Hotărârea nr. 639/2019

HOTARAREnr. 639 din 2019-11-14 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2052/10.03.2014 SI A SENTINTEI CIVILE NR. 13261/22.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. GIURGIULUI NR. 125, BL. 4A, SC. 1, ET. 2, AP.7, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2052/10.03.2014 și a Sentinței civile nr. 13261/22.10.2018, situat în București, Șos. Giurgiului nr. 125, bl. 4A. sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9520.1/31.10.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 194/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 735/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Sentința civilă nr. 2052/10.03.2014 și Sentința civilă nr. 13261/22.10.2018, pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București - Secția Civilă;

Ținând cont de prevederile art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2052/10.03.2014 și a Sentinței civile nr. 13261/22.10.2018, pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București - Secția civilă, având datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Sentinței civile nr. 2052/10.03.2014 și a Sentinței civile nr. 13261/22.10.2018

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Șoseaua Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4.

Cota-parte de V2 din apartamentul compus din 3 (trei) camere și dependințe, în suprafață utilă de 59,19 mp, împreună cu cota indiviză de 0,42 % din suprafața de teren de folosință comună a imobilului, înscris în cartea funciară nr. 217132-C1-U126.