Hotărârea nr. 63/2019

HOTARAREnr. 63 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euHOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei,.numărului total de posturi, stătuluixfe funpțiTși Regulamentului de  organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri Ți Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 830/1/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 18/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 70/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare nota de fundamentare si documentația Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement nr. 823/22.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 385 posturi, din care 27 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 428/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile anexei 6b la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

București din data de 31.01.2019.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

X.

,z*'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu


București, 31.01.2019

Nr. 63
SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

IB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl

AGREMENT-BUCUREȘTI

DIRECTOR GENERALDIRECTOR (TEHNIC)
ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTJ^^ STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Compartimentul Funcția

Nivel studii

P

Gradul / Treapta rofesiona(

Număr posturi i)

Anexada Leg^a/153/2017 z jnjiaia'da re ia se stabilește salariul de baza


SERVICIUL PRESTĂRI SERVIC

I AGREMENT

18

Sef serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

19

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct-IV b)

20

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.-IVb)

21

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b).

22

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.C a)

23

Sef formație muncitori

M

IJ^

x        Anexa VIII Cap.ll.Lit.C a)

24

Muncitor calificat

M/G

A* ct

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A\pct IV, lit. b)

25

Muncitor calificat

M/G

| 5 MM1

UWW1"

•“)| Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pst IV, lit. b)

//                   i —. /- 7 s
CONDUCERE

1

Director General

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

2

Director General Adjunct

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

3

Director (achiziții)

s

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

4

Director (tehnic)

s

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

Director (economic)

s

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

BIROUL RELA Tll PUBLICE, SECRETARIA T SI ARHIVARE

t                                  '                                              3

6

Șef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

7

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.IV b)

8

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

9

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

COMPARTIMENTUL AUDI!

r INTERN

10

Auditor

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

11

Auditor

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

SERVICIUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA MUNCII

12

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct. IV a)

13

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

14

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

15

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

16

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

17

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

î CONFORM CU ORIGUi

26

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,LitAjDcfl\

27

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII CapJLLjtA/îbcL^

/.ifak*

28

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VUr6ap.ll JJt. 'pct IV, lit.

29

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa WeâpJI, Lit.A .pct IV, lit. b)

30

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.11,Lit.A ,pct IV, lit. b)

31

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

32

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

33

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

34

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

35

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

36

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

37

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

38

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

39

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

40

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

41

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

43

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

44

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

45

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

46

îngrijitor

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

47

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

48

Muncitor necaiificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

49

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

50

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

51

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

SERVICIUL ÎNTREȚINERE AMBARCAȚIUNI

52

Sef SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

"A

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.11,Lit.A .pct.IV b)

b4

Timonier fluvial

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2,b)

55

Timonier fluvial

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)

56

Conducător șalupa

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2,c)

57

Conducător șalupa

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

58

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

59

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

60

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

61

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

62

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

63

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

64

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

65

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

66

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

67

Marinar

M/G

.To»»?

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.c)

68

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)X' a

69

Marinar stagiar

M/G

ilș c

VKE'-'J*'

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b) /’W/i

70

Marinar stagiar

M/G

-----L2.----

s)j Anexa VIII vCap.ll,L.it.E-1, pct. 2.b)’/^^

71

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E-1, pct. 2.b)

72

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

73

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.lV b)

74

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

75

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anpxa VlLl C.ap.ll l |ț A .pct.IV b)

i CONFORM CU

l

î__________
SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURI

76

Sef SERVICIU

S

II

1

Anexa Vlllzeip.ll.Lit.^,’|oct.‘lV a)

77

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VI lbeap4l^ttA , pct. IV b)

78

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.lV b)

79

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

80

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

81

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b)

82

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

83

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

85

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

86

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

87

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

88

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

89

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.lV b)

90

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

91

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

92

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

93

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

94

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

95

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.lV b)

96

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap II.Lit.A .pct.lV b)

97

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

A

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

99

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

100

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

101

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

102

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.lV b)

103

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

104

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

105

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

106

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

107

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

108

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.lV b)

109

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

110

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

111

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)

112

Muncitor calificat

M/G

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b>-<^

113

Muncitor calificat

M/G

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.IV b)' -

114

Muncitor calificat

M/G

3 Anexa VIII Cap.ll.LitA .pct.IV b);

115

Muncitor calificat

M/G

/ lis ~

/

/    W"

u«A»|£

3E

7/ Anexa VIII Qap.II.Lit.A .pct.IV         .

w       v -        T     .x
SERVICIUL DENDRO FLORICOL

!

j CONFORM CU ORIG

j

117

Sef Serviciu

S

II

1

Ane>aA/fll Cap/LLit.A,pct. I^^24v4<

118

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa'VfiTcap.ll.Lit.A ,pct,IV bj"'

119

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap. 11,Lit.A ,pct,IV b)

120

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

121

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

122

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

123

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

124

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.C a)

125

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.C a)

126

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

127

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

128

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

b

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

130

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

131

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

132

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

133

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

134

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

135

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

136

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

137

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

138

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

139

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

140

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

141

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

142

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

144

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

145

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

146

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

147

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

148

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

149

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV b)

150

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

151

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

152

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

153

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

154

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.lV b)

155

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

156

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

157

Muncitor calificat

M/G

I

i

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

158

Muncitor calificat

M/G

j6

4.^

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b) •'

159

Muncitor calificat

M/G

OR

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

160

Muncitor calificat

M/G

y/ Anexa VIII C,ap.II,Lit.A ,pct.lV b) -

'I

161

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VULQapJLJJt.A ,pct#/ bUM

7S '-’A -/x» AP

■—’ rn O ,              £ c.

162

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Ljt.A^p^iy ja)

163

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VI lipapJI, Lit.A ,pctX/6)^

164

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

165

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

166

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

167

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

168

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

169

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

170

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

171

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

172

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

173

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

174

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

175

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

176

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

7

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

178

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

179

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

180

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

181

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

182

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

183

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

184

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

185

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

186

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

187

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

188

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

189

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

190

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

192

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.lV b)

193

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct,IV b)

194

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

195

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

196

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

197

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

198

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

199

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

200

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

201

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

202

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

203

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)      ..

116

Muncitor calificat

M/G

I

1


Anexa VIII Cap.ll,LitA ,pct.l\^^^^

C>.

iCONFORM C

205

Inspector de specialitate

S

IA

1

<                         ^=^==^11 fii

Anexa VIII Cap.llJjt.A4iGt.Br

206

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.l\^

207

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.lLLitA^pct.lXȘ^t-^’

208

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII CăpJI.Lit.A ,DCt.ivzb)

209

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

210

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

211

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

212

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

213

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

214

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

215

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

216

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

217

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

218

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

219

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

220

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

1

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

222

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

223

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

224

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

225

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

226

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

227

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

228

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

229

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

230

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

231

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

232

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

233

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

234

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

** ș

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

236

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

237

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

238

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

239

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pot.IV b)

240

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

241

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

242

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

243

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

244

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

245

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

246

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

SERVICIUL URMĂRIRE CONT

RACTE

1        —       f

...

247

Sef Serviciu

S

" /

■Itrni^nexa VlirGap.il>Lit.A,pcț;. IV a)      *

248

Inspector de specialitate

S

IA L

. pdSV*-

EL0R -$hexa VIII Cap.ll.Lit.A'.pct.lV b)

249

Inspector de specialitate

s

IA /\

i-

*$nexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)
250

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

251

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

252

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

SERVICIUL PLANIFICARE,PROIECTAR

E, AVIZARE L--------------î?

253

Sef SERVICIU

s

II

1

Anexa VIII QapffLLifX^t IV a)VX'

•e      £“ c

'4    A <7

W 9 o

’A «

254

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa ytîfcaiDMit.A ,pct. IV b)

255

inspector de specialitate

S ■

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

256

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

257

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

258

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


SERVICIUL TEHNIC SI ÎNTREȚINERE SPATII VERZI

259

Set Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

3

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

261

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

262

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

263

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

264

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

265

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

266

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

267

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

268

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

269

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

270

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

271

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

272

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.C a)

273

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

—1_

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

2/5

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

276

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

277

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

278

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

279

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

280

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

281

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

282

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

283

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

284

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

285

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

286

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

287

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)- -

288

Muncitor calificat

M/G

I

’^^l^nexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) 1

289

Muncitor calificat

M/G

I

(/k 1 OWE

VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV tyMW

290

Muncitor calificat

M/G

I

■E3^oR/§jexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b^GK&Z'

291

Muncitor calificat

M/G

I I

t-1 01

“    A^exa.VII 1 Cap.JI.Lit.A .pctlVb) {

292

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

293

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

294

Muncitor calificat

M/G

.. I.

...J

...Anexa VIILC.ap.il,Lit.A .pct.lVb)

295

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

296

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

297

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

298

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

299

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

300

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.lV b)

301

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

302

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

303

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct,IV b)

r

! CONFORM CU ORIGtSERVICIUL AGREMENT

4

Sef SERVICIU

S

II

1

Anexa VQf Cap.ILțLit.A.pct. IV a)

305

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

306

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

307

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

308

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

309

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

310

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

311

Muncitor catifibat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

312

îngrijitor

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

313

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)


SERVICIUL ÎNTREȚINERE EXPLOATARE UTILAJE MIJLOACE TRANSPORT

314

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

315

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

-  <5

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

317

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

318

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

319

Maistru

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

320

Maistru

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

321

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

322

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct,IV b)

323

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct,IV b)

324

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.IV b)

325

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

326

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.IV b)

327

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct. 1V b)

328

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Ca^LLit.A pct.lV b)

329

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIIJ^afi 1 IjLit.^        b)

330

Șofer

M/G

I

Anexa

331

Șofer

M/G

I

/3^nexa VIII cA,p^O^il)clt.i^|))

332

Șofer

M/G

II /

v. „.Jhag?

weNTjJ'-^iexa Vm tgș^^^y/pjit.lVp) "

333

Șofer

M/G

11 \

5 «ESC?

Ș. 1 uw

/XhlE Âțiexa                               6) Și Apn.t.334

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A .pct.IV b)

335

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct. IV b)

336

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct. IV b)

337

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct. IV b)

338

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct. IV b)

339

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

340

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

341

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

342

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

343

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

344

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

345

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

346

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

347

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

348

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

349

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)X^s

0

Muncitor necalificat

M/G

I

1

r’-Anexa-VLLLCapJlXit.A .pct.IV&i CONFORM CU ORO

i

351

Sef Serviciu

S

II

1

AnexaytfTCap.llXit.A.pct. IV a)

352

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vfll CâjăTLLit A .pct IV b)

353

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

354

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

355

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

356

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

357

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

358

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)


BIROUL CONTABILITATE

"'9

Sef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

361

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

362

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

363

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


BIROUL JURIDIC EVIDENTA PATRIMONIULUI

364

Șef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

365

ConsilierJuridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

366

ConsilierJuridic

s

IA

1

Anexa VIII Cap.llJJt.A ,pct.IV b)

367

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIU Q^lMAț,pWV b)

368

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vl'lJ^^p.JJrtrtV^cf.țXb)BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

369

Sef Birou

S

II

" ‘‘"c-Ânexa Vl\^aîttts^șî^/a) .....

370

Inspector de specialitate

S

IA

?xa VIII C^ll^^SS^V b)

371

Inspector de specialitate

s

IA

fs rr;.

jxa VIII Cap.ll.Lit.A pct.IV b)

372

Inspector de specialitate

s

IA

---1—

sxa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b) ’o (

r?nwi
SERVICIUL ADMINISTRATIV A

PROVIZ

ONARE

373

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

374

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.11,Lit.A .pct.IV b)

375

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

376

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

377

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

378

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

379

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

380

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

381

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

382

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

383

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

384

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

385

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

TOTAL GENERAL 385 POSTURI dintre care 27 posturi de conducere


Nota:

-Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si

stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferent

bugetul instituției la “Titlul I -„Cheltuieli de personal”,Subdiviziunea „ Cheltuieli salariale”

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma , în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitor calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate ( ex. lacatus mecanic, electrician. Etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - In situația in care organigrama si numărul total de posturi nu se modifica, Statul de funcții se aproba prin Dispoziția Primarului General

 • - Transformările/permutările de posturi vor fi aprobate de către Primarul General al Municipiului București

, DIRECTOR GENERAL
REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

CAPITOLUL I


DISPOZIȚII GENERALEArt.1. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureștipste servi                te§ local

al municipiului București, cu personalitate juridică, confoHhJȚjG^Î'M.B. nr.87/27.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, finanțat din venituri proprii si subvenții acordate de la bugetul


local al municipiului București si alte fonduri atrase, în conformitate cu prevederile legale.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București prestează servicii publice de exploatare și întreținere a lacurilor, parcurilor, ștrandurilor, bazelor de producție, material dendro-floricol precum și servicii publice de agrement, administrare, exploatare, întreținerea și închirierea imobilelor (Complex Sat Francez) și Baza de Agrement Hipic Toboc și Aliniament Dâmbovița.

Art.2. Sediul central al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București este în Șos. București-Ploiești, nr. 8B, având conturi deschise la Trezoreria Sector 1, cod de înregistrare fiscală 14008314.

Art.3. Patrimoniul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București este stabilit prin:

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/26.10.2000 privind înființarea Administrației de Agrement si Lacuri București;

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/27.04.2004 privind reorganizarea Administrației de Agrement și Lacuri București prin comasare, prin absorbirea Administrației Parcurilor și grădinilor și schimbarea denumirii în Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 27/10.02.2005, conform căreia au fost preluate în administrare imobilele situate în București, Sos. Nordului nr. 114-140 sect. 1;

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/30.06.2010 conform căreia au fost preluate în administrare terenurile cu destinație de spații verzi din administrarea Consiliului Local al sectorului 5.

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr.573/06.09.2018 conform căreia au fost preluate în administrare 7 terenuri in suprafața totala de 46088mp situate in București,strada Giuseppe Verdi Nr.2 bis si str.Gheorghe Titeica nr.143-147,sector 2-„Parc Verdi”.

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 502/23.08.2018 conform căreia a fost preluat în administrare imobilul in suprafața de 3280,OOmp situat in Municipiul București,strada Țărmului FN,Sector 1.

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 586/22.11.2017 conform căreia au fost preluat în administrare

  terenul situat in sectorul 5 la intersecția arterelor de circulație str.Dr.Dumitry^Bagdasar, str.Nicolae Paulescu si str. Dr. Gheorghe Marinescu cu denumirea „Parcul Centenar
CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București îl constituie administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și protejarea lacurilor, ștrandurilor, spațiilor verzi, transport public de agrement pe lacurile aflate în administrare, alte activități recreative și de agrement, activități de servicii conexe transportului pe apă, activități sportive, repararea și întreținerea navelor si bărcilor în scopul furnizării unor servicii de agrement, precum și activități de deservire, transport, reparații utilaje, închirieri auto și utilaje, întreținere și reparații, dotări și producere de material dendro-floricol, precum și administrarea, exploatarea, întreținerea și închirierea imobilelor, organizare de târguri, administrarea, exploatarea și întreținerea fântânilor arteziene, a ceasurilor și aliniamentelor, administrarea bazelor sportive, Adăpostul de cai și Baza de Agrement Hipic Tei Toboc pentru protecția cailor abandonați.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București cuprinde în structura sa organizatorică următoarele compartimente:

în subordinea Directorului General :

Director (Tehnic)

Director General Adjunct

Director (Economic)

Director (Achiziții)

Biroul Relații Publice, Secretariat și Arhivare

Compartimentul Audit Intern

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea

Biroul Juridic, Evidența Patrimoniului


în subordinea Directorului (Tehnic):

Serviciul Prestări Servicii Agrement

Serviciul întreținere Ambarcațiuni

Serviciul întreținere Lacuri

Serviciul Dendro Floricol

Serviciul Urmărire Contracte

Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi

Biroul întreținere Parcuri

Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje Mijloace Transport


în subordinea Directorului General Adjunct:

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

Serviciul Agrement

în subordinea Directorului (Economic):

Serviciul Financiar Buget Biroul Contabilitate


în subordinea Directorului (Achiziții):

Biroul Achiziții Publice

Serviciul Administrativ - Aprovizionare

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII

ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

Art.6. în vederea realizării obiectului său de activitate Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București asigură administrarea, exploatarea, întreținerea și obiective:


 • a) lacuri:

 • - Lacul Băneasa;

 • - Lacul Carol;

 • - Lacul Cișmigiu;

 • - Lacul Circului;

 • - Lacul Floreasca;

 • - Lacul Grivița;

 • - Lacul Herăstrău;

 • - Lacul Național;

 • - Lacul Străulești;

 • - Lacul Tei;

 • - Lacul Tineretului;

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității

 • b) parcuri și spații verzi:

-Parcul Regele Mihai I -compus din: Parc Herăstrăul Nou - Sos. Nordului nr.7-9, sect 1;- Parc Herăstrăul Vechi - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1;- Parc Miorița - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1;

 • - Parc Cișmigiu - str. Schitu Măgureanu, nr.46;

 • - Parc Floreasca - str. Ștefan Protopopescu, nr. 11, sector 1;


 • - Parc Bordei - B-dul Mircea Eliade, nr.144;

 • - Parc Circul de Stat - str. Județului, nr. 4-6, sector 2;

 • - Parc Carol I - str. Candiano Popescu nr. 4-6;

 • - Parc Izvor - Splaiul Independenței, sector 5;

 • - Parc Tineretului - sos.Olteniței, nr.9 bis, sector 4;

 • - Parc Unirii (delimitat de str. Halelor, B-dul I.C.Brătianu, B-dul Dimitrie Cantemir, Splaiul Independenței, B-dul Unirii, precum și spațiile verzi între P-ța Unirii și P-ța Constituției - sector 3, Piața Universității - Zona Centrală,

 • - Axa N-S (cuprinzând aliniamentele stradale și spațiile verzi de pe B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Gh. Magheru și B-dul Lascăr Catargiu, Teatrul Național, rond Universitate, zona Dunărea -Eva);

 • - Parc Sala Palatului ( Zona Atheneul Roman, Sala Palatului, Kretzulescu, Teatrul Odeon, Cercul Militar);

 • - Parc Centenarului;


 • - Parc Verdi

 • - Teren- str.Tarmului

  e^^-tin Istrate;^


 • - Aliniamente Sos. Trafic GrfeCT-

 • - Aliniamente si scuaruri S

 • - Aliniamente Str. Toporași;

 • - Aliniamente și peluze Str. Mărgeanului;

 • - Aliniamente Calea Ferentari ;

 • - Aliniamente Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății;

 • - Aliniamente Sos. Sălaj;

 • - Aliniamente și scuaruri Str. Amurgului - Str. Bachus;

 • - Aliniamente Șos. Viilor;

 • - Aliniamente Șos. București - Măgurele;

 • - Aliniamente Prelungirea Ferentari;

 • - Aliniamente str. Buzoieni;

 • - Aliniamente str. Petre Ispirescu;

 • - Aliniamente și scuaruri din Cal. Rahovei - B-dul Coșbuc;

 • - Aliniamente și scuaruri Opera Română - B-dul Mihail Kogalniceanu- P-ța Kogalniceanu;

 • - Aliniamente și peluze Academia Militară - str.Carol Davila;

 • - Aliniamente și peluze B-dul Libertății - str. Izvor;

 • - Aliniamente și scuaruri str. Antiaeriana - str. Petre Ispirescu;

 • - Aliniamente b-dul Pieptănari;


 • - Aliniamente b-dul Eroilor Sanitari;

  V

  DIRECȚIA

  ASISTENȚA x£micĂ și JURIDICĂ


  ! CONFORM CU ORIGINII [


 • - Aliniamente b-dul Eroilor;

 • - Peluze str. Prof. Dr. Gh. Marinescu;

 • - Peluze str. Sebastian - Centrocoop;

 • - Spațiu verde Opera Romana

 • - Ansamblul Piața Arsenalului + Banda centrala Cal. 1

 • - Ansamblul Academia Militară;

 • - Scuar Calea Ferentari;

 • - Scuar Majestic (Odeon);

 • - Jardiniera râu Dâmbovița;

 • - pavilioane expoziționale;

 • - Centrul istoric - Spațiile Verzi(372mp)

 • - Stație de tratare și compostare deșeuri vegetale (str. Drumul Cooperativei, nr.6-12)

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității

 • c) complexe de sănătate, băi publice, ștranduri și debarcadere:

 • - Complex de Sănătate Socului;

 • - Complex de Sănătate Șerban Vodă;

 • - Baia Grivița;

 • - Baia Giulești (16 Februarie);

 • - Ștrand Băneasa;

 • - Ștrand Berceni;

 • - Ștrand Parcul Tineretului;

 • - Ștrand Floreasca I; • - Ștrand Dâmbovița;

 • - Ștrand Drumul Taberei;

 • - Ștrand Giulești (16 Februarie);

 • - Ștrand Grivița;

 • - Ștrand Uverturii;

 • - Ștrand Tei;

 • - Ștrand Titan;

 • - Debarcader Libertății;

 • - Debarcader Cișmigiu;

 • - Debarcader Național;

 • - Debarcader Central Herăstrău;


 • - Debarcader Scânteia 1;

Debarcader Garofița;

Debarcader Jianu;

Debarcader Pescăruș;

Debarcader Ștrand Tei;

alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității;

 • d) fântâni arteziene, ceasuri și WC-uri publice:

Fântana Școala Monetăriei

Fântana Costache Negri

Fântana Calea 13 Septembrie

Fântana Miorița - Gara Băneasa

Fântana Sfinții Voievozi

Fântana Baba Novac

Fântana Zodiac (Carol I)

Fântana Izvorul Rece

Fântana Piața Revoluției - Senat

Fântana Academia Militară

Fântana Casa Centrala a Armatei

Fântana Dunărea - Arhitectură

Fântana Teatrul Odeon

Fântana Gara de Nord

Fântana Poșta Vitan

Fântâni Unirii - 44 fântâni

Fântana Circul de Stat

Fântâni Tineretului - 9 fântâni

Fântana Herăstrău - 6 fântâni

Fântana Cișmigiu

Ceasuri:


Ceas intersecția Bdul.Unirii cu Mircea Vodă

Ceas Calea Vitan (lângă Poșta Vitan);

Ceas Piața Hurmuzachi (lângă fost Cinema Vergului);

Ceas intersecția Șos. Grivița cu Bd.Titulescu

Ceas Foișorul de Foc;

Ceas intersecția str. Traian cu Calea Călărașilor;

Ceas intersecția Șos. lancului cu Șos. Pantelimon (lângă OMV și Mc. Donald’s);

Ceas Parc Carol (lângă rond fântână);

 • - Ceas Piața Sf. Gheorghe;

 • - Ceas Grădina Botanică;

 • - Ceas Piața Constituției;

 • - Ceas P-ța Universității

 • - Ceas P-ța Unirii

 • - Ceas Parc Herăstrău;

 • - Ceas Debarcader Herăstrău

 • - Ceas Parc Circul de Stat

 • - Ceas Parc Tineretului

 • - Ceas Parc Cișmigiu;

 • - Ceas P-ța Romană;

 • - Ceas Ștrand Dâmbovița

Grupuri sanitare:

 • - Grup sanitar Baba Novac

 • - Grup sanitar P-ța Romană

 • - Grup sanitar Vasile Pîrvan

 • - Grup sanitar Splaiul Independenței • - Grup sanitar str. Buicliu Cristea

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității;

  I                                                                                                         l

  j CONFORM CU ORDINALUL | ''—


 • e) pepiniere și sere:                                    _________________,

 • - Sera Ghencea - str. Drumul Cooperativei, nr.75 A

 • - Sera Libertății - str. Candiano Popescu, nr.4-6

  ■'"O


 • - Sera Herăstrău - B-ul Kiseleff, nr.32

 • - Sera Bellu - Calea Șerban Vodă, nr.247-249

 • - Plante Perene - Drumul Cooperativei, nr.22 A

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășur^rw^activității;

 • f) imobilul situat în București, Șoseaua Nordului nr.l'îT^MO^sector 1 (Complexul Sat Francez), imobilul situat în str. Constantin Noica nr.183, sect. 6, București

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității;

 • g) Adăpostul pentru Cai și Baza de agrement Hipic Tei Toboc situat in Sos. Petricani, nr. 86A;

 • h) Sediu S.I.E.U.M.T. Ghencea (str. Drumul Cooperativei, nr.6-12)

 • i) Sediu central A.L.P.A.B. situat în București, sector 1, șos. București-Ploiești nr.8B

Art.7. în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București are următoarele atribuții pe ansamblul unității:

 • 1) întocmește și înaintează compartimentului de specialitate din cadrul P.M.B. proiectul bugetului anual de cheltuieli, execuția bugetară, precum și propunerile de rectificare a bugetului în vederea supunerii spre aprobare C.G.M.B., conform legii;

 • 2) Transmite compartimentelor de specialitate din cadrul P.M.B. propunerile de norme metodologice, tehnice și financiare în domeniul activității specifice de producție - prestație, serviciilor, valorificării și întreținerii bunurilor din patrimoniu, precum și în celelalte domenii care fac obiectul de activitate în vederea supunerii spre aprobare conform legii;

 • 3) Asigură păstrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;

 • 4) Creează, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București, noi bunuri proprietate publică, din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal și, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, în condițiile legii;

 • 5) Valorifică către alți beneficiari și către alte administrații capacitățile rămase disponibile după asigurarea serviciilor publice aferente instituției, la tarife stabilite pe criterii economice și din veniturile astfel obținute își acoperă parțial cheltuielile de întreținere a patrimoniului în administrare, conform legii;

 • 6) întocmește, analizează și propune listele lucrărilor de investiții în vederea aprobării acestora de către C.G.M.B., conform legii; asigură avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor și asigură condițiile necesare punerii în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;

 • 7) Examinează și propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii finanțării, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

 • 8) Urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere, dotări și reparații din patrimoniul public și cel privat din administrare;

 • 9) Realizează achiziții de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea și îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate;

 • 10) Asigură și răspund^ d^a^otyfeio na rea tehnico-materială, pe baza normelor de consum șide stoc, in rapp£&-c buna funcționare

11 )Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, precum și protecția și securitatea muncii;

 • 12) Organizează în conformitate cu prevederile în vigoare programe de formare profesională și perfecționare profesională;

 • 13) Contractează servicii sezoniere asigurând personal calificat în vederea desfășurării obiectului de activitate pentru funcțiile de medic, asistent medical, salvamar, etc.;

 • 14) Asigură cooperarea tehnico-economică cu alte instituții publice, științifice și de protecția mediului, regii și societăți comerciale din țară și firme din străinătate, organizează și participă la expoziții de profil, conferințe, în țară și străinătate;

 • 15) Poate desfășura prin mijloace proprii sau în asociere/parteneriat cu alte instituții publice sau private activități comerciale în vederea realizării de venituri proprii pentru a contribui la agrementul vizitatorilor astfel:

 • a) comercializarea de produse alimentare și nealimentare;

 • b) activități destinate distracției sau agrementului vizitatorilor (roata, carusel,etc);

 • c) alimentație publică;

 • d) comercializarea de mobilier urban, rrTateriaFTtencîro-fîorîcoTși presfgrQș. dfe^

  icii


adiacente,         ..... CONFORM CU                          2

 • e) inchiriere de spații, mașini și utilaje; ;

  ,« % mi

  titularului dreptului de administrare posibilitatea înoh€îer[L,eontractelor de închiriere, de asociere în participațiune pentru exploatarea <^atmî6niului aflat în administrare și contracte de parteneriat public - privat care prezintă interes comun și în legătură cu scopul instructiv-educativ și de agrement al publicului, precum și dreptul de a încasa o cotă parte de 50% din valoarea chiriilor, conform procedurilor interne specifice fiecărui tip de contract;

  • 17) Tarifele aferente contractelor de închiriere a spațiilor comerciale vor fi stabilite prin licitație, conform normelor legale în vigoare, prețul de pornire al licitației fiind stabilit pe baza expertizelor efectuate de experți autorizați ANEVAR

  • 18) Tarifele aferente contractelor de închiriere a mașinilor si utilajelor se aprobă prin hotărâri aleC.G.M.B.


  * __


  f) organizare de târguri.

  16)Pentru desfășurarea activității comerciale, C.G.M.B. agc&băT^i^^ titularului dreptului de administrare posibilitatea încreierii^wr ‘ asociere în participațiune pentru exploatarea <^patmî6niulu’


^fament,

 • 19) Asigură administrarea imobilelor din cadrul Complexului Sat Francez și a Adăpostului de Cai Abandonați și Baza de Agrement Hipic Toboc;

 • 20) Asigură vânzarea materialului dendro-floricol excedentar;

 • 21) Asigură protecția, conservarea fondului vegetal și combaterea dăunătorilor din unitățile aflate în administrare;

 • 22) Produce și valorifica tocătura și îngrășământul bio rezultat din prelucrarea deșeurilor vegetale, colectate prin forțe proprii sau de la terți din spațiile verzi de pe raza Municipiului București;

 • 23) Asigură exploatarea, întreținerea și reparația prin forțe proprii și terți a parcului propriu de utilaje și mijloace de transport;

 • 24) Asigură exploatarea, întreținerea și reparația prin forțe proprii și terți a întregului patrimoniu existent în parcuri, grădini, spațiile verzi și bazele de producție dendro-floricole aflate în administrare;

  25)Asigură exploatarea, întreținerea și reparația prin forțe proprii și terți, a construcțiilor administrative și productive, instalații de apă, canal, electrice, gaze, a mobilierului urban din parcuri, etc.; • 26) Asigură prin forțe proprii și terți conservarea patrimoniului existent luând măsuri de pază, conform prevedenjpfn^al^îrt^igoare;

 • 27) Asigură promo^reă ’ errfatijs^ a imaginii instituției prin realizarea și distribuirea materialelor de/pfr specifice acesței a£tiy«j


 • 28) întocmește și înaintează proiecte, analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București;

 • 29) Raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice, situații financiare, precum și alte situații indicate de acestea.

 • 30) Fundamentează și propune proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii.

 • 31) Asigură condiții de locuit angajaților A.L.P.A.B în grupul social, pe baza raporturilor de

Art.8. Conducerea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

Art.9. Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi, Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B și/sau Dispoziții ale Primarului General.

Art.10. Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București conduce activitatea curentă a acesteia, reprezintă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competența stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art.11. Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe ;

 • 1) Conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • 2) Este angajator și ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile ce decurg din această calitate;

 • 3) Stabilește prin fișa postului atribuțiile directorului general adjunct, directorului (tehnic), directorului (economic), directorului (achiziții), șefilor de servicii/birouri și compartimentelor aflate în directa lui subordonare și le poate modifica în funcție de necesitățile bunei funcționări a instituției;

 • 4) Numește comisia de inventariere, evaluare și reevaluare, casare a mijloacelor fixe ce urmează a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

 • 5) Emite decizii pentru activitatea curentă a instituției și ia măsuri pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare în limita competențelor conferite de actele normative în vigoare;

 • 6) Coordonează, controlează și răspunde pentru activitatea desfășurată de către serviciile direct subordonate;

  • 7)

  • 8)


Dispune măsurile necesare ce se impun pentru recuperarea creanțelor prin forțe proprii sau prin terți;                         A


Dispune masuri pe

instrucțiunilor, prec.

ffihtiâi Lacuri, Parcurisi

*                                           < ■ ’ o*

//«$•


atribuțiile si activitatea Ad/O’s CONFORM CU Qg

I

I

 • 9) Asigură prin acte de dispoziție administrarea legală și“eficlen^erinnwumi pșjj^rnoniu;<^

 • 10) Coordonează fundamentarea și întocmirea propunerii bugetului devenituri șj^^lțjM^entru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea șiXîlorific eficientă apatrimoniului în vederea supunerii spre aprobare C.G.M.B.;


 • 11) Propune proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementărilor legale, Consiliului General al Municipiului București;

 • 12) Aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare Regulamentul Intern și Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din cadrul A.L.PA.B.;

 • 13) Coordonează, îndrumă activitatea din punct de vedere organizatoric;

 • 14) Verifică respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului din unitate în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei performanțelor profesionale individuale a întregii administrații;

 • 15) Dispune măsuri pentru aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate si sanatate, conform prevederilor legale;

 • 16) Dispune măsuri privind buna desfășurare a activității de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a administrației, conform aprobărilor anuale date de către Consiliul General al Municipiului București;

 • 17) în limita competențelor acordate aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terti agenti economici, în condițiile legii;

 • 18) Verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor bănești;

 • 19) Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, în condițiile legii, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General al Municipiului București;

 • 20) Dispune măsuri privind aplicarea prevederilor Codului de Conduita a personalului contractual din subordine;

 • 21) Verifică respectarea prevederilor legale privind apărarea și conservarea patrimoniului din administrație;

 • 22) Dispune măsuri pentru organizarea activității de pază, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 23) Organizeaza și coordonează activitatea privind controlul financiar-preventiv propriu, conform prevederilor legale în vigoare:

 • 24) în perioada în care Directorul General lipsește din unitate, sau în situația în care postul de Director General este vacant, atribuțiile postului de Director General vor fi preluate de persoana desemnată prin decizia Directorului General, respectiv prin dispoziția Primarului General, după caz;

 • 25) Directorul General poate delega atribuțiile funcției, unor alte persoane cu funcție de

  conducere din cadrul instituției, în condițiile legii.

  • 26) Elaborează și actualizează strategia în domeniul controlului intern managerial;

  • 27) Implementează standardele de control intern managerial prevăzute in codul controlului intern managerial și monitorizează aplicarea cerințelor generale și specifice controlului intern managerial;

  • 28) Coordonează activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică organizată la nivelul entității, conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018;

  • 29) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale A.L.P.A.B.;

  • 30) Implementează Strategia Naționala Anticorupție la nivel A.L.P.A.B. identificând riscurile de corupție ca derivate perioada 2018-2020;

  • 31) îndeplinește și alte instituției, în confor Dispoziții ale Primarului ț3e^e(al


  ale obiectivelor generale și elaborează Planul de Integritate pentru  onsabilități de serviciu privind activitatea curentă a pet^nțelor acordate prin hotărâri ale C.GJVLB. și/sau și cele care rezultă din actele normative în vigoare.


  DISECȚIA

  MANAGEMENTUL^ resurselor ™ umane y/

  *
Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului-G


A. BIROUL RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT

[VARE


Biroul Relații Publice, Secretariat și Arhivare este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a conducătorului instituției.

Biroul Relații Publice, Secretariat și Arhivare exercită următoarele atribuții:

1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)


9)


Gestionează relația instituției cu cetățenii și reprezentanții mass-media, participă la asigurarea comunicării interne și externe a instituției;

Oferă informații de interes public privind activitatea instituției în mod direct sau indirect, prin intermediul serviciilor telefonice, serviciilor poștale sau poștei electronice;

Asigură accesul la informațiile de interes public (conform Legii 544/2001), la cerere, scriptic și/sau telefonic sau din oficiu, prin afișarea acestora pe site-ul instituției;

Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001 și Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Asigură și răspunde de imaginea instituției pe site-ul acesteia prin dezvoltarea sistemului de informații promovat pe acesta;

Informează petiționarii despre problemele care depășesc competența instituției și care au fost trimise forurilor superioare spre rezolvare;

Răspunde de promovarea imaginii instituției în cadrul evenimentelor la care aceasta este parte;

Realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind informațiile publice transmise de instituție, mesajele din media privind imaginea instituției;

Răspunde de asigurarea serviciilor de curierat ale instituției;


 • 10) înregistrează toate documentele adresate A.L.P.A.B. prin e-mail, postă, curierat sau direct de la cetățeni în registrul de intrari-iesiri a corespondenței A.L.P.A.B. și în registrul electronic, cronologic, în ordinea primirii, începând cu 01 ianuarie și terminând cu 31 decembrie ale fiecărui an;

 • 11) Transmite compartimentelor de specialitate, sub semnătură de primire, corespondența repartizată conform rezoluției directorului general, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;

 • 12) Urmărește soluționarea corectă și în termene a petițiilor;

 • 13) Asigură prin intermediul corespondenței electronice relația cu cetățenii, P.M.B., instituții și servicii publice, etc;

 • 14) Primește de la serviciile/birourile de specialitate răspunsurile elaborate la petiții și expediază prin intermediul serviciilor poștale, răspunsurile către petenți;

 • 15) Informează, ori de câte ori este necesar, conducerea instituției asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot afecta imaginea insituției și/sau a conducerii ;

 • 16) Elaborează și difuzează comunicate și informări de presă ;

 • 17) Protejează imaginea instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din A.L.P.A.B. precum și cu serviciile publice de interes local ale Municipiului București;


 • 18) Asigură activitatea de proj^j.

 • 19) Colectează și prelucrej^&dațele îrWÎ

 • 20) Gestionează progra

 • 21) Asigură serviciile de ^ecr^t


  erea informării eficiente a conducerii instituției; stituției;

  X

  I

  V • 22) Elaborează în conformitate cu prevederile legii arhivelor, norme și metodologii de lucru pentru organizarea și desfășurarea întregii activități arhivistice;

 • 23) Verifică și preia pe baza de inventar și proces-verbal documentele constituite de compartimentele din cadrul A.L.P.A.B., în vederea arhivării acestora;

 • 24) Asigură și menține evidența dosarelor din fondul arhivistic al instituției pe categorii/structuri de specialitate;

 • 25) Asigură integrarea documentelor preluate în fondurile de arhivare existente și urmărirea concomitent, atât a documentelor care nu au termen de păstrare permanent, cât și a documentelor cu termen de păstrare expirat;

 • 26) Eliberează către terți (persoane fizice sau juridice) extrase și copii ale documentelor aflate în arhiva A.L.P.A.B., ca urmare a solicitărilor avizate de directorul general al instituției;

 • 27) Asigură punerea la dispoziție tuturor compartimentelor din aparatul propriu, ori de cate ori se solicită, spre consultare, documentele din arhiva A.L.P.A.B., pe bază de semnătură;

 • 28) Pregătește documentele și inventarele acestora în vederea predării la Arhivele Naționale;

 • 29) Pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control;

 • 30) Comunică în scris în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale modificările survenite în activitatea instituției, cu implicații asupra activității de arhivare;

 • 31) întocmește liste de inventariere pentru documentele fără evidență aflate în arhivă;

 • 32) Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza

  registrului de evidență curentă, după restituirq, veriîica integritatea j împrumutate;                                   | CONFORM CUBRIGINALUU


  33)Asigură arhivarea corespondenței proprii în bibliorafturi; • 34) Are obligația să păstreze documentele create sau Ldețirrute"'în cdmiW”c^^^^toa^ asigurându-le împotriva distrugerii, degradării ori sustragerii;

 • 35) Respectă nomenclatorul de păstrare a documentelor pregitrrî și n<7?hăhclatoruî;.^s,*;eior, registrelor, condicilor și celorlalte documente conform prevederilor legale;

 • 36) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 37) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din cadrul A.L.P.A.B;

 • 38) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 39) Identifică obiectivele specifice ale biroului ca derivate ale obiectivele generale ale instituției;

 • 40) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 41) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 42) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului;

 • 43) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 44) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul biroului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 45) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul biroului;

 • 46) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


B. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN


Compartimentul Audit Intern este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a conducătorului instituției.

Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate conformitate cu normele metodologice de exercitare a activității de audit i Primăria Municipiului București, în conformitate cu Legea nr. 67^2002^-

Compartimentul Audit Intern exercită următoarele atribuLfîPwp9^

Elaborează proiectul planului anual de audit public interni

Efectuează activități de audit intern, pentru a evalua dacă sistemele de mana^meht^înăij^r

7^ j


D

2)-e—-1


și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitat^>%^ul^at economicitate, eficiență și eficacitate;


Informează Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București, despre recomandările neînsușite de către conducătorul instituției și consecințele neimplementării acestora, însoțite de documente relevante;

Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit. Compartimentul audit intern transmite, la cerere, Direcției Audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București rapoarte privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit desfășurată;

Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern. Rapoartele anuale vor cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementării recomandărilor, eventualele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și referiri la pregătirea profesională a auditorilor. Raportările anuale întocmite de Compartimentul audit public intern vor fi transmise Direcției Audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București, până la data de 10 ianuarie a anului următor și la Camera de Conturi abilitată să controleze activitatea instituției până la finele primului trimestru al anului următor;

în cazul identificării unor neregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii administrației. în situația în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale și metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate, auditorii interni trebuie să înștiințeze conducerea administrației, în termen de 3 zile. în cazul identificării unor neregularități majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul Directorului-General dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite;

îndeplinește orice alte atribuții din domeniul de activitate încredințate de Directorul General. Compartimentul de audit public intern auditează la structurile/entitățile care sunt cuprinse în plan, cel puțin odată la trei ani, fără a se limita la acestea;

Auditorii pot desfășura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul de audit public intern;

 • 10) Auditorii urmăresc aducerea la îndeplinire a recomandărilor întocmind Fișa de urmărire a

recomandărilor și verificând totodată respectarea termenelor stabilite. Structura auditată trebuie să informeze Compartimentul audit intern asupra modului de implementare a recomandărilor;         .....

 • 11) Compartimentul a   ptrbli^ irtferq verifică și raportează Direcției audit public intern din cadrul

Primăriei .....   ' ^^ucur^stX asupra progreselor înregistrate în implementarea


3)


4)


5)


6)


 • 7)

 • 8)


9)7*/ /


I

I CONFORM CU Oiîn format de audit. să ofere


recomandărilor. Compartimentul audit intern va co implementării recomandărilor;

 • 12) Auditorul intern are acces la toate datele și inforfrtațîiteriTlclusiv cel§

electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii Personalul de conducere și de execuție din structura auditată are obligația documentele și informațiile solicitate, în termenele stabilite, precum și tot sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a auditului public intern;

 • 13) în activitatea lor, auditorii interni sunt obligați să respecte Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004, Normele proprii privind exercitarea activității de audit public intern elaborate la nivelul Primăriei Municipiului București. Precum și Standardele Internationale de audit intern;

C. SERVICIUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA SI SECURITATEA MUNCII

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a conducătorului instituției.

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii oferă suport tuturor serviciilor din instituție, pe probleme de resurse umane, sănătatea și securitatea muncii în cadrul instituției, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Primăria Municipiului București;

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii exercită următoarele atribuții:

Răspunde și asigură organizarea resurselor umane (structura organizatorică), recrutare, selecție și angajare de personal în condițiile legii;

Asigură, la solicitarea Directorului-General A.L.P.A.B., întocmirea formalităților privind modificarea și actualizarea organigramei A.L.P.A.B., a Statului de Funcții în concordanță cu organigrama și numărul de personal aprobat, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern;

Asigură scoaterea la concurs sau examen în condițiile legii a posturilor vacante existente în statul de funcții al administrației, cu acordul ordonatorului principal de credite, respectând Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul ALPAB, precum si pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori in funcție.

Efectuează activități privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii; Asigură întocmirea, actualizarea, păstrarea și evidența dosarelor de personal;

Ține evidența salariaților și operează schimbările intervenite în raporturile de muncă;

Răspunde de evidența fișelor de post întocmite de șefii de serviciu/compartimente de specialitate și de serviciu/compartimente funcționale;

Asigură completarea și actualizarea registrului electronic de evidența al salariaților -REVISAL conform H.G. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Asigură completarea, evidențierea, conservarea și eliberarea documentelor care atestă activitatea desfășurată de fiecare angajat, conform datelor înscrise în Registrul general de evidență a salariaților, respectiv eliberează adeverințe privind vechimea în munca, adeverințe care atestă calitatea de salariat, drepturi de natură salarială, etc. ;

 • 10) Colaborează cu S.T.B. la întocmirea, eliberarea, vizarea și evidența abonamentelor transport gratuite angajaiilor instituției;

 • 11) întocmește planul      ''

structurile din cadi^hA.L.


1)


2)


3)


4)


 • 5)

 • 6)

7)


8)


9)
ăreste?<rjă'cuperarea lor la


plecarea din instituție a salariaților;

13)Asigură aplicarea măsurilor discipli


nducătorii birourilor/compartimentelor


 • 12)întocmește, eliberează și vizează funcționale cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind legislația muncii;

 • 14) Administrează documentația privind programarea, reprogramarea și efectuarea concediilor de odihnă cuvenite angajaților, conform legislației în vigoare;

 • 15) întocmește și eliberează la cerere înscrisurile necesare pentru dosarele de pensionare ale angajaților, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,

 • 16) Răspunde de gestionarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale a salariaților;

 • 17) Răspunde de intocmirea schemei de incadrare a angajaților ALPAB, cu respectarea Statului de Funcții aprobat.

 • 18) Furnizează informațiile cu privire la resursele umane încadrate, necesare fundamentării propunerilor privind bugetului anual, capitolul de “Cheltuieli de personal” - și a capitolului “Asistență socială” pentru personalul instituției;

 • 19) Asigură evidența și transmiterea în termen către A.N.I. a declarațiilor de avere și interese în condițiile legii;

 • 20) Răspunde de aplicarea măsurilor de tehnica a securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

 • 21) Realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind absențele angajaților, nivelul disciplinar, vârsta, vechimea, nivelul de dezvoltare, centralizarea rezultatelor evaluării a angajaților din instituție;

 • 22) Asigură aplicarea Normelor de protecția muncii în concordanță cu Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă la locurile de muncă din cadrul administrației;

 • 23) Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și ale îmbolnăvirilor profesionale, participă la recepția locurilor de muncă nou înființate, urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare;

 • 24) întocmește împreună cu celelalte compartimente de muncă din cadrul administrației, proiectul programului de măsuri și propuneri privind fondurile necesare pentru protecția muncii, urmărește și răspunde de realizarea măsurilor prevăzute, precum și de eficiența lucrărilor efectuate;

 • 25) Răspunde de instruirea salariaților din punct de vedere al protecției muncii;

 • 26) Organizează și participa la verificarea cunoștințelor de protecția muncii;

 • 27) Analizeaza evoluția și cauzele accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale, întocmește pentru activitatea proprie programele de lucru și graficele de control anuale, trimestriale și lunare;

 • 28) Răspunde de informarea operativă a conducerii instituției asupra accidentelor de muncă, colective, mortale și cu invaliditate, produse în unitate;

 • 29) Participă la cercetarea cauzelor accidentelor de muncă mortale produse în unitate și răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării accidentelor de muncă;

 • 30) Răspunde de sesizarea conducerii administrației asupra necesității sistării activității la locurile de muncă ce reprezintă pericol iminent de producere a unor accidente

 • 31) Asigură supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin: examen medical la angajare, examen medical periodic, examen medical la reluarea activității, examen medical de adaptare;

 • 32) Răspunde de comunicarea existenței riscului de îmbolnăvire profesională a factorilor implicați în procesul muncii;

 • 33) Proaramează si urmăcesteAefectuarea controlului medical periodic al tuturor salariaților.


accident de muncă, boală profesională sau afectijurii cronice;

 • 35) Realizează, la cererea Directorului Generaf^rapoărte privind starea de sănătate și securitate în muncă din instituție;

 • 36) întocmește anual proiectul de raport privind securitatea muncii și transmiterea acestuia, conform normelor legale în vigoare;

 • 37) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 38) Se informează periodic cu privire ia toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 39) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 40) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 41) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 42) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 43) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 44) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 45) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B. ;

 • 46) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 47) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 48) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 49) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

  D. SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚA PATRIMONIULUI

  Serviciul Juridic, Evidența Patrimoniului este un compartiment de specialitate organizat în


directa subordine a Directorului General.

Serviciul Juridic, Evidența Patrimoniului exercită următoarele atribuții:

 • 1) Reprezintă A.L.P.A.B. prin consilierii juridici mandatați special în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte organe cu atribuții jurisdicționale în vederea apărării intereselor instituției;

 • 2) Răspunde de corecta aplicare a legislației în vigoare pentru întreaga activitate a instituției, răspunde de modul de punere în practică a politicii contractual-juridice a instituției, asigură

 • 5) Ține evidența litigiilor și a litigiilor de insolvență aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care A.L.P.A.B. este parte păstrând dosarele în deplină siguranță și arhivându-le conform prevederilor legale în vigoare;

 • 6) Formuleză acțiunile judecătorești, întâmpinările, apelurile, recursurile, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese și la interogatorii, răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

 • 7) Formulează și înaintează răspunsuri la cererile, petițiile, răspunsuri la solicitările structurilor din A.L.P.A.B., în timp util, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu precizarea actelor, reglementărilor aplicabile și cu dispozițiile Directorului General;

 • 8) Conlucrează și cooperează cu celelalte structuri din cadrul A.L.P.A.B. solicitând comunicarea debitelor restante datorate de partenerii contractuali;

 • 9) Participă la elaborarea normelor interne împreună cu structurile de specialitate;

 • 10) Participă la comisiile de licitație, negociere și de soluționare a contestațiilor;

 • 11) Comunică structurilor de specialitate hotărârile judecătorești în vederea punerii lor în executare;

 • 12) întocmește, elaborează și înaintează note de informare și decizie în ceea ce privește activitatea serviciului, referate de necesitate cu privire la plata taxelor judiciare și de timbru, precum și cu privire la plata sumelor de bani la care A.L.P.A.B. a fost obligată de către instanțele de judecată;

 • 13) Avizează asupra legalității contractelor economice, contractelor de muncă, a deciziilor privind raporturile muncă, deciziile de imputare, alte acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care angajeză răspunderea patrimonială a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaților;

 • 14) Asigură și răspunde de îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București este parte;

 • 15) Ține evidența actelor normative și asigură aducerea la cunoștință și aplicarea întocmai de către personalul cu atribuții în aplicarea acestor prevederi;

 • 16) Ține evidența documentațiilor topografice pentru obținerea numărului cadastral și înscrierea în Carte Funciară, a Extraselor de Carte Funciară și a Planurilor topografice și cadastrale existente în cadrul compartimentului, aferente imobilelor aflate în administrarea A.L.P.A.B. ;

 • 17) La solicitarea compartimentelor A.L.P.A.B., având avizul conducerii instituției, face demersurile necesare în vederea obținerii de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Extraselor de Carte Funciară actualizate și a planurilor topografice și cadastrale pentru imobilele pentru care a fost efectuată publicitatea imobiliară, aflate in administrarea A.L.P.A.B.;

 • 18) La solicitarea compartimentelor A.L.P.A.B., având avizul conducerii instituției, pune la dispoziție în vederea copierii Extrasele de Carte Funciară actualizate, Planurile topografice și cadastrale;

 • 19) Obținerea numărului cadastral și înscrierea în Cartea Funciară pentru imobilele pentru care a fost efectuată publicitatea imobiliară, aflate în administrarea A.L.P.A.B.;

 • 20) Ține evidența actelor existente în cadrul compartimentului care atestă dreptul de administrare /folosință al A.L.P.A.B. asupra bunurilor imobiliare proprietate publică/privată aflate în proprietatea Municipiului București și în administrarea A.L.P.A.B. (lege, decret, decizie, etc.) ;

 • 21) Răspunde la adresele P.M.B. - Direcția Patrimoniu și/sau a altor compartimente din cadrul


23)întocmește ori de cate ori i se solicită situaț                                           ția

compartimentelor instituției informațiile de care disp

24)Verifică la fața locului și soluționează, cu res,           ______________ _________ și


reclamațiile făcute de cetățeni legate de patrimoniul aflat în administrarea A.L.P.A.B.;

 • 25) Participă în baza deciziei Directorului General la activitățile de inventariere a patrimoniului imobiliar aflat în administrarea A.L.P.A.B, actualizând situația în baza de date existentă, precum și la inventarerea anuală a patrimoniului prin punerea de dispoziție a documentațiilor necesare efectuării acesteia;

 • 26) Colaborează cu Serviciul Urmărire Contracte din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje în vederea identificării și reactualizării suprafețelor ce fac obiectul contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, precum și a acordurilor de ocupare temporară;

 • 27) Colaborează cu Biroul Contabilitate în vederea punerii în concordanță a numerelor cadastrale cu numerele de inventar aferente tuturor bunurilor imobile aflate in administrarea A.L.P.A.B.;

 • 28) Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București se înțelege bunurile prevăzute de Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipilui București, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului București se înțelege bunurile (construcții si/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

 • 29) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 30) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 31) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 32) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 33) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 34) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 35) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului;

 • 36) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 37) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 38) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 39) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 40) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 41) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 42) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 43) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din

• •       . i-                   S A A A


General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 45) Răspunde de arhivarea și conservarea dosarelor în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a fost parte;

 • 46) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

DIRECTOR (TEHNIC)

Directorul (Tehnic) se află în subordinea Directorului General al A.L.P.A.B.

Art.12. Directorului (Tehnic) al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București i se subordonează: Serviciul Prestări Servicii Agrement, Serviciul întreținere Ambarcațiuni, Serviciul întreținere Lacuri, Serviciul Dendro-Floricol, Serviciul Urmărire Contracte, Senviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi, Biroul întreținere Parcuri, Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje Mijloace Transport și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

controlează și răspunde de


 • 1) Organizează, planifică, coordonează, următoarelor structuri:

  activitatea din cadrul


 • a) Serviciul Prestări Servicii Agrement;

 • b) Serviciul întreținere Ambarcațiuni;

 • c) Serviciul întreținere Lacuri;

 • d) Serviciul Dendro-Floricol;

  a. o        x-;


 • e) Serviciul Urmărire Contracte;                                                   *n;/

 • f)  Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi;                                     '

 • g) Biroului întreținere Parcuri;

 • h) Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje Mijloap^lransport;

 • 2) Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce rewr-srefvîciilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A.L.P.A.B. și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

 • 3) Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz;

 • 4) Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională;

 • 5) Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile pe care le coordonează;

  • 6) Urmărește modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și dispune actualizarea acestora, în funcție de modificările legislative;

  • 7) Participa direct sau, după caz, nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L.P.A.B. și pe bază de delegare cu alte instituții și autorități sau cu parteneri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

  • 8) Analizează și răspunde de activitatea serviciilor subordonate;

  • 9) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din
 • 10) Coordonează elaborarea de puncte de vedere s’pecîfî'ce activității-d în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Secretariat și Arhivare, în termenul și condițiile stabilite ispozițiile legale;

 • 11) Repartizează lucrările care sunt de competența structurilor din subordine, oferind îndrumare sau dispoziții corespunzătoare soluționării acestora, analizează și semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmită la nivelul structurilor din subordine;

 • 12) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii;

 • 13) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului;

 • 14) întocmește sau, după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine;

 • 15) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a prsonalului din subordine;

 • 16) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

 • 17) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 18) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.;

 • 19) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine;

 • 20) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;

 • 21) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 22) Identifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 23) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 24) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine:

 • 25) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din subordine;

 • 26) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 27) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 28) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 29) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 30) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale structurilor din subordine;

31 )Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii

32)Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a personalul din subordinea sa directă;

Codul Etic și Regulj'dș Conduită aplicabile salariaților din


 • 34)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


A) SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII AGREMENf

Serviciul Prestări Servicii Agrement este un compartiment d subordine a Directorului (Tehnic).

Serviciul Prestări Servicii Agrement exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează și controlează și răspunde de activitatea prestărilor de servicii de agrement din cadrul A.L.P.A.B.

 • 2) întocmește propuneri și răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale aferente activităților de agrement precum și măsuri privind diversificarea gamei de prestații în acest domeniu;

 • 3) întocmește propuneri și răspunde de întreținerea și reparațiile dotărilor existente, precum și programe de dotări noi;

 • 4) Urmărește, verifică și răspunde de realizarea lucrărilor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor noi, informând conducerea administrației de stadiul de realizare a acestora;

 • 5) Asigură, cu respectarea legislației în vigoare și răspunde de buna funcționare a ștrandurilor și a băilor publice, terenurilor de minigolf, tenis, fotbal, etc., prin dotarea acestora cu toate materialele necesare;

 • 6) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 7) Organizează plimbări de agrement cu vaporașele, bărcile și hidrobicicletele din dotare pe lacurile din administrarea A.L.P.A.B.;

  8)

  9)


Asigură personalul necesar exploatării si funcționarii in condiții optime a ștrandurilor; Răspunde de predarea în termen către casieria centrală a încasărilor rezultate din prestarea serviciilor de agrement:

 • 10) Asigură, verifică și răspunde în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul instituției de racordarea băilor și ștrandurilor la sistemele publice de alimentare cu apa potabilă sau de la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate;

 • 11) Asigură, verifică și răspunde, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul instituției de racordarea la sistemele publice de canalizare ape uzate conform normativelor în vigoare;

 • 12) Asigură și răspunde de dotarea incintelor ștrandurilor și a băilor publice cu mobilier specific;

 • 13) Asigură prin serviciile de specialitate din cadrul instituției dotarea cu dușuri și grupuri sanitare în ștrandurile și băile publice;

 • 14) Asigură curățirea zilnică a bazinelor de înot din ștranduri de plutitori, iar la ștrandurile prevăzute cu bazine alimentate din rețeaua de apă se va asigura calitatea apei prin stațiile proprii de filtrare si prin analize periodice conform OMS si OAP 1030/2009;

 • 15) Răspunde de asigurarea serviciilor de analiză periodică apei din bazinele de înot, precum și din băile publice, conform prevederilor legale-ORD.22/2017;

 • 16) Asigură și răspunde de marcarea zonelor de scăldat din bazine cu mijloace de semnalizare corespunzătoare;

 • 17) Răspunde de asigurarea prin serviciile de specialitate de asistență medicală cu personal

  localii și salvamari) prin contractări de servicii sezoniere pentru și băi/și potarea acestora corespunzătoare cu targă, masă și dulapuri ----(muțui, tub oxigen, aparațpentru respirație artificială;


calificat (medici, așiSterîHmed activitatea din ștț^jad ’        '


cu medicamente corifofnîba


 • 18) Răspunde de verificarea nivelului apei din dejnec;

 • 19) Asigură prin serviciile de specialitate din bazine speciale pentru adulți și copii;

 • 20) Asigură și răspunde de curățenia, evacu
imin^/pericolul cadrul instjfwțfei dot^a ștrand urîîbrși a băilor cur râurilor menajere, igienizarea spațiilor din


dotare, cu personal propriu sau firme specializate;

 • 21) Răspunde și asigură pregătirea pentru iarnă a ștrandurilor prin: adunarea nisipului de pe plajă, golirea instalațiilor sanitare, punerea la adăpost a dotărilor;

 • 22) Răspunde și asigură prin serviciile de specialitate din cadrul instituției programul de funcționare a instalațiilor și utilajelor din dotare și programul de lucru al personalului din subordine pe baza de grafice de lucru;

 • 23) Propune spre aprobare conducerii instituției programul anual de întreținere și reparare a imobilelor, instalațiilor și dotărilor aferente și coordonează realizarea sa în integralitate;

 • 24) Propune conducerii instituției graficele de realizare a reparațiilor curente si capitale a instalațiilor și utilajelor din dotare;

 • 25) Asigură paza patrimoniului aflat în administrare și conservarea instalațiilor și utilajelor în perioada de nefuncționare a acestora;

 • 26) Răspunde de asigurarea, întreținerea și repararea curentă a imobilelor, instalațiilor și dotărilor aferente, prin personalul propriu și societăți specializate;

 • 27) Răspunde de întocmirea documentațiilor necesare conform legilor în vigoare privind clasarea, declasarea bunurilor materiale;

 • 28) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 29) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 30) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 31) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 32) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 33) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 34) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale nivelul serviciului;

  la


  în


 • 35) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 36) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară

cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 37) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 38) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 39) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 40) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 41) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern peptryipșfsonalul din subordinea sa directă;


43)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


B) SERVICIUL ÎNTREȚINERE AMBARCAȚIUNI

Serviciul întreținere Ambarcațiuni este un compartiment de speci^t#ă^g^ni^al^4W§^ subordine a Directorului (Tehnic).

Serviciul întreținere Ambarcațiuni exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea întreținere ambarcații și debarcadere din cadrul A.L.P.A.B.

 • 2) Asigură și răspunde de utilizarea eficientă a parcului de ambarcații și nave existent în vederea desfășurării în bune condiții a activității de agrement;

 • 3) Propune, întocmește și răspunde de documentațiile privind dotarea cu ambarcații și în scopul diversificării activității de agrement, precum și de nave utilitare;

 • 4) Asigură și răspunde de evidența și exploatarea în deplina siguranță a parcului de ambarcații și nave pentru agrement conform procedurilor legale impuse de Autoritatea Navală Română si Direcția generală transporturi navale din cadrul M.T.C.T.;

 • 5) Asigură și răspunde de inscripționarea pe ambarcații și nave de agrement a capacității maxime a acestora;

 • 6) Asigura personalul necesar funcționarii si inchirierii vaporașelor,bărcilor si hidrobicicletelor, respectiv prsonalul necesar funcționarii casieriilor.

 • 7) Răspunde de expertizarea la termenele prevăzute de legislația în vigoare a ambarcațiilor și navelor de agrement și interzice utilizarea acestora în condițiile când nu se asigură deplină siguranță și securitate în exploatare;

 • 8) Răspunde de întocmirea documentațiilor privind reparațiile capitale, reviziile tehnice curente a navelor și ambarcațiilor pentru agrement și a celor utilitare;

 • 9) Participă și răspunde de recepția ambarcațiilor și navelor achiziționate;

 • 10) Asigură și răspunde de actele necesare navigației și verifică modul de întocmire în exploatarea ambarcațiilor și navelor de agrement;

 • 11) Răspunde de întreținerea și reparația construcțiilor portuare de adapostire și acostare a navelor și ambarcațiunilor de agrement (docuri, cale de scoatere din apă, dane de bărci, debarcadere, etc);

 • 12) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 13) Asigură și răspunde de protecția navelor la acostare prin dotarea debarcaderelor cu baloane de acostare și a danelor cu bărci prin asigurarea pazei;

 • 14) Răspunde de întocmirea graficelor de lucru cu personalul necesar asigurării unei exploatări eficiente a navelor și ambarcațiilor de agrement;

 • 15) întocmește necesarul de combustibil, lubrifianți, piese de schimb și alte materiale necesare bunei funcționări a navelor și ambarcațiilor de agrement și urmărește asigurarea acestora de serviciul de achiziții;

 • 16) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale

 • 19) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 20) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 21) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 22) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 23) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 24) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 25) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 26) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 27) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 28) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 29) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 30) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 31) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare,

din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București:       ___________

C) SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURI             _________

Serviciul întreținere Lacuri este un compartiment de spepa-titațe^organizat w^tibordinea Directorului (Tehnic).

Serviciul întreținere Lacuri exercită următoarele atribuții:              ---- • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și ră^punde_de activitatea de mțțșfi^E^a lacurilor, barajelor, precum și a tuturor construțiilor hidrotehnice de pe salba râului Colentina aflate în administrarea A.L.P.A.B.

 • 2) Propune și răspunde de lucrări de investiții, reparații curente și reparații capitale aferente construcțiilor hidrotehnice aflate în administrare, executate cu forțe proprii sau terți, stabilind prioritățile și etapizarea lucrărilor pe baza unei analize tehnico-economice;

 • 3) Răspunde de reactualizarea cheilor limnimetrice pentru descărcătorii barajelor și curbele volumelor lacurilor de pe salba râului Colentina aflate în administrarea A.L.P.A.B.;

 • 4) Răspunde de funcționarea în condiții optime a ecluzei Herăstrău;

 • 5) Răspunde de realizarea graficelor anuale de variație a nivelului fiecărui lac din salba râului Colentina administrate de A.L.P.A.B. pe baza datelor zilnice din registrul de gospodărire a7) Răspunde de întocmirea și reactualizarea planului de â\^izăre“           populației, a


obiectivelor economice și sociale situate în aval de.-tâcurile-'de acumuî'ar-e de pe râul Colentina, în caz de avarie a construcțiilor hidrotehnice;'

 • 8) întocmește și răspunde de reactualizarea planului de apărare împotriva Inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și avariilor la construcțiile hidrotehnice;

 • 9) Răspunde de reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru lacurile de pe salba râului Colentina și pentru lacurile interioare;

 • 10) Răspunde de reactualizarea anuală, în funcție de derularea proiectelor de reabilitări și reparații, de stadiul obținerii acordurilor și autorizațiilor legale (de funcționare în siguranță, de gospodărire a apelor, de mediu, etc), fișele de evidență ale fiecărei acumulări din administrare și le transmite Administrației Naționale Apele Romane - SGA Ilfov București și Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • 11) Răspunde de efectuarea inspecțiilor periodice la barajele încadrate de expert în categoria “C” de “importanță normală” pentru prevenirea oricăror incidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice din administrare;

 • 12) Coordonează și răspunde de tranzitarea apei pe salba de lacuri Colentina, prin barajele aflate în administrarea A.L.P.A.B, în regim normal și în regim de ape mari;

 • 13) Răspunde de menținerea în perfectă stare de funcționare a stavilelor și sifoanelor luând măsuri de curățire a luciului apei în zona grătarelor și în zona de acces la sifoane;

 • 14) Răspunde de urmărirea zilnică a cotelor lacurilor, luând măsurile corespunzătoare pentru menținerea în permanență a nivelurilor stabilite în fiecare lac, conform programelor lunare de exploatare;

 • 15) Răspunde de stabilirea manevrelor zilnice la stavile și le comunică personalului din subordine;

 • 16) Ține legătură cu dispeceratul Administrației Naționale Apele Române, prin SGA Ilfov -București, comunică zilnic cotele din lacuri și bilanțul apei;

 • 17) Răspunde de manevrele zilnice ale stavilelor efectuate de către personalul din subordine;

 • 18) în cazul apariției viiturilor pe râul Colentina răspunde de anunțarea conducerii A.L.P.A.B. și a personalului din subordine și răspunde de coordonarea tranzitării în siguranță a apei în Cernica și Dâmbovița;

 • 19) Răspunde de întocmirea documentației referitoare la apărarea împotriva inundațiilor, a graficelor de umplere și golire a lacurilor, a regulamentelor de exploatare, etc;

 • 20) Răspunde de întocmirea rapoartelor și lucrărilor de specialitate, analize și bilanțuri specifice domeniului de activitate din dispoziția Directorului General pe care le înaintează conducerii A.L.P.A.B., C.G.M.B., Primarului General sau organelor competente din Ministerul Mediului;

 • 21) Răspunde de întocmirea lunară a graficelor de prezență pe zile, ture și baraje ale operatorilor hidro din subordine, controlează și răspunde de prezența acestora la fiecare punct de lucru 24 de ore pe zi;

 • 22) Controlează și răspunde de starea pereurilor asigurând în timpul perioadei de golire a lacurilor, lucrările de reparații: înlocuirea plăcilor la pereuri, înlocuirea dalelor la pereurile înclinate, înlocuirea grinzilor sparge - val;

 • 23) Controlează și răspunde pe timpul iernii umpluturile din spatele pereurilor, făcând umplutura acolo unde este cazul, pentru evitarea băltirilor si a proliferărilor larvelor de țânțari;

 • 24) Răspunde după golirea lacurilor de curățirea acestora de obiectele aruncate în lacuri;

 • 25) Răspunde de exploatarea și întreține patinoarele formate pe lacurile din dotare;

 • 26) Răspunde de întreținerea pe timpul sezonului a luciului apei, urmărind asigurarea procesului de curățire a suprafeței acesteia de plutitori;

 • 27) Asigură și răspunde în cazul dezvoltării vegetației subacvatice de îndepărtarea acesteia prin de efectuarea dragărilor în scopul curățirii lacurilor de mâl și de vegetație;

 • 28) Răspunde de identificarea tuturor sursele de poluare a apei și ia măsuri de înlăturare a lor -răspunde de eventuale ămehzt’.prîțȚiite pentru starea apei ;

  29)Răspunde de asii acesteia;i CONFORM CU ORlGINAyjL

documentele n^feș^r^ contractării’ cțștWnuri, său deacfivitate,;! * evaliiarea-părformanțelor profesionale (ale


 • 30) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și servicii și lucrări de reparații specific domeniului

 • 31) Răspunde de întocmirea propunerilor privind personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 32) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 33) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 34) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 35) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 36) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 37) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 38) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 39) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 40) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 41) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 42) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 43) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 44) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 45) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 46) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

D) SERVICIUL DENDRO-FLORICOL

Serviciul Dendro-Floricol este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Directorului (Tehnic).

Serviciul Dendro-Floricol exercita următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planificâLf^oMorfează^ controlează și răspunde de activitatea de producție a materialului dendro-fk^cohnecesar desfășurării activității de intreținere a spațiilor verzi aflate în administrația A.v'  2) Răspunde de administrarea, exploatarea :pepinierele), asigurând condițiile necesare în vederea>ealizării saroiO^(^z)Mate din programele aprobate;                                                 --

 • 3) Răspunde de asigurarea pregătirii tehnice, planificarea și lansarea în execuție, a programelor de producție a materialului dendro-floricol pe an și sezoane, pentru fiecare unitate de producție în parte, în funcție de Programul anual elaborat de către Serviciul de Planificare, Proiectare, Avizare;

 • 4) Răspunde de realizarea obiectivelor propuse prin programele anuale de producție dendro-floricolă, atât din punct de vedere tehnic și organizatoric, cât și cantitativ și calitativ;

 • 5) întocmește situații lunare și predă documentele justificative aferente producției realizate Biroului Contabilitate;

 • 6) Urmărește și răspunde ca unitățile de producție dendro-floricolă din subordine să asigure livrarea ritmică, în termen și de bună calitate a materialelor dendro-floricole destinate desfășurării activității de întreținere a spațiilor verzi;

 • 7) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea bunurilor achiziționate, serviciilor și lucrărilor executate de terți din domeniul său de activitate;

 • 8) Răspunde de respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în domeniul său de activitate;

 • 9) Colaborează cu Serviciul Exploatare Utilaje Mijloace de Transport privind asigurarea mijloacelor de transport și utilajelor necesare desfășurării activității;

 • 10) Răspunde de propunerile inițiate pentru procurarea de utilaje, unelte și accesorii specifice lucrărilor din sere;

 • 11) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 12) Participă și răspunde de recepția cantitativă și calitativă a materialului dendrologic și floricol produs în unitățile proprii sau din achiziții;

 • 13) Colaborează cu serviciul de specialitate al Administrației A.L.P.A.B. - Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare în stabilirea structurii sortimentale și cantității de material dendro-floricol necesar în campaniile de plantări;

 • 14) Răspunde de întocmirea propunerilor pentru achiziționarea de material dendro-floricol;

 • 15) Certifică încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, aferente producției de material dendro-floricol;

 • 16) Urmărește și verifică starea fitosanitară a plantelor floricole și solicită Centrului de Protecție a Plantelor efectuarea de tratamente fitosanitare curative de combatere a bolilor și dăunătorilor identificate și răspunde de evidența tratamentelor efectuate;

 • 17) Urmărește și răspunde ca periodic să propună și să execute analize a solului din pepiniere, sere, răsadnițe și câmp de cultură în vederea menținerii PH-ul solului corespunzător și a fertilității lui;

 • 18) Răspunde de centralizarea avertizărilor de boli și dăunători primite de la unitatea Fitosanitară București, planifică tratamente pe zone și perioade de acțiunile de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 19) Răspunde de organizarea acțiunilor periodice de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 20) Răspunde de organizarea și planificarea acțiunilor periodice de dezinfecție a spațiilor de producție, precum și a materialelor folosite, prin aplicarea de tratamente specifice executate de Centrul de Protecție a Plantelor;

 • 21) Participă în colaborare cu alte servicii din cadrul A.L.P.A.B. la stabilirea de prețuri noi de producție și de livrare a materialului floricol și dendrologic, ori de câte ori este necesar;

 • 22) Răspunde de efectuare^ ^propunerilor atunci când este cazul și motivează în scris scăderea din aestiunea peoiniereJorsLsereld^shsemintelor necorespunzătoare. plantelor și materialului

  I

  I CONFORM CU C

  I

  ... • 23) Răspunde de organizarea activității de protecție a plantelor și carantina Jit


concepție unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate;            '*      _

 • 24) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluare^performanțelor profesionale (ale

personalului din subordine), de avansare, premiere,e, detașare, programări ale

concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 25) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 26) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 27) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 28) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 29) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 30) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 31) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 32) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 33) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 34) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 35) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 36) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 37) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 38) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 39) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 40) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

E) SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE
urmărire a derulării contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, a acordurilor de ocupare temporară a domeniului public, precum și alte contracte comerciale, altele decât cele de achiziție;

 • 2) Elaborează și actualizează normele și procedurile interne privind activitățile de urmărire a îndeplinirii clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 3) înregistrează solicitările terților privind intenția de încheiere de contracte;

 • 4) Participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor;

 • 5) Elaborează documentația specifică necesară fiecărui tip de contract în colaborare cu Serviciul Juridic și Evidența Patrimoniului, Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi, precum și Biroul Contabilitate;

 • 6) întocmește documentația necesară desfășurării licitației (caietul de sarcini și alte documente necesare) în vederea închirierii bunurilor aflate în administrarea A.L.P.A.B.;

 • 7) Propune în vederea aprobării condițiile minime care fac obiectul caietelor de sarcini privind închirierea;

 • 8) întocmește și răspunde de întocmirea proiectelor de contracte de închiriere cu terți conform legii;

 • 9) Facturează la termenele stabilite toate obligațiile (inclusiv garanțiile de bună execuție) care decurg din clauzele contractuale, precum și alte categorii de venituri, în baza documentelor și solicitărilor celorlalte servicii din cadrul instituției;

 • 10) Urmărește depunerea deconturilor privind asocierea în participațiune, conform clauzelor contractuale și verifică corectitudinea întocmirii acestora, pe baza documentelor justificative care stau la baza asocierii;

 • 11) Verifică modul de realizare a aportului investițional angajat de către partenerul asocierii în participațiune, pe baza documentelor justificative transmise de către acesta;

 • 12) întocmește dispoziții de încasare către casierie pentru sumele ce urmeză a fi încasate cu numerar, conform prevederilor contractuale;

 • 13) Colaborează cu Serviciul Juridic și Evidența Patrimoniului din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje în vederea identificării și reactualizării suprafețelor ce fac obiectul contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, precum și a acordurilor de ocupare temporară;

 • 14) Colaborează cu Biroul Contabilitate din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje pentru debitele restante și sesizează Serviciul Juridic și Evidența Patrimoniului în vederea recuperării acestora;

 • 15) Răspunde de avizarea închirierii și ocuparea domeniului public pe perioade limitate;

 • 16) Verifică periodic în teren modul de respectare a obiectului contractelor cu privire la închirierea și ocuparea domeniului public, precum și situația fiecărui agent economic (suprafața și locația efectiv ocupate, obiectul de activitate, etc.), în raport cu contractul încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și, în cazul încălcării acestuia, raportează conducerii;

 • 17) Are obligația de a cunoaște conform prevederilor legale în vigoare clasificarea construcțiilor cu caracter provizoriu pentru care se pot emite avize de amplasare pe domeniu public aflat în sfera de responsabilitate administrativă a instituției;

 • 18) Are obligația de a păstra evidențele de amplasare a construcților cu caracter provizoriu și a panourilor publicitare existente, precum și de a evidenția pentru fiecare construcție a suprafețelor ocupate de acestea (alei pietonale din parcuri, spatii verzi publice, aliniamente stradale, scuarurijde separare a circulațiilor rutiere, zone laterale stradale, parcuri de agrement, alei pjefpnafe din,zone de agrement, precum și pe alte terenuri care fac obiectul administrării A.L.P.A.Hr.” • 20) Verifica in teren orice amplasament solicitat;

 • 21) Urmărește respectarea legislației de ocupare a dopef^ur £u

construcțiilor cu caracter provizoriu inclusiv a panoupkfrj)trf)îicita^re;

 • 22) Participă la soluționarea situațiilor litigioase între părțile"contractuale;

 • 23) Furnizează Serviciului Juridic și Evidența Patrimoniului documentele necesare și se informează permanent de stadiul și modul de soluționare în instanțe a situațiilor litigioase;

 • 24) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 25) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces saiariații serviciului;

 • 26) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 27) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 28) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 29) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 30) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului;

 • 31) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 32) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 33) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 34) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 35) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces saiariații serviciului;

 • 36) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 37) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 38) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 39) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 40) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

F) SERVICIUL TEHNIC Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

Serviciul Tehnic și întreținefeSpații Verzi este subordinea Directorului (T^hnic)C.\


un compartiment de specialitate organizat în■ONFORM CU


Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi administrează parcuril§.s‘

art.6 lit. b).

Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi exercită următoarele atri


 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de reparații și întreținere pentru serele, locurile de joacă, terenurile de sport și clădirile administrative aflate în parcurile administrate de A.L.P.A.B., precum și buna funcționare a sistemului de alimentare cu energie electrică, iluminat, canalizare, a instalațiilor tehnico-sanitare și de udat, a mobilierului urban;

 • 2) Răspunde de executarea, pe baza programelor aprobate, de executarea lucrărilor de întreținere și reparații a obiectivelor menționate mai sus, răspunzând cantitativ și calitativ de modul de execuție al acestora;

 • 3) Răspunde de întocmirea programului de aprovizionare tehnico-materială și răspunde de modul de gestionare al materialelor necesare desfășurării activității;

 • 4) Asigură plantarea materialului dendro-floricol în condiții de compatibilitate cu tipul solului și alternanței din punct de vedere cromatic în raport cu dinamica sezonieră;

 • 5) Colaborează cu Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare și Serviciul dendro-floricol pentru stabilirea structurii sortimentale, precum și a cantităților de material dendro-floricol necesar realizării Planului anual de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi din administrare, pe campanii de plantare;

 • 6) Realizează comenzile pentru intretinerea spatiilor verzi si le certifica in urma realizării acestora;

 • 7) Răspunde de certificarea exactității, realității și calității lucrărilor de amenajare/reamenajare a spațiilor verzi, precum și cu privire la încadrarea în consumurile normate ale materialelor folosite;

 • 8) Răspunde de execuția lucrărilor specifice, de întreținere și conservare a spațiilor verzi, în funcție de sezon și lucrări de amenajare/reamenajare decoruri florale și plantări conform schițelor, proiectelor, precum și documentelor întocmite de compartimentele de specialitate ale administrației;

 • 9) Asigură și răspunde de asistența tehnică pentru amplasarea diferitelor obiective în parcuri sau zone verzi aflate în administrare, precum și a diferitelor utilităti de patrimoniu public: statui, jocuri pentru copii și agrement, etc.

 • 10) Asigură și răspunde prin programe aprobate de conducerea instituției de protecția și conservarea fondului vegetal în zonele verzi aflate în administrare;

 • 11) Participă și răspunde de recepția cantitativă și calitativă a materialului dendrologic și floricol produs în unitățile proprii sau din achiziții;

 • 12) Răspunde de coordonarea modului de aplicare a tratamentelor de combatere și prevenire a bolilor și dăunătorilor în bune condiții la nivelul Municipiului București (parcuri, grădini, aliniamente stradale) ;

 • 13) Răspunde de identificarea de boli și dăunători a materialului dendro-floricol aflat în parcuri;

 • 14) Urmărește și verifică starea fitosanitară a materialului dendro-floricol și solicită Centrului de Protecție a Plantelor efectuarea de tratamente fitosanitare curative de combatere a bolilor și dăunătorilor identificate și răspunde de evidența tratamentelor efectuate;

 • 15) Răspunde de centralizarea avertizărilor de boli și dăunători primite de la unitatea Fitosanitară București, planifică tratamente pe zone și perioade de acțiunile de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 16) Asigură și răspunde de administrarea, exploatarea, reparația și întreținerea sistemelor de încălzit în spațiile administrative și bazele de producție - prestație (puncte termice), instalațiile

  ~                 ap ® n

  Hhteryerrfie la


  feeS ăvaW^F'' deJj

  \\x^. *      ^/x/


 • 18) Verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenție p^fffrtTre teritoriul administrat, respectarea termenelor de execuție al acestora.

 • 19) Controlează aducerea la starea inițiala a spațiilor publice afectate de lucrările d rețelele edilitare

 • 20) Verifica amenajarea si intretinerea in stare corespunzătoare a spatiilor verzi locale si a locurilor de joaca pentru copii, a terenurilor de sport, precum și a pistelor de skateboard întocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate;

 • 21) Verifica zilnic în teren gradul de curățenie al zonelor administrate, existența coșurilor și containerelor pentru depozitarea deșeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalațiilor de iluminat public, luând împreuna cu conducerea, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor constatate ;

 • 22) Propune programul de funcționare a instalațiilor și utilajelor din dotare și programului de lucru al personalului din subordine pe bază de grafice de lucru;

 • 23) Răspunde de întocmirea graficelor de realizare ale reparațiilor curente și capitale a instalațiilor din administrare și asigură prin personal propriu sau terți realizarea acestora;

 • 24) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea lucrărilor de întreținere și reparații executate în regie proprie sau prin terți, cu încadrarea în consumurile normale;

 • 25) Răspunde de întocmirea programelor de reparație și întreținere a rețelelor de utilități conform prevederilor legislației în vigoare;

 • 26) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 27) Răspunde de întocmirea documentațiile necesare obținerii avizelor, autorizațiilor și acordurilor privind furnizarea utilităților;

 • 28) Răspunde de evidența rețelelor de utilități din subunități;

 • 29) Răspunde de întocmirea, verificarea și urmărirea contractelor de furnizare de utilități (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) pentru toate obiectivele instituției;

 • 30) Răspunde de verificarea și certificarea consumului de apă, energie electrică, energie termică și gaze, conform prevederilor contractuale;

 • 31) Răspunde de urmărirea achitării în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apa-canal, gaze și termoficare;

 • 32) Centralizează și comunică Serviciului Urmărire Contracte consumul individual de energie electrică, apă, gaz etc. spre facturare către agenții economici cu care instituția are relații contractuale

 • 33) Răspunde de întocmirea documentațiilor conform legislației în vigoare privind propunerile de casare, declasare bunuri materiale, în vederea supunerii spre aprobare a acestora;

 • 34) Răspunde de verificarea periodică a persoanelor fizice sau juridice care au obținut acordul pentru deversarea apelor meteorice sau uzate epurate în lacurile administrate de A.L.P.A.B., în ceea ce privește existența unui contract cu o firmă abilitată să determine calitatea apei și în ceea ce privește respectarea parametrilor calitativi ai apei conform normativului NTPA -001/2002. în cazul unor nereguli, vor fi atenționate instituțiile în măsură să rezolve situația respectiv: SGA, Garda de Mediu, Primăria de sector sau a localității pe teritoriul căreia se află lacul respectiv;

 • 35) Analizează documentațiile înaintate de către persoane fizice sau juridice și eliberează, după caz, acordul administrației referitor la deversarea apelor pluviale și a apelor uzate în lacuri numai după ce au fost trecute printr-o stație de preepurare sau epurare, după caz;

 • 36) Răspunde de aplicarea legislației din domeniul apelor și mediului, cu modificări și actualizări;

 • 37) Urmărește și răspunde de siguranța în exploatare a cazanelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat din cadrul admțhîșțrației;

 • 38) întocmește și actuafeează-GarțfteȘȚehnice administrarea instituftei/"x v

 • 39) Păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor („___ , hidrofoare,

presiune, etc), urmărind conform registrului de intervenții planificate ca la termenele scadente să se execute reparațiile si întreținerea acestora, conform legislației specifice;

 • 40) Face propuneri și răspunde pentru întocmirea documentațiilor aferente privind realizarea unor lucrări de investiții în vederea protecției mediului, specifice domeniului său de activitate.

 • 41) Răspunde de activitatea care are ca obiect de baza administrarea, extinderea, modernizarea și dezvoltarea a bazei tehnico-materiale și logistice (inclusiv a imobilelor din complexul Sat Francez), precum și a activităților conexe de deservire comerciale și necomerciale care decurg din activitatea de bază;

 • 42) Răspunde privind asigurarea, întreținerea și repararea curentă a imobilelor din Complexul Sat Francez, a instalațiilor și dotărilor aferente, prin personalul propriu și/sau societății specializate;

 • 43) Răspunde de întocmirea documentațiilor pentru încasarea debitelor aferente consumului de utilități de la chiriașii din Complexul Sat Francez;

 • 44) Răspunde de întocmirea, verificarea și urmărirea contractelor de furnizare de utilități Complexul Sat Francez;

 • 45) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 46) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 47) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 48) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 49) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 50) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 51) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 52) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 53) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale nivelul serviciului;

 • 54) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 55) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 56) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 57) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 58) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 59) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 60) Răspunde de aplicarea^ prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pehtru personalul din subordinea sa directă;

 • 61) Răspunde de aplicareaprevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

  la


  în  62)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific din Hotărâri ale Consiliului General al MunicipiGeneral, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

G) BIROUL ÎNTREȚINERE PARCURI

Biroul întreținere Parcuri este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Serviciului Tehnic si întreținere Spatii Verzi.

Biroul întreținere Parcuri exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de salubrizare a spațiilor verzi și a aliniamentelor aflate în administrația A.L.P.A.B.;

 • 2) Răspunde de stabilirea programelor anuale de igienizare și salubrizare a spațiilor verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B., pe care le supune spre aprobare conducerii administrației;

 • 3) Verifica zilnic în teren gradul de curățenie al zonelor administrate, existența coșurilor și containerelor pentru depozitarea deșeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalațiilor de iluminat public, luând împreuna cu conducerea, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor daca acestea sunt constatate ;

 • 4) Propune și întocmește documentația privind necesitatea asigurării bazei materiale necesare desfășurării activității de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare;

 • 5) Propune și întocmește documentația privind necesitatea executării lucrărilor de investiții necesare desfășurării activității de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare;

 • 6) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea bunurilor achiziționate, a serviciilor și lucrărilor executate de terți din domeniul său de activitate;

 • 7) Răspunde de respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în domeniul său de activitate;

 • 8) Colaborează cu Serviciul Exploatare Utilaje Mijloace de Transport privind asigurarea mijloacelor de transport și utilajelor necesare desfășurării activității;

 • 9) Răspunde de propunerile inițiate pentru procurarea de utilaje, unelte și accesorii specifice lucrărilor de salubrizare a spațiilor verzi aflate în administrare;

 • 10) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire, precum și a altor lucrări specifice menținerii unui grad civilizat de curățenie a parcurilor, și zonelor verzi administrate;

 • 11) întocmește comenzile de salubrizare si le confirma

 • 12) Răspunde de organizarea acțiunilor periodice de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 13) întocmește documentația privind necesitatea achiziționării sau aprovizionării cu materiale sau servicii, respectiv lucrări specifice domeniului de activitate din cadrul serviciului;

 • 14) întocmește situații lunare și predă documentele justificative aferente activității, Biroului Contabilitate;

 • 15) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 16) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 17) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul subordonat;

 • 18) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților dinsubordine, pe linia prevederilor legale • 20) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, activitate;

 • 21) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 22) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 23) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 24) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului;

 • 25) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 26) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 27) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern;

 • 28) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 29) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului;

 • 30) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 31) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 32) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 33) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

H) SERVICIUL ÎNTREȚINERE, EXPLOATARE UTILAJE, MIJLOACE TRANSPORT

Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului (tehnic).

Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de întreținere, exploatare utilaje și mijloace de transport necesare desfășurării activității tuturor structurilor A.L.P.A.B., în special Serviciului Dendro-Floricol și Serviciului întreținere Parcuri;

 • 2) Asigură pentru instituție, transporturi rutiere de bunuri sau persoane cu mijloace din dotare (autobasculante, tractoare cu remorci, autoutilitare, etc.);

 • 3) Asigură menținerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor și mijloacelor de transport din dotare;

  4)


Asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje și mijloace de transport în funcție de solicitările structurilor țepnigo-operative;

5) Verifică orin sondai lă Dtinctele deTucru, modul de exploatare al utilajelor și al mijloacelor de


CONFORM CU ORIGINALUL


6)


8)


Verifică și confirmă deconturile de carburanți, lubrifianți,

iese de_șchimb și


necesare;

7)


întocmește pontajul, coordonează și controlează personalul din subordine, asigură și răspunde de necesarul de transport și mecanizare a lucrărilor de specialitate, cu mijloace de transport și utilaje din parcul propriu, în raport cu volumul de transport și mecanizare necesar; întocmește evidențele prevăzute de legislația în vigoare, dări de seamă statistice, informări către conducere, etc.;

9)


întocmește planuri de reparații curente, revizii tehnice și reparații capitale pentru toate utilajele și mijloacele de transport din dotarea unității, urmărește și verifică executarea graficului de reparații curente și revizii tehnice și capitale,precum și programarea execuției acestora urmărind realizarea lor la termenele prevăzute în contracte;

 • 10) Asigură și răspunde de recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor din punct de vedere al realizării condițiilor de siguranță în funcționare pe baza documentațiilor tehnice ale acestora;

 • 11) Urmărește și răspunde de executarea programului anual de întreținere (I.Z., R.T., R.T.S.) conform normativelor în vigoare, pentru mijloacele de transport, utilaje, actualizează fișele de reparații curente ale acestora;

 • 12) întocmește și distribuie necesarul de carburant, piese de schimb, scule și accesorii;

 • 13) Stabilește utilajele și mașinile care pot fi date spre închiriere, în funcție de disponibilitate, stare tehnică, etc.;

 • 14) Stabilește atribuțiile personalului și urmărește modul în care acestea sunt realizate;

 • 15) Asigură și răspunde de folosirea eficientă a capacităților de transport, optimizarea proceselor de încărcare și descărcare precum și de reducerea continuă a consumurilor de carburanți și lubrefianți;

 • 16) la măsuri de eliminare a transportului în gol și a transporturilor neraționale sau folosirea nerațională a utilajelor și verifică periodic încadrarea în consumurile normate de carburanți și lubrifianți;

 • 17) întocmește documentația pentru utilajele și mijloacele de transport ce întrunesc condițiile de casare, înaintând-o conducerii spre analiză și avizare;

 • 18) întocmește propunerea cu privire la necesarul de mașini și utilaje de achiziționat pentru completarea parcului propriu;

 • 19) întocmește propunerea și nota de fundamentare pentru achiziția necesarului de materiale și piese de schimb pentru echiparea mijloacelor de transport ce vor participa la campania de deszăpezire și asigură funcționarea permanentă a parcului aferent acestei activități;

 • 20) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 21) Stabilește incintele pentru gararea mijloacelor de transport și utilajelor și ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor date în acest sens;

 • 22) Se asigură că utilajele și mijloacele de transport nu sunt folosite în scop personal și ia măsuri împotriva salariaților ce încalcă în mod voit această dispoziție;

 • 23) Verifică modul în care mecanicii de pe utilaje și șoferii, întrețin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite ieșirea din garaj a mașinilor care prezintă defecțiuni;

 • 24) Răspunde de obținerea documentelor necesare pentru ca un vehicul rutier sau utilaj să poată fi exploatat legal;

 • 25) Verifică volumul prestațiilor efectuate de mijloacele de transport și utilajele închiriate, stabilind pe această bază contravaloarea prestației și efectuarea plăților;

 • 26) Răspunde de întocmirea referatelor de necesitate și de întocmirea notelor de fundamentare pentru achizițiile de autovehicule, utilaje precum și pentru toate materialele și dispozitivele necesare desfășurării fecojidițij optime a activității;

 • 27) Răspunde de elaborarea insfrbctidnilor proprii privind operațiunile de întreținere, reparații, consumuri, în cazul'îfrcare-acestea^rtu sunt prevăzutejn normativele în vigoare și urmărește respectarea lor;  la


 • 28) Participă și răspunde de întocmirea notelor de fundamentare p transport propuse spre casare;

 • 29) Răspunde de certificarea, exactitatății, legalității și reajjtățîi bunurilor achizițî și serviciilor executate de terți, din domeniul său de a&ivi


 • 30) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 31) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 32) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 33) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 34) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 35) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 36) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 37) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 38) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale nivelul serviciului;

 • 39) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 40) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 41) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 42) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 43) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 44) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.i. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 45) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 46) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 47) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

  înArt.13. Directorul General Adjunct coordonează, controlează și răspunde pentru activitatea desfășurată de către Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare și de Serviciul Agrement.

Directorul General Adjunct al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din cadrul următoarelor servicii:

 • a) Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare;

 • b) Serviciul Agrement;

  2)


  3)


  4)


  5)


  6)


  7)


  8)


  9)


  Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A.L.P.A.B. și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

  Vizează/contrasemnează toate documentele elaborate de către structurile subordonate; vizeaza comenzile întocmite de către Serviciul Planificare,Proiectare, Avizare.

  Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz;

  Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională;

  Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile pe care le coordonează;

  Urmărește modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și formulează propuneri de îmbunătățire și actualizare a acestora;

  Participa direct sau, după caz, nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L.P.A.B. și pe bază de delegare cu alte instituții și autorități sau cu parteneri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

  Analizează și răspunde de activitatea serviciilor subordonate și stabilește măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității fiecăreia;


 • 10) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor executate în cadrul structurilor subordonate;

 • 11) Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vor fi incluse în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Biroului Relații Publice, Secretariat și Arhivare, în termenul și condițiile stabilite prin dispozițiile legale;

 • 12) Repartizează lucrările care sunt de competența structurilor din subordine, oferind îndrumare sau dispoziții corespunzătoare soluționării acestora, analizează și semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmită la nivelul structurilor din subordine;

 • 13) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii;

 • 14) Elaborează propunej^pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de mup€afal^_perbpn^Jului;

 • 15) întocmește sau,/aăpăAcșz^ 1 semnează fișa postului, conform personalul din subordine;. • 16) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare a individuale a personalului din subordine;

 • 17) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

 • 18) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 19) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.;

 • 20) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine;

 • 21) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;

 • 22) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 23) Identifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 24) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 25) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine;

 • 26) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din subordine;

 • 27) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 28) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 29) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 30) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 31) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale structurilor din subordine;

 • 32) Avizeaza corn

 • 33) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii

 • 34) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 35) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 36) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

A) SERVICIUL PLANIFICARE, PROIECTARE, AVIZAREServiciul Planificare, Proiectare, Avizare exercită următoarele atr

2)


 • 5)

 • 6)


8)


Organizează, coordonează, controlează și răspunde de

și consultanță peisagistică pentru spațiile verzi aflate în administrarea A.L.P.A' Asigură/propune proiecte de reabilitare a mediului prin reconstrucție ecologică (proiecte de replantare cu introducere de arbori și arbuști caracteristici zonei geografice);

3)


Propune și răspunde de refacerea și conservarea unor lucrări existente prin identificarea și corijarea creșterii exemplarelor valoroase din punct de vedere biologic și ornamental;

4)


Răspunde de introducerea a noi sortimente de flori și material dendrologic valoroase din punct de vedere biologic si ornamental;

Răspunde de întocmirea propunerilor pentru achiziționarea de material dendro-floricol;

Răspunde de asigurarea, întreținerea și conservarea materialului dendrologic și floricol ocrotit;

7)


Propune, asigură și răspunde de proiecte de conservare și/sau refacere a lucrărilor/locațiilor existente, aflate în administrare, prin identificarea și corijarea creșterii exemplarelor valoroase (sau repoziționarea acestora), replantări și/sau înlăturarea unor specii aflate în declin biologic; Asigură asistență tehnică și/sau proiectare pentru amplasarea diferitelor obiective în parcuri sau zone verzi aflate în administrare, precum și a diferitelor utilități de patrimoniu public: statui, fântâni, jocuri pentru copii și agrement, etc;

9)


Planifică/pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul instituției și rezultatele proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează spre aprobare superiorilor;

 • 10) Participă la comisiile de evaluare a ofertelor privind prestarea serviciilor de proiectare;

 • 11) Colaboreaza cu proiectanții în elaborarea documentațiilor tehnico-economice, urmărește și verifică modul de desfășurare a contractelor de proiectare

 • 12) întocmește cereri de eliberare a certificatelor de urbanism pentru lucrări de execuție și reparații construcții, rețele edilitare, amenajări spații verzi;

 • 13) Ține evidența certificatelor de urbanism emise, solicită prelungirea acestora conform legislației în vigoare;

 • 14) Propune elaborarea documentațiilor tehnice: S.F., P.T., D.T.A.C. pentru amenajări peisagere; propune elaborarea documentațiilor tehnice S.F./D.A.L.I.,P.T.,D.T.A.C.pentru construcțiile din administrare care necesita investiții sau reparații;

 • 15) Avizează referatele de necesitate la care se anexeaza lista cu operațiile si cantitatile saptamanale necesar a se efectua intocmite de de către Serviciul Tehnic întreținere Spatii Verzi;

 • 16) Consultă proiectanți autorizați, în vederea elaborării de documentații tehnice S.F., P.T., D.T.A.C., D.A.L.I., pentru diferite specialități etc;

 • 17) întocmește, împreună cu proiectanți autorizați, documentațiile necesare alcătuirii dosarelor pentru obținerea avizului de la Ministerul Culturii pentru lucrări de execuție și reparații construcții, amenajări spații verzi, intervenții în regim de urgență pentru zonele protejate;

 • 18) Verifică documentațiile tehnice (memorii tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor stabilite prin Certificatele de urbanism) întocmite de proiectanți autorizați;

 • 19) Arhivează corespunzător toată documentația legată de documente / proiecte;

 • 20) Stabilește/planifică programe anuale de modernizare și dezvoltare a spațiilor verzi aflate în administrare, pe care le include în Planul anual de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi aflate în administrare , supunandu-le spre aprobare conducerii insituției;

 • 21) Răspunde de alegerea și asocierea elementelor de vegetație (arbori, arbuști, flori și gazon) pentru o coexistență și dezvoltare optimă în timp a diferitelor specii;

 • 22) Propune introducerea a npi sortimente de flori și material dendrologic valoroase din punct de vedere biologic și o^jMentat 'i/'X

 • 23) Răspunde de asigurăre^compătjbîlltății vegetației în raport cu tipul solului;

 • 24) Răspunde de realizarea/alternanței cromaticii plantelor în dinamica sezonieră;

C!RECȚ-.-' MAKAGEKIEfi ÎS RESURSEI' \\tf- UMANE V\>25)întocmește documentații în vederea depunerii dosarele acordurilor de la instituțiile abilitate; • 26) Răspunde, verifică și participă la avizarea lucrărilor de investiții pe specificul de ^p^țlEvși^^7

 • 27) Verifică exactitatea și realitatea pentru lucrările executate de terți din domeniul‘său de activitate și participă la avizarea lucrărilor de investiții pe specificul de spații verzi;

 • 28) Asigură prin programe aprobate de conducerea instituției, protecția și conservarea fondului vegetal în zonele verzi aflate în administrare;

 • 29) Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător cu solicitând avizele de tăieri, defrișări și toaletări arbori în unitățile din administrare;

 • 30) Elaborează situațiile statistice a suprafețelor spațiilor verzi și colaborează cu Serviciul Dendro-Floricol în vederea corelării capacității de producție cu necesarul de material dendro-floricol;

 • 31) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări proiectare, conform planului anual aprobat;

 • 32) Verifică periodic, precum și la cererea Directorului-General al A.L.P.A.B., în colaborare cu Serviciul Urmărire Contracte, situația amplasamentelor din domeniul public aflat în administrare, ocupate de construcțiile cu caracter provizoriu ;

 • 33) Are obligația de a cunoaște conform prevederilor legale în vigoare clasificarea construcțiilor cu caracter provizoriu pentru care se pot emite avize de amplasare pe domeniu public aflat în sfera de responsabilitate administrativă a instituției;

 • 34) Are obligația, în colaborare cu Serviciul Urmărire Contracte, de a păstra evidențele de amplasare a construcților cu caracter provizoriu și a panourilor publicitare existente, precum și de a evidenția pentru fiecare construcție a suprafețelor ocupate de acestea (alei pietonale din parcuri, spatii verzi publice, aliniamente stradale, scuaruri de separare a circulațiilor rutiere, zone laterale stradale, parcuri de agrement, alei pietonale din zone de agrement, precum și pe alte terenuri care fac obiectul administrării A.L.P.A.B;

 • 35) Urmărește respectarea legislației de ocupare a domeniului public privind amplasarea construcțiilor cu caracter provizoriu inclusiv a panourilor publicitare;

 • 36) Asigură și răspunde de asistență tehnică privind amplasarea diferitelor obiective în parcuri sau zone verzi aflate în administrare, precum și a diferitelor utilități de patrimoniu public: statui, jocuri pentru copii și agrement, etc.;

 • 37) întocmește documentația necesară, conform legislației în vigoare, în vederea executării lucrărilor de investiții pentru amenajări de spații verzi;

 • 38) Răspunde de întocmirea propunerilor și întocmește documentația aferentă privind realizarea unor lucrări de investiții în vederea protecției mediului în unitățile administrate;

 • 39) Realizează arhivarea documentațiilor aprobate, a avizelor și acordurilor;

 • 40) întocmește și înaintează Rapoarte de specialitate către Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea obținerii avizului CTE-PMB pentru Studiile de Fezabilitate, Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • 41) Răspunde de certificarea, exactitatății, legalității și realității bunurilor achiziționate, a lucrărilor și serviciilor executate de terți, din domeniul său de activitate;

 • 42) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 43) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 44) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 45) Asigură confidențialitatea datetOr prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

  46) Se informează periodic czu_grivîre la triate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;  47) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca der instituției; • 48) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controluluh^rarfagerial intern;

 • 49) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 50) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 51) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării- sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 52) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 53) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 54) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 55) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 56) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 57) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 58) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 59) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

B) SERVICIUL AGREMENT

Serviciul Agrement este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului General Adjunct.

Serviciul Agrement exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de întreținere, hrănire și sănătate a animalelor și păsărilor exotice aflate în parcurile și adăposturile administrate de A.L.P.A.B.;

 • 2) întocmește referatele de necesitate pentru asigurarea dotărilor necesare bunei funcționări a activității unității și urmărește circuitul acestora;

 • 3) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 4) Ține evidența păsărilor exotice din parcurile administrate, cât și a animalelor aflate în adăpostul Tei-Toboc; hx a ,

 • 5) Preia sesizările privinâ^xistența cailpt; abandonați pe domeniul public al capitalei și ia măsuri pentru recuperarea și’traîisportulacestora la adăpostul de animale Tei-Toboc;
  6)


  ?i adăposturile âdrnini'st


Răspunde pentru asigurarea hranei, a tratamentelor me rumeguș pentru animalele și păsările exotice aflate în pardtrri A.L.P.A.B.;

de pai„e?


7)


Asigură și răspunde de curățenia și evacuarea reziduurilor menajere, igienizarea spațiilor din dotare cu personalul propriu sau cu societăți specializate;

8)


Asigură prin personalul din subordine recuperarea fizică a cailor abandonați, cu personal propriu sau cu ajutorul asociațiilor și fundațiilor de protecție a animalelor;

9)


Se ocupă de supravegherea zilnică a tuturor animalelor cu ajutorul personalului propriu, instruiește voluntarii și persoanele delegate pentru activități în cadrul spațiilor amenajate;

 • 10) Primește solicitările de adopții și îndeplinește toate formalitățile necesare (procese-verbale de predare-primire cabalină, copie C.l. solicitant, etc.) pentru soluționarea acestora;

 • 11) Răspunde de hrana și de adăpostirea păsărilor exotice în bune condiții;

 • 12) Certifică exactitatea și realitatea materialelor achiziționate, a serviciilor prestate, precum și a lucrărilor de întreținere și reparații executate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente din sfera sa de activitate;

 • 13) lntocmeste avizele de principiu pentru evenimentele din parcuri si din spatiile adminstrate in vederea obținerii protocolului cu PMB in Comisia de Avizare,Analiza,Ordine Publica si Evenimente Parcuri.întocmește avizele finale in baza protocolului cu PMB pentru evenimentele ce urmeaza a se desfasura in parcuri, respectiv in spatiile administrate.

 • 14) Răspunde de sintetizarea rezultatelor obținute din serviciile de agrement prestate, precum și de întocmirea rapoartelor solicitate de conducere;

 • 15) Răspunde de realizarea planurilor de servicii de agrement, precum și identificarea unor noi oportunități de a organiza noi activități de agrement;

 • 16) Asigură corelarea activității tuturor compartimentelor implicate în faza de pregătire a evenimentului cât si pe parcursul derulării acestuia;

 • 17) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii;

 • 18) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului;

 • 19) întocmește sau, după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine;

 • 20) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a personalului din subordine;

 • 21) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

 • 22) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 23) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.;

 • 24) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine;

 • 25) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;

 • 26) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 27) Identifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 28) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial

intern;                 x^r.'

 • 29) Identifică activitățile procedurabilenecesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine; .

 • 31) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 32) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 33) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 34) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 35) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale structurilor din subordine;

 • 36) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 37) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 38) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 39) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


  DIRECTOR (ECONOMIC)


Directorul (Economic) se află în subordinea Directorului Gener

Art. 14. Directorului Economic al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement\B;jc,uresț^^ subordonează Serviciul Financiar-Buget și Biroul Contabilitate.

Directorul Economic are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)


Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea Serviciului Financiar-Buget și Biroul Contabilitate;

Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin structurilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A.L.P.A.B. și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz;

Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională;

Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile pe care le coordonează;

Urmărește modul de ^aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și formulează propuneri de îmbunătățire și actualizare a acestora;

Participa direct âau, dup’ă caz;%nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul actiuniTor desfăsurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L.P.A.B.și pe bază de delegare cu alte instituții și autoritățKșau realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

 • 8) Analizează și răspunde de activitatea economico-financiară și stabilește mă ncrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

 • 9) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor elaborate în cadrul structurilor subordonate;

 • 10) Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vor fi incluse în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Biroului Relații Publice, Secretariat și Arhivare, în termenul și condițiile stabilite prin dispozițiile legale;

 • 11) Repartizează lucrările care sunt de competența structurilor din subordine, oferind îndrumare sau dispoziții corespunzătoare soluționării acestora, analizează și semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmită la nivelul structurilor din subordine;

 • 12) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii;

 • 13) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului;

 • 14) întocmește sau, după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine;

 • 15) 0rganizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a prsonalului din subordine;

 • 16) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

 • 17) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 18) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.;

 • 19) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine;

 • 20) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;

 • 21) Exercită viza C.F.P.P. pentru operațiunile din care derivă direct sau indirect angajamente legale de plată, precum și pentru operațiunile care generează venituri, conform legislației în vigoare;

 • 22) Asigură și verifică evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare raportate în situațiile financiare trimestrile și anuale;

 • 23) Răspunde de arhivarea și conservarea dosarelor în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a fost parte;

 • 24) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 25) Identifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 26) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 27) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine;

 • 28) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale nivelul ale structurilor din subordine;

 • 29) Stabilește procedările* câre;4țebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din~suL>cfrdine, în ftmita competențelor și responsabilităților specifice;


 • 30) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 31) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 32) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 33) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea

datelor prelucrate sau la care au acces satariații ale structurilor din subordine;          ” ........

 • 34) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 35) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 36) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 37) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


A. SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Serviciul Financiar Buget este un compartiment de specialifat Directorului Economic.

Serviciul Financiar-Buget exercită următoarele atribuții:

 • 1) Efectuează, centralizează și răspunde de calculul indicatorilor economici și financiari privind previzionarea veniturilor și cheltuielilor efectuate de către serviciile tehnico-operative, în scopul întocmirii proiectului de buget anual;

 • 2) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul administrației, precum și a rectificărilor și virărilor de credite;

 • 3) Transmite Biroului Achiziții Publice bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții aprobate de ordonatorul principal de credite pentru încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate;

 • 4) Transmite către Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare a listei de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 5) Răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare, conform încadrării bugetului aprobat;

 • 6) Răspunde de utilizarea creditelor bugetare alocate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea încadrării în limita creditelor bugetare aprobate;

 • 7) Derulează și efectuează plățile aferente angajamentelor legale încheiate de A.L.P.A.B., pe baza documentelor justificative primite, cu respectarea încadrării în limita creditelor bugetare aprobate;

 • 8) Efectuează plățile din creditele bugetare aprobate pentru realizarea obiectivelor de investiții

11)întocmește și transmite: decontul de taxă pe valoare ;


privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național - 394,Kpre«frn și declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate -112;

 • 12) întocmește solicitarea eliberării certificatelor fiscale, precum și a fișei de evidență fiscală;

 • 13) Verifică deconturile de cheltuieli interne-externe, precum și documentele justificative prezentate pentru decontare, întocmite pentru salariații A.L.P.A.B.-ului sau terților;

 • 14) întocmește dispoziții de plată/încasare către casierie cu privire la operațiunile de plată, respectiv încasare cu numerar rezultate din deconturile justificative;

 • 15) Gestionează și asigură intergritatea sumelor în numerar intrate in casierie și răspunde de respectarea plafonului de casă stabilit;

 • 16) Verifică numerarul existent în casierie, conform documentelor justificative anunțând conducerea pentru plusurile sau minusurile constatate;

 • 17) întocmește documentele de decontare (ordine de plată) în termenele prevăzute de legislația în vigoare și de angajamentele legale încheiate;

 • 18) Depune zilnic documentele de plăți / încasări la Trezorerie;

 • 19) Descarcă zilnic extrasele de cont din Punctul Unic de Acces;

 • 20) Răspunde de transmiterea on-line a raportărilor financiare prin Sistemul National de Raportare (FOREXEBUG);

 • 21) Răspunde de întocmirea notelor de corecții angajamente bugetare și transmiterea acestora la Trezorerie;

 • 22) întocmește fișa cu specimenele de semnături pentru persoanele autorizate să dispună plăți din conturile administrației;

 • 23) Urmărește execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.L.P.A.B.;

 • 24) Actualizează zilnic situația obligațiilor de plată ale A.L.P.A.B.;

 • 25) Vizează sub aspect financiar documentele și operațiile documentelor care angajează cheltuieli;

 • 26) Calculează și întocmește statele de plată pentru drepturile salariale ale angajaților, precum și a altor drepturi bănești ale acestora, întocmește documentele de plată, calculează drepturile bănești privind concediile de odihnă anuale, calculează indemnizațiile aferente concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă, întocmește ordinele de plată cu privire la plata lunară a contribuțiilor instituției și a salariaților la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor speciale;

 • 27) întocmește statele de plată privind premierea salariaților instituției;

 • 28) Prelucrează dipozițiile de încadrare, promovare, sancționare, suspendare, stabilire drepturi salariale, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;

 • 29) Urmărește și asigură efectuarea în sistem confidențial al plății salariilor;

 • 30) Pune în aplicare deciziile de reținere sau imputare;

 • 31) Eliberează adeverințe salariaților instituției cu privire la drepturile bănești acordate;

 • 32) Răspunde de întocmirea documentației necesare deschiderii de credite pentru finanțarea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, asistență socială și investiții, conform bugetului aprobat; transmite documentația spre aprobare la PMB și după aprobare către trezoreria sector 1;

 • 33) Participă la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial și anual, întocmind anexele 7,9 și 11 și colaborează cu Biroul Contabilitate;

 • 34) Răspunde de întopmiFea și raportarea bilunară și lunară către P.M.B. a anexelor 1 (bilanț)și 30 (situția plățilgWăstaLntejț

 • 35) Răspunde de întocmirea lunafă a execuției bugetare, pe care o înaintează direcției de

  : COhIFORfel CU ORiGIOU

  • 36) Răspunde de evidența veniturilor încasate pe categorii deveniturir‘confârm

  bugetare și raportează la sfârșitul lunii, veniturile încasate și virate la bugetul de ^țșUtdpal;

  • 37) Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce-i revin în doj^njuKfinartMr-fâă'i^'

  stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele în dHșpt^ *   9

  • 38) Verifică, urmărește și răspunde de respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stab9jf()pii creditele bugetare aprobate;


i^iWâti^i

■’ ?

!arf

rănele în drept; *

 • 39) Răspunde și analizează împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației, modul de realizare a planului de investiții și ia măsurile necesare pentru realizarea acestora;

 • 40) Asigură și răspunde de desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii;

 • 41) Persoana desemnată din cadrul serviciului exercită viza C.F.P.P. pentru operațiunile privind încasările și plățile prin casierie, pentru plățile prin virament, precum și pentru angajamentele care generează venituri;

 • 42) Persoana desemnată din cadrul serviciului să exercite viza C.F.P.P. înscrie în registrul de operațiuni a documentelor prevăzute să fie prezentate la viza de control financiar-preventiv;

 • 43) Ține evidența angajamentelor legale și bugetare, urmărește încadrarea plăților în limita angajată, conform O.M.F.P. nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și întocmește anexa nr.3 și nr. 4 la Raportarea trimestrială;

 • 44) Asigură instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 45) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 46) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 47) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 48) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 49) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 50) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 51) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 52) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 53) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 54) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B. ;

 • 55) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 56) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 57) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 58) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine; Xo

 • 59) îndeplinește oric^alțe'atribuțîrcjâ^caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale CbrisitruluifOeperâl al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului

General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


B. BIROUL CONTABILITATE


Biroul Contabilitate este un compartiment de specia

Directorului Economic.                              <1—

 • 1) Asigură înregistrarea sistematică și cronologică în evidențele contabile, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute astfel:

 • a) Organizează și asigură evidența activelor imobilizate din patrimoniu;

 • b) înregistrează în evidența contabilă toate operațiunile economice în conturi sintetice și analitice, conform legislației în vigoare și verifică exactitatea și concordanța înregistrărilor contabile cu natura operațiunilor economice cuprinse în documentele justificative;

 • c) înregistrează în evidența contabilă cheltuielile cu salariile și datoriile unității către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;

 • d) Colaborează cu Serviciul Financiar-Buget pentru realizarea lucrărilor pe baza documentelor justificative;

 • 2) în exercitarea atribuțiilor sale serviciul contabilitate colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției, cu alte autorități și instituții;

 • 3) Asigură și participă la organizarea inventarierii anuale a patrimoniului administrației în conformitate cu dispozițiile legale. Patrimoniul este reprezentat din totalitatea elementelor de activ și pasiv patrimonial, operațiuni care se înscriu în registrul-inventar (incluzând în această inventariere bunurile aflate temporar în păstrare, custodie ori proprietate publică ori privată a A.L.P.A.B. date în administrare ori în folosința)

 • 4) Valorifică rezultatele inventarierii și înregistrează în evidența contabilă eventualele diferențe constatate între evidența scriptică cu cea faptică;

 • 5) Asigură și răspunde de înregistrarea în evidența contabilă a evaluării si reevaluării patrimoniului administrației în conformitate cu prevederile legale;

 • 6) întocmește raportarea trimestrială și anuală, respectiv anexele nr. 1, 2, 35a și 35b, colaborează cu Serviciul Financiar-Buget și răspunde de coordonarea și întocmirea raportului explicativ la acestea;

 • 7) Colaborează cu Biroul Juridic și Evidența Patrimoniului în vederea punerii în concordanță a numerelor cadastrale cu numerele de inventar aferente tuturor bunurilor imobile aflate în administrarea A.L.P.A.B.

 • 8) Asigură evidența contabilă a tuturor stocurilor: de materiale, obiecte de inventar, a bonurilor valorice de carburanți, etc,

 • 9) Asigură operarea documentelor primare de intrare-ieșire în aplicația informatică specifică

 • 10) Verifică exactitatea datelor înscrise în fișele de inventariere referitoare la: obiectele de inventar și materiale, efectuează punctaje periodice cu gestionarii și anunță conducerea de eventualele neregularități constatate;

 • 11) Răspunde de organizarea și exercitarea controlului gestionar prin sondaj a gestiunilor din instituție;

 • 12) Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • 13) întocmește dispozjtjWe'încasare către casierie cu privire la operațiunile de încasare cu numerar de la casieriile> debarcaderelor, băilor și ștrandurilor administrate de A.L.P.A.B.;

 • 14) Aduce la cunoștihțarperșdnaldiui instituției dispozițiile actelor normative din domeniul

financiar-contabil; /          ,/'\ Z'                               \ • 15) Ține evidența ștampilelor din dotare, verificând existența și modul e

 • 16) întocmește, ține evidența și asigură avizarea documenteloe^ontabi

și mișcarea bunurilor din patrimoniul instituției;

 • 17) Răspunde de înregistrarea ritmică a veniturilor încasate, debitelor și a lipsurilor constatate;

 • 18) Răspunde de urmărirea încasărilor la timp a veniturilor, debitelor și a lipsurilor constatate;

 • 19) Răspunde de întocmirea lunară a balanței de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

 • 20) Răspunde de corectitudinea și înaintarea spre aprobare a conducerii instituției a bilanțului contabil și a raportului explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor înscrise în bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul de analiză;

 • 21) întocmește situațiile solicitate de către auditul intern și extern;

 • 22) Asigură și răspunde de întocmirea situațiilor solicitate ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

 • 23) Asigură păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în conformitate cu dispozițiile legale;

 • 24) Asigură întocmirea, prelucrarea și actualizarea procedurilor operaționale emise în reglementarea activității specifice;

 • 25) Asigură și răspunde de implementarea modificărilor legislative în domeniul contabil, asigură instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 26) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 27) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 28) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 29) Sesizeaza Serviciul Urmărire Contracte si Biroul Juridic pentru a lua masuri in vederea recuperării creanțelor a căror scadenta a fost depășită;

 • 30) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 31) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului;

 • 32) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 33) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 34) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 35) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 36) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B. ;

 • 37) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 38) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 39) Răspunde de aplipafeaprevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a

Regulamentului Infern pentru perșonalul din subordinea sa directă;                ..

 • 40) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din ș CONFORM CU ORIGINALUL
 • 41)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative Îr- vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucure§tL-ș( Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, sa de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


  DIRECTOR (Achizițiî


  DIRECȚIA v asistență £ J TEHNICĂ Șl  —1

  JURIDICĂ


Directorul (Achiziții) se află în subordinea Directorului General al A.L.P.A.B.

Art. 15. Directorului (Achiziții) al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București i se subordonează Biroul Achiziții Publice și Serviciul Administrativ Aprovizionare.

Directorul are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din cadrul următoarelor servicii:

 • a) Serviciul Achiziții Publice;

 • b) Serviciul Administrativ Aprovizionare;

  2)


  3)


  4)


  5)


  6)


  7)


  8)


  9)


  Aprobă documentația de atribuire/documentației descriptive pentru prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate;

  Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A.L.P.A.B. și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

  Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz;

  Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională;

  Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile pe care le coordonează:

  Urmărește modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și formulează propuneri de îmbunătățire și actualizare a acestora;

  Participa direct sau, după caz, nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L.P.A.B. și pe bază de delegare cu alte instituții și autorități sau cu parteneri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

  Analizează și răspunde de activitatea serviciilor subordonate și stabilește măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității fiecăreia;


 • 10) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor executate în cadrul structurilor subordonate;

 • 11) Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vor fi incluse în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Biroului Relații Publice, Secretariat și Arhivare, în termenul și condițiile stabilite prin dispozițiile legale;

 • 12) Repartizează lucrările cargLSunt de competența structurilor din subordine, oferind îndrumare sau dispoziții competențelor subordine;


  //4A,;aMis

  C‘il}r-         A£' CS\

  -p pi r ,‘ !:J-M  P c

  e ,'f*'<^ și   >X>


  '! z

  1"'T! Ta U.1


i

I î (_ _ ___

 • 13) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind'■7edratare^d^^^nât':p'entfifstructurile din subordine, în condițiile legii;

 • 14) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din s.ubordineksâ^i pentru me^ifi^flrea

raporturilor de muncă ale personalului;                    c—      ~

 • 15) întocmește sau, după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine;

 • 16) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a prsonalului din subordine;

 • 17) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

 • 18) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 19) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.;

 • 20) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine;

 • 21) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;

 • 22) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 23) Identifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 24) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 25) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine;

 • 26) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din subordine;

 • 27) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 28) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 29) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 30) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 31) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale structurilor din subordine;

 • 32) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 33) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 34) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 35) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


A.BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE


Biroul Achiziții Publice este un compartiment de


Directorului (Achiziții).

Biroul Achiziții Publice are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1) Centralizează necesitățile și propunerile privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări întocmite de către structuri de specialitate si elaborează Planul Anual al Achizițiilor Publice al A.L.P.A.B.;

 • 2) Inițiază procedurile de achiziție publică anuală pentru bunuri, servicii și lucrări, conform Planului Anual al Achizițiilor Publice aprobat;

 • 3) Răspunde de coordonarea, programarea, contractarea de achiziții bunuri și servicii, conform legii;

 • 4) Verifică modul de întocmire a caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații și întreținere a clădirilor administrative.de producție, a instalațiilor și a mobilierului urban existent în unități;

 • 5) Asigură și răspunde de întocmirea documentației de atribuire/documentației descriptive pentru prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate, pe baza necesitățiilor primite de la compartimentele din cadrul ALPAB care solicită demararea acestora;

 • 6) Asigură și răspunde de întocmirea formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transmiterea documentației atribuire/documentației descriptivă;

 • 7) Asigură și răspunde de păstrarea ofertelor, precum și dosarul achiziției publice la procedurile organizate;

 • 8) Asigură și răspunde de întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 9) Aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne aprobate;

 • 10) Colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul A.L.P.A.B., în funcție specificul și de complexitatea documentațiilor de atribuire ce urmează să fie elaborate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

 • 11) Asigură și răspunde de comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;

 • 12) Asigură și răspunde de înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor;

 • 13) Asigură și răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept;

 • 14) Asigură și răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții și transmiterea lor în vederea monitorizării modului de îndeplinire a acestora de către compartimentele de specialitate;

 • 15) Asigură și răspunde de gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

 • 16) Asigură și răspunde de transmiterea periodică a situației procedurilor de licitație organizate către instituțiile abilitate ale statului;

 • 17) Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

 • 18) Răspunde de evidența tuturor achizițiilor, derulate la nivel de A.L.P.A.B. ;

 • 19) Răspunde de întocmirea planului de achiziții bunuri și servicii pentru deszăpeziri, inundații, calamități și ia măsuri d^re^lizare a acestuia;

 • 20) Răspunde de verificafe^docurhentațiilor și propune organizarea licitațiilor și selecțiilor de oferte;


COMFORIvî CU C<®


 • 21) Urmărește perioada de valabilitate a contractelor de achiziție publică în v/goiăre actele adiționale pentru prelungirea acestora, în baza referatelor de nec ' ' prevederilor legale în vigoare;

  divergențelor Tegate îsciplinei contractuale;


 • 22) Participă la încheierea contractelor economice cu furnizori, soluțip de derularea contractelor și răspunde de respectarea strict

 • 23) Propune directorului general spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

 • 24) Participă la analiza și selectarea ofertelor de achiziții, bunuri materiale și servicii, în cadrul comisiiolor de evaluare a ofertelor;

 • 25) Răspunde de întocmirea fișelor de postîn conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice și nivelul postului sau de modificarea acestora de câte ori este necesar, pentru personalul din subordine;

 • 26) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 27) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 28) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 29) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 30) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 31) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 32) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 33) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

  la


 • 34) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale nivelul serviciului;

 • 35) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

  în


 • 36) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 37) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 38) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 39) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 40) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 41) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 42) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 43) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

B. SERVICIUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE


Serviciul Administrativ Aprovizionare este un compartim^nț__de_-specialitate organizai^

subordinea Directorului (Achiziții).


Serviciul Administrativ Aprovizionare exercită următoarele atribuții:

 • 1) Administrează și gestionează bunurile mobile și imobile din patrimoniuLpropriu, indiferent de titlul cu care sunt deținute;

 • 2) Urmărește folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea necesităților instituției, potrivit destinației acestora;

 • 3) Gestionează mijloace fixe, materialele consumabile și obiectele de inventar, formulare cu regim special, întocmind procese-verbale/note de recepție și constatare diferențe, bonuri de transfer/mișcare, precum și bonuri de consum;

 • 4) în domeniul P.S.I. urmărește realizarea cunoașterii legislației și aplicarea acesteia în vederea reducerii factorilor de risc și accidentare a salariaților, ia măsurile necesare pentru rezolvarea promptă a tuturor problemelor specifice în domeniu;

 • 5) întocmește documentele cu privire la necesitatea efectuării lucrărilor de reparații și întrețineri curente pentru funcționarea în condiții bune a imobilelor administrative, revizia periodică a instalațiilor aferente, precum și achiziția obiectelor de inventar și materialelor administrativ-gospodărești necesare în activitatea curentă a instituției;

 • 6) întocmește notele de fundamentare și colaborează cu Biroul de Achiziții Publice pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări pentru A.L.P.A.B. referitor la: furnizarea de utilități, servicii de curățenie și întreținere curentă a clădirilor, lucrări și servicii de întreținere-reparații pentru echipamentele, utilajele și instalațiile din dotare, servicii de telefonie și de televiziune prin cablu, servicii de comunicații de date, alte servicii și materiale necesare pentru desfășurarea activităților administrative și de întreținere-deservire, pe baza estimărilor proprii și a solicitărilor fundamentate ale celorlalte compartimente din aparatul propriu al instituției;

 • 7) Răspunde de administrarea rețelei informatice a instituției;

 • 8) Răspunde de stabilirea necesarului software si hardware pentru serviciile din cadrul A.L.P.A.B.;

 • 9) Răspunde de gestionarea centralizată a bazelor de date comune tuturor serviciilor sau grupelor de servicii ;

 • 10) Răspunde de organizarea privind instruirea personalului instituției cu privire la utilizarea hardware și software a stațiilor de lucru;

 • 11) Răspunde de actualizarea site-ului Administrației;

 • 12) Răspunde de inițierea și elaborarea proiectelor de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale instituției în funcție de specificul și complexitatea activității domeniului în care urmează a fi implementate;

 • 13) Răspunde și oferă asistența tehnică de specialitate pentru compartimentele din instituție;

 • 14) Răspunde de supravegherea și întreținerea echipamentelor de calcul din cadrul A.L.P.A.B.;

 • 15) Supraveghează și întreține rețeaua de calculatoare;

 • 16) Răspunde de recepția calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziționate pentru toate serviciile instituției;

 • 17) Răspunde și asigură realizarea activităților impuse de strategia de informatizare a Administrației Publice Locale;

 • 18) întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de întreținere-reparații necesare bugeffuncțiogări a instituției;

 • 19) Monitorizează derularea contractelohde furnizare de bunuri, prestări de servicii-și lucrări de reparații-întreținere, inclusiv a sediuhj'r central A.L.P.A.B.-. care au fost încheiate la solicitarea
Serviciului Administrativ-Aprovizionare, certificând îndeplinirea"              înVicX®d^raa

efectuării plății;                                             /"'Ci----'---' ^7

 • 20) Ține evidența distribuirii telefoanelor mobile la salariațiM:CRA.B. și urmăreșfe^esp^ptefea plafoanelor de convorbiri telefonice pentru fiecare abonament telefonic în part^-sfa^rfite de conducerea A.L.P.A.B.;

 • 21) Asigură și coordoneză activitatea magaziei centrale, activitatea de curierat și expediere a corespondenței, precum și serviciul de permanență a sediului central (ofițeri de serviciu);

 • 22) Răspunde de asigurarea depozitarii în bune condiții a bunurilor din gestiune;

 • 23) Răspunde de asigurarea și evidențierea clară a stocurilor de bunuri materiale;

 • 24) Răspunde de asigurarea pazei clădirilor și a bunurilor aflate în administrarea instituției;

 • 25) Răspunde de întocmirea planurilor de pază și protecție a clădirilor, precum și a bunurilor ce apațin administrației;

 • 26) Răspunde și asigură împreuna cu biroul contabilitate, inventarierea periodica a mijloacelor fixe, a materialelor, a formularelor cu regim special, precum și a obiectelor de inventar;

 • 27) Răspunde de utilizarea raționala a imobilelor și instalațiilor aferente, precum și a celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti;

 • 28) Răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor, apei, și a altor materiale consumabile cu caracter administrativ-gospodaresc

 • 29) Răspunde de organizarea și efectuarea curățeniei în birouri și în celelalte încăperi și spații folosite în scop administrativ;

 • 30) Răspunde de certificarea exactitatii si realității prestațiilor efectuate de terti, chirii, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ-gospodaresti;

 • 31) Răspunde de modul de gospodărire a grupurilor sociale existente, precum si de incheierea și modul de derulare a contractelor de inchiriere si de recuperare a cheltuielilor de întreținere;

 • 32) Răspunde de colectarea deșeurilor industriale si neindustriale, evacuarea, depozitarea si predarea lor spre valorificare;

 • 33) Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor si sigiliilor;

 • 34) Răspunde de elaborarea programului de pază a obiectivelor și bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, stabilind modul de efectuare a acestora, precum și necesarul de amenajări, instalații și mijloace tehnice de pază și alarmare;

 • 35) Răspunde de raportarea către conducerea instituției a modului de implementare și desfășurare al programelor de pază al obiectivelor și bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • 36) la măsuri și răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor și mijloacelor tehnice de pază și alarmări prevăzute;

 • 37) Răspunde pentru întocmirea documentației premergătoare încheierii contractelor pentru asigurarea pazei, controlează activitatea de pază conform procedurii operaționale, verifică îndeplinirea clauzelor contractuale și recepția serviciilor de pază în cadrul instituției, raportând conducerii Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București neregulile constatate;

 • 38) Răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei în incinta obiectivelor din cadrul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

 • 39) Asigură și răspunde pentru dotarea secțiilor și unităților cu mijloace și instalații P.S.I. și buna funcționare a acestora;

 • 40) Răspunde de instruirea personalului din unităti si modul de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I.;

 • 41) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 42) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 43) Răspunde de instruirea permanentiza angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departame


 • 44) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 45) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 46) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 47) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 48) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 49) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 50) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 51) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 52) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 53) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 54) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 55) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 56) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 57) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

  ari ale corn


 • 58) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., . sau s specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


CAPITOLUL V

PERSONAL SALARIZARE

Art.16 Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personaluluț^fegaj'at se/fac conform legislației în vigoare, cu avizul P.M.B.-Direcția Managementul Resurselor Unwfe^ */

CAPITOLUL VI

BUGETUL Șl RELAȚIILE FINANCIARE

Art.17. Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement are cod unic de înregistrare fiscală 14008314. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement întocmește și fundamentează proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli urmând justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creșterea eficienței în utilizarea fondurilor.

Administrația Lacuri, ParctfrKși-Agrement este ordonator terțiar de credit și își desfășoară activitatea în strictă concordanță cucheltuielile aprobate în bugetul care are ca sursă de finanțare subvenții, venituri proprii, precum și alte fondu/i legal constituite.


Din veniturile încasate aferente contractelor de închirere, un procent de 50% se constituie venit la bugetul local.

Bugetul propriu, repartizat pe trimestre, conform clasificației bugetare stabilite de Ministerul Finanțelor se aprobă de către C.G.M.B.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București gestionează valorile materiale și mijloacele bănești, a deconturilor cu debitorii și creditorii și exercită controlul periodic al gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu.

Decontarea tuturor operațiunilor se efectuează prin conturile deschise la Trezoreria Sectorului 1 și poate deschide alte conturi la bănci comerciale, numai cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare .


CAPITOLUL VII

RELAȚII COMERCIALE

Art.18. Relațiile comerciale dintre Administrația Lacuri, Parcuri prin contracte încheiate în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art19. Litigiile de orice fel în care se implică Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement sunt de competența instanțelor judecătorești potrivit legii.

Art.20. Personalul din compartimentele structurii de organizare a instituției este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului intern și ale fișei postului pe care îl ocupă.

Art.21. Dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, precum și atribuțiile cuprinse în fișa postului vor fi aduse la cunoștința întregului personal prin grija șefului ierarhic.

Art.22. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data comunicării aprobării de către P.M.B.

Art.23. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

Art.24. Toți angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.25. Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/ sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.26. Toate compartimentele Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement au obligația de a colabora în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art.27. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de cate ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, aprobată prin hotărâre a C.G.M.B. sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.