Hotărârea nr. 641/2019

HOTARAREnr. 641 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE, FAZA DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI RECONFIGURARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1, CONSOLIDARE CORP C2, PALLADY"


Consiliul General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 12623/08.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 232/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 738/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 83/1776427/2193/11.11.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

Ținând cont de Nota de Fundamentare a Autorității pentru Supravegherea si Protecția Animalelor nr. 4595/08.11.2019;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate, faza DALI pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reconfigurare construcție existentă C1, consolidare corp C2, Pallady”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Primăriei Municipiului București prin Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.2019

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Aferenti studiului de fezabilitate, faza DALI pentru obiectivul de investiții

“CONSOLIDARE SI RECONFIGURARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA C1, CONSOLIDARE CORP C2.

Pallady”

 • a)     Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA. din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

1. Valoarea Totala (INV), inclusiv TVA 2.761.133,60 lei

Din care:

2 Constructii+montaj (C+M) inclusiv TVA: 2.201.400,04 lei

 • b)     Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fizice/capacitate fizice.

 • •   Terenul pe care se vor realiza investițiile propuse are o suprafața totala de 1.189 mp

 • •   Suprafața construită existenta si menținută C1+C2+C3+C4 764 00m2

 • •   Suprafața desfășurată existenta si menținută C1+C2+C3+C4 764 OOm2

 • •   1. C1: Sc= 290 mp; Su= 248.37 mp (P), zidărie de boltari neridigizata. neizolat termic;

 • •  2. C2: Sc= 318 mp; Su= 266.

 • •   P O T. proiectat 64,26%;

 • •   C.U.T. proiectat: 0.64:

 • •   Regim de înălțime: P;

 • •   Categoria de importanță D.

 • •   Clasa de importanță: III:

3. Eșalonarea investiției:

Anul I- complet

4 Durata de realizare.


Durata de realizare este estimată la 9 luni, din care lucrări de execuție. 6 luni

Autoritatea pentru Supravegherea  și Protdpția Animalelor


autor tatea^

PENTRU o •!55 SUPRA/EGHsREa X' SIPROTECTM “ .^5 animalelor


Director Andrei