Hotărârea nr. 642/2019

HOTARAREnr. 642 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE POD- NUMAR INVENTAR 1111264 DIN PARCUL CISMIGIU


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 11891/21.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 233/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 739/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 81/1784034/2353/21.10.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale pod - număr inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 127/05.04.2017.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

\\

București, 14.11.2

Nr. 642’
EXA la H.C.G.M.B. n&liLl/ftJLlOte


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiții “ Reparații capitale pod - număr de inventar 1111264 din Parcul

Cișmigiu"

  • a) indicatori maximali, în conformitate cu devizul general;

  • 1. Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 3.328.047,33 lei

  • 2.  Din care;

Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 2.647.110,33 lei

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice

Lungimea totală de 24,30 m și o lățime a căii de 4,09 m

  • 3. Eșalonarea investiției

  • - Anul I - elaborare Expertiza tehnică și DTAC ; 163.000 lei;

  • - Anul II - PT, DDE și execuție: 3.165.047,33 lei ____

  • 4. Durata de realizare : 8 luni


ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI