Hotărârea nr. 633/2019

HOTARAREnr. 633 din 2019-11-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 4/31.01.2019 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 2869/07.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 228/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 728/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 87/1790654/2510/11.11.2019 al Consiliului Tehnico -Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE


Art.l Se modifică anexa din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/ 31.01.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.II Celelalte articole din hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/31.01 2019 rămân neschimbate


Art.III Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri


al MunicipiuluiAceastă hotărâre a fost adcjptatș -în ședința ordinară a Consiliului General București din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian Paal Municipiului
Valoare totala a investiției

Din care C+M :


fara TVA

120.675.759,50 lei

102.860.104,44 lei

cu TVA

143.604.153,80 lei

122.403.524,28 lei

Durata de execuție estimata - 24 luni

Eșalonarea investiției :

Anul I :

80.382 306,32

lei

95 654.944.52

lei

Din care C+M :

68 386.764,90

lei

81.380 250,23

lei

Anul II :

40 293.453,18

lei

47.949 209,28

lei

Din care C+M :

34.473 339,54

lei

41.023.274,05

lei

CAPACITĂȚI FIZICE:

Date tehnice:

1.00km;

216.OOm;

16.60m;

50 km/h;

Strada Categoria II,

4 benzi;

4.50 ha.. O.G. 49/1998;


  • •  Lungime Traseu:

  • •  Lungime Pasaj

  • •  Lățime Pasaj:

  • •  Viteza de Proiectare:

  • •  Categoria Străzii:

  • •  Număr benzi:

  • •  Suprafața ocupată: