Hotărârea nr. 645/2019

HOTARAREnr. 645 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STR. HELIADE INTRE VII NR. 72, SECTOR 2, BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Heliade între Vii nr. 72, sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6717/04.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 85/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 566/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 382/6„H729.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 101/09.08.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 127/05.12.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 6/18.02.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 428.958/28.01.2019;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.590/10.01.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT306/16.01.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 585/19/04.02.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 915341/21.12.2018;

 • -  Administrația Națională „Apele Române”: avizul nr. 71-B/09.04.2019;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1714513/01.04.2019;


în conformitate cu prevederile:


 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Heliade între Vii, nr. 72, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 35/31.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 6718/04.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5", București, Româpta; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISMromania2019.eu


Ca urmare a cererii adresate de SC WESTERN OUTDOOR SRL - arh F (RUR: DzO, E) în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 1, Cod poștal 010592. str Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, telefon: 0212303898, pentru SC NEOFOREST REAL ESTATE SRL în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1727917 din data de 12.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulteriQsr^gfP§e <emite următorul:

/ â? 7 DIRECȚIA

Ț'J ii MfTENȚA ia't TONICA Șl ji wica MÂUJL .


f--

AVIZ    1 CONFORM CU OR

i           <_

NR.               fe--—


•d m

/7

a    * 2Z-


PENTRU

PUZ - STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72 - SECTOR


GENERAT DE IMOBILUL din STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72 - SECTOR 2, compus din teren în suprafață de 140 812,00 mp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de Urbanism nr. 382/6 „H" din 29.03 2018, eliberat de Primăria Sectorului 2


INIȚIATOR:


SC NEOFOREST REAL ESTATE SRL


PROIECTANT GENERAL:


SC WESTERN OUTDOOR SRL


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: ari.             _S (RUR. DzO, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G M B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarele Unitatăți Teritoriale de Referință (UTR):

UTR: L1a - Subzona locuințelor individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție, în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - Regim de construire: discontinuu (cuplat, izolat), continuu (înșiruit);

 • - Funcțiuni predominante: locuire;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

- Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,9 mp. ACD/ mp.teren pentru P+1E și 1,3 mp. ACD/ mp.teren pentru P+2E;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retras cu 3 m, respectiv 5 m pentru străzi de categoria a I și II și 4 m pentru străzi de categoria a IIl-a;

 • - Retrageri minime față de limitele e^șleXIa q distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin  de 3m, sau alipire la calcan pentruui. de construire continuu;


- Retrageri minime față de limițfele puțin de 5 m;


ta /ir$7 cod poștal 050013 sector 5, București RomâniaBd Regina El

Tel: 021.305. http://www.pmXro

Conform prevederilor RLU-PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările și modificările ulterioare pentru zona funcțională L-ZONA DE LOCUIT, este anticipată și susținută tranziția către un alt tip de zonă funcțională (zonă centrală, zonă mixtă) prin conversie sau prin reconstrucție - conform zonelor C și M.

ftîmi.mgximeUTR: M3 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinu de P+4 niveluri;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: locuire, servicii;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): maxim dist

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%, 75% cu clădiri P+2E;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau retras cu 5m;

  CONFORM CU ORIGINALUL i ______________________________________________________________________


 • - Retrageri minime față de limitele laterale: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m;

UTR: V3a - Baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement;

 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): P+2E niveluri;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 30% construcții, circulații carosabile și pietonale. platforme;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,35 mp ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

UTR: V4 - spatii verzi pentru protecția cursurilor de apă,

 • - Regim de construire: continuu, discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: spații verzi;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): P+2E niveluri;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 15% cu construcții, circulații carosabile și pietonale, platforme;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,2 mp ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:


M2 - Zona cu clădiri cu funcțiuni mixte având regim de înălțime maxim de P+14 niveluri, cu accente înalte de peste 45m (UTR 2, UTR 3, UTR 7, UTR 9);

- Regim de construire: discontinuu;


 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3 mp. ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare:

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

M3 - Zona mixtă cu clădiri cu regim de înălțime maxim de P+4E-6R (UTR 1)

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: locuire și servicii;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 25 m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+4E-6R;

  jUR'O’C^ q


 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp AQ

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;


- Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

- Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

V3a - Zona cu baze, terenuri si echipamente sportive - pol de agrement (UTR 5, UTR 6, UTR 8)

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: săli de sport, parcuri de distracții, terenuri de sport;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m, respectiv 25 m pentru dotări sportive speciale;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+2E;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 30% cu construcții, circulații carosabile și pietonale. platforme;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,35 mp ACD/ mp.teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;


V4 - Zona de protecție a lacului, amenajată peisager (UTR 4, UTR 10)

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: alei, drum de halaj, spațiu verde, agrement;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirii

 • - Regimul maxim de înălțime (R max

- Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,2 mp ACD/ mp.teren;

V

UKAS

tSO 9OO1 • ISO 14001        001


 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform avizului RA Apele Române, respectiv conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform avizului RA Apele Române, respectiv conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare:

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform avizului RA Apele Române, respectiv conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare:

V1 - Parcuri, grădini, scuaruri cu acces public nelimitat (UTR 11, UTR 12, UTR 13, UTR 14, UTR 15)


 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: spațiu verde public;

  CONFORM CU ORIGINA


 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): P+2E;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 15% cu construcții, circulații platforme;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,2 mp. ACD/ mp^ren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de spebieli

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/2006

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ. Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72 - SECTOR 2, BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 382/ 6 „H” din 29.03 2018, eliberat de Primăria Sectorului 2.2. SITUAȚIA PROPUSA :

2.1. REGLEMENTARI


gaj


/At>


V4


V4Zona mixtă cu clădiri cu regim de înălțime maxim P+11E cu accente înalte peste 45 m.: UTR2, UTR3, UTR7,UTR9

Zona mixtă cu clădiri cu regim de înălțime maxim UTR1


Parcuri, grădini, scuaruri cu

UTR11, UTR12. UTR13. UȚR 14, UȚR 1K

Baze, terenuri si echipamente sportive -

UTR5, UTR6, UTR8

Zona de protecție a lacul&L- neriajată peisager

UTR4, UTR10

Accente de inaltime de peste 45m., R.H. maxim P+14


2.2. CIRCULAȚII
Accese auto din rețeaua de drumuri publice/pe parcele

Pod peste Lacul Fundeni, prevăzut in PUZ Coordonator Sector 2, in curs de elborare, dar care nu a făcut obiectul avizării de către Comisia Tehnica Circulație a PMB si de către ANAR

Nota:

Terenurile rezervate prin această documentație de urbanism


pentru infrastructura rutiera si edilitara vor fi transferate în domeniul public, în conformitate cu prevederile legale, după realizarea, de către promotor, a

ja ^il^ârajjentru fiecare artera de circulație propusa.


Specificație

----------------r- ■ n---—7-----

Nume    x | Sempatura

Sef proiect

arh. E

Proiectat

arh.                 d

Desenat

arb. '                    u |

Scara: *7:1000 "^Data: apr. 2019


Beneficiar:

Neoforest Real Estate S.R.L.

Proiect nr

221/2017

Titlu proiect:

P.U.Z.

Str. Heliade intre VII nr.72

Faza:

PUZ

Titlu planșa:

Reglementari Urbanistice

Planșa nr.

2


ACEST PROIECT ESTE PROPRIE’A*EA INTELECTUAL A A SOCIETAT WESTERN OUTDOOR SRL 'NSTRA.NAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATE OECAT CEA PREVĂZUTĂ ÎN CON-RACT A PLAN ȘELOR SAU SOFT-ULUI AFERENTE, INTR A SUB INCIDENȚA LEGII DREPTULUI DE AUTOR T


Cihoschi nr. r o , e - m a i I


12. etaj 1, Sector 1, București, tel/fax office@wod.ro, J40/25546/1(+4) 021 2303037, 021 2303898

994. CIF: RO 664


CIF: RO 6645898PLAN URBANISTIC Z_0_NAL "   '

PROIECT NEOPENINSULA v

STR. HELIADE INTRE VII NR. 72

SECTOR 2, BUCUREȘTI

'                             J

in vederea conversiei funcționa le a fostei incintei industriale „Grup 2 Șantiere" intr-un ansamblu multifuncțional cuprinzând: imobile de locuințe colective, comerț, dotări sportive și de loisir, alimentație publica, regimul maxim de înălțime P+l 1-15E

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


PROIECTANT DE SPEC1ALITA TE: S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L.

apr 2019București, tel/fax (+4) 021

J40/25546/1994,


EEEa)

2303037, 021 2303898

CIF R O 6645898

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament se asociază Planului Urbanistic Zonal " PROIECT NEOPENINSULA - ST STR. HELIADE INTRE VII NR. 72", Sector 2, BUCUREȘTI si are ca scop explicarea si detalierea sub forma de prescripții (permisiuni si restricții) a prevederilor urbanistice. Regulamentul face parte integranta din P.U.Z. si se aproba odată cu acesta.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor construcțiilor pentru terenurile incluse in limita PUZ , în suprafață de 140812 m2 (terenuri propei REAL ESTATE SRL) cuprinzând prevederi referitoare la modul de utilizare construcțiilor.


II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

în vederea stabilirii condițiilor de construibilitate,conform certificatului de urbanism ernîi^xăfre Primăria

Sectorului 2 sub nr. 382/6H din 29.03.2018, s-a solicitat întocmirea unei documentații de urbanism In vederea inițierii PUZ s-a întocmit Studiu de Oportunitate ce a primit Avizul de Oportunitate nr. .101 din 09.08.2018.

Terenurile ce au generat P.U.Z. vor fi, in continuare, încadrate in subzona 15 unități teritoriale de referință și se vor rezerva pentru accesul către acestea terenuri în suprafață de 18338m2 (reprezentând 13% din supr terenurilor ce au generat PUZ) pentru realizarea infrastructurii rutiere și edilitare.

Se urmărește atingerea următoarelor deziderate:

 • 1. Reglementarea amplasării spatiilor verzi reglementate prin P.U.G. al Municipiului București și conectarea acestora cu zonele învecinate pentru o accesibilitate ridicată a utilizatorilor.


 • 2. Reglementarea modalității de construire, in vederea obținerii unei volumetrii care sa susțină polul de dezvoltare propus și sa îmbunătățească percepția asupra salbei de lacuri ale râului Colentina.

 • 3.      Reglementarea acceselor auto și pietonale, încurajarea traficului pietonal pe malul lacului.

 • 4.      Propunerea tuturor masurilor de dezvoltare a infrastructurii edilitare, necesare conversiei funcționale a zonei.

Terenurile rezervate prin această documentație de urbanism pentru infrastructura rutieră și edilitară vor fi transferate în domeniul public, în conformitate cu prevederile legale, după realizarea, de către promotor, a lucrărilor de infrastructură edilitară pentru fiecare arteră de circulație propuse.

Suprafețe unitati teritoriale de referința (m2)

POT

CUT

UTR1

UTR2

UTR3

UTR4

UTR5

UTR6

UTR7 UTR8

UTR9

UTR10 UTR11 UTR12

UTR13 UTR14 UTR15

Zone cu clădiri cu funcțiuni mixte având regim de înălțime maxim de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45

-------- ■--- | -

m.

60%

3,0

19416

7495

14617

13571

Zonă mixtă cu clădiri cu regim de înălțime maxim P+4-6

60%

2,5

7138

Zone cu baze, terenuri si echipamente sportive - pol de agrement

30%

0,35

8881

7429

11372

Zonă de protecție a lacului, amenajată

SJFisager"

Zonă parcuri, grădini, scuaruri cu acces

15

0,2

12596

11623

public nelimitat

15%

0,2

1268   1678

2858   1832   702str Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 2303037, 021 2303898 www.wod ro. e-mail office@wod.ro J 4 0 / 2 5 5 4 6 / 1 9 9 4 , CIF. RO 6 6 4 5 8 9 8

NOTA: în condițiile în care autorizația de construire este solicitată pentru parcele încadrate în două U.T.R.-uri învecinate se vor aplica următoarele reguli:

 • 1.  Valorile Suprafeței Construite și a Suprafeței Construite Desfășurate maxime vor rezulta din aplicarea indicatorilor de urbanism, reglementați mai jos, la suprafețele parcelelor cuprinse în U.T.R.-urile respective.

 • 2.  Se va respecta regimul de înălțime pentru fiecare U.T.R. în parte.

 • 3.  Se va respecta utilizarea funcțională a fiecărui U.T.R..

A. "Zone cu clădiri cu funcțiuni mixte având regim de înălțime maxim de P + 14 niveluri cu accente înalte peste 45 m": UTR2, UTR3, UTR 7, UTR9

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări,:

 • •   sedii ale unor companii și firme, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • •   locuințe colective,

 • •   funcțiuni complementare locuințelor colective: creșe, grădinițe, etc.

 • •   echipamente publice, spații de administrare;

 • •   servicii comerciale, medicale, tehnice, profesionale si sociale, colective și personale;

 • •   hoteluri, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • •   parcaje la sol, multietajate și în subsolurile clădirilor;

ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

Funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; s liber să nu reprezinte mai mult de 30% din Iun astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

mandă ca activitățile în care accesul publicului nu este

<tă și să nu formeze segmente deCONFORM CU ORIGISe interzic următoarele utilizări:

activități care pot provoca degra

activități productive poluante s

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizR5TI din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

depozitare en-gros; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

construcții provizorii de orice natură;

dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu
SECȚIUNEA II:

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)


E R N OU

nr. 12. etaj 1, Sector 1, aii: office@wod.ro,


T D O O R

București, tel/fax (+4) 021 J40/25546/1994,Terenurile reglementate prin UTR2, UTR3, UTR 7, UTR9, se pot diviza în parcele astfel încât sa se poată realiza dezvoltarea modulara, în timp, a ansamblului.

Se recomanda ca suprafața minimă a parcelei sa fie de 4000 m2.


Se pot constitui parcele care să fie încadrate in UTR3 și UTR4 sau UTR9 și UTR4 sau UTR7 și UTR1

UTR11. Se vor respecta în acest caz se vor prevederile Notei de la pag|2?

ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT | CONFORM CU ORIGINA

Clădirile ansamblului vor fi retrase (retragerea se stabilește în planul fa"țadei) față d^aUaia^ propuse, conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", după cum urmează:


 • •   Clădirile vor fi dispuse retrase față de aliniament, pe o aliniere aflat discontinuu.

 • •   Parterul și etajull/mezaninul ce adăpostesc funcțiuni cu acces cu 3 metri față de aliniamentele reglementate.

Se acceptă depășirea alinierii reglementate cu balcoane, la etajele clădirilor cu o adâncime de maxim 1,8 m.

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile ansamblului vor fi retrase (retragerea se stabilește în planul fațadei) față de limitele laterale și posterioare conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", după cum urmează:

 • •   Față de limitele cu parcelele învecinate (cu adrese în străzile Zalelor, Ciorchinilor, Drăgușin Deleanu), proprietate a altor persoane fizice si juridice, minim 10 m.

 • •   Față de limitele cu U.T.R.4 și UT.R.10 construcțiile se pot amplasa la o retragere de minim 30 m. față de malul de lac.

 • •   Față de limitele cu U.T.R.14 si UT.R. .15 construcțiile se pot amplasa pe limita parcelei fără a constitui calcan.

Se acceptă depășirea retragerilor reglementate cu balcoane, la etajele clădirilor cu o adâncime de maxim l,8m.

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Conform reglementarilor in vigoare, retragerile între clădiri, pe aceeași parcelă, vor respecta tema program a fiecărui modul de dezvoltare în parte.


ia


outdoon


W E S T E

str Stanislav Cihoschi nr. www.wod.ro. e-mail
O U T D O O R


12. etaj 1, Sector 1,

office@wod.ro


București, tel/fax

J 4 O / 2 5 5 4 6 /(+4) 021 2303037. 021 2303898

994. CIF: RO 6645898


ARTICOLUL 9: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice si respectând HCGMB nr. 66/2006 (se recomanda realizarea de subsoluri pentru parcare, in funcție de necesitați si tema beneficiarului).

ARTICOLUL 10: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă admisibilă, măsurată în planul fațadei, este 40,Om., corespunzătoare unui regim de înălțime maxim de P+11E, conform Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", ce face parte integrantă din prezentul regulament.

Se admite realizarea unor clădiri, accente de înălțime de peste 45 de metri (regim de înălțime maxim P+14), conform planșei de reglementări, în condițiile respectării servituților aeroportuare.

Clădire vor avea unul sau mai multe subsoluri tehnice, în funcție de tema program și regleme în care vor fi realizate parcaje, adăposturi pentru protecție civilă, spații tehnico edilitare.


ARTICOLUL 11: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


CONFORM CU O

JURIOIC <


Aspectul clădirilor va fi specific unei zone mixte cu standard ridicat si s<? va subordonat ansamblului a cărui compoziție va pune în valoare peninsula pe care se află am accent in lungul văii râului Colentina.

ARTICOLUL 12: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilit publice; echiparea edilitara a parcelelor se va face in conformitate cu Planșa nr.3- „Reglementari -echipare edilitară", parte a avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr.17114513 din 01.04.2019.

ARTICOLUL 13: SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Se vor respecta prevederile „Deciziei Etapei de încadrare" emisă de către A.P.M. București sub nr.6 din 18.02.2019.

Se vor amenaja spatii verzi, în conformitate cu prevederile „Programului integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București - revizuit 2010", aprobat prin HCGMB nr 234 din 2010, care prevede că: „pentru aprobarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp. va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafață de cel puțin 30% din suprafață totala a parcelei afectate proiectului din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate".

ARTICOLUL 14: ÎMPREJMUIRI


W E S T E

str Stanislav Cihoschi nr. wwwwod.ro, e-mail


RN OUTDOOR


12, etaj 1, Sector 1. București, tel/fax office@wod.ro, J40/25546/(+4) 021 2303037, 021 2303898

994, CIF: RO 6645898


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


ARTICOLUL 15: PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT %)


POT=60%


ARTICOLUL 16: COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

C.U.T.= 3,0B. "Z Zonă mixtă cu clădiri cu regim de înălțime maxim P+4-6": UTRl/^J^'s^ r"*"1       1          ■                          jv

I                                            10IRECTIA

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări,:

locuințe colective, funcțiuni complementare locuințelor colective: creșe, grădinițe, etc.; echipamente publice, spații de administrare;

servicii comerciale, medicale, tehnice, profesionale si sociale, coTective șTpersonale; parcaje la sol, multietajate și în subsolurile clădirilor;


DIRECȚIA iSISTENȚA EHNICÂ Șl JURIDICA


a'»'


ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate;

 • •   activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • •   depozitare en-gros; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; depozitări de materiale refolosibile;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   construcții provizorii de orice natură;

 • •   dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

 • •   cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;

 • •   dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;
  WESTERN OUTDOOR
  1. București, tel/fax (+4) 021 2303037. 021 2303898 ro. J40/25546/1994, CIF. RO 6645898

  SECȚIUNEA II:

  CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A


  CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenurile reglementate prin UTR1, se pot diviza în parcele astfel încât sa se poată realiza dezvoltarea modulara, în timp, a ansamblului.


Se recomanda ca suprafața minimă a parcelei sa fie de 2000 m2-

DIRECȚIA


ASISTENȚA

NGONFORM CU ORIGINALUțț:

•lanul fațadei) față de aliniamen


ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAME

Clădirile ansamblului vor fi retrase (retragerea se stabilește în p propuse, conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", după cum urmea

Construcțiile ansamblului vor fi dispuse retrase față de aliniament, acesta, in front continuu.

• Parterul și etajull/mezaninul ce adăpostesc funcțiuni cu acces public pot amplasa pe o aliniere retrasă cu 3 metri față de aliniamentele reglementate.

Se acceptă depășirea alinierii reglementate cu balcoane, la etajele clădirilor cu o adâncime de maxim 1,8 m.

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile ansamblului vor fi retrase (retragerea se stabilește în planul fațadei) față de limitele laterale și posterioare conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", după cum urmează:

• Față de limitele cu parcelele învecinate (cu adrese în intrările Pâncota și Heliade între Vii), proprietate a altor persoane fizice si juridice, minim 8 m.

Se acceptă depășirea retragerilor reglementate cu balcoane, la etajele clădirilor cu o adâncime de maxim l,8m.

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Conform reglementarilor in vigoare, retragerile intre clădiri pe aceeași parcelă vor respecta tema program a fiecărui modul de dezvoltare in parte.

ARTICOLUL 8: CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Trama stradala propusa va respecta reglementările de traseu și profil din Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice".

Accesele propuse se vor realiza conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice".

ARTICOLUL 9: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice si respectând HCGMB nr. 66/2006 (se recomanda realizarea de subsoluri pentru parcare, in funcție de necesitați si tema beneficiarului).


WESTERN OUTDOO

str Stanislav Cihoschi nr. 12. etaj 1, Sector 1. București, tel/fax wwwwodro, e-mail: office@wod.ro. J40/25546/1

înălțimea maximă (măsurată în planul fațadei) admisibilă a clădirilor dispuse spre limita de proprietate cu parcelele învecinate (cu adrese în intrările Pâncota și Heliade între Vii), proprietate a altor persoane fizice si juridice, cu spre străzile reglementate este 16,0 m., corespunzătoare unui regim de înălțime maxim de P+4R. Peste această înălțime se admite realizarea a două etaje retrase cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

ARTICOLUL 11: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi specific unei zone mixte cu standard ridicat si se va subordonat compoziției ansamblului.p—

ARTICOLUL 12: CONDIȚII I)E ECHIPARE EDILITARĂ


CONFORM CU ORIGINALUL I

i Toate clădirile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; c£hi se va face in conformitate cu Planșa nr.3- „Reglementari -echipare edilitară", Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr.17114513 din 01.04.2019.

ARTICOLUL 13: SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Se vor respecta prevederile „Deciziei Etapei de încadrare" emisă de ca 18.02.2019.

Se vor amenaja spatii verzi, în conformitate cu prevederile „Programului integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București - revizuit 2010", aprobat prin HCGMB nr 234 din 2010, care prevede că: „pentru aprobarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 m2, va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafață de cel puțin 30% din suprafață totala a parcelei afectate proiectului din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate".

ARTICOLUL 14: ÎMPREJMUIRI

Către aliniament gardurile vor fi transparente, dublate de vegetație, cu înălțimea maxima 2,20 m.

Spre limitele laterale și posterioare, unde parcele vecine, cu adrese în intrările Pâncota și Heliade între vii, sunt proprietăți alte altor persoane fizice si juridice, gardurile vor fi opace, din zidărie sau lemn și vor avea înălțimea maximă de 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15: PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

POT=60%

ARTICOLUL 16: COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)
ERN OUTDOO

nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax aii: office@wod.ro. J40/25546/

C. "Zona cu baze, terenuri si echipamente sportive - pol de agrement": UTR5, (JTR6,

UTR8


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE


Sunt admise clădiri, construcțiile și instalațiile specifice:n|RECTlA -p O as>stenTa p C rEUNICA Și


Săli de sport, bazine de înot acoperite, terenuri de sport acoperit comerciale, medicale, tehnice, profesionale asociate dotării

Parcuri de distracții și baze de agrement: skatepark, piste d ărtIȚpiste de biciclete, instalațiilor specifice parcurilor de distracții permanente sau temporare, echipamente de joaca pentru copii, servicii comerciale, medicale, tehnice, profesionale asociate dotărilor sportive;

parcaje la sol, multietajate și în subsolurile clădirilor;


ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisă amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte poluante si dăunătoare sportului si agrementului.

SECȚIUNEA II:

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenurile reglementate prin UTR5, UTR6, UTR8, se pot diviza în parcele astfel încât sa se poată realiza dezvoltarea modulara, în timp, a ansamblului prin aplicare temelor program specifice dotărilor sportive și de agrement.

Se pot constitui parcele care sa fie încadrate in UTR6 și UTR12, UTR8 și UTR13. Se vor respecta în acest caz se vor respecta prevederile Notei de la pag.2.

ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile ansamblului vor fi dispuse retrase fata de aliniamentele străzilor propuse, pe o aliniere aflata la 7,5 metri de acesta, în front discontinuu, conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice".

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile vor fi retrase față de limitele laterale și posterioare conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice", după cum urmează:

proprietate a altor persoane


Față de limitele cu parcelele învecinate (cu adrese în intrarea Pâncota), fizice si juridice, minim 5 m.

Față de limitele comune cu U.T.R. .12 și U.T.R. 13, minim 3 m.
str Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1. www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro

București, tel/fax

J40/25546/


(+4) 021 2303037. 021 2303898

994. CIF. RO 6645898


ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ


Conform reglementarilor in vigoare, retragerile intre clădiri pe aceeași fiecărei dotări sportive și de agrement în parte.              » NfORM CU ORIGINAR

ARTICOLUL 8: CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Trama stradala propusa va respecta reglementările de traseu si profil din Planșa nr Urbanistice".

Accesele propuse se vor realiza conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbajvi

ARTICOLUL 9: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice si respectând HCGMB nr. 66/2006.

ARTICOLUL 10: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă admisibilă la cornișă (măsurată în planul fațadei) este 10,0 m corespunzător unui regim de înălțime maxim de P+2, conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice".

înălțimea maximă la coamă (maxima) va fi conformă cu tema program a fiecărei dotări sportive in parte. Dotările sportive speciale: săli de competiții sportive, piscine și bazine de înot, vor putea avea înălțimea maximă admisibilă la cornișă de 25 metri

ARTICOLUL 11: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi specific unei zone sportive cu standard ridicat si se vor integra intr-o compoziție unitara cu elemente definitorii fiecărei dotări sportive in parte.

ARTICOLUL 12: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; echiparea edilitara a parcelelor se va face in conformitate cu Planșa nr.3- „Reglementari -echipare edilitară", parte a avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr.17114513 din 01.04.2019.

ARTICOLUL 13: SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Se vor respecta prevederile „Deciziei Etapei de încadrare" emisă de către A.P.M. București sub nr.6 din 18.02.2019.

Se vor amenaja spatii verzi, în conformitate cu prevederile „Programului integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București - revizuit 2010", aprobat prin HCGMB nr 234 din 2010, care prevede că: „pentru aprobarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp. va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafață de cel puțin 30% din suprafață totala a parcelei afectate proiectului din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate".

Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate.


ARTICOLUL 14: ÎMPREJMUIRI


12

o


Sector 1.


București,

J40/25546/1Către aliniament, pe distanta pana la alinierea stabilita se vor cri circulație pietonala, separate de incinta fiecărei dotări sportive înt-partc, prin obiecte de moto amenajări ale terenului, plantații.

Pe limitele cu parcelele învecinate (cu adrese în intrarea Pâncota), proprietate a al juridice, gardurile vor fi opace, din zidărie sau lemn și vor avea înălțimea maximă de 2


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI


ARTICOLUL 15: PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (PO


J DIRECȚIA r ASISTENȚA


POT=30%, cu construcții, circulații, platforme.

In calculul POT nu intra suprafețele de joc ale terenurilor de joc neacoperite sau acoperite sezonier, amenajările sportive (skatepark, piste de alergări, piste de biciclete, terenuri de tenis,etc.j.

ARTICOLUL 16: COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

 • C. U.T.=0,35

în vederea realizării unor dotări sportive de standard ridicat se acceptă distribuirea ACD rezultată din aplicarea C.U.T. pe suprafața U.T.R.-urilor 5,6 și 8 pe unul sau mai multe U.T.R-uri.

în calculul C.U.T. nu intră suprafețele de joc ale terenurilor de joc neacoperite sau acoperite sezonier (tenis, minifotbal, etc.j, ale amenajărilor sportive (skatepark, piste de alergări, piste de biciclete, etc.j

D. ” Zonă de protecție a lacului, amenajată peisajer": UTR4, UTR10

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise pe fâșia de protecție de 30,0 metri din lungul oglinzi de apă a Lacului Fundeni: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, club nautic, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programului de parc. Drumul de halaj va fi continuu si cu acces liber pe tot conturul oglinzii de apa.

Sunt admise amplasare de echipamente edilitare îngropate, necesare evacuării controlate a apelor pluviale.

ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică, de condițiile cupri avizul A.N. Apele Romane nr. 71-B din 09.04.2019;

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI INTERZISE


Se interzic orice construcții lacustre, cu excepția pontoanelor si a echipamentelor pentru ancorarea, întreținerea si operarea ambarcațiunilor.

Conform avizului A.N. Apele Romane nr. 71-B din 09.04.2019: se instituie zona de protecție a acum^/arii Fundeni pe suprafața cuprinsă între curba de nivel de 65,00 mdMN15 (corespunzătoare cotei Nivelului normal de Retenție al lacului de acumulare Fundeni) și curba de nivel de 68,70 mdMN15 (corespunzătoare cotei coronam lui barajului acumulării Fundeni). Se interzice amplasarea în zonele de protecție, de noi


Lye Economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora.


Dimensiunile, suprafața și conformarea în plan a zonei de protecție a acumulării Fundeni, care afectează terenurile reglementate, se vor stabili pe baza proiectului tehnic de sistematizare verticală a malului de lac necesara stabilizării și consolidării taluzurilor existențe.

SECȚIUNEA II:

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)


O U T D O O R


12. etaj 1. Sector 1,

office@wod.roBucurești, tel/fax (+4) 021 2303037. 021 2303898

J40/25546/1994. CIF: R O 6645898


Terenurile reglementate prin UTR4, UTR10, se pot diviza în parcele astfel încât sa se poată realiza dezvoltarea modulara, în timp, a ansamblului prin aplicare temelor program specifice dotărilor specifice amenajării malului de lac și sa se realizeze in condiții optime tehnico-economice lucrările de consolidare si sistematizare verticală a taluzurilor.


Se pot constitui parcele parcele care sa fie încadrate in UTR3 și UTR4, UTR9 și UTR4, UTR7 și UTR^L\| respecta în acest caz se vor respecta prevederile Notei de la pag.2. j" ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT j

JUR'°'CP' c C*


i____

Construcțiile ansamblului vor fi dispuse retrase fata de aliniament, pe o aliniere af

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POȘTE

Retragerea clădirilor față de malul acumulării Fundeni:

Conform avizului A.N. Apele Romane nr. 71-B din 09.04.2019: se insja

Fundeni pe suprafața cuprinsă între curba de nivel de 65,00 mdM de Retenție al lacului de acumulare Fundeni) și curba de nivel de 68,70 mdMN15 (corespunzătoare cotei coronamentului barajului acumulării Fundeni). Dimensiunile, suprafața și conformarea în plan a zonei de protecție a acumulării Fundeni, care afectează terenurile reglementate, se vor stabili pe baza proiectului tehnic de sistematizare verticală a malului de lac necesara stabilizării și consolidării taluzurilor existențe. Curba de nivel de 68,70 mdMN15 rezultată din acest proiect va fi retragerea reglementată față de malul de lac.

Retragerea clădirilor față de celelalte limite:

Retragerea fata de celelalte limite va fi de minim 5 metri.

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Conform reglementarilor in vigoare, retragerile intre clădiri pe aceeași parcelă vor respecta tema program a fiecărei funcțiuni permise la art.3.

ARTICOLUL 8: CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Se va amenaja, pe tot perimetrul zidului de sprijin al malului de lac, un drum de halaj de 4 metri lățime.str. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, wwwwod.ro, e-mail office@wod.ro

București, tel/fax (+4) 021 J40/25546/1994


2303037. 021 2303898

C I F RO 6645898


ARTICOLUL 9: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice si respectând HCGMB nr. 66/2006.

ARTICOLUL 10: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Conform planșei de reglementări avizată, ce face parte integrantă din prezentul regulament, înălțimea maximă admisibilă la cornișa este 10,0 m. corespunzător unui regim de înălțime maxim de P+2.

ARTICOLUL 11: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi specific unei amenajări peisajere contemporane.

ARTICOLUL 12: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; echiparea edilitara a parcelelor se va face in conformitate cu Planșa nr.3- „Reglementari -echipare edilitară", parte a avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr.17114513 din 01.04.2019.

ARTICOLUL 13: SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Se vor respecta prevederile „Deciziei Etapei de încadrare" emisă de către A.P.M. București sub nr.6 din 18.02.2019.

Se vor amenaja spatii verzi, în conformitate cu prevederile „Programului integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București - revizuit 2010", aprobat prin HCGMB nr 234 din 2010, care prevede că: „pentru aprobarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp. va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafață de cel puțin 30% din suprafață totala a parcelei afectate proiectului din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate".

Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate.

Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15: PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT %)

POT=15%WESTERN OUTDOOR

str. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 www wod r o e-mail office@wod.ro J40/25546/1994,


E. "Zona parcuri, grădini, scuaruri cu acces public nelimitat": UTR1 1,1.ITR 12, UTR13, UTRl 1, UTR15.

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în :

 • •   spații plantate;

 • •   circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;

 • •   drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat

 • •   mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

 • •   construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;

 • •   adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

 • •   parcaje.

Sunt admise amplasare de echipamente edilitare, in clădiri supraterane sun în construcții subterane.

ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alime        ublică și co

limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații;

OOuixl'


ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI INTERZISE


Se interzice amplasarea tonetelor și a tarabelor, prin decuparea a spațiilor plantate adiacente troti în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

SECȚIUNEA II:

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcela va avea dimensiunile si conturul fiecărui UTR in parte, conform cu Planșa nr.2- „Reglementari Urbanistice".

Se pot constitui parcele care sa fie încadrate în UTR6 și UTR12 sau UTR8 și UTR13. Se vor respecta în acest caz se vor respecta prevederile Notei de la pag.2.


ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE

Conform proiectelor de amenajare peisajeră ce vor fi


O U T D O O R


12, etaj 1, Sector 1

office@wod.ro


București, tel/fax (+4) 021 J40/25546/1994ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform proiectelor de amenajare peisajeră ce vor fi autorizate conform legii.

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Conform proiectelor de amenajare peisajeră ce vor fi autorizate conform legii.

ARTICOLUL 8: CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Se va asigura accesul din circulațiile publice pe aleile ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.

ARTICOLUL 9: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor sa va face în afara circulațiilor publice, parcajele se vor dimensiona și dispune conform normelor specifice.

ARTICOLUL 10: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă admisibilă la cornișa este 10,0 m., corespunzător unui regim de înălțime maxim de P+2.ARTICOLUL 11: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi specific unei amenajări peisajere contemporan

ARTICOLUL 12: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; echipar se va face in conformitate cu Planșa nr.3- „Reglementari -echipare edilitară Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr.17114513 din 01.04.2019.

ARTICOLUL 13: SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Se vor respecta prevederile „Deciziei Etapei de încadrare" emisă de către A.P.M. București sub nr.6 din 18.02.2019.

Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
P.U.Z. STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72, SCETOR 2 - BILANȚ TERIORIAL EXISTENT PROPUS


PUC

EXISTENT

PROPUS

lla m2    %

M3 m!    %

V3a m1    %

V4 m2    %

Lla

M3

V3a

V4

TOTAL

M2 m2

%

M3

m2

%

VI

m2

%

V3a m2

%

V4 m2

%

S teren

58126  41.3%

22716  16.1%

35688  25.3%

24282   17.2%

58126

22716

35688

24282

140812

55098  39.1%

7138

5 1%

8337

5.9%

27682|

19.7%

24219

17.2%

S construita

26157

13630

10706

3642

64

882

0

0

946

33059

4283

1251

8305

3633

S Desfășurată

75564

56790

12491

4856

54

1575

0

0

1639

165294

17845

1667

9689

4844

POT*

45%

60%

304

15%

0.11%

3 88%

0.00%

0.00%

0 67%

60%

60%

15%

30%

15%

CUT

1.3

2.5

0 35

0.2

0 00

0.07

0.00

0.00

001

3

2.5

0.2

0.35

0.2

Hmax

Nr Nivele

P+2+M

P+4*6R

P+2

P*2

p

P*1

-

P+ll

P+4-6R

P+2E

P+2E

P+2E

metri

10

16

10

10

3

8

-

-

-

40

25

10

10

10

Spații verzi

Pe sol

X

X

X

X

-

-

-

-

11020

20%

1428

20%

7086

85%

19377

70%

20586

85%

Pe subsol si clădiri

X

X

X

X

-

-

0

5510

10%

714

10%

0

0

0%

0

0%

Accese, alei

parcari, platforme

x

X

X

X

26832

12513

45

581

39971

5510

10%

10%

417

0%

0

0%

1211

betonate, pe parcela

Străzi, trotuare, plantatn de aliniament, publice

0

0

0

0

0

0

1833801’

repr^entâird 13% din suprafața ternurilorce au gen

erat PUG

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism

romania2019.eu


//H- <7


SERVICIUL URBANISM .

Nr. £T/(S___/ (OV-O 6.^/9CONFORM C


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII R PUZ - STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72 - S


TEHNICĂ $|


JURIDICĂ


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.


în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.08.2018 - 06.09.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 06.11.2018 -20.11.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.04.2019 -07.05.2019;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu completările ulterioare prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

  Nu au fost organizate întâlniri.

  3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

  Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare

  Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul* portalului "URBONLINE".

  Atât comenatriile și r j£h&nâărilâ; persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sun/âcce "Tfe piibliculyi'Fn continuare

  z ./*

  i
  Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013 sector 5 București România

  Tel: 021.305.55.00

  http;//www pmb.ro


  inclusiv
  —__

  do

  V

  UKAS , -wser- 11

  rso woi * so 14001       OO1


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.                             ________

Nu este cazul.

vONFORM CU ORIGI^gțt

XxV/t» X ... rv


Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Pe parcursul celor trei etape ale procedurii de informare și consu1tară~â~Du8E5^ observații și a făcut recomandări un singur cetățean - locuitor al sector 2, Bucuros

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate ct^^ublicu^ procesului de informare si consultare.                     X        r7

Opiniile și recomandările exprimate asupra proiectului ce face obiectul prezentului PUZ au fost următoarele: imaginea dezolantă a zonei datorită construcțiilor incepute și neterminate din vecinătatea terenului analizat, precum și lipsa spațiilor verzi și a amenajărilor peisagistice către salba de lacuri.

Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a preluat solicitările și recomandările cetățeanului care a făcut observații în cadrul procedurii de informare și consultare a publicului și a justificat propunerea urbanistică astfel, terenul ce face obiectul prezentului PUZ nu a fost niciodată spațiu verde, fiind folosit ca bază și depozit de materiale de transporturi și materiale de construcții, dar prin prezenta reglementare urbanistică se propun: amenajări peisagistice ale lacului, parcuri cu acces pietonal către lac, precum și dezvoltarea echipamentelor sportive

 • 5.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • 6.  Nu este cazul Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că-ftiănifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avi^aiț^ însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra Jpw^eiJfirîâTe a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1665913/ 17303/ 24.10.2018 emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 6/ 18.02.2019 de către Agenția pt Protecția Mediului București.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12 a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72 -SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, Art.6, Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G MB nr.136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.                                              ______________

Anexat prezentului raport se află, în copie, mesajul înregistrat la Direcția urbanism, precum și

CONFORM CU ORIGINALUL

^T'f

—ewtcrra" '   '

f ASIST


NICÂ Șl 5 £

JURIDICA o-fio;

* 6° // *</

IV) A M ’ *


UKAS

AAAMAGlMfKT ITITCMt

150 9001 ■ 150 14001

OO1