Hotărârea nr. 64/2019

HOTARAREnr. 64 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


i.


HOTĂRÂRE

privind modificarea numărului total de posturi la unele servei și jMunicipiului BucureștiAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 844/1/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 19/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 71/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se reduce numărul total de posturi la Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, de la 72 la 67 de posturi, prin desființarea următoarelor posturi de execuție vacante:


 • a) poziția nr. 6 din statul de funcții - expert (S), grad profesional IA;

 • b) poziția nr. 40 din statul de funcții - consilier (S), grad profesional IA;

 • c)  poziția nr. 53 din statul de funcții - consilier (S), grad profesional IA;

 • d) poziția nr. 69 din statul de funcții - referent (S), treapta profesională IA;

 • e) poziția nr. 70 din statul de funcții - referent (S), treapta profesională IA;

Art.2 Se reduce numărul total de posturi la Administrația Străzilor București prin desființarea următoarelor posturi vacante:


 • a)  poziția

 • b)  poziția

 • c)  poziția

 • d)  poziția

 • e) poziția

 • f)  poziția

 • g) poziția

 • h) poziția

 • i)   poziția


nr. 11 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA; nr. 64 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA; nr. 77 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională I; nr. 283 din statul de funcții - șef formație (M), grad I;

nr. 284 din statul de funcții - șef formație (M), grad I;

nr. 299 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

nr. 316 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

nr. 317 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

nr. 318 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională


j)  poziția nr. 319 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională I;

k)  poziția

 • l)  poziția

m) poziția

n)  poziția


nr. 321 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională I;

nr. 325 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională I;

nr. 337 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profeșibnală

— con    _x_x..i -1- f----x::  -----:x------i^—x/.x^x x----x----ACO _ _


nr. 341 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesi


' ,--------------—-----.---------- ------------------ r-

o) poziția nr. 348 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesipna'ăj;'


p) pozițianr. 350 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesionala^’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 OOțwww.pmKftq)

r)

s)

t)

U)

 • V) w)

X) y)

Z)


poziția

poziția

poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția


nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

nr.


poziția nr.

aa) poziția

bb) poziția

cc) poziția

dd) poziția

ee) poziția

ff) poziția

gg) poziția


nr.

nr.

nr.

nr.

nr. nr.

nr.


CONFORM CU ORIGINALUL

352 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapt a ppfesi

355 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesio

357 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesio

 • 363 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesicfial

 • 364 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta..pr6fesi<^

 • 365 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), tr

 • 366 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;Q)ftreap

 • 367 din statul de funcții - muncitor necalificat (M; ^treapta profesională

370 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

378 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

380 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

384 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

386 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

393 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

397 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

406 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

 • 409 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

 • 410 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treapta profesională

reduce numărul total de posturi la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrementofesională


hh) poziția nr.

Art.3 Se

București prin desființarea următoarelor posturi vacante:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)

 • i)

 • j)

 • k)

 • l)


poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția


nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr. nr.

nr.

nr.


m) poziția poziția poziția poziția nr. poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția poziția


n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

U)

 • V) w)

X)

y)

Z)


aa) poziția bb) poziția cc) poziția


nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.


203 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională III,

 • 212 din statul de funcții - referent (S), treapta profesională IA;

 • 213 din statul de funcții - referent (S), treapta profesională IA;

 • 218 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 219 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 220 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

232 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 276 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 277 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 278 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 279 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 280 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 281 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 282 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 283 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 284 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 285 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

288 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

291 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

295 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

 • 304 din statul de funcții - șofer (M;G), treapta profesională I;

 • 305 din statul de funcții - șofer (M;G), treapta profesională I;

308 din statul de funcții - șofer (M;G), treapta profesională I;

316 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

318 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională I;

320 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesională III;

323 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profesional^lll^5^

368 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G), treapta profeșibfi’ajă-lT-

410 din statul de funcții - sef formație (M), grad II;

_________

__________________________________—          ■. țB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 0O


dd) poziția nr. 465 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA;

Art.4 Se reduce numărul total de posturi la Biblioteca Metropolitană București prin desființarea următoarelor posturi vacante:

 • a) poziția nr. 17 din Statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional I;

 • b) poziția nr. 146 din statul de funcții - bibliotecar (S), grad profesional II;

 • c)  poziția nr. 153 din statul de funcții - inginer de sistem (S), grad profesional I;

Art.5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 428/2018, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 287/2018 se modifică în consecință.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro