Hotărârea nr. 629/2019

HOTARAREnr. 629 din 2019-11-14 PRIVIND MASURI NECESARE ASIGURARII LIVRARII IN PARAMETRI A ENERGIEI TERMICE IN ZONELE DEFICITARE ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 11470/08.11.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 31/13.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 724/13.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Notei de Fundamentare a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București nr. 82699/08.11.2019 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 11467/08.11.2019;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se apobă demararea de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a procedurilor necesare în vederea achiziționării de energie termică în zonele deficitare ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul București, respectiv Pipera - Aviației și Colentina - Fundeni.

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019