Hotărârea nr. 634/2019

HOTARAREnr. 634 din 2019-11-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. D.I.MENDEELEV NR. 17/STR. PIATA AMZEI NR. 15, SECTOR 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Investiții nr. 2631/07.11.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 9686/07.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 229/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 729/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - ari. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat in str. D.l. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1;

  • - Hotărârii Consiliului General al Loriului București nr. 286/30.05.2019 privind ondului Imobiliar către Administrațiatransmiterea din administrarea A


Bd Regina Elisabeta nr. 4? c

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți proprietate de stat pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 330/26.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. D.l. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. D.l. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1 incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 330/26.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la H.C.G.M.B nr.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ai obiectivului de investiții

finalizare lucrări consolidare imobil situat în București, Str. D.l. Mendeleev nr. 17

/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv TVA): 10.949.384,40 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 8.091.170,65 lei

Valoarea totală a TVA este de: 2.058.337,38 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 1.537.322,42 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%


Administrația Municipală pentru Consolidarea

Clădirilor cu Risc Seismic București Director Executiv, / Lucian

Direcția Generală Investiții, Director General, Alexandra Corina DUMITRESCU


ADMINISTRAȚIA '^MUNICIPALA pentru 5 CONSOLIDAREA c $ CLĂDIRILOR £

CU RISC SEISMIC <rZ

V* 1