita la Vest.


I.2 BAZA LEGALA A ELABORĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ÎNCADRARE IN REGULAMENTELE DE URBANISM APROBATE PENTRU AMPLASAMENT


Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este cuprins in:

 • a.  subzona L1d conform Regulamentului Planului Urbanistic General al Mun. București cu următoarele caracteristici:

L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT<20%, situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

 • b. Subzona ZL2 UTR 1 conform PUZ - “Complex Rezidențial, Sos. Straulesti, nr. 93-199, Sector 1” cu următoarele caracteristici:

ZL2 UTR1 - locuințe individuale cu POT 45%, CUT 1,5, Hmax. P+2E1.3 DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la urmatoarșfe £op€:

ZONA LOCUINȚE - LOCUINȚE COLECTIVE         ,

LOT UNIC - UTR 1 - (nr. cad. 272702) - Zona locuințe colective,


1

\ -'•'A

\ -

j

maxim S/D+P+2E+3ER

7   7


cu


I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI


• Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in următoarele situații:

1. condiții de fundare dificile care justifica un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;                            r-----— ---:—~ ----2Z/ A Q.


2. descoperirea in urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor.

Derogarea este posibila cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului București in baza referatului Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primăria Municipiului București.

• Modificarea condițiilor de construire impuse prin prezentul regulament constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform legii astfel:

 • - modificări privind funcțiunile admise, regimul de inaltime, P O T, C.U.T., aliniamentul si alinierea spre strada a construcțiilor sunt posibile in baza P.U.Z.

 • - modificarea retragerilor minime fata de limitele laterale si spre spate ale parcelei este posibila in baza P U D.

TITLUL I I - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE FUNCȚIONALE

Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza o construcție cu funcțiunea locuințe

colective si este format dintr-o singura unitate teritorială de referința (UTR 1) denumita LOT UNIC, pentru care se modifica si adapteaza reglementările din PUZ “Complex Rezidențial, Sos. Straulesti, nr. 93-199, Sector 1” aprobat cu HCGMB nr. 277 din 15.12.2015 - Zona

ZL2 UTR1 - locuințe individuale cu POT 45%, CUT 1,5, Hmax. P+2E conform Zona L3a conform Regulamentului general de ur       c/fl/ferent PUG al Municipiului


București.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONAU?

CONFORM Cu


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe în proprietate privată;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - locuințele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

 • - locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

echipamente publice amplasate la parterul blocurilor de locuit se recomandă să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

conform DPG nr. 1431 / 2000: se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu - cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;


se admit sp^țiTpentru, administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate administratorului / portarului angajat permanent.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații etc.;

se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.;


Se interzic la nivelul ansamblului următoarele activități și lucrări:


curățătorii chimice;                                                                        /

construcții provizorii de orice natură;                                                 /

depozitare en-gros sau mic-gros;

depozitări de materiale refolosibile;                                                (

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxioe: autobaze;

stații de întreținere auto peste 5 mașini;

stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME,

DIMENSIUNI)

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces dire circulație publică sau o circulație pe un lot privat cu legatuna in cjiuulutiu public^ grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din.circ^ intermediul unor circulații private;                               C— -


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantăjdi următoarele precizări:

 • -  clădirile vor avea parterul retras cu minim 3 m. de la afini privat constituit pe lotul cu nr.cad. 228515.

 • -  se admit ieșiri în consolă (balcoane, logii, copertine) din planul fațadei pana la limita edificabilului marcat in plan cu linie roșie intrerupta.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARA ALE PARCELEI

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • -  parterul clădirilor se vor retrage cu min 5 m față limita laterală Vest si min. 13,8 m fata de limita laterala Est a proprietății.

 • -  parterul clădirilor se va retrage cu minim 10,5 m. fata de limita posterioara a parcelei.


 • -  se admit ieșiri în consolă (balcoane, logii, copertine) din planul fațadei pana la limita edificabilului marcat in plan cu linie roșie intrerupta.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

în cazul în care clădirea este alcătuită din mai multe corpuri acestea se vor cupla astfel încît să se urmărească forma edificabilului figurat.

 • -   între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 10 m; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării, dar nu mai puțin de 4 m

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

a. Accesul la amplasament se face prin lotul cu numărul cadastral 228515, lot detinut in

proprietate indiviza, cu funcțiunea de acces, ce va avea un profil de 9 m. - carosabil 6 m.

si doua trotuare de cate 1,5 metri.

b. Racordarea drumului de acces la Sos. Straulesti a fost reglementata prin PUZ. “Complex


Rezidențial, Sos. Straulesti, nr. 93-199, Sector 1” aprobat cu HCGMB nr. 277 15.12.2015.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform normelor în vigoare și planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice;

se vor asigura numărul de locuri de parcare necesar numărului de apartamente conform HCGMB nr.66/2006                       _____________-___


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDlK&JNRORM CU ORIGIN^

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din următoarele precizări:                                           --~

- clădirea va avea maxim S/D+P+2E+3ER cu Hmax propus^ nivelurile tehnice vor fi rezervate exclusiv spatiilor instalațiilor, accesului pe terase.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice zonei mixte cu standard ridicat, cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Conform P.U.Z. și a avizelor obținute de la deținătorii de rețele, cu următoarele condiționări: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare ;

scurgerea apelor pluviale se va face prin canalizarea interioară, la teren și/sau în bazin de retenție ape pluviale cu deversare prin pompare în rețeaua stradală, pe timp uscat sau noaptea ;

Canalizarea apelor menajere și pluviale se va realiza, în prima etapă, în conducta de canalizare și stația de pompare private, existente, conform Convenției - Acord nrz.xi(b22^din 07.06.2018. In a doua etapa, în urma implementării studiului Apa Nova si^onstrCfirîl -rețelelor de canalizare menajeră si pluvială pe Sos. Străulești, imobilul /sS vă racorda lă acestea.

alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua existentă în zonă;

 • -  energia termică se va produce în centrala termică proprie, pe gaz metan, realizându-se branșament la rețeaua de gaz metan care se va prelungi până la locație.

 • -  telefonizarea se va asigura dintr-un branșament realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de TELECOM.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza din rețeaua Dn 180 PEID pozată sub carosabilul Sos. Străulești;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Conform planșei de reglementări avizată care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări și condiționări:

terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

terenul amenajat ca spațiu verde (spații de joc, de odihnă și grădiry decorative) va reprezenta cel puțin 20% din suprafața totală a teren din aceste spații minim 10% vor fi destinate folosinței în comun;


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI                      CONFORM CU ORI

Gardurile spre aliniament vor fi transparente, vor avea un sopîu opac de avea inaltimea maxima de 2,20 m.

Gardurile spre limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi opace din zidari avea inaltimea maxima de 2,50 m.

sau lemn si vor


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZA

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 40%

 • -  în POT astfel calculat nu sunt incluse spatiile tehnice cu condiția sa fie rezervate spațiile necesare pentru lucrările edilitare și in zona de spațiu verde sa fie menținut un strat de sol cu grosime de min. 3,Om, pentru a se evita impermeabilizarea excesivă a terenului.

 • -  în POT astfel calculat nu sunt incluse terasele descoperite ale nivelului de acces, a platformelor si scărilor de acces, balcoanele si copertinele ieșite in consola a căror proiecție la sol este peste 3.00 m de la nivelul terenului amenajat.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A

CUT maxim = 1,5 mp. ADC / mp. teren

TERENULjUffCd^)

/ / / • - \ ‘


- în CUT astfel calculat nu sunt incluse parcajele colective supraterane și spațiile tehnice realizate în subteran.

Indicii urbanistici se vor aplica la suprafața de teren totala de 1956 mp.

ARTICOLUL 17 - BILANȚ TERITORIAL


SUPRAFAȚA TEREN

1955 mp

100%

CONSTRUCȚII

782 mp

40%

CIRCULAȚII SI ALEI

586,5 mp

30%

SPATII VERZI LA SOL

586,5 mp

30%arh. Barba Octavian Vasile


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM


romania2019.eu


SERVICIUL URBANISM

Nr.         ......95'2019


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLI PUZ - ȘOSEAUA STRĂULEȘTI NR. 93-199, LOT 2, NC1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.


Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 17.07.2018 -01.08.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 09.05.2018-20.09.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 15.02.2019 -01.03.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.


2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.


Nu au fost organizate întâlniri.


3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.
Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au foșkbomunicale prin intermediul portalului "URBONLINE”.                  C

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

 • •  Asociația de proprietari Străulești Nr.117A;

 • •  Dl.Croitoru Victor și dl. Mihalca Marius - prin intermediul portalului UrbOnline;

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • •  S-a răspuns problemelor semnalate prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu Nr. 1656429/31.08.2018, răspunsul fiind afișat pe site-ul www.pmb.ro, pe portalul UrbOnline;

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor^ Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competențaTegâîă'.

nâffi


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

<r


Referitor la propunerea soluției de reglementare a ci cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice (dej fost

ție a PMB Nr. 19863/1677453/23.11.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.111/03.12.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, la care s-au făcut răspunsuri către petenți, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a^, b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - SOSEAUA STRĂULEȘTI NR. 93-199, LOT 2, NC272702, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.