Hotărârea nr. 637/2019

HOTARAREnr. 637 din 2019-11-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A COTELOR-PARTI, PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K COLT CU STRADA NICOLAE TONITZA NR. 13, SECTOR 3, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADA


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădiriior cu Risc Seismic a cotelor -părți, proprietate de stat din imobilul situat în Municipiul București, strada Splaiul Independenței nr. 2K colț cu strada Nicolae Tonitza nr. 13, sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațadă

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 17482/06.11.2019, al Direcției Generale Investiții nr. 2630/07.11.209, Direcției Planificare Investiții, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 9622/06.11.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 74880/05.11.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 192/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 732/2019 din cadrul Consiliul General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 8686/14.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/2018 privind aprobarea „Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor în Municipiul București”;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. j) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți, proprietate de stat, respectiv 57,33% din imobilul situat în strada Splaiul Independenței nr. 2K colț cu strada Nicolae Tonitza nr. 13, sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațadă.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Adm distrați a Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de lă’data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

La finalizarea lucrărilor se va face, de asemenea proces - verbal de retransmitere, cu predarea documentațiilor ce atestă efectuarea lucrărilor. Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exercite de Administrația Fondului Imobiliar.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 14.11.2019. ședința ordinară a Consiliului General al