Hotărârea nr. 640/2019

HOTARAREnr. 640 din 2019-11-14 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PAROHIEI SFANTUL GHEORGHE VECHI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 774 MP, SITUAT IN STR. SFANTA VINERI NR. 10A, SECTOR 3, BUCURESTI


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1714122/15.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 149/24.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 628/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Protoieriei III Capitală, Parohia Sfântul Gheorghe Vechi nr. 42/27.02.2019, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București sub nr. 1714122/28.02.2019;

Ținând cont de:

  • -  adresa nr. 1957/6766/10/28.09.2018 a Direcției Planificare Investiții;

  • -  adresa nr. 95584/21.06.2018 a Primăriei Sectorului 3;

  • -  Certificatul de urbanism nr. 1357/10283-3351/26.09.2019;

  • -  Nota Direcției Patrimoniu nr. 1714122/07.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi, a imobilului - teren în suprafață de 774 mp, situat în str. Sfânta Vineri nr. 10A, sector 3, pe o perioadă de 49 de ani, în vederea construirii unui centru social și amenajării unei grădini.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 reprezintă secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233608 și se identifică pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate scara 1:500 (anexa nr. 1), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Operațiunile de actualizare a documentației cadastrale pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233608 cad în sarcina Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi.

Art.4 în situația în care, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu s-au început lucrări de jnvpstîții sau imobilul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 1 din prezenta hotârâ're^bbfarârea se revocă.

Art.5 Cheltuielile pentru amenajările prevăzute la art. 1 cad în sarcina Parohiei Sfântul Gheorghe VecljL


Art.6 Protocolul de predare - primire se va face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Parohia Sfântul Gheorghe Vechi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 14.11.2019


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir