Hotărârea nr. 643/2019

HOTARAREnr. 643 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE PEISAGISTICA A PARCULUI UNIRII"


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 12540/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr.234/13.11.2019, azivul Comisiei ecologie și protecția mediului nr. 39/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 740/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 82/1788788/2464/07.11.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Amenajare peisagistică a Parcului Unirii”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


1 Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 8.513.194,00 lei

Din care: 2. Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 7.106.835,40 lei 3. Durata de realizare : 8 luni