Hotărârea nr. 638/2019

HOTARAREnr. 638 din 2019-11-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STRADA ODGONULUI, FN, SECTOR 6 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 221/2015


al Municipiului București

\ro^v’                      "

Y        HOTĂRÂRE

privind tranșwrtferea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor imobile situate în Municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15707/06.11.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 193/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 733/2019 din cadrul Consiliul General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Direcției Generale Investiții nr. 2304/15707/18.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015 privind aprobarea intenției C.G.M.B. de realizare a unei parcări supraterane tip 300 în strada Odgonului, sector 6;

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 244/2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al municipiului București, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unor parcări de reședință.

Art. 2 Imobilele menționate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind insușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare și vor avea destinația de parcare.

Art. 3 Schimbarea destinației bunurilor duce la revocarea dreptului de administrare.

Art. 4 Predarea - primirea acestora se face pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Spctdrqlui-6 și reprezentanții Municipiului București, în termen de 30 de zi la data intrăfli M vigoare a prezentei hotărâri.

Im -

-UBd Regina Elisabeta țw 47.

Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015 privind aprobarea intenției C.G.M.B. de realizare a unei parcări supraterane tip 300 în strada Odgonului, sector 6 se abrogă.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
ANCPI

AGtNTIA NAȚIONALA ut c a o * 11 • r »' rUBMCITATt IMOHLUt*


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6

Dosarul nr. 4232/29-01-2015

ÎNCHEIERE Nr. 4232

REGISTRATOR Bunescu Daniela-Mariana

ASISTENT REGISTRATOR Sburlan Alina

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Romania, Jud. BUCUREȘTI, Loc. București Sectorul 6, Str. Independentei, Nr. Postai 291-293 privind prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale (u.i.) in cartea funciara , in baza:

- act administrativ nr. H.C.G.M.B. nr. 7/30-01-2014 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Anexa la H.C.G.M.B. nr. 7/30.01.2014 emisa de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Documentație cadastrala avizata sub nr. 4232/29.01.2015 de OCPI București;

fiind indeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei,

pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

  • - imobilul cu nr. cadastral 227286, inscris in cartea funciara 227286 UAT București Sectorul 6;

  • - se inscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub B.l din cartea funciara 227286 UAT București Sectorul 6;

Prezenta se va comunica pârtilor: titularilor prin PFA Stroescu Dragos Ion.


*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la co și Publicitate Imobiliară Sectorul 6, se inscrie in cart sef.


Data solunicare, care se depune la Biroul de Cadastru undiâra si se soluționează de către registratorul-


ariana


Asistent-registrator,

Sburlan Alina