Hotărârea nr. 644/2019

HOTARAREnr. 644 din 2019-11-14 PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DOMNULUI BURGHIU ALEXANDRU DAVID, ADMINISTRATOR SPECIAL LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (RADET) SI APROBAREA CONTRACTULUI DE MANDAT - CADRU, PRECUM SI DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE- RADET BUCURESTI SI A PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ACESTA


HOTĂRÂR E privind încetarea contractului de mandat al domnului Burghiu Alexandru David, administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) și aprobarea contractului de mandat - cadru, precum și desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - RADET București și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1457/13.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 251/14.11.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 34/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 763/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de solicitarea domnului Burghiu Alexandru David - administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET București, înregistrată la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General cu nr. 3943/6/13.11.2019, de încetare a contractului de mandat încheiat cu Consiliul General al Municipiului București, în baza art. 8 lit. d) , respectiv acordul părților, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2018 privind aprobarea contractului de mandat-cadru și desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), precum și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta;

în conformitate cu prevederile art. 52 și art. 56 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

novici.


Art.2 Se aprobă desemnarea admirfetidluiului speeial aF Distribuție a Energiei Termice - RADET București în persoana doamnei T'

Art.3 Se aprobă contractul - cadru de mandat al administratorului special la Regia

Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește Președintele de ședință al Consiliului General al Municipiului București, domnul Marius Adrian Pavel, să semneze contractul de mandat cu doamna Tania Haritonovici, administrator special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET).

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET), precum și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 14.11.2019. ședința ordinară a Consiliului General al

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
1.1 Consiliul General al Municipiului București (CGMB), cu sediul în Bulevardul Regina

Elisabeta nr. 47, sector 5, București, in calitate de mandant, reprezentat prin dl/dna........................................, ,

si

1.2 Domnul/Doamna


cetățean român, domiciliat în

.........................Str.


.............nr.


......bl.......


sc...... et.........


ap


județ /


sector................


identificat cu CI seria ..........nr.


CNP.


................................... in calitate de Administrator special la Regia Autonomă de

Distribuție a Energiei Termice (RADET) București, desemnat prin Hotărârea CGMB nr.

............./..................., denumit in continuare mandatar,

au convenit să încheie prezentul

CONTRACT DE MANDAT

în baza Deciziei nr. 1843/11.11.2019, pronunțată în dosarul nr. 35232/3/2016/a2 de Curtea de Apel București, prin care s-a dispus intrarea în faliment a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București (în continuare RADET sau debitor) si ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 Mandatarul se obligă să reprezinte interesele RADET București și ale CGMB. și să participe la procedură în conformitate cu cadrul legal aplicabil procedurii de faliment, precum și cu prevederile prezentului contract de mandat. în numele și pe seama mandantului.

 • 2.2 în exercitarea mandatului, mandatarul va îndeplini atribuțiile și obligațiile stabilite prin prevederile art. 56 alin.(1) lit.e) și f) alin. (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. precum și următoarele atribuții specifice și operațiuni:

\ \


a) să întocmească lunar rapoarte           ctivitatea sa ^îp .^xercftacea atribuțiilor prevăzute de lege și a prezentului contract,

b) să îndeplinească orice altă atribuție conferită de mandant saujiejegislația incidență și aplicabilă

3. DURATA CONTRACTULUI


CONFORM CU ORIGINALUL^ • 3.1 Prezentul Contract de mandat este valâtrii—de"1a data numirii de către mandatarului în calitate de administrator special și până la data primirii notificării închiderii procedurii de faliment.

  CGMB .


4. REMUNERAREA MANDATARULUI

 • 4.1  Pentru prestațiile sale, mandatarul va primi de la RADET o remunerație lunară netă la nivelul celei acordate Directorului General de către Consiliul de Administrație RADET, ce va fi plătită în două rate corespunzătoare datelor de plată a salariilor pentru angajatii regiei:

 • 4.2 Suplimentar, mandatarul are dreptul de decontare. în baza referatelor de necesitate și oportunitate, a documentelor justificative și în limita prevăzută de lege, a cheltuielilor de deplasare și cazare efectuate în exercitarea exclusivă a atribuțiilor de administrator special;

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1 Obligațiile mandantului.

 • a. să asigure mandatarului deplina libertate (i) de acces la documentele debitorului, cu excepția acelora pentru care este obligatorie deținerea unei autorizații conform prevederilor legale (dacă aceasta nu este deținută de mandatar), (ii) de conducere, organizare și gestionare a activității debitorului. în limitele prevăzute de lege și de prezentul Contract;

 • 5.2 Obligațiile mandatarului:

 • a. să ducă la îndeplinire sarcinile expres prevăzute de lege, precum și a celor cuprinse la art.

2 alin. 2.2 din prezentul Contract;

 • b. să răspundă în fata mandantului cu privire la îndeplinirea mandatului:

 • c. să execute personal mandatul, neavând dreptul să transmită unui terț. în parte sau în totalitate, drepturile și obligațiile conferite de mandant;

 • d. să predea, la încetarea contractului, mandantului si RADET București, toate datele și

documentele aparținând acestora sau referitoare la aceștia (pe suport letric sau magnetic), iar


6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR


CONFORM cu ORIGa. răspunderea mandantului va opera în șjttja£ja

împotriva mandatarului în cazul ne ecut^rii culpabile totale sau"parțiale, sau defectuoase de către acesta a obligațiilor asumate conform prezentului Contract;

b mandantul nu răspunde pentru actele efectuate de mandatar prin depășirea limitelor împuternicirii primite sau pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar cu ocazia îndeplinirii mandatului său sau a atribuțiilor stabilite de lege

 • 6.2 Răspunderea mandatarului

 • a.  mandatarul este răspunzător pentru neîndeplinirea. omisiunea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor stabilite prin lege, precum și prin prezentul Contract;

 • b. mandatarul va repara întreaga pagubă suferită de mandant și/sau de RADET București, prin acte sau fapte săvârșite din culpa și/sau depășirea limitelor mandatului, mandatarul fiind răspunzător atât pentru doi, cât și pentru culpă, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract precum și pentru executarea defectuoasă a acestora.

7. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 7.1 Prevederile prezentului Contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • 7.2 Prezentul Contract se modifică de drept corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, conform clauzei prevăzute la art. 3.1;

 • b. revocarea mandatarului de către mandant, care poate interveni oricând, implicit pentru motive ce țin de neexecutarea sau executarea defectuoasă a mandatului;

 • c. renunțarea mandatarului la mandatul acordat, în mod justificat, cu condiția notificării mandantului cu cel puțin 30 de zile înainte, în caz contrar, rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. în acest caz, mandatarul va întocmi un raport de activitate pentru perioada în care a exercitat această funcție, cu identificarea tuturor aspectelor finalizate sau în curs de finalizare, rămânând răspunzător de orice consecință rezultată de  e. decesul mandatarului;


f. punerea sub interdicție a mandatarulu g apariția unui caz de incompatibilitate p

9. DENUNȚAREA UNILATERALA A

 • 9.1 Mandantul poate revoca oricând adi la art. 4 se acordă până la data hotărârii de revocare;

 • 9 2 Mandatarul poate renunța la mandat în condițiile prevederilor de la art 8 lit. c).

10. FORȚA MAJORĂ

 • 10 1 Orice eveniment imprevizibil, insurmontabil și independent de voința părților după semnarea Contractului și care impiedică executarea acestuia este considerat forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

  • 10.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți. în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui;

  • 10.3 Dacă in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de deplin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

11. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

 • 11.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a prezentului Contract, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11.2 Mandatarul va semna la sediul RADET București un angajament de confidențialitate în forma convenită între semnatari.

12. NOTIFICĂRI

 • 12.1 în accepțiunea părților contractante, orice notificare scrisă, adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinită dacă va fi transmisă și înregistrată la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract sau la adresa notificată în scris de către o parte celeilalte. în cazul schimbării adresei;

 • 12.2  în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de conținut și de primire și se consideră primită de destinatarja data menționată de oficiul poștal primitofpeyacșastă confirmare;


12.3 Daca notificarea se trimite prin fax/email. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după data în care a fost expediată (confirmată pe suport de hârtie).


12.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de mciuna dintre părți, dacă nu confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la ajj          receden^fe.


13. LITIGIICONFORM CU ORIGINALULUI


13.1 în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor^vor

Contract, nu este posibilă pe cale amiabil^ elejygt fi supuse spre soluționare instânțelorv  judecătorești competente:


14. ALTE CLAUZE


 • 14.1 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul unei altei persoane;

 • 14.2 Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, cu prevederile aplicabile ale Noului Cod Civil, cu prevederile legislației în domeniul financiar-contabil și fiscal:

 • 14.3 Prezentul Contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare. 2 (două) pentru mandant și unul pentru mandatar.


MANDANT


MANDATAR,


Consiliul General al Municipiului București


Administrator Special

RADET București